KVKK

Aydınlatma Metni

Sıfır Beş Eğitim ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize
önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 

Veri Sorumlusu

Sıfır Beş Eğitim ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:44 İç Kapı No:3 Beşiktaş/İstanbul

Biz, Sıfır Beş Eğitim ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak; müşterilerimiz, potansiyel
müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz,
ziyaretçilerimiz, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları,
hissedarları ve yetkilileri ve 3. kişiler ile ilgili uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence
altına alınması, işlenmesi ve imhası konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak

istiyoruz. Şirketimiz ile müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışan adayı, çalışan, şirket
hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, tedarikçi, iş ortakları, işbirliği içindeki kurum çalışanı,hissedarı, yetkilisi sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve
hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek. yurt içi ve yurt dışındaki
üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve

sınıflandırılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin işlenme Amacı

                                    

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

1.  Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

2.  İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

3.  Doğru ve güncel olarak,

4.  Belirli açık ve meşru amaçlar ile

5.  ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, kalitemizden ödün vermeden,
sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve
sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, bunları yapabilmek için
analiz yapmak, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz

hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve
hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart
denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile şirketimizle iş
ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini
amacıyla hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarla şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanmasına dair sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar
için işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, iş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan
diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan
memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile
Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından işlenebilecektir.

Kisisel Verilerinizin Aktarılma

,

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun
olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere;
hissedarlarımız, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ifa
yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da
düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda
yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik yollarla
toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel

kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, iletişim formları, tüketici şikayet
formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik
posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya

sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta
ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu
hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca
işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda
delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca
saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kisisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

i

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

1.  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.  KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,

7.  Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi ARNAVUTKÖY MAH.
BEYAZGÜL CAD. BEYAZ KÖŞK APARTMANI 25 3,34345 Beşiktaş Türkiye adresine yazılı olarak
iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz haklara ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması
veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin
belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi
tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın işleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen
ve kanuna uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir;

·     Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

·     Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza
hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

·     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·     Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·     Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

·     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·     Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.