Besin Zinciri ve Enerji Akışı Soruları

sil
Periyodik sistem, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo,
periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir.
Buna göre, periyodik cetvelle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Son sütunda soygazlar yer alır.
B) Yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir.
Periyodik cetvel, elementlerin nötron sayısına göre düzenlenmiştir.
D) Ametaller, periyodik cetvelin sağ tarafında yer alır. (Hidrojen hariç)
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
sil Periyodik sistem, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Buna göre, periyodik cetvelle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Son sütunda soygazlar yer alır. B) Yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir. Periyodik cetvel, elementlerin nötron sayısına göre düzenlenmiştir. D) Ametaller, periyodik cetvelin sağ tarafında yer alır. (Hidrojen hariç)
inin bitkinin büyümesine etki-
için aşağıdaki gibi bir deney
yor. Uç hafta süresince bit-
gözlemliyor.
Beyaz ışık
Yeşil
filtre
emleri sonucunda
Kinda hangi sonu-
anda gelişti.
lan bitki diğerin-
bitki diğerin-
madı.
Klorofil içeren bir hücrenin birim za-
manda kullandığı karbondioksit veya
ürettiği oksijen miktarı fotosentez hi-
zını gösterir. Fotosentez hızına etki
eden faktörlerden birinin eksik olması
fotosentezin yavaşlamasına veya dur-
masına neden olurken normalin üze-
Karbondioksit miktan (%)
rinde olması ise fotosentez hızına etki etmez. Çünkü fotosentez hizi, fotosenteze etki eden
faktörlerden miktarı en düşük olana göre belirlenir.
Yukarıda karbondioksit miktarına bağlı olarak farklı ışık şiddetlerinde fotosentez hızının değişim 8.6.23
grafiği verilmiştir.
5
Fotosentez hizi
Yüksek işik şiddeti
Orta ışık şiddeti
Düşük ışık şiddeti
Buna göre,
1. Karbondioksit miktarı ve ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar.
II. Karbondioksit miktarı artsa bile fotosentezin hızını ışık şiddeti belirler.
III. Fotosentez hızındaki artış belli bir değere kadar olur, sonra da sabit kalır.
grafikle ilgili yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
(C)) ve Ill
TEST
8
D) I, II ve III
Temell
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
inin bitkinin büyümesine etki- için aşağıdaki gibi bir deney yor. Uç hafta süresince bit- gözlemliyor. Beyaz ışık Yeşil filtre emleri sonucunda Kinda hangi sonu- anda gelişti. lan bitki diğerin- bitki diğerin- madı. Klorofil içeren bir hücrenin birim za- manda kullandığı karbondioksit veya ürettiği oksijen miktarı fotosentez hi- zını gösterir. Fotosentez hızına etki eden faktörlerden birinin eksik olması fotosentezin yavaşlamasına veya dur- masına neden olurken normalin üze- Karbondioksit miktan (%) rinde olması ise fotosentez hızına etki etmez. Çünkü fotosentez hizi, fotosenteze etki eden faktörlerden miktarı en düşük olana göre belirlenir. Yukarıda karbondioksit miktarına bağlı olarak farklı ışık şiddetlerinde fotosentez hızının değişim 8.6.23 grafiği verilmiştir. 5 Fotosentez hizi Yüksek işik şiddeti Orta ışık şiddeti Düşük ışık şiddeti Buna göre, 1. Karbondioksit miktarı ve ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar. II. Karbondioksit miktarı artsa bile fotosentezin hızını ışık şiddeti belirler. III. Fotosentez hızındaki artış belli bir değere kadar olur, sonra da sabit kalır. grafikle ilgili yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III (C)) ve Ill TEST 8 D) I, II ve III Temell
narak kendi
dir. Besin ve
iciler, besin
da yer alır.
e mantar-
minde fo-
durumun-
ası hangi
ait can-
akvar-
akvar-
muştur.
m bit-
macı,
y bo-
aşa-
yum-
isem yayıncılık
Isem yayıncılık
3.
Her canlı yaşamak ve büyümek için ener-
jiye ihtiyaç duyar. Doğal ekosistemlerde
enerji Güneş'ten karşılanır ve besinlerin
kimyasal bağlarında depolanır. Besin zin-
cirleriyle enerji ve besin bir canlıdan diğe-
rine aktarılır.
Bir ekosistemde bulunan canlılar şun-
lardır;
1. üreticiler
II. birincil tüketiciler
III. ikincil tüketiciler
IV. üçüncü tüketiciler
V. ayrıştırıcılar
Buna göre, güneş enerjisinin akış sırası
aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
A) II →→|||→ IV-V
B) →→→IV→V
C) I→V→||→|||→IV
D) V →→→ III → IV
4. Bir ekosistemde bazı canlılar birden fazla
besin zincirinde yer alabilir. Bu durum be-
sin zincirlerinin birbirlerine bağlanmasına
neden olur. Bir ekopint
Bilim insanla
ettikleri veril
Hayvan Sa
5.
550
500
400-
300-
200-
100-
6.
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
narak kendi dir. Besin ve iciler, besin da yer alır. e mantar- minde fo- durumun- ası hangi ait can- akvar- akvar- muştur. m bit- macı, y bo- aşa- yum- isem yayıncılık Isem yayıncılık 3. Her canlı yaşamak ve büyümek için ener- jiye ihtiyaç duyar. Doğal ekosistemlerde enerji Güneş'ten karşılanır ve besinlerin kimyasal bağlarında depolanır. Besin zin- cirleriyle enerji ve besin bir canlıdan diğe- rine aktarılır. Bir ekosistemde bulunan canlılar şun- lardır; 1. üreticiler II. birincil tüketiciler III. ikincil tüketiciler IV. üçüncü tüketiciler V. ayrıştırıcılar Buna göre, güneş enerjisinin akış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? A) II →→|||→ IV-V B) →→→IV→V C) I→V→||→|||→IV D) V →→→ III → IV 4. Bir ekosistemde bazı canlılar birden fazla besin zincirinde yer alabilir. Bu durum be- sin zincirlerinin birbirlerine bağlanmasına neden olur. Bir ekopint Bilim insanla ettikleri veril Hayvan Sa 5. 550 500 400- 300- 200- 100- 6.
su ve karbondioksit
nlerini üretmesine fo-
e fotosentezin ger-
kilerden hangisidir?
emici tüyler
entez olayını
kartlar hazır-
Su
en
yayıncılık
isem yayıncılık
3.
Bir araştırmacı, bitkilerin fotosentezde kar-
bondioksit kullandığını kanıtlamak için aşa-
ğıdaki gibi bir deney tasarlamıştır. (Kireç
suyu karbondioksiti tutar ve rengi bulanık-
laşır.)
4000%
Böcek
Bun
A) I ve II
C) II ve III
Kireç
suyu
Mum
|||
Kireç
suyu
Bitki
Buna göre araştırmacı bir süre sonra
hangi düzeneklerde kireç suyunda bir
değişim gözlemler?
Kireç
suyu
B) I ve III
(D) I, II ve III
4. Fotosentez yapan canlılar kendi besinlerini
üretebildikeri için üretici olarak adlandırılır.
Sabiha bir b
bitkiyi 24 sa
rağa nişast
Yanda veri
termektedi
Buna gör
1. Bitkile
II. Yapra
III. Yapra
IV. Işık,
verilen
A) Yaln
7. Selma
zeneč
B
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
su ve karbondioksit nlerini üretmesine fo- e fotosentezin ger- kilerden hangisidir? emici tüyler entez olayını kartlar hazır- Su en yayıncılık isem yayıncılık 3. Bir araştırmacı, bitkilerin fotosentezde kar- bondioksit kullandığını kanıtlamak için aşa- ğıdaki gibi bir deney tasarlamıştır. (Kireç suyu karbondioksiti tutar ve rengi bulanık- laşır.) 4000% Böcek Bun A) I ve II C) II ve III Kireç suyu Mum ||| Kireç suyu Bitki Buna göre araştırmacı bir süre sonra hangi düzeneklerde kireç suyunda bir değişim gözlemler? Kireç suyu B) I ve III (D) I, II ve III 4. Fotosentez yapan canlılar kendi besinlerini üretebildikeri için üretici olarak adlandırılır. Sabiha bir b bitkiyi 24 sa rağa nişast Yanda veri termektedi Buna gör 1. Bitkile II. Yapra III. Yapra IV. Işık, verilen A) Yaln 7. Selma zeneč B A
başlayan ve son yılların en kötüsü ola-
mızla bitkileri yiyerek yeşil alanlara bü-
doğal olarak yok etmek için binlerce
cekirge istilasını ördeklerin yardımıyla
ne dokunmuyor. Dolayısıyla ördekle-
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Cam fanus
0
Hava yalıtımı olan cam fanus, hava borusu, renkli sivi, kelebek ve saksı bitkisi kullanılarak aşağıda verilen deney düzeneği hazırla-
niyor. Deney başladıktan sonra hava borusundaki renkli sıvının ileri ya da geriye doğru hareket etmediği gözleniyor.
Renkli Sıvı
Hava borusu
Kelebek
Bitki
Güneş ışığı
BÖLÜM 2
Test 1
Buna göre yukarıdaki düzenekte renkli sıvının hareket etmemesinin temel sebebi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Bitkinin fotosentez hızı ile hayvanların oksijenli solunum hızının birbirine eşit olması
B) Işık şiddetinin bitkinin fotosentez yapması için yeterli olmaması
C) Kelebeklerin oksijenli solunum ile ATP üretmesi
D) Deney ortamındaki canlılar tarafından üretilen ve tüketilen gaz içeriklerinin aynı olması
2. Bir bitki hücresindeki iki organel arasındaki etkileşim durumu şematik olarak aşağıda verilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
başlayan ve son yılların en kötüsü ola- mızla bitkileri yiyerek yeşil alanlara bü- doğal olarak yok etmek için binlerce cekirge istilasını ördeklerin yardımıyla ne dokunmuyor. Dolayısıyla ördekle- ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Cam fanus 0 Hava yalıtımı olan cam fanus, hava borusu, renkli sivi, kelebek ve saksı bitkisi kullanılarak aşağıda verilen deney düzeneği hazırla- niyor. Deney başladıktan sonra hava borusundaki renkli sıvının ileri ya da geriye doğru hareket etmediği gözleniyor. Renkli Sıvı Hava borusu Kelebek Bitki Güneş ışığı BÖLÜM 2 Test 1 Buna göre yukarıdaki düzenekte renkli sıvının hareket etmemesinin temel sebebi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bitkinin fotosentez hızı ile hayvanların oksijenli solunum hızının birbirine eşit olması B) Işık şiddetinin bitkinin fotosentez yapması için yeterli olmaması C) Kelebeklerin oksijenli solunum ile ATP üretmesi D) Deney ortamındaki canlılar tarafından üretilen ve tüketilen gaz içeriklerinin aynı olması 2. Bir bitki hücresindeki iki organel arasındaki etkileşim durumu şematik olarak aşağıda verilmiştir.
14.
Yukarıdaki bilgiler doğru ise kutu içine D, yanlış ise kutu içine Y yazılacaktır. Buna göre, değerlendirme sonu-
cunda kutuların görünümü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C)
A)
Madde döngüleri sayesinde ekosistemin doğal dengesi korunur.
Ekosistemdeki inorganik maddelerin devamlılığının sağlanması madde döngülerine bağlıdır.
Dünya'daki yaşam ve enerji madde döngüsüne bağlıdır.
Doğada sadece karbon ve oksijen döngüsü vardır.
D
D
Y
B)
D
D
Y
Y
Y
D
D)
D
Y
D
Y
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
14. Yukarıdaki bilgiler doğru ise kutu içine D, yanlış ise kutu içine Y yazılacaktır. Buna göre, değerlendirme sonu- cunda kutuların görünümü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) A) Madde döngüleri sayesinde ekosistemin doğal dengesi korunur. Ekosistemdeki inorganik maddelerin devamlılığının sağlanması madde döngülerine bağlıdır. Dünya'daki yaşam ve enerji madde döngüsüne bağlıdır. Doğada sadece karbon ve oksijen döngüsü vardır. D D Y B) D D Y Y Y D D) D Y D Y
il vodafone TR
9.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
ra
İYON YÜKÜ
Proton ile elektron sayısı
birbirine eşit olan atomla-
........ atom denir.
Bir tanecikteki proton ve elektron sayı-
ları arasındaki ilişki o taneciğin yükünü
belirler. Buna
..... denir.
23:54
NOTR ANYON
TEST
4
ÇEKİRDEK YÜKÜ
Proton sayısı elektron
sayısından fazla ise
atom denir.
A) Sarı Anahtar
C) Kırmızı Anahtar
KATYON ANYON
Sari
Mavi
Kırmızı
Siyah
Anahtar
Anahtar Anahtar
Anahtar
9 99 9
%53
Harun, yukarıdaki çıkış sorusunun ilk basa-
mağına yanlış, ikinci basamağına doğru cevap
verdiğine göre hangi renkteki anahtara ulaşır?
bulunmaktadır.
B) Mavi Anahtar
D) Siyah Anahtar
10. ★, ve sembolleriyle gösterilen moleküllerin
yapısında bulunan atomlar ile ilgili aşağıdaki bilgi-
ler veriliyor.
1 tane molekülünde 6 tane oksijen atom
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
il vodafone TR 9. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ra İYON YÜKÜ Proton ile elektron sayısı birbirine eşit olan atomla- ........ atom denir. Bir tanecikteki proton ve elektron sayı- ları arasındaki ilişki o taneciğin yükünü belirler. Buna ..... denir. 23:54 NOTR ANYON TEST 4 ÇEKİRDEK YÜKÜ Proton sayısı elektron sayısından fazla ise atom denir. A) Sarı Anahtar C) Kırmızı Anahtar KATYON ANYON Sari Mavi Kırmızı Siyah Anahtar Anahtar Anahtar Anahtar 9 99 9 %53 Harun, yukarıdaki çıkış sorusunun ilk basa- mağına yanlış, ikinci basamağına doğru cevap verdiğine göre hangi renkteki anahtara ulaşır? bulunmaktadır. B) Mavi Anahtar D) Siyah Anahtar 10. ★, ve sembolleriyle gösterilen moleküllerin yapısında bulunan atomlar ile ilgili aşağıdaki bilgi- ler veriliyor. 1 tane molekülünde 6 tane oksijen atom
TEST
5
7. Fermantasyon, oksijen kullanılmadan ATP üretimini sağlayan önemli bir biyokimyasal süreçtir.
Hava +
Canlı maya+
hücreleri ve glikoz
K (işıklı ortam)
SOLUNUM-1
L (karanlık ortam)
Hava
- Bitki
Yukarıdaki gibi hazırlanmış bir deney düzeneğinde, içlerinde eşit miktarda hava bulunan K ve L kapları kapal
ve hava geçirmemektedir. K kabina canlı maya hücreleri ve glikoz, L kabina ise bir bitki yerleştirilmiştir. Kaplar
belirtilen ortamlara yerleştirildikten bir hafta sonra her iki kaptan da 2'şer mi hava alinip analiz edilmiştir. Analiz
sonucunda K kabindan alınan havadaki oksijen miktarının L kabina göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.
Buna göre analiz sonucunda K kabındaki oksijen miktarının daha yüksek olması aşağıdakilerden hangisl
lle açıklanır?
8. Sinif Fen Bilimler Soru Bankası
A) K kabındaki maya hücrelerinin bitkiye oranla daha az enerjiye ihtiyacı olduğundan solunum sırasında daha az
O, kullanır.
B) K kabında bulunan maya hücreleri fotosentez yaparak O, üretirken, L kabındaki bitki yalnızca solunum yapa-
rak O, tüketir.
C) K kabında bulunan maya hücreleri solunum yaparken O 'e ihtiyaç duymazken, L kabindaki bitki solunum ya
parken O, kullanır.
D) K kabındaki maya hücreleri fotosentezle ürettiği O₂i solunumda kullanırken, L kabindaki bitki gerekli 0,1 ha-
vadan karşılayacaktır.
YENİ TARZ
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
TEST 5 7. Fermantasyon, oksijen kullanılmadan ATP üretimini sağlayan önemli bir biyokimyasal süreçtir. Hava + Canlı maya+ hücreleri ve glikoz K (işıklı ortam) SOLUNUM-1 L (karanlık ortam) Hava - Bitki Yukarıdaki gibi hazırlanmış bir deney düzeneğinde, içlerinde eşit miktarda hava bulunan K ve L kapları kapal ve hava geçirmemektedir. K kabina canlı maya hücreleri ve glikoz, L kabina ise bir bitki yerleştirilmiştir. Kaplar belirtilen ortamlara yerleştirildikten bir hafta sonra her iki kaptan da 2'şer mi hava alinip analiz edilmiştir. Analiz sonucunda K kabindan alınan havadaki oksijen miktarının L kabina göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Buna göre analiz sonucunda K kabındaki oksijen miktarının daha yüksek olması aşağıdakilerden hangisl lle açıklanır? 8. Sinif Fen Bilimler Soru Bankası A) K kabındaki maya hücrelerinin bitkiye oranla daha az enerjiye ihtiyacı olduğundan solunum sırasında daha az O, kullanır. B) K kabında bulunan maya hücreleri fotosentez yaparak O, üretirken, L kabındaki bitki yalnızca solunum yapa- rak O, tüketir. C) K kabında bulunan maya hücreleri solunum yaparken O 'e ihtiyaç duymazken, L kabindaki bitki solunum ya parken O, kullanır. D) K kabındaki maya hücreleri fotosentezle ürettiği O₂i solunumda kullanırken, L kabindaki bitki gerekli 0,1 ha- vadan karşılayacaktır. YENİ TARZ
11
C) Z'nin kütlesi
III
WHOPPER DENEME
I
Kapalı bir kapta X, Y, Z ve T maddeleri ile gerçekleşen kimyasal tepkime aşağıda gösterilmiştir.
X+Y→ Z+T
Bu kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?
A) X'in kütlesi
B) Toplam kütle
Zaman
Zaman
11
111
10
D) Y'nin kütlesi
Zaman
Zaman
Diğer sayfaya gen
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
11 C) Z'nin kütlesi III WHOPPER DENEME I Kapalı bir kapta X, Y, Z ve T maddeleri ile gerçekleşen kimyasal tepkime aşağıda gösterilmiştir. X+Y→ Z+T Bu kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? A) X'in kütlesi B) Toplam kütle Zaman Zaman 11 111 10 D) Y'nin kütlesi Zaman Zaman Diğer sayfaya gen
TEST
FOTOSENTEZ-2
Su ile tamamen dolu
deney top
Bünzen-
beki
Barış ve Burak, su ile doldurdukdan deney tüpünü bir su bitkisinin bulunduğu behere huni e daldırarak yakin
gibi düzenek kuruyorlar. Deney düzeneğini Güneş işiği alan ortamda bir süre beklettikten sonra, bitkiden yukanys
doğru çıkan gaz kabarcıklan ile birlikte deney tüpünün üst kısmındaki su seviyesinin düştüğünü gözlemiyotar
Su bitkisinin Güneş işığı altında fotosentez yaptığını bilen Barış ve Burak, bitkinin bu işlem sırasında oluşturdu
gazın ne olduğu konusunda uzlaşamıyorlar ve iki farklı hipotez kunuyorlar.
Barış'in Hipotezi: Bitkiler fotosentez ile oksijen gazı üretir.
Burak'ın Hipotezi: Bitkiler fotosentez ile karbondioksit gazı üretir.
Hipotezlerinin doğruluğunu nasd test edebilecekleri konusunda öğretmenlerine danişan Bans ve Burak, ogret
menlerinin önerisi üzerine bir bünzen bekine tuttuklan odun parçasını düzenekten aldikian deney tüpüne yaklaş
tiriyorlar.
Su bitkisi
Deney-
tüpü
A) Odun parçasinda alev oluşumu
B) Odun parçasındaki korun sönmesi
C) Deney tüpündeki suda renk değişimi
D) Odun parçasında hiçbir değişikliğin olmaması
Test işlemi sonunda deney tüpünde biriken gazın oksijen gazı olduğu ve Barış'in hipotezinin doğrulandığı anla
piliyor.
Buna göre Barış ve Burak, test işlemi sırasında aşağıdaki gözlemlerden hangisini yapmış olabilir?
Için için yanan odun parçası
8. Sinif Fen Bilimleri Soru Bankas
YENİ TARZ
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
TEST FOTOSENTEZ-2 Su ile tamamen dolu deney top Bünzen- beki Barış ve Burak, su ile doldurdukdan deney tüpünü bir su bitkisinin bulunduğu behere huni e daldırarak yakin gibi düzenek kuruyorlar. Deney düzeneğini Güneş işiği alan ortamda bir süre beklettikten sonra, bitkiden yukanys doğru çıkan gaz kabarcıklan ile birlikte deney tüpünün üst kısmındaki su seviyesinin düştüğünü gözlemiyotar Su bitkisinin Güneş işığı altında fotosentez yaptığını bilen Barış ve Burak, bitkinin bu işlem sırasında oluşturdu gazın ne olduğu konusunda uzlaşamıyorlar ve iki farklı hipotez kunuyorlar. Barış'in Hipotezi: Bitkiler fotosentez ile oksijen gazı üretir. Burak'ın Hipotezi: Bitkiler fotosentez ile karbondioksit gazı üretir. Hipotezlerinin doğruluğunu nasd test edebilecekleri konusunda öğretmenlerine danişan Bans ve Burak, ogret menlerinin önerisi üzerine bir bünzen bekine tuttuklan odun parçasını düzenekten aldikian deney tüpüne yaklaş tiriyorlar. Su bitkisi Deney- tüpü A) Odun parçasinda alev oluşumu B) Odun parçasındaki korun sönmesi C) Deney tüpündeki suda renk değişimi D) Odun parçasında hiçbir değişikliğin olmaması Test işlemi sonunda deney tüpünde biriken gazın oksijen gazı olduğu ve Barış'in hipotezinin doğrulandığı anla piliyor. Buna göre Barış ve Burak, test işlemi sırasında aşağıdaki gözlemlerden hangisini yapmış olabilir? Için için yanan odun parçası 8. Sinif Fen Bilimleri Soru Bankas YENİ TARZ
3
6. Bitkiler, Güneş gri içerisinde bulunan farklı renkteki gigs eogurur ve fotosentez için gerekli olan energy satiar
Işığın farklı renklerde olması, farklı dalga boylanına sahip olduğunu gösterir gik rengine bat soumma mantan na
kadar yüksekse fotosentez de o kadar hızlı gerçekleşir
Bitkilerin işik rengine soğurma miktarlarına ait şekil aşağıda verimigr
C)
A) Oksijen Miktari
400 450 500 550 600 650 700 750
Dalgs boyu (nm)
Özdeş üç bitki, karbondioksit miktarları aynı sıcaklıkları farklı K, L ve M ortamlarında bir süre bekletiliyor.
K Ortamı
L Ortami
M Ortami
***
Yeşil
Işık
In
K
AOksijen Miktarı
15°C
Buna göre bitkilerin beklenen süre sonunda ortama verdiği oksijen miktarlarını gösteren grafik hangisin-
deki gibi olabilir? (Ortamlarda, fotosentez için gerekli diğer koşullar uygundur.)
B) 4Oksijen Miktan
YENİ TARZ
M
Hi
K
L
Soğuma miktan
M
FOTOSENTEZ-1
Ortamlar
Ortamlar
Mor
Işık
Kirmizi
30°C
20°C
K L
D) Oksijen Mitar
11
K
L
Ortamlar
8. Sinif Fen Bilimien Goru Bankası
Ortamlar
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
3 6. Bitkiler, Güneş gri içerisinde bulunan farklı renkteki gigs eogurur ve fotosentez için gerekli olan energy satiar Işığın farklı renklerde olması, farklı dalga boylanına sahip olduğunu gösterir gik rengine bat soumma mantan na kadar yüksekse fotosentez de o kadar hızlı gerçekleşir Bitkilerin işik rengine soğurma miktarlarına ait şekil aşağıda verimigr C) A) Oksijen Miktari 400 450 500 550 600 650 700 750 Dalgs boyu (nm) Özdeş üç bitki, karbondioksit miktarları aynı sıcaklıkları farklı K, L ve M ortamlarında bir süre bekletiliyor. K Ortamı L Ortami M Ortami *** Yeşil Işık In K AOksijen Miktarı 15°C Buna göre bitkilerin beklenen süre sonunda ortama verdiği oksijen miktarlarını gösteren grafik hangisin- deki gibi olabilir? (Ortamlarda, fotosentez için gerekli diğer koşullar uygundur.) B) 4Oksijen Miktan YENİ TARZ M Hi K L Soğuma miktan M FOTOSENTEZ-1 Ortamlar Ortamlar Mor Işık Kirmizi 30°C 20°C K L D) Oksijen Mitar 11 K L Ortamlar 8. Sinif Fen Bilimien Goru Bankası Ortamlar
3. Fotosentaz, bitki hücrelerinde kloroplast denilen organellerde gerçekleşir Kloroplast, bitkilerde çoğunlukla yeş
renkli bölgeler olan yapraklarda bulunur Fotosentez hizi, binim zamanda üretilen oksijen miktan ile ölçülür.
Şekilde bir misir tohumunun pimienme süreci numaralanarak gösterilmişti
C) Oksijen Üretimi
Misir tohumu
Toprak
IV
(IV
YENİ TARZ
FOTOSENTEZ-1
Buna göre mısırın ürettiği oksijen miktarının numaralanmış süreçlerdeki değişimine ait aşağıdaki grafik-
lerden hangisi doğrudur?
A) Oksijen Üretimi
Süreçler
Süreçler
11
111
B) Oksijen Üretime
D) Oksijen Üretimi
IV
IV
11 IV
→→Süreçler
TEST
3
Süreçler
8. Sinif Fen Bilimlen Soru Bankasi
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
3. Fotosentaz, bitki hücrelerinde kloroplast denilen organellerde gerçekleşir Kloroplast, bitkilerde çoğunlukla yeş renkli bölgeler olan yapraklarda bulunur Fotosentez hizi, binim zamanda üretilen oksijen miktan ile ölçülür. Şekilde bir misir tohumunun pimienme süreci numaralanarak gösterilmişti C) Oksijen Üretimi Misir tohumu Toprak IV (IV YENİ TARZ FOTOSENTEZ-1 Buna göre mısırın ürettiği oksijen miktarının numaralanmış süreçlerdeki değişimine ait aşağıdaki grafik- lerden hangisi doğrudur? A) Oksijen Üretimi Süreçler Süreçler 11 111 B) Oksijen Üretime D) Oksijen Üretimi IV IV 11 IV →→Süreçler TEST 3 Süreçler 8. Sinif Fen Bilimlen Soru Bankasi
A
ATP
pense
modifikasyon fiziksel
değişim
ayrıştırıcı
Aşağıda verilen kavramları, cümlelerdeki
boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
(Her boşluk 2 puan)
nükleotid
K
www.
7-
1-Fotosentez en yavaş
2-Hareketli ve sabit makaralardan oluşan sisteme
.....denir.
www.
------
el
arabası
kırmızı
www
solunum
.
*****
yeşil
kromozom mitokondri üretici
çıkrık
3- Çekirge larvalarının 16 C'ta benekli, 25C'ta beneksiz olması
örnektir.
4-Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen
değişmelere
.....denir.
5-DNA
......adı verilen birimlerden oluşur.
klorofil
kimyasal mutasyo
değişim
fotosentez palanga
---------..
ışıkta gerçekleşir.
16
Puan
.kuvvetin ortada olduğu kaldıraca örnektir.
canlılar, ölü canlı
kalıntılarınıparçalayaraktopraktakimineral miktarınıarttırır.
8-Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji
....molekülünde depolanır.
----VETSUELEKE
Cımbız
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
A ATP pense modifikasyon fiziksel değişim ayrıştırıcı Aşağıda verilen kavramları, cümlelerdeki boşluklara doğru olarak yerleştiriniz. (Her boşluk 2 puan) nükleotid K www. 7- 1-Fotosentez en yavaş 2-Hareketli ve sabit makaralardan oluşan sisteme .....denir. www. ------ el arabası kırmızı www solunum . ***** yeşil kromozom mitokondri üretici çıkrık 3- Çekirge larvalarının 16 C'ta benekli, 25C'ta beneksiz olması örnektir. 4-Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişmelere .....denir. 5-DNA ......adı verilen birimlerden oluşur. klorofil kimyasal mutasyo değişim fotosentez palanga ---------.. ışıkta gerçekleşir. 16 Puan .kuvvetin ortada olduğu kaldıraca örnektir. canlılar, ölü canlı kalıntılarınıparçalayaraktopraktakimineral miktarınıarttırır. 8-Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji ....molekülünde depolanır. ----VETSUELEKE Cımbız
A Aşağıda verilen kavramları, cümlelerdeki
boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
(Her bosluk 2 puan)
ATP
pense
modifikasyon fiziksel
değişim
ayrıştırıcı
nükleotid
el
arabası
kırmızı
solunum
yeşil
kromozom mitokondri üretici
klorofil
çıkrık
kimyasal mutasyo
değişim
fotosentez palanga
1-Fotosentez en yavaş
2-Hareketli ve sabit makaralardan oluşan sisteme
...denir.
..ışıkta gerçekleşir.
16
Puan
3- Çekirge larvalarının 16 C'ta benekli, 25C'ta beneksiz olması
...........örnektir.
4-Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen
değişmelere
.....denir.
5-DNA
..adı verilen birimlerden oluşur.
6-.
7-
Cımbız
...kuvvetin ortada olduğu kaldıraca örnektir.
canlılar, ölü canlı
kalıntılarınıparçalayaraktopraktakimineral miktarınıarttırır.
8-Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji
........molekülünde depolanır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
A Aşağıda verilen kavramları, cümlelerdeki boşluklara doğru olarak yerleştiriniz. (Her bosluk 2 puan) ATP pense modifikasyon fiziksel değişim ayrıştırıcı nükleotid el arabası kırmızı solunum yeşil kromozom mitokondri üretici klorofil çıkrık kimyasal mutasyo değişim fotosentez palanga 1-Fotosentez en yavaş 2-Hareketli ve sabit makaralardan oluşan sisteme ...denir. ..ışıkta gerçekleşir. 16 Puan 3- Çekirge larvalarının 16 C'ta benekli, 25C'ta beneksiz olması ...........örnektir. 4-Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişmelere .....denir. 5-DNA ..adı verilen birimlerden oluşur. 6-. 7- Cımbız ...kuvvetin ortada olduğu kaldıraca örnektir. canlılar, ölü canlı kalıntılarınıparçalayaraktopraktakimineral miktarınıarttırır. 8-Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji ........molekülünde depolanır.
15-Buğday-Çekirge-Kurbağa -Yilan-Atmaca
Yukarıdaki besin zincirinde kurbağa sayısının azalmasının
sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) buğday miktarının artması
B) Çekirge sayısının artması
C) Yılan sayısının azalması
D) Atmaca sayısının azalması
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
15-Buğday-Çekirge-Kurbağa -Yilan-Atmaca Yukarıdaki besin zincirinde kurbağa sayısının azalmasının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) buğday miktarının artması B) Çekirge sayısının artması C) Yılan sayısının azalması D) Atmaca sayısının azalması
& pay toplukabundaki canhlarla ilgili enerji piramidi şekilde gösterilmiştir.
Sahinter
Tilkiler
Tavşanlar
Çayır bitkileri
Bu topluluğun yaşadığı alanda kuşlarda hastalığa neden olan bir mikroorganizmanın yayılması sebebiyle şahin
sayısında büyük oranda azalma yaşanıyor.
A) Tavşan sayısının azalmasıyla tilki sayısı da azalacaktır.
B) Cayir bitkilerinin artmasıyla tilki sayısı azalacaktır.
C) Tilki sayısının artmasıyla tavşan sayısı azalacaktır.
D) Tavşan sayısının artmasıyla çayır bitkileri azalacaktır.
8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankast
Buna göre şahin sayısının azalmasıyla piramitteki diğer canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerçek-
leşmesi beklenir?
YENİ TARZ
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
& pay toplukabundaki canhlarla ilgili enerji piramidi şekilde gösterilmiştir. Sahinter Tilkiler Tavşanlar Çayır bitkileri Bu topluluğun yaşadığı alanda kuşlarda hastalığa neden olan bir mikroorganizmanın yayılması sebebiyle şahin sayısında büyük oranda azalma yaşanıyor. A) Tavşan sayısının azalmasıyla tilki sayısı da azalacaktır. B) Cayir bitkilerinin artmasıyla tilki sayısı azalacaktır. C) Tilki sayısının artmasıyla tavşan sayısı azalacaktır. D) Tavşan sayısının artmasıyla çayır bitkileri azalacaktır. 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankast Buna göre şahin sayısının azalmasıyla piramitteki diğer canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerçek- leşmesi beklenir? YENİ TARZ