Din Felsefesi Soruları

in rasyonalizmiyle
6.
1. Dini değerleri savunması
II. Merak ve gözleme dayanması
III. Mitolojiye tepki olarak doğması
IV. Doğa üstü açıklamaları savunması
V. Sistemli, bağımsız ve kişisel olması
Prf Yayınları
Yukarıdakilerden hangileri MÖ 6. yüzyıl - MS 2.
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
in rasyonalizmiyle 6. 1. Dini değerleri savunması II. Merak ve gözleme dayanması III. Mitolojiye tepki olarak doğması IV. Doğa üstü açıklamaları savunması V. Sistemli, bağımsız ve kişisel olması Prf Yayınları Yukarıdakilerden hangileri MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felse- fesinin karakteristik özelliklerinden değildir? Alt vett B) I ve IV C) II ve TH D) III ve V E) IV ve V Sokrates ahlaki doğruların olduğunu savunur. Ona göre bilgi; ahlaklı ve erdemli olmayı getirir, kişinin bilgisizliği ise ahlaktan yoksun davranıslar göstermesine neden olur Nna göre kimse
16. Gautama Siddhartha asıl adı iken kurtuluş ara-
yışı sırasında geçirdiği kişisel tecrübenin sonun-
da ulaştığı durumun bir ifadesi olarak kendisine
"bilen, aydınlanmış, uyanmış" anlamında verilen
sifatlarla tanınan kişidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşa
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
16. Gautama Siddhartha asıl adı iken kurtuluş ara- yışı sırasında geçirdiği kişisel tecrübenin sonun- da ulaştığı durumun bir ifadesi olarak kendisine "bilen, aydınlanmış, uyanmış" anlamında verilen sifatlarla tanınan kişidir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangi- sine aittir? A) Kitab-ı Cilve B) Tien C) Avatar D) Kurtarıcı E Buddha
gisi
A)
C)
10. Tabizm'e göre insan ancak manevi yönüyle insandır. Bu
nun için Tao rehber olarak kabul edilmelidir. Taoizm'in
temel prensibi "iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapma.
yanlara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi ol
masını sağlam
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
gisi A) C) 10. Tabizm'e göre insan ancak manevi yönüyle insandır. Bu nun için Tao rehber olarak kabul edilmelidir. Taoizm'in temel prensibi "iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapma. yanlara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi ol masını sağlamak" olarak özetlenebilir. Taoizm'in ahlak anlayışı üç ana noktada toplanabilir. Bunlar; Basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak. Mütevazi olmak, nefsini gurur ve kibirden uzaklaştır. 3. in le m mak. g Bütün canlılara karşı merhametli olmak. y Buna göre Taoizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi- ne ulaşılabilir? S A) Mutlak sükunet ve rahatlik içinde dünyaya sırt çevi- ren bir hayat tarzına dayanmasına B) Yaşamın temel ilkelerini oluştururken dini prensiple- re daha az yer vermesine C) Evrendeki zıtlıklardan hareketle insan yaşamını açık lamaya çalışmasına D) Bütün canlıların kendi içlerinde taşıdıkları öze göre var olduğunu savunmasına E) İnsanların tutkularına uygun davranışlarda bulunul masının gerektiğine 82
14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup.
diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl-
masının mümkün olup olmadığını veya hem değişmeyen
olup hem de tek tek insanlarla ilgilenmesinin mümkün olup
olmadığını; mümkünse
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup. diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl- masının mümkün olup olmadığını veya hem değişmeyen olup hem de tek tek insanlarla ilgilenmesinin mümkün olup olmadığını; mümkünse bunun nasıl mümkün olduğunu kavramaya çalışır. Bu parçaya dayanarak, din felsefesi ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Geçerli , makul bir inancın benimsenmesi için gerekli kanıtları sunan bir disiplindir. B) Dini inanein neyi içermesi gerektiğini belirleyen bir uğ- raştır. C) Dinsel inançta var olanı anlamaya yönelik bir araştir- madır. b) insanda sağlam bir Tanrı inancinin oluşması yönünde araştırmalar yapar. E) Dini inancın pratikte tasil ifade edileceğini keşfetmek için dini alanı araştırır .
Ben'i yaratan varlık veya tarih değildir. Tersine, varlığı
ve tarihi yaratan 'Ben'dir. 'Ben' hür olarak varlığı yaratır.
'Ben' asıl, gerçek varlıktır.
Bu parçada açıklanan türden varlık görüşlerine ne
ad verilir?
A) Realizm B) Materyalizm C) Pozitivizm
D)
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
Ben'i yaratan varlık veya tarih değildir. Tersine, varlığı ve tarihi yaratan 'Ben'dir. 'Ben' hür olarak varlığı yaratır. 'Ben' asıl, gerçek varlıktır. Bu parçada açıklanan türden varlık görüşlerine ne ad verilir? A) Realizm B) Materyalizm C) Pozitivizm D) Panteizm E) idealizm
24. Tanrı'nın varlığını, evrenin ve varlıkların ortaya çıkışni, in-
sanın bu dünyadaki yerini, amacını ve ölümden sonraki
yaşamı belli bir dinin dogmaları çerçevesinde ele alan ve
inanç-akıl ilişkisini ortaya koyarak temele aldığı dini rasyo-
nel dayanakla
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
24. Tanrı'nın varlığını, evrenin ve varlıkların ortaya çıkışni, in- sanın bu dünyadaki yerini, amacını ve ölümden sonraki yaşamı belli bir dinin dogmaları çerçevesinde ele alan ve inanç-akıl ilişkisini ortaya koyarak temele aldığı dini rasyo- nel dayanaklarla açıklayıp savunan disiplin teolojidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi teoloji kapsamin- da gerçekleştirilemez? A) Dine inanan insanların inançlarını güçlendirmek B) Dinin kökenini sorgulayarak yeniden inşa etmek g) Dogmaların güvenilirliğini güclendirmek D) İnanılan dinin yayılmasını sağlamak E) Dinin mantıksal dayanaklarının anlaşılmasını sağla- mak 25. Pythagoras kendisini "bilgeliği seven kişi" yani “philosop- hos" olarak tanımlarken hiçbir zaman mutlak bir doğruluğa ulaşılamayacağını, bilme eyleminin kendisinin önemsen-
Mutlak bir varlık olmalıdır ki var olan şeyler de ona
katılsınlar, ondan pay alıp varlık kazanabilsinler.
• Bir "mutlak iyi", bir "mutlak değer" yoksa iyi olan,
değerli olan bir şey de olamaz.
Anselmus'a ait olan yukarıdaki yargılar, aşağıdaki-
lerden hang
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
Mutlak bir varlık olmalıdır ki var olan şeyler de ona katılsınlar, ondan pay alıp varlık kazanabilsinler. • Bir "mutlak iyi", bir "mutlak değer" yoksa iyi olan, değerli olan bir şey de olamaz. Anselmus'a ait olan yukarıdaki yargılar, aşağıdaki- lerden hangisini kanıtlamak amacındadır? A) Evrenin sonsuz olduğunu B) Bilginin sınırlı olduğunu C) Ahlakın evrensel olmadığını D) Tann'nın varlığını E) Varlıkta değişim olduğunu
mlerin öde-
ni doğuran,
Buğu saygi
n ve öteki
18. Yapılan araştırmalar, insanlığın dini tecrübesinde en
yaygın ibadet şeklinin bir yüce varlığa veya çeşitli varlık-
lara dünyevi veya uhrevi gayelerle dua edip yalvarmak
olduğunu ortaya koymuştur. Duanın şek
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
mlerin öde- ni doğuran, Buğu saygi n ve öteki 18. Yapılan araştırmalar, insanlığın dini tecrübesinde en yaygın ibadet şeklinin bir yüce varlığa veya çeşitli varlık- lara dünyevi veya uhrevi gayelerle dua edip yalvarmak olduğunu ortaya koymuştur. Duanın şekli, ferdin mensup olduğu dine göre istenildiği veya ihtiyaç hissedildiğinde Kekrar edilen birkaç kelimeden ibaret olabildiği gibi, belirli zaman ve mekânlarla irtibatlandırılmış dini ayinler tarzında genişlik ve yoğunluğa da sahip olabilmektedir. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? C den han- Dir. ik gös- r. AButün dinlerde yapılan dua aynıdır. Dua, dinlerde ortak ibadet seklidir En eski ibadet biçimi duadır. DBütün dinler birçok bakımdan birbirine benzer. Fibadetler insanın davranışlarını değiştirir.
6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati-
gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre
felsefenin göreceği iş, duygu ve kanılarda sağlam ve
tartışmasız olarak elde bulunani, pekiştirilmiş olanı, dü-
şünce ile açıklığa kavuşturmak v
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati- gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre felsefenin göreceği iş, duygu ve kanılarda sağlam ve tartışmasız olarak elde bulunani, pekiştirilmiş olanı, dü- şünce ile açıklığa kavuşturmak ve kavramsal olarak dile getirmektir. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanrı buyruklarını akılla temellendirip anlaşılır hale getirmek, felsefenin biricik işlevidir. B) Felsefe, davranışların temelindeki nedenleri anlama işlevini yüklenmiştir. CyDin ile felsefe, aynı gerçekliği kavramaya çalışmıştır. D) Düşünmenin düzeyini üst boyutlara ulaştırmada di- nin işlevi önemlidir. E) Vahiyle gelen bilgilerin temellendirilmesini ancak dini çalışmalar Üstlenir. ibn Ruşd'e göre telsete ile din aynı memeden süt emen iki kardeş gibidir.
c) Iyi ve kötü, göreli kavramlar olduğu için bunların
ötesinde bir yaşam sürdürmek gerekir.
D) lyi, "erdemli" yani "iyi" bir yaşam sürmeyi olanaklı
kılandır.
E) lyi, her insanın gerçekleştirmesi gereken bir ideadır.
44. Eğer bir kanıtlama yapılacaksa bu ka
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
c) Iyi ve kötü, göreli kavramlar olduğu için bunların ötesinde bir yaşam sürdürmek gerekir. D) lyi, "erdemli" yani "iyi" bir yaşam sürmeyi olanaklı kılandır. E) lyi, her insanın gerçekleştirmesi gereken bir ideadır. 44. Eğer bir kanıtlama yapılacaksa bu kanıtlama yolu farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Kimisi dünyanın hareketine bakarak bir ilk hareket ettiricinin olması gerektiğini ileri sürer. Kimisi dünyadaki nedenler zincirine bakarak bir ilk nedenin var olduğu sonucuna ulaşır. Kimisi de dünyadaki şeylerin çokluğuna, değişkenliğine, zorunsuzluğuna bakarak bütün bunların ardında tek değişmez zorunlu bir varlığın bulunması gerektiği sonucunu çıkarır. Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin hangi disipliniyle ilgilidir? A) Din felsefesi B) Ahlak felsefesi C) Bilgi felsefesi D) Siyaset felsefesi E) Bilim felsefesi
Antik Yunan felsefesinin çözemediği bazı sorunları Skolas-
tik felsefe çözmüştür.
D Skolastik felsefe sadece belirli konularda Antik Yunan fel-
sefesinden faydalanmıştır.
E Hristiyan felsefesi Antik Yunan felsefesini canlandırma
amacı gütmüştür.
da
ve
n-
1
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
Antik Yunan felsefesinin çözemediği bazı sorunları Skolas- tik felsefe çözmüştür. D Skolastik felsefe sadece belirli konularda Antik Yunan fel- sefesinden faydalanmıştır. E Hristiyan felsefesi Antik Yunan felsefesini canlandırma amacı gütmüştür. da ve n- 15. Herakleitos'a göre evrende sabit kalan, değişmeyen hiçbir şey yoktur. Savaş barışa, gece gündüze, açlık tokluğa dönüşür. Bu değişimin kaynağında karşıtların çatışması vardır. Herakleitos bu görüşünü, "Değişmeyen tek şey, değişmenin kendisidir.” özdeyişiyle dile getirmiştir. Ona göre evrende birbirine zit görü- nen gece ve gündüz, savaş ve barışın kaynağı ateştir ve hepsi ona işaret eder. Herakleitos bu parçada aşağıdakilerden hangisini vurgu- lamıştır? re A) Evrenin belirli bir başlangıcı vardır. B) Varlığın ana ögesi maddedir. C) Varlık sürekli olarak değişir. Varlığın değişimi yalnızca görünüştedir. Evrendeki değişimin belli bir yasası yoktur. 14 Diğer sayfaya geçiniz.
21. Platon'un “Devlet" adlı eserindeki
görüşleri dikkate alındığında devleti
yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması
gerekir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi bu düşüncenin gerçekleşmesi-
nin koşuludur?
A) Topluluğun erke itaat etmesi
B) Yöneticilerin
Felsefe
Din Felsefesi Soru Çözümü
21. Platon'un “Devlet" adlı eserindeki görüşleri dikkate alındığında devleti yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin gerçekleşmesi- nin koşuludur? A) Topluluğun erke itaat etmesi B) Yöneticilerin filozof olması C) Yurttaşların eğitimden geçmesi D) İnsanın toplumsal yaşama uyumu E) İnsanların seçkin bir zümre tarafından yönetilmesi