Lise Türkçe Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
4
NEW
Pâyidâr, ilk bakışta dil-edebiyat-tarih ekseninde bir araştırma
kitabıymış gibi görünse de kitaptaki yazılar birçok disipline te-
mas ederek okuyuculara ve araştırmacılara Balkanlar üzerine
zengin bir bakış açısı sunmaktadır. Böylece Balkanlar üzerine
okumalar ve araştırmalar yapmak isteyen yahut farklı disiplin-
ler üzerinden yeni bakış açıları kazanmak isteyenlerin istifade
edeceği bir kaynak eser meydana getirilmiştir. Yahya Kemal'in
Anadolu ile Balkanların hem gönül hem coğrafi bağının de-
vamlılığını vurguladığı meşhur "Üsküp ki Şar Dağı'nda deva-
mıydı Bursa'nın" dizesinden hareketle Pâyidâr da içerdiği nite-
likli yazılarla bu devamlılığa bir bağ daha ekliyor.
Bu parçada sözü edilen eserle ilgili olarak;
1. Balkan araştırmalarında faydalanılan bir eserdir.
II. Birbirinden farklı birçok alanla ilgili bilgiler içermektedir.
III. Balkanlar hakkına yazılan şiirlerin toplandığı bir eserdir.
numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalnız II
A) Yalnızl
D) Ive Il
E) II ve III
C)Yalnız III
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
4 NEW Pâyidâr, ilk bakışta dil-edebiyat-tarih ekseninde bir araştırma kitabıymış gibi görünse de kitaptaki yazılar birçok disipline te- mas ederek okuyuculara ve araştırmacılara Balkanlar üzerine zengin bir bakış açısı sunmaktadır. Böylece Balkanlar üzerine okumalar ve araştırmalar yapmak isteyen yahut farklı disiplin- ler üzerinden yeni bakış açıları kazanmak isteyenlerin istifade edeceği bir kaynak eser meydana getirilmiştir. Yahya Kemal'in Anadolu ile Balkanların hem gönül hem coğrafi bağının de- vamlılığını vurguladığı meşhur "Üsküp ki Şar Dağı'nda deva- mıydı Bursa'nın" dizesinden hareketle Pâyidâr da içerdiği nite- likli yazılarla bu devamlılığa bir bağ daha ekliyor. Bu parçada sözü edilen eserle ilgili olarak; 1. Balkan araştırmalarında faydalanılan bir eserdir. II. Birbirinden farklı birçok alanla ilgili bilgiler içermektedir. III. Balkanlar hakkına yazılan şiirlerin toplandığı bir eserdir. numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılamaz? B) Yalnız II A) Yalnızl D) Ive Il E) II ve III C)Yalnız III
13. Nedir senin istediğin () Sokrates () Bizi söylediklerine
inandırmış gibi görünmek mi () yoksa nerede olursa
olsun doğruluğun () eğrilikten daha iyi olduğuna inan-
dırmak mı ()
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (.) (?) (,) (,) (?)
C) (?) (,) (!) (,) (!)
B) (,) (?) (,) (,) (?)
D) (.) (,) (,) (!) (.)
E) (.) (.) () () ()
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye Özellikleri
13. Nedir senin istediğin () Sokrates () Bizi söylediklerine inandırmış gibi görünmek mi () yoksa nerede olursa olsun doğruluğun () eğrilikten daha iyi olduğuna inan- dırmak mı () Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) (.) (?) (,) (,) (?) C) (?) (,) (!) (,) (!) B) (,) (?) (,) (,) (?) D) (.) (,) (,) (!) (.) E) (.) (.) () () ()
9.
Kadı Burhaneddin
- İvaz Paşazade Atayi
- Nesimi
Ali Şîr Nevaî
Bu isimler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi-
nin temsilcileridir?
AVTuyuğ
B) Şarkı
D) Terkibibent
Rüştü BAYINDIR
E) Tardi
C) Rubai
Lise Türkçe
Zamir
9. Kadı Burhaneddin - İvaz Paşazade Atayi - Nesimi Ali Şîr Nevaî Bu isimler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi- nin temsilcileridir? AVTuyuğ B) Şarkı D) Terkibibent Rüştü BAYINDIR E) Tardi C) Rubai
4.
Level
Londradaki Doğal Müzeler ve Batı Avustralya müzelerinde-
ki araştırmacılar, nesili tükenmiş olan bir canlı türü keşif etti.
IV
Bu canlının en ufak otçul canlılar arasında olduğuna inanılı-
yor. Bu canlının boyutlarına rağmen hızıda oldukça dikkat
çekici.
Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
4. Level Londradaki Doğal Müzeler ve Batı Avustralya müzelerinde- ki araştırmacılar, nesili tükenmiş olan bir canlı türü keşif etti. IV Bu canlının en ufak otçul canlılar arasında olduğuna inanılı- yor. Bu canlının boyutlarına rağmen hızıda oldukça dikkat çekici. Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
37. "Dünya tatlısı bir insandı, herkesin gönlünde taht kurmuş-
tu."
Bu cümlede belirtisiz isim tamlaması, ismi niteleyerek
sifat tamlamasının tamlayanı olmuştur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir tamlama
vardır?
MEA) Bencillik duygusu, insanın dostlarını kaybetmesine
neden olur.
nün B) Arabamız, önümüzde beliren sis tabakası içinde güç-
lükle ilerliyordu.
TUDY C) Üniversitede herkes, onu çizgi dışı projeleriyle tanırdı.
D) Bu projenin tüm alt yapısı şirketimiz çalışanlarınca
insert hazırlandı.
E) Çocuk yaşta, ekmek parası için çalışmak zorunda
bqpv.nekalmıştı.
Everesu zomm
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
37. "Dünya tatlısı bir insandı, herkesin gönlünde taht kurmuş- tu." Bu cümlede belirtisiz isim tamlaması, ismi niteleyerek sifat tamlamasının tamlayanı olmuştur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir tamlama vardır? MEA) Bencillik duygusu, insanın dostlarını kaybetmesine neden olur. nün B) Arabamız, önümüzde beliren sis tabakası içinde güç- lükle ilerliyordu. TUDY C) Üniversitede herkes, onu çizgi dışı projeleriyle tanırdı. D) Bu projenin tüm alt yapısı şirketimiz çalışanlarınca insert hazırlandı. E) Çocuk yaşta, ekmek parası için çalışmak zorunda bqpv.nekalmıştı. Everesu zomm
4. Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönem Türk edebiya-
tının genel özellikleri arasında değildir?
A) Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde, "kopuz" adı
verilen sazla dile getirilmiştir.
B) Ölçü, ulusal ölçümüz olan aruz ölçüsüdür.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Dizelere genel olarak yarım uyak hâkimdir.
E) Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski
kaynak Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-it Türk"
adlı eseridir.
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
4. Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönem Türk edebiya- tının genel özellikleri arasında değildir? A) Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde, "kopuz" adı verilen sazla dile getirilmiştir. B) Ölçü, ulusal ölçümüz olan aruz ölçüsüdür. C) Nazım birimi dörtlüktür. D) Dizelere genel olarak yarım uyak hâkimdir. E) Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-it Türk" adlı eseridir.
O
Aşık edebiyatının en renkli, toplumu ve insanı derinden kuşatıp an-
latan, hayatla en iç içe geçmiş türü olan destanlanni, maalesef, ihtiva
ettikleri zenginlik, kıymet ve değeri hakkıyla ortaya konacak bir de-
rinlikle ele alıp incelemiyoruz. Ben bu metinlere baktığımda sadece
yazıldığı zamanlara ve çağlara değil, hemen bütün zaman ve devir-
lere gönderilmiş bir "insan hayreti" görüyorum. Bu hayretin en derin
katmanında şu vardır. İnsan ne kadar karmaşık ne kadar anlaşılmaz,
ne kadar çilekeş, gizemli mi gizemli, ne kadar bitip tükenmez imtihan-
larla sınanan ama buna rağmen de hâlâ hayatta kalabilen bir canlıdır!
Bütün destanlar insan hayretinin bir dışa vurumudur. Aşığımız, elinde
kâh kalemi kâh sazı, insanın binbir hâlleri hakkında hayret makamın-
dan feryat etmektedir. Her destan çağının toplum, insan ve hayatına
tutulmuş bir aynadır. Bir devri mi merak ediyoruz, eğer yazılmışsa/söy-
lenmişse o devrin destanlarına bakmamız kâfidir
TI
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir?
A) Aşık geleneğiyle ilgili yeterli araştırma ve inceleme yapılma-
maktadır.
B) İnsanın karmaşık ve anlaşılmaz yapısına destanlarda rastla-
mak mümkündür.
C) Destanlar ve âşıklık geleneği insanlar tarafından yeterince
benimsenememiştir.
D) Destanlar oluşturulduğu toplumu ve insanı birçok yönüyle
yansıtır.
E) Destanlardan yola çıkarak ait oldukları toplumlarla ilgili çı-
karım yapılabilir.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
O Aşık edebiyatının en renkli, toplumu ve insanı derinden kuşatıp an- latan, hayatla en iç içe geçmiş türü olan destanlanni, maalesef, ihtiva ettikleri zenginlik, kıymet ve değeri hakkıyla ortaya konacak bir de- rinlikle ele alıp incelemiyoruz. Ben bu metinlere baktığımda sadece yazıldığı zamanlara ve çağlara değil, hemen bütün zaman ve devir- lere gönderilmiş bir "insan hayreti" görüyorum. Bu hayretin en derin katmanında şu vardır. İnsan ne kadar karmaşık ne kadar anlaşılmaz, ne kadar çilekeş, gizemli mi gizemli, ne kadar bitip tükenmez imtihan- larla sınanan ama buna rağmen de hâlâ hayatta kalabilen bir canlıdır! Bütün destanlar insan hayretinin bir dışa vurumudur. Aşığımız, elinde kâh kalemi kâh sazı, insanın binbir hâlleri hakkında hayret makamın- dan feryat etmektedir. Her destan çağının toplum, insan ve hayatına tutulmuş bir aynadır. Bir devri mi merak ediyoruz, eğer yazılmışsa/söy- lenmişse o devrin destanlarına bakmamız kâfidir TI Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- bilir? A) Aşık geleneğiyle ilgili yeterli araştırma ve inceleme yapılma- maktadır. B) İnsanın karmaşık ve anlaşılmaz yapısına destanlarda rastla- mak mümkündür. C) Destanlar ve âşıklık geleneği insanlar tarafından yeterince benimsenememiştir. D) Destanlar oluşturulduğu toplumu ve insanı birçok yönüyle yansıtır. E) Destanlardan yola çıkarak ait oldukları toplumlarla ilgili çı- karım yapılabilir.
ponengry übhob mully o
led enumsódio fosporo.
ebrney aftsfotot
bielejam
35. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlana-
nı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Söyle nasıl aşarım pişmanlık dağlarını..
B) Yeniden bir. Nil olup taşar mıyım çöllere müg
Help C) Kim giydirir başıma tacını nihayetin
D) Kim takar bileğime hürriyet künyesini
VE) Karada balık gibi nasıl yaşarım, söyle
I
5
38. İsi
ola
As
bi
A)
B)
C)
D)
E)
Lise Türkçe
İsim
ponengry übhob mully o led enumsódio fosporo. ebrney aftsfotot bielejam 35. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlana- nı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır? A) Söyle nasıl aşarım pişmanlık dağlarını.. B) Yeniden bir. Nil olup taşar mıyım çöllere müg Help C) Kim giydirir başıma tacını nihayetin D) Kim takar bileğime hürriyet künyesini VE) Karada balık gibi nasıl yaşarım, söyle I 5 38. İsi ola As bi A) B) C) D) E)
10. Sabahleyin şafakla beraber uyandım. Odanın iki du-
varındaki ufak pencerelerin önünde kalabalık vardı.
Ne oluyor ki diye doğrulacak oldum, Bekir içeriye gir-
di, her akşamki gibi gülüyordu. Yanıma sokuldu: "Kalk
bakalım Halil Efe, seninle eski hesapları temizleyelim.
Bak ne kadar dostun varsa topladım, geldim!" dedi.
Kendi kendime bir daha: "Yandın garip Halil Efe, yan-
din!" dedim. Gözlerimi şöyle bir pencerelere, kapının
aralığına doğru gezdirdim. Amanın ne göreyim! Yedi
köyün muhtarı burada. Bekir gitmiş, bana düşman ne
kadar köy varsa hepsinin ihtiyarlarını toplamış, gelmiş.
Hiç renk vermedim. Bekir, yanıma sokuldu. Kelepçeye
yapışıp bir asıldı, hemen doğruldum. Çeke çeke oda-
nın ortalık yerindeki direğe götürdü, bir ip çıkardı, beni
oraya sımsıkı bağladı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Olayın birden çok kahramanının olduğu
B) Anlatıcının olayı yaşayanlardan biri olduğu
C) Olayların oluş sırasına göre verildiği
D) Kahramanların ruh hâllerinden bahsedildiği
E) Hikâyenin yaşandığı dönemin ne zaman olduğu
10. SINIF
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
10. Sabahleyin şafakla beraber uyandım. Odanın iki du- varındaki ufak pencerelerin önünde kalabalık vardı. Ne oluyor ki diye doğrulacak oldum, Bekir içeriye gir- di, her akşamki gibi gülüyordu. Yanıma sokuldu: "Kalk bakalım Halil Efe, seninle eski hesapları temizleyelim. Bak ne kadar dostun varsa topladım, geldim!" dedi. Kendi kendime bir daha: "Yandın garip Halil Efe, yan- din!" dedim. Gözlerimi şöyle bir pencerelere, kapının aralığına doğru gezdirdim. Amanın ne göreyim! Yedi köyün muhtarı burada. Bekir gitmiş, bana düşman ne kadar köy varsa hepsinin ihtiyarlarını toplamış, gelmiş. Hiç renk vermedim. Bekir, yanıma sokuldu. Kelepçeye yapışıp bir asıldı, hemen doğruldum. Çeke çeke oda- nın ortalık yerindeki direğe götürdü, bir ip çıkardı, beni oraya sımsıkı bağladı. Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Olayın birden çok kahramanının olduğu B) Anlatıcının olayı yaşayanlardan biri olduğu C) Olayların oluş sırasına göre verildiği D) Kahramanların ruh hâllerinden bahsedildiği E) Hikâyenin yaşandığı dönemin ne zaman olduğu 10. SINIF
TYT
76
DENEME SINAVI
A
in CRED
38-39. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Binle
mek
Anca
Üzerine sayısız şiir ve yazılar, gazel ve güzellemeler yazılmış bir me
şehir İstanbul. Adına yazılan her eserde onun farklı bir yönüne şahit
olmuşuz ve ona olan hayranlığımız bir kat daha artmıştır. Ona yazı-
lan övgü dolu şiirlerin, şiir kitaplarından çıkıp bize gülümsemesi,
yüreğimizi kanatlandırmıştır ve bu şehrin ülkemizde olmasıyla her
zaman koltuklarımız kabarmıştır. Ama edebiyatta hep sevilen bir şehir
mi olmuştur İstanbul? Hayır, Sis şiirinde Tevfik Fikret, İstanbul'un
maddi manevi bütün varlığına karşı duyulmuş kuvvetli bir nefreti dile
getirmiştir. Türk edebiyatında İstanbul, ilk defa Sis ile karanlık ve
huzursuz bir gece gibi insana sıkıntı veren, melun bir şehir olarak
ele alınmıştır.
38. Bu parçada İstanbul'la ilgili aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?
-A) Değişik yönlerinin anlatıldığı birçok eser olduğuna
B) Övülerek yazıldığı eserlerden dolayı daha çok sevildiğine
İlk kez Tevfik Fikret tarafından edebiyat dünyasına tanıtıldığına
D) Edebiyatta hep iyi yönleriyle değil, kötü yönleriyle de işlendiğine
E) Sis şiirinde ilk defa nefret edilen, kötü bir şehir olarak yer aldı-
ğına
40. Her
duyg
kişiy
8600
TIS
yaşa
ters
Buv
bu i
Bu
kile
A)
B)
BUTC)
STLER
som
Sue
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
TYT 76 DENEME SINAVI A in CRED 38-39. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Binle mek Anca Üzerine sayısız şiir ve yazılar, gazel ve güzellemeler yazılmış bir me şehir İstanbul. Adına yazılan her eserde onun farklı bir yönüne şahit olmuşuz ve ona olan hayranlığımız bir kat daha artmıştır. Ona yazı- lan övgü dolu şiirlerin, şiir kitaplarından çıkıp bize gülümsemesi, yüreğimizi kanatlandırmıştır ve bu şehrin ülkemizde olmasıyla her zaman koltuklarımız kabarmıştır. Ama edebiyatta hep sevilen bir şehir mi olmuştur İstanbul? Hayır, Sis şiirinde Tevfik Fikret, İstanbul'un maddi manevi bütün varlığına karşı duyulmuş kuvvetli bir nefreti dile getirmiştir. Türk edebiyatında İstanbul, ilk defa Sis ile karanlık ve huzursuz bir gece gibi insana sıkıntı veren, melun bir şehir olarak ele alınmıştır. 38. Bu parçada İstanbul'la ilgili aşağıdakilerden hangisine deği- nilmemiştir? -A) Değişik yönlerinin anlatıldığı birçok eser olduğuna B) Övülerek yazıldığı eserlerden dolayı daha çok sevildiğine İlk kez Tevfik Fikret tarafından edebiyat dünyasına tanıtıldığına D) Edebiyatta hep iyi yönleriyle değil, kötü yönleriyle de işlendiğine E) Sis şiirinde ilk defa nefret edilen, kötü bir şehir olarak yer aldı- ğına 40. Her duyg kişiy 8600 TIS yaşa ters Buv bu i Bu kile A) B) BUTC) STLER som Sue
t.x
27. Hk kütüphanem, elime geçirmiş olduğum bir ayakkabı
kutusu olmuştur. Bütün dikkatimle burada sakladığım
|||
hazineler de galiba sokaklarda satilan destanlar ve âşık
hikâyeleriydi. Sonraları marangoz elinden çıkmış küçük
TV
bir kütüphanem olduğu zamansa oynarken içine gire-
V
bilecek kadar küçüktüm.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri
sifat değildir?
A) I ve T
D) IV ye V
B) II ve IV
E) V ve VI
C) III ve V
4
karşısında olumlu ya da
TV
larında bu tavrı dışa vur
Bu parçada numarala
ismi niteleme veya b
mıştır?
A) I
B) II
31. Ölüm ölene bayram,
Oh, ne güzel, bayrar
Bu dizelerde aşağı-
A) sim
So
C) Ünlem
&
Lise Türkçe
İsim
t.x 27. Hk kütüphanem, elime geçirmiş olduğum bir ayakkabı kutusu olmuştur. Bütün dikkatimle burada sakladığım ||| hazineler de galiba sokaklarda satilan destanlar ve âşık hikâyeleriydi. Sonraları marangoz elinden çıkmış küçük TV bir kütüphanem olduğu zamansa oynarken içine gire- V bilecek kadar küçüktüm. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri sifat değildir? A) I ve T D) IV ye V B) II ve IV E) V ve VI C) III ve V 4 karşısında olumlu ya da TV larında bu tavrı dışa vur Bu parçada numarala ismi niteleme veya b mıştır? A) I B) II 31. Ölüm ölene bayram, Oh, ne güzel, bayrar Bu dizelerde aşağı- A) sim So C) Ünlem &
yorsa,
sairdir,
e bağlı,
enekle
herkes
kişi de
grafya
anarak
lacak-
sonra
parag-
gs'e
sür-
maktı.
alma-
geldi.
k anıl-
ozer
uzun
ayat-
ardı.
usal
is ere
play ri
muma-
1
s onu-
günkü
Suriye,
anlılar,
e Zeus
enleni-
rdımcı
sındaki
enli bir
cenin
A
22-23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Kendini kanıtlamış bir sinema sanatçısı olarak çok farklı rollerde yer
aldım. Bazen bir jet pilotu bazen de gözü pek bir ajan olarak gördünüz
beni. Her karakter benim için önce keşfedilmesi gereken büyük bir
dünyaydı ve bu keşif bazen aylarca sürüyordu. Tek amacım aylarca
süren çalışmaların sonunda aynaya baktığımda karşımda bir pilot
görmek oluyordu, bunu gördüğümde artık kamera karşısına geçmeye
hazır hissediyordum. Unutmamam gereken önemli şeylerden biri
de bu karakterler, bir toplumun parçasıydı ve doğal olarak onu da
yansıtmalıydı. Bu yüzden bana göre diye bir şey olamazdı, onları
hangi kültüre aitlerse o kültür içinde değerlendirip gözlemliyordum.
Anlayacağınız bu başarı tesadüf değildi.
A) Canlandırdığı karaktere bütünüyle bürünebilmek
B) Kendi karakterinden ödün vermek
C) Kendini tanıyamaz hâle gelmek
D) Kişilik çatışması yaşamak
E) Canlandırdığı karaktere hayran olmak
sıdır.
23. Bu parçada altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?
2
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
yorsa, sairdir, e bağlı, enekle herkes kişi de grafya anarak lacak- sonra parag- gs'e sür- maktı. alma- geldi. k anıl- ozer uzun ayat- ardı. usal is ere play ri muma- 1 s onu- günkü Suriye, anlılar, e Zeus enleni- rdımcı sındaki enli bir cenin A 22-23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Kendini kanıtlamış bir sinema sanatçısı olarak çok farklı rollerde yer aldım. Bazen bir jet pilotu bazen de gözü pek bir ajan olarak gördünüz beni. Her karakter benim için önce keşfedilmesi gereken büyük bir dünyaydı ve bu keşif bazen aylarca sürüyordu. Tek amacım aylarca süren çalışmaların sonunda aynaya baktığımda karşımda bir pilot görmek oluyordu, bunu gördüğümde artık kamera karşısına geçmeye hazır hissediyordum. Unutmamam gereken önemli şeylerden biri de bu karakterler, bir toplumun parçasıydı ve doğal olarak onu da yansıtmalıydı. Bu yüzden bana göre diye bir şey olamazdı, onları hangi kültüre aitlerse o kültür içinde değerlendirip gözlemliyordum. Anlayacağınız bu başarı tesadüf değildi. A) Canlandırdığı karaktere bütünüyle bürünebilmek B) Kendi karakterinden ödün vermek C) Kendini tanıyamaz hâle gelmek D) Kişilik çatışması yaşamak E) Canlandırdığı karaktere hayran olmak sıdır. 23. Bu parçada altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıda- kilerden hangisidir? 2
TYT DENEME SINAVI
17-18. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
V
1880'lerde kimine göre tonalizm, kimine göre sembolizm akımlarıyla
başlayan modern resim, konusunu genel olarak avam tabakasında,
onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Dönemin resmin-
de kompozisyon, ışık, renk, kontur, perspektif konularında konmuş
kuralları yıkma, sanatsal ifadeyi özgürleştirme arzusu öne çıkar.
Uzun yıllar etkisini gösteren bu anlayış, 1945'lerde ortaya çıkan
soyut empresyonizm (izlenimcilik) akımı ile yerini farklı bir sanat
anlayışına bırakır. Bu anlayış ile resim sanatı, tamamen insanın
iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kaliplardan
uzaklaşır; ne gördüğünü değil, görülenin onda uyandırdığı duygu-
ları yansıtmaya çalışır. 1960'lardan sonra ise ekspresyonizm (dişa
vurumculuk) akımıyla resim, insanın mutlak gerçeğini aramaya baş-
lar. Ancak zamanla böyle bir şey olmadığına karar verir ve fluxus
(çokluk) akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık
resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve daha büyük bir bütünün
ufak bir parçasını oluşturmaktadır.
17. Bu paroddan me
GIR
Pozisyon e
in etkisi pl
kilerden hangisine
18. Bu parçaya göre 1945'lerde resim sanatı ile uğraşan birinin
aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Doğada gördüğünüz bir ağacı çizmek yerine o ağacın sizde
uyandırdığı duyguyu tuvalinize yansıtmalısınız.
B) Bir resme baktığımda orada evleri, çocukları değil; ressamın
korkularını, heyecanlarını görmek isterim.
C) Doğa karşınızda dururken onu aynı şekilde yansıtmış olan bir
resme bakmak istemezsiniz, o resmi farklı kılacak olan ressa-
mın doğa karşısında ne hissettiğidir.
D) Ben resimlerimde canlı hayat sahnelerini tasvir etmeyi çok se-
viyorum, bu anları görmek herkese mutluluk veriyor.
E) Bir sandalyenin üzerinde duran muzu, tüm resim kurallarına dik-
kat ederek mükemmel bir şekilde çizmeniz, sizi ressam olarak
görmemi sağlamaz.
TYT/01GNL-3 (A Serisi)
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
TYT DENEME SINAVI 17-18. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. V 1880'lerde kimine göre tonalizm, kimine göre sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu genel olarak avam tabakasında, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Dönemin resmin- de kompozisyon, ışık, renk, kontur, perspektif konularında konmuş kuralları yıkma, sanatsal ifadeyi özgürleştirme arzusu öne çıkar. Uzun yıllar etkisini gösteren bu anlayış, 1945'lerde ortaya çıkan soyut empresyonizm (izlenimcilik) akımı ile yerini farklı bir sanat anlayışına bırakır. Bu anlayış ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kaliplardan uzaklaşır; ne gördüğünü değil, görülenin onda uyandırdığı duygu- ları yansıtmaya çalışır. 1960'lardan sonra ise ekspresyonizm (dişa vurumculuk) akımıyla resim, insanın mutlak gerçeğini aramaya baş- lar. Ancak zamanla böyle bir şey olmadığına karar verir ve fluxus (çokluk) akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır. 17. Bu paroddan me GIR Pozisyon e in etkisi pl kilerden hangisine 18. Bu parçaya göre 1945'lerde resim sanatı ile uğraşan birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? A) Doğada gördüğünüz bir ağacı çizmek yerine o ağacın sizde uyandırdığı duyguyu tuvalinize yansıtmalısınız. B) Bir resme baktığımda orada evleri, çocukları değil; ressamın korkularını, heyecanlarını görmek isterim. C) Doğa karşınızda dururken onu aynı şekilde yansıtmış olan bir resme bakmak istemezsiniz, o resmi farklı kılacak olan ressa- mın doğa karşısında ne hissettiğidir. D) Ben resimlerimde canlı hayat sahnelerini tasvir etmeyi çok se- viyorum, bu anları görmek herkese mutluluk veriyor. E) Bir sandalyenin üzerinde duran muzu, tüm resim kurallarına dik- kat ederek mükemmel bir şekilde çizmeniz, sizi ressam olarak görmemi sağlamaz. TYT/01GNL-3 (A Serisi)
metin
oğal
yarak
gi
r.
au
calan,
n daha
diller
ler
nda
lan
aragraf
20. Gökkuşağı gibi rengarenk bir odada mi daha mutlu
olursunuz yoksa her tarafı mat griye boyanmış odada
mı? Renklerin birey tarafından algılanması, daha çok
psikolojik duygularla ilintilidir. İnsan farkında olmasa
da içinde bulunduğu durumu, iç dünyasını, o sıradaki
duygularını seçtiği renkler aracılığıyla ortaya koyar.
Örneğin parlak renkler, kullanıldıkları ortamda neşe
ve heyecan artırıcı bir etki yaparken pastel renkler
dinlendirici etki yapar. Görsel algılamada da renk kodları;
anlam üretme, anlamın algılanması ve bilinçaltını
etkilemede önemli rol oynamaktadır.
E) VI
----
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Renkli bir nesnenin birey üzerinde yarattığı etki
incelenirken onesnenin formu da önem taşır
B) Renklerin bireyler tarafından algılanmasında çeşitli
kişisel faktörlerin de rol oynadığı söylenebilir
C) Renklerin bireylerin çeşitli psikolojik dürtü, güdü ve
ihtiyaçları üzerinde de etkili olduğu yapılan çeşitli
deneylerle ortaya konmuştur
D) Renkler; insan psikolojisi üzerinde duygusal
etki yaparak insanın zihinsel durumunu, fiziksel
performansını ve sosyal davranışını etkiler
Renkler; dikkat, uyarı, yasaklama, kodlama gibi pek
çok işlev yüklenerek kolay algılama, hatırlama ve
toplumda oryantasyonu sağlama gibi sözsüz iletişimi
sağlamaktadır
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
metin oğal yarak gi r. au calan, n daha diller ler nda lan aragraf 20. Gökkuşağı gibi rengarenk bir odada mi daha mutlu olursunuz yoksa her tarafı mat griye boyanmış odada mı? Renklerin birey tarafından algılanması, daha çok psikolojik duygularla ilintilidir. İnsan farkında olmasa da içinde bulunduğu durumu, iç dünyasını, o sıradaki duygularını seçtiği renkler aracılığıyla ortaya koyar. Örneğin parlak renkler, kullanıldıkları ortamda neşe ve heyecan artırıcı bir etki yaparken pastel renkler dinlendirici etki yapar. Görsel algılamada da renk kodları; anlam üretme, anlamın algılanması ve bilinçaltını etkilemede önemli rol oynamaktadır. E) VI ---- Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Renkli bir nesnenin birey üzerinde yarattığı etki incelenirken onesnenin formu da önem taşır B) Renklerin bireyler tarafından algılanmasında çeşitli kişisel faktörlerin de rol oynadığı söylenebilir C) Renklerin bireylerin çeşitli psikolojik dürtü, güdü ve ihtiyaçları üzerinde de etkili olduğu yapılan çeşitli deneylerle ortaya konmuştur D) Renkler; insan psikolojisi üzerinde duygusal etki yaparak insanın zihinsel durumunu, fiziksel performansını ve sosyal davranışını etkiler Renkler; dikkat, uyarı, yasaklama, kodlama gibi pek çok işlev yüklenerek kolay algılama, hatırlama ve toplumda oryantasyonu sağlama gibi sözsüz iletişimi sağlamaktadır
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli fiil
kullanılmamıştır?
A) Bu pembe gül, bu karanfil ağır ağır erimiş.
B) Geldin yüreğimin acılarını yatıştırmaya.
C) Senin gelişin de bir bulaşıcı dinginlikti.
Dolaşmıyor senin üstünde şimdi eski ölüm.
E) Yine sensiz kalıyorum buralarda.
D)
Lise Türkçe
Fiiller
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır? A) Bu pembe gül, bu karanfil ağır ağır erimiş. B) Geldin yüreğimin acılarını yatıştırmaya. C) Senin gelişin de bir bulaşıcı dinginlikti. Dolaşmıyor senin üstünde şimdi eski ölüm. E) Yine sensiz kalıyorum buralarda. D)
ış küçük
IV
ne gire-
angileri
e V
I
4
I
ISI
ibmiştir?
A) I
elen
B) II
C) III
Jeebona
D) IV
31. Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var
Oh, ne güzel, bayramda tahta ata binmek var
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) (sim
XS SOM
C) Ünleme Sifo
E Soru adılı
E) V
B) Adlaşmış sifat
D) Fiilden türemiş isim
Lise Türkçe
İsim
ış küçük IV ne gire- angileri e V I 4 I ISI ibmiştir? A) I elen B) II C) III Jeebona D) IV 31. Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var Oh, ne güzel, bayramda tahta ata binmek var Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) (sim XS SOM C) Ünleme Sifo E Soru adılı E) V B) Adlaşmış sifat D) Fiilden türemiş isim