Edat-Bağlaç-Ünlem Soruları

Sözcükte Anlam
14. Zengin bir adamın Göztepe Erenköy taraflarında,
sekiz on dönüm bahçeli, büyük bir köşkü varmış.
Adam, bu bahçenin bir köşesine bir bina daha
yaptırmaya karar vermiş. Eskiden binalar hep ah-
şap yapıldığı için gereken keresteyi tomruk hâl
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
Sözcükte Anlam 14. Zengin bir adamın Göztepe Erenköy taraflarında, sekiz on dönüm bahçeli, büyük bir köşkü varmış. Adam, bu bahçenin bir köşesine bir bina daha yaptırmaya karar vermiş. Eskiden binalar hep ah- şap yapıldığı için gereken keresteyi tomruk hâline getirtmiş ve inşaat yaptıracağı yere bunları istif et- tirmiş. Bu tomrukların içinde çam, gürgen, meşe ve ceviz ağaçları da bulunuyormuş. Yaz mevsimi olmadığı için Nişantaşı'ndaki konağında oturan zengin adam, bir sabah köşküne gitmiş ve köşkün saf bekçisine emir vermiş: - - Bir hizarcı (kereste biçen kişi) bul, bahçede- ki ağaçların arasındaki çamları biçtir, tahta ve kalas yaptır, demiş. Saf uşak da efendisinin emri üzerine hızarcıları bulmuş. Ne var ki çam tomrukları yerine, köşkün bahçesinde ne kadar kıymetli çam ağacı varsa kestirip devirmiş. Bu akılsız uşağın adı, ... uşak kalmış. Metinde altı çizili söz grubu yerine aşağıdaki- lerden hangisi getirilebilir? A) Nitekim C) Nihayet B) Gelgelelim D) Üstelik AHÇEŞEHİR KOLEJİ 16.
Bu bulmac
A) Uza
B) Aza
13. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda kimi zaman aynı cüm-
le içinde farklı düşüncelere yer veririz. Böyle durumlarda
bir düşünceden diğerine geçerken düşüncenin farklılaştı-
ğını, değiştiğini bildirmemize yarayan bazı ifadelere "ge
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
Bu bulmac A) Uza B) Aza 13. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda kimi zaman aynı cüm- le içinde farklı düşüncelere yer veririz. Böyle durumlarda bir düşünceden diğerine geçerken düşüncenin farklılaştı- ğını, değiştiğini bildirmemize yarayan bazı ifadelere "geçiş ve bağlantı ifadeleri" denir. Buna göre, (1) Meddah hikâyeci, aslında tiyatronun çeşitli kişilerini ki- şiliğinde toplamış bir aktör; meddahlık da tek kişilik bir ti- yatrodur bir bakıma. (II) Meddah, kahvehanelerde hüneri- ni göstereceği zaman dinleyicilerden daha yüksekçe bir sekiye konmuş bir iskemleye oturur; elinde bir baston, om- zunda da büyükçe bir mendil tutardı. (III) Mendili, türlü ses ve ağız taklitleri yaparken ağzını, burnunu kapatmak için bastonu da çeşitli gürültüler çıkarmak için kullanırdı. (IV) Özetle Meddah, hikâyesinin üslubu da taklitli bir anla- tıya uygulanmıştı. numaralanmış cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlan- ti ifadesine yer verilmiştir? A) I B) II C) III D) IV 1
BBB
11. Yazarın son kitabı 2015 yılının Nisan ayında çıktı
okurlarının karşısına.
90 ya da 100 sayfalık bir
kitaptı ve emin adımlarla aldı yolunu. Sonra giderek
daha güvenli ve daha büyük adımlarla hedefine doğru
ilerlemeye başladı. Gün oldu az okundu, gün
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
BBB 11. Yazarın son kitabı 2015 yılının Nisan ayında çıktı okurlarının karşısına. 90 ya da 100 sayfalık bir kitaptı ve emin adımlarla aldı yolunu. Sonra giderek daha güvenli ve daha büyük adımlarla hedefine doğru ilerlemeye başladı. Gün oldu az okundu, gün oldu çok okundu. Kitaplardan, bu kitapları yazanlardan, resimleyenlerden, çevirenlerden, eleştirenlerden, tanıtanlardan, bir kitabın çıkması ve okurun eline ‒‒‒‒ ulaşması için emeği geçen herkesten - okurlarından aldığı destekle başardı bunu. ‒‒‒‒ A) Özellikle İlk olarak -=-= TÜRKÇE Aşağıdaki geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? B) Oysaki D) Kısacası 13. Gün ses Mü iyi açı ka va du ba ke da Ya ka du içi te de e yı k E k
2.
(1) Okuldayken depremler hakkında pek çok
şey öğrendik. Japonya'da çok fazla deprem
olduğunu biliyordum. (II) Bazen deprem tat-
bikatları bile yapardık. Bunlar bana hep sıkıcı
gelirdi. (III) Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.
Hayatım boyunca hep burada
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
2. (1) Okuldayken depremler hakkında pek çok şey öğrendik. Japonya'da çok fazla deprem olduğunu biliyordum. (II) Bazen deprem tat- bikatları bile yapardık. Bunlar bana hep sıkıcı gelirdi. (III) Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir. Hayatım boyunca hep burada yaşadım ve hiç- bir deprem görmedim. (IV) Hatta deprem diye bir şeyin olduğuna bile inanmıyordum fakat öğrendiğim yeni bilgilerden dolayı artık inanı- yorum. Bu metinde numaralı bölümlerin hangisinde dü- şüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanıl- mıştır? A) I B) II C) III D) IV
FEC
Mozaik
18. Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül
konmaz.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yay ayraçla
gösterilen yere virgül getirilemez?
A) Yaptığı deneyler amacına ulaşmış () ödüle aday gös-
terilmişti.
B) Sayın Misafirler (1) aç
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
FEC Mozaik 18. Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere virgül getirilemez? A) Yaptığı deneyler amacına ulaşmış () ödüle aday gös- terilmişti. B) Sayın Misafirler (1) açılış programımıza hoş geldiniz! Bu () senin dediklerinle olacak bir iş olsaydı çoktan hallolmuştu. D) Amcamın hayat felsefesi: Ne şiş yansın) ne kebap. 19. "Cep sporta di Nai g 3 leyma lu'na Bur tir? BY1
Sözcükte Anlam
7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut
anlamlı değildir?
A) Mutlu olduğu her halinden belliydi.
B) Bu konu zihnimi çok kurcalıyor.
C) Bugün din dersinde melekler konusunu işledik.
D) Bir yerlerden annemin sesi geliyor.
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
Sözcükte Anlam 7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlı değildir? A) Mutlu olduğu her halinden belliydi. B) Bu konu zihnimi çok kurcalıyor. C) Bugün din dersinde melekler konusunu işledik. D) Bir yerlerden annemin sesi geliyor.
10. (1) Tarihi roman, Türk edebiyatında ro-
man türünde en fazla eser kaleme
alınmış alt tür olarak karşımıza çıkar,
(2)Konusu ile dikkat çeken ve geniş
bir okuma kitlesine hitap eden bu ro-
manlar, uzunca bir süre bazı çevrele-
rin edebi nitelik taşımamas
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
10. (1) Tarihi roman, Türk edebiyatında ro- man türünde en fazla eser kaleme alınmış alt tür olarak karşımıza çıkar, (2)Konusu ile dikkat çeken ve geniş bir okuma kitlesine hitap eden bu ro- manlar, uzunca bir süre bazı çevrele- rin edebi nitelik taşımaması eleştirisi- ne de maruz kalmıştır. (3)Konusunu tarihten alan ilk kurmaca metin, Ah- met Mithat Efendi'nin "Yeniçeriler" isim- li romanıdır fakat edebiyat tarihinde kabul görmüş ilk tarihî roman, Namık Kemal'in 1880 yılında basılan "Cez- mi" adlı eseridir. (4) Sokullu Mehmet Paşa döneminde gerçekleşen Iran se- ferlerini ve bu seferde varlık gösteren Cezmi karakteri işlenir bu romanda. Yukarıdaki parçada numaralandırıl- mış cümlelerin hangisinde farklı dü- şünmeye yönlendiren bir ifade kul- lanılmıştır? A) 1 TEST 2 4 MODE CONTCA TARAT 9 6 B) 2 C) 3 D) 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tümleci
buldurmaya yöneliktir?
A) Kitaplarını yine sınıfta mi unuttun?
BOdasına kimi çağırmış?
C) Bugün çarşıda kiminle konuştun?
D) Dersten sonra ne yapacaksın?
CENG-N
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir? A) Kitaplarını yine sınıfta mi unuttun? BOdasına kimi çağırmış? C) Bugün çarşıda kiminle konuştun? D) Dersten sonra ne yapacaksın? CENG-N
Soru 6
"Ancak" sözcüğü yerine "ama" bağlacı getirilebiliyorsa "ancak" sözcüğü bağlaç olur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmamıştır?
A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu.
B)Seninle gelecek
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
Soru 6 "Ancak" sözcüğü yerine "ama" bağlacı getirilebiliyorsa "ancak" sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmamıştır? A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B)Seninle gelecektim ancak işlerimi bitiremedim. C) Olanları ancak sana anlatabilirim, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günün akşamındayız.
Soru 12
Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli, ölüler şanlı
Yurt için dövüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Edat
B)Bağlaç
C)Unlem
et Önceki
Sorvaki
Tazd
D)Zamir
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
Soru 12 Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerefli, ölüler şanlı Yurt için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Edat B)Bağlaç C)Unlem et Önceki Sorvaki Tazd D)Zamir
te
3. Inorar tigin kurabilmek için değişik sembol-
ler konular Duygu ve düşünceler daha çok
hari dediğiniz igaretlerin oluşturduğu kelimelerle
Made edilmeye çalep ve yaz dili gelişmiştir.
- bütün anlamlarda bu yaz dili tek başına
yetu oinami, resim, müzik,
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
te 3. Inorar tigin kurabilmek için değişik sembol- ler konular Duygu ve düşünceler daha çok hari dediğiniz igaretlerin oluşturduğu kelimelerle Made edilmeye çalep ve yaz dili gelişmiştir. - bütün anlamlarda bu yaz dili tek başına yetu oinami, resim, müzik, edebiyat vh. sanat -duygu sktanmanda dilan ortaya çıkarak büyük roller üstlenmiştir Bu parçada boş bırakılan yerlere sarasiyla aşa- gadakilerden hangileri getirilmelidir? B Çünkü-Üstelik C)Fakat-yani
Soru 16
Yaşadıkları onu derinden sarsmıştı-yine de kimseye bir şey belli etmiyordu cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Alama
B) çünkü
C)fakat
«Onceki
Sonraki >>>
6 Yazde
U Testi Bitir
D)lakin
Ortaokul Türkçe
Edat, Bağlaç, Ünlem Soru Çözümü
Soru 16 Yaşadıkları onu derinden sarsmıştı-yine de kimseye bir şey belli etmiyordu cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Alama B) çünkü C)fakat «Onceki Sonraki >>> 6 Yazde U Testi Bitir D)lakin