Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soruları

A
A
9. Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'ye gerçekleştirilen dış göç-
ler çoğunlukla eski Osmanlı topraklarında kalan Türklerin
veya Müslümanların göçü şeklinde olmuştur.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinden Türkiye'ye yönelik
göçler bu genellemenin dışında kalır?
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
A A 9. Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'ye gerçekleştirilen dış göç- ler çoğunlukla eski Osmanlı topraklarında kalan Türklerin veya Müslümanların göçü şeklinde olmuştur. Aşağıdaki ülkelerin hangisinden Türkiye'ye yönelik göçler bu genellemenin dışında kalır? A) Afganistan A 1 D) Yunanistan B) Irak C) Suriye E) Bulgaristan
FUS VE
4.
Türkiye'de yaşanan iç göçlerle ilgili aşağıda verilenler-
den hangisi yanlıştır?
A) Daha çok genç ve erkek nüfus katılmaktadır.
B) Göçlerin yönü doğudan batıya, iç kesimden kıyıya doğ-
rudur.
C) Göç nedenlerinin temelinde daha çok ekonomik neden-
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
FUS VE 4. Türkiye'de yaşanan iç göçlerle ilgili aşağıda verilenler- den hangisi yanlıştır? A) Daha çok genç ve erkek nüfus katılmaktadır. B) Göçlerin yönü doğudan batıya, iç kesimden kıyıya doğ- rudur. C) Göç nedenlerinin temelinde daha çok ekonomik neden- ler yatmaktadır. D) Daha çok işçi statüsünde olanlar göçe katılmaktadır. E) Kırdan kente yapılan göçler oldukça fazladır. 7. Ü y e 11. = 11 g li
3. Geçmişte ve günümüzde devletler arası yapılan antlaş-
malar gereği ülke vatandaşlarının karşılıklı yer değiştir-
meleri şeklinde gerçekleşen göçler yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin özelliklerinden
biri değildir?
A) Zorunler göçlerdir. L
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
3. Geçmişte ve günümüzde devletler arası yapılan antlaş- malar gereği ülke vatandaşlarının karşılıklı yer değiştir- meleri şeklinde gerçekleşen göçler yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin özelliklerinden biri değildir? A) Zorunler göçlerdir. L B) Kitlesel olarak gerçekleşir. C) Mübadete göçüdür. D) Nedeni siyasidir. Sadece kadınlar ve çocuklar göç eder.
14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırsal
alanlardan kentlere doğru olan göçleri azalt-
mak için kırsal alanlarda yapılacak çalışma-
lardan biri değildir?
A) Ahir hayvancılığının teşvik ettirilmesi
B) Tarım alanlarında sulamanın artırılması
C) Eğitim h
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırsal alanlardan kentlere doğru olan göçleri azalt- mak için kırsal alanlarda yapılacak çalışma- lardan biri değildir? A) Ahir hayvancılığının teşvik ettirilmesi B) Tarım alanlarında sulamanın artırılması C) Eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması D) Çiftçiye uygun kredilerin sağlanması E) Makineli tarımın yaygınlaştırılması
1. lç savaş nedeniyle 3,5 milyon Suriyeli'nin Türkiye'ye
göç etmesi
II. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra Avrupa ve
SSCB'deki yahudilerin İsrail'e göç etmesi
III. Kosova'nın bağımsız olmasından sonra Arnavutluk'ta
yaşayan insanların Kosova'ya göç e
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
1. lç savaş nedeniyle 3,5 milyon Suriyeli'nin Türkiye'ye göç etmesi II. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra Avrupa ve SSCB'deki yahudilerin İsrail'e göç etmesi III. Kosova'nın bağımsız olmasından sonra Arnavutluk'ta yaşayan insanların Kosova'ya göç etmesi, IV. Coğrafi keşifler ile Avrupa'daki insanların Amerika Kıtası'na göç etmesi Yukarıda verilen göçlerden hangileri yeni kurulan ülkelere yapılan göçler arasında yer alır? A) I ve II B) I ve III D) II ve IV E) III ve IV C) II ve III
2.
GE
Yusuf Has Hacip'in, "Adalete dayanan töre ve kanun
bu göğün direğidir; töre bozulursa gök yerinde dur-
maz." sözlerine bağlı olarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşmak mümkün değildir?
A) Devletin temelinin adalet olduğu
B) Törelerin korunmasının
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
2. GE Yusuf Has Hacip'in, "Adalete dayanan töre ve kanun bu göğün direğidir; töre bozulursa gök yerinde dur- maz." sözlerine bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir? A) Devletin temelinin adalet olduğu B) Törelerin korunmasının devletin devamlılığı için gerekli olduğu C) Devletin saygınlığının töre ile arttığı D) Törenin oluşmasında dinî yaşamın etkili olduğu E) Törelerin sosyal adaleti gözettiği
8.
Sosyal Bilimler
A
Aşağıda, göç eden üç kişinin yaptıkları göçlerle ilgili bil-
giler verilmiştir.
Salman: 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş nedeniy-
le doğduğum, büyüdüğüm ve çok iyi kazanç sağladığım
iş yerini bırakarak Halep'ten Gaziantep'e geldik
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
8. Sosyal Bilimler A Aşağıda, göç eden üç kişinin yaptıkları göçlerle ilgili bil- giler verilmiştir. Salman: 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş nedeniy- le doğduğum, büyüdüğüm ve çok iyi kazanç sağladığım iş yerini bırakarak Halep'ten Gaziantep'e geldik. L Thalia: Ben ilkokul çağında iken Çanakkale'den Yuna- nistan'a göç ettik. Babama "Neden evimizi terk ediyo- ruz?" dediğimde babam bana şunları söyledi: "Yunan ve Türk hükümetleri arasında yapılan antlaşma nedeniyle iki ülke arasında nüfus değişimi yapılacak. Biz de bun- dan dolayı göç ediyoruz." Rajiha: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir üniversi- tede araştırma görevlisiydim. ABD'de bulunan bir üni- versite, araştırmalarımı kendi ülkelerinde devam ettir- mem için bir teklif sundu. Ben de daha iyi imkânlarda çalışmak için ABD'ye göç ettim. A Buna göre bu kişilerden hangileri zorunlu göç et- miştir? AYalnız Salman C) Salman ve Thalia B) Yalnız Thalia D) Salman ve Rajiha E) Thalia Ve Rajiha
9. Beyin göçünün nedenlerine bakıldığında bu göçün
gerçekleşmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke
arasında gelişmişlik ve olanaklar açısından belirgin bir
fark bulunması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında
bu tip göçle
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
9. Beyin göçünün nedenlerine bakıldığında bu göçün gerçekleşmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve olanaklar açısından belirgin bir fark bulunması gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında bu tip göçlerin yoğun olarak yaşanması beklen- mez? A) Hindistan'dan İngiltere'ye B) Nijerya'dan ABD'ye Cezayir'den Fransa'ya D) Endonezya'dan Malezya'ya E) Pakistan'dan Almanya'ya
10. SINIF COĞRAFYA
26.
0°-
III
(11)
A) I B) II
312
auſzrend
idig ügüblühög sove
Ekonomik çeşitliliğin fazla olduğu, sosyal hizmetlerin ve
yaşam standartlarının yüksek olduğu yerler nüfusu kendi-
ne çeken cazibe merkezleridir.
8° (IV)
Haritada numaralandırı
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
10. SINIF COĞRAFYA 26. 0°- III (11) A) I B) II 312 auſzrend idig ügüblühög sove Ekonomik çeşitliliğin fazla olduğu, sosyal hizmetlerin ve yaşam standartlarının yüksek olduğu yerler nüfusu kendi- ne çeken cazibe merkezleridir. 8° (IV) Haritada numaralandırılan bölgelerden hangisi göç alan cazibe merkezlerine örnek gösterilebilir? exined (0 D) IVE) V C) III FEN LİSESİ
1.
Ankara'da görev yapan öğretmenler öğle arasında
Türkiye'deki göç hakkında sohbet etmektedir.
Öğretmenlerden;
.
.
.
.
Yasin: Kars'ta görev yaptığım köyde ailelerin çocuk
sayısı fazlaydı. Miras ile tarlalar bölününce insanlar
ekonomik sıkıntı yaşadı. Bu n
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
1. Ankara'da görev yapan öğretmenler öğle arasında Türkiye'deki göç hakkında sohbet etmektedir. Öğretmenlerden; . . . . Yasin: Kars'ta görev yaptığım köyde ailelerin çocuk sayısı fazlaydı. Miras ile tarlalar bölününce insanlar ekonomik sıkıntı yaşadı. Bu nedenle göç ettiler. Anıl: Hiç unutmam bir öğrencim vardı. Tek hayali Istanbul'a gidip daha çok para kazanmaktı. Geçen gün duydum dediğini yapmış Istanbul'a yerleşmiş. Ramazan: Köyde kalanların işi zor. Tarım ve hayvancılık ile uğraşmak özellikle de kış ayında çok zor. Cengiz: Küçük çocuğu olan aileler çocuklarının iyi eğitim almasını istiyorlar. Bu yüzden bü şehirlere göç ediyorlar. Abdullah: Eskiden bir tarlada 8-10 kişi çalışıyordu. Şimdi traktör ile 8-10 kişinin bitiremediği işler bir günde bitiyor. İnsanlar da boş kalınca mecbur göç ediyor. şeklinde görüşlerini söylemiştir. Buna göre öğretmenlerden hangileri göç alan yerlerin çekici yönüne vurgu yapmıştır? A) Yasin - Anıl CyAnil-Cengiz 3. Aşa sag A) B) Anil-Ramazan D) Ramazan - Cengiz E) Cengiz - Abdullah BY C C 4
Beyin göçünün nedenlerine bakıldığında bu göçün
gerçekleşmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke
arasında gelişmişlik ve olanaklar açısından belirgin bir
fark bulunması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında
bu tip göçlerin
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
Beyin göçünün nedenlerine bakıldığında bu göçün gerçekleşmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve olanaklar açısından belirgin bir fark bulunması gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında bu tip göçlerin yoğun olarak yaşanması beklen- mez? A) Hindistan'dan İngiltere'ye B) Nijerya'dan ABD'ye C) Cezayir'den Fransa'ya D) Endonezya'dan Malezya'ya E) Pakistan'dan Almanya'ya
10. Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmaya göre 50 yıl
önce Avrupa kıtası dünya nüfusunun %25'ini oluş-
tururken günümüzde bu oran %12,5 olmuştur.
Buna göre Avrupa nüfusunun geleceği göz
önüne alınırsa aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A) Avrupa'
Coğrafya
Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü
10. Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmaya göre 50 yıl önce Avrupa kıtası dünya nüfusunun %25'ini oluş- tururken günümüzde bu oran %12,5 olmuştur. Buna göre Avrupa nüfusunun geleceği göz önüne alınırsa aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Avrupa'dan başka kıtalara göçler yoğunlaşa- caktır. B) Avrupa ülkelerinin nüfus artırıcı politikaları devam edecektir. C) Avrupa nüfusunun yaşlanma süreci devam edecektir. D) Doğum ve ölüm oranları düşecektir. E) Medyan (ortanca) yaş yükselecektir.