Fiillerde Yapı Soruları

R-IV
3.
Sana ufuklar, gel, diye bağırır
1
Ellerinde çiçek haykırarak
||
Seni gür sesiyle hayat çağırır
|||
Beni de çiğneyip geçtiğin toprak
IV
578598
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden han-
gisi fiilimsi değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
R-IV 3. Sana ufuklar, gel, diye bağırır 1 Ellerinde çiçek haykırarak || Seni gür sesiyle hayat çağırır ||| Beni de çiğneyip geçtiğin toprak IV 578598 Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden han- gisi fiilimsi değildir? A) I B) II C) III D) IV
3
Aşağıdaki metinlerde yer alan numaralanmış sözcüklerin hangileri çekimli eylemdir? Bunları uygun
yerlere yazınız.
1
Etkinlik-B
Eşyalar yerleştirilince, otobüsü yolcular
da bindi.
1
Şoför, beklemeksizin kontağı açtı. O
sırada otobüs yazıhanesinden biri fi
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
3 Aşağıdaki metinlerde yer alan numaralanmış sözcüklerin hangileri çekimli eylemdir? Bunları uygun yerlere yazınız. 1 Etkinlik-B Eşyalar yerleştirilince, otobüsü yolcular da bindi. 1 Şoför, beklemeksizin kontağı açtı. O sırada otobüs yazıhanesinden biri fir- ladı. Otobüse koşuyordu, soluk soluğa 11 yetişti. Önümüzdeki tek boş yere otur- IV du. Çevresindekileri selamladı. Otobüs- AD teki herkesi tanıyordu anlaşılan, VI LA !!! IV, VI 99 İnsan dışında asık suratlı bir yaratık görülmemiştir yeryüzünde. Ziya Gökalp "Gülümseme" adlı yazısında "Gülümse- 11 me insana mahsustur." der ama doğru IV değildir bu söz. Bütün ağaçların, çiçek- lerin, toprağın, suyun ve hayvanatın gü- lümsediğini görmek mümkündür. V VI 1,1, V, VI İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi, de- niz kenarına uçurdular. Bir sandala koy- 11 dular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun hikayelerini bilme- IV yen, şöhretini duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. V 2 V Y ll llly Buzul çağının hemen ardından tarihin en önemli dönüm noktalarından biri ya- şandı: İnsanlar bazı bitki ve hayvanları I evcilleştirmeye, tarım yapmaya ve yer- 11 111 leşik yaşama geçmeye başladı. İnsanlık yeni bir döneme girdi. V IV !!! !!!, IV, V
2. (1) Antarktika'nın varlığı 1820'de keşfedilmiş. (2) Aradan ge-
çen doksan yıl boyunca bu noktaya kimse ulaşamamış. (3)
Güney Kutbu'nda hiç çiçek de büyümüyor. (4) En sıcak gün
27 Aralık 1978'de (-13,6 °C), en soğuk gün ise 23 Haziran
1982'de (-89,2 °C)
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
2. (1) Antarktika'nın varlığı 1820'de keşfedilmiş. (2) Aradan ge- çen doksan yıl boyunca bu noktaya kimse ulaşamamış. (3) Güney Kutbu'nda hiç çiçek de büyümüyor. (4) En sıcak gün 27 Aralık 1978'de (-13,6 °C), en soğuk gün ise 23 Haziran 1982'de (-89,2 °C) saptanmış. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki çekimli eylem- lerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümledeki "keşfedilmiş" fiili türemiş yapılıdır. B) 2. cümledeki "ulaşamamış" fiili yeterlik fiilinin olumsuzu- dur. C) 3. cümledeki "büyümüyor" fiili basit çekimlidir. D) 4. cümledeki "saptanmış" fiili türemiş yapılıdır.
nebilir?
eki almışt
1. Sehrin bu yüzünü turistlerden gizlediler. 4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil,
yapıca altı çizili kelimeyle özdeştir?
A) Bu parkın adı her yıl değişiyor.
B) Haberi alınca hemen okulu aradım.
C) Kitaplar, barıştan söz etmeli.
D) S
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
nebilir? eki almışt 1. Sehrin bu yüzünü turistlerden gizlediler. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, yapıca altı çizili kelimeyle özdeştir? A) Bu parkın adı her yıl değişiyor. B) Haberi alınca hemen okulu aradım. C) Kitaplar, barıştan söz etmeli. D) Sanatçı, şarkıyı yarıda kesti.
Berkay Yayınları O
5.
Gençlik bir kuş imiş tutmadım.
İhtiyarlık müşterisizmiş satamadım.
AE
gurb
Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili
fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır?
AÇocukluğu bu sahil kasabasında geçmiş.
B) Yıllar geçse de ne
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
Berkay Yayınları O 5. Gençlik bir kuş imiş tutmadım. İhtiyarlık müşterisizmiş satamadım. AE gurb Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır? AÇocukluğu bu sahil kasabasında geçmiş. B) Yıllar geçse de ne annemi ne babamı unuturum. Merdivene çıkıp ağaca uzanabilirsin. Th DElinizdeki dosyaların hiçbirini imzalamam. C -çik {*F
18. Birleşik fiiller, en az iki sözcüğün birleşerek oluş-
turduğu eylemlerdir. Kurallı birleşik fiiller, yardımcı
fiille kurulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış
birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil,
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
18. Birleşik fiiller, en az iki sözcüğün birleşerek oluş- turduğu eylemlerdir. Kurallı birleşik fiiller, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Midesinin yeniden sancılandığını hissetti. B) Bir saat sonra orada olabilir misiniz? C) Onu kanepenin üzerinde uyuyakalmış hâlde buldum. D) Ali'nin soğuk, çamur gibi bakan gözlerinde bo- ğulayazdı.
?
(65)
Test 3
5. (1) Sahip olduğum her düşünce ve söylediğim her
cümle, olumlu ya da olumsuz bir öneridir. (II) Pozitif
öneriler, pozitif deneyimler; negatif öneriler de negatif
deneyimler yaratır. (III) Bir domates tohumu ekildiğinde
sadece bir domates bi
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
? (65) Test 3 5. (1) Sahip olduğum her düşünce ve söylediğim her cümle, olumlu ya da olumsuz bir öneridir. (II) Pozitif öneriler, pozitif deneyimler; negatif öneriler de negatif deneyimler yaratır. (III) Bir domates tohumu ekildiğinde sadece bir domates bitkisi olarak büyür. Palamuttan sadece meşe ağacı oluşur. (IV) Yavru köpek büyüdü- ğünde köpek olur. en neb Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A... AI. cümlede çatı özelliği aranmaz. B) II. cümlenin yüklemi geçişlidir. Inaxis (6 C) III. cümlenin yüklemi geçişlidir. minst 10 D) IV. cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
kelime yapı bakımından diğerlerinden fark-
lıdır?
A) Bahçedeki hanımelinin kokusu buraya geli-
yor.
B) Yere düşünce gözlüğü de kırılmış.
e) i bir gözlem yapıp evin yerine karar verdi.
D) Çaydanlıkta yeteri kad
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yapı bakımından diğerlerinden fark- lıdır? A) Bahçedeki hanımelinin kokusu buraya geli- yor. B) Yere düşünce gözlüğü de kırılmış. e) i bir gözlem yapıp evin yerine karar verdi. D) Çaydanlıkta yeteri kadar su kalmamış. istinion
ÇE
15. Karlı yollarda, arabamıza kar lastiği takmazsak
arabamız yoldan çıkar ve yolculuğumuz biraz
uzun sürebilir.
16.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin yapı
bakımından sıralanışı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) türemiş - basit - birleşik
B) basi
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
ÇE 15. Karlı yollarda, arabamıza kar lastiği takmazsak arabamız yoldan çıkar ve yolculuğumuz biraz uzun sürebilir. 16. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin yapı bakımından sıralanışı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) türemiş - basit - birleşik B) basit - birleşik - birleşik C) türemiş - birleşik - birleşik D) basit - basit -birleşik Suyun üstünde yüzer.
PYBS / Türkçe
12. (1) Koşarak yanımızdan uzaklaştı. (2) Gezerken tele-
fonunu kaybetmiş. (3) Sokaktaki köpekten çok korktu.
(4) Bugün de camları sildi.
HA
Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin
hangilerinde fiiller yapıca aynıdır?
A) 1 ve 2
C) 1 ve 4
B
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
PYBS / Türkçe 12. (1) Koşarak yanımızdan uzaklaştı. (2) Gezerken tele- fonunu kaybetmiş. (3) Sokaktaki köpekten çok korktu. (4) Bugün de camları sildi. HA Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiiller yapıca aynıdır? A) 1 ve 2 C) 1 ve 4 B) 3 ve 4 D) 2 ve 3
5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
kökü tür yönüyle farklıdır?
A) Ben üçüncü sıradayım.
B) Gülmeyi sevmeyen var mıdır?
C) Geçen yaz Şirince'de evlenmişler.
D) Yolcular telaşlanmaya başladı.
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü tür yönüyle farklıdır? A) Ben üçüncü sıradayım. B) Gülmeyi sevmeyen var mıdır? C) Geçen yaz Şirince'de evlenmişler. D) Yolcular telaşlanmaya başladı.
Numaralanmış cümlelerdeki fiillerin anlam özellikleri işaretlenmiştir.
Buna göre hangi cümledeki işaretleme yanlıştır?
(A) I
B) II.
C) III.
3.
2. Fiillerin anlam özellikleri nesne alıp almamalarına ve özneden bağımsız biçimde, zaman içinde ken
kendilerine
Ortaokul Türkçe
Fiillerde Yapı Soru Çözümü
Numaralanmış cümlelerdeki fiillerin anlam özellikleri işaretlenmiştir. Buna göre hangi cümledeki işaretleme yanlıştır? (A) I B) II. C) III. 3. 2. Fiillerin anlam özellikleri nesne alıp almamalarına ve özneden bağımsız biçimde, zaman içinde ken kendilerine gerçekleşip gerçekleşmemelerine göre belirlenir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş, oluş ve durum fiilleri birlikte kullanılmıştır? 1. D) IV. A) Bahçede kedileri besliyor, onlarla oynuyor, günlerini böyle geçiriyordu. BVice yaşlanmıştı, yürüyemiyordu ve derdini anlatamıyordu. C) Sıcaklık iyice artmıştı, insanlar çalışamıyor, hayvanlarsa bütün gün kaldırımda uyuyordu. D) Dün hiç televizyon izlemedim, erkenden uyudum çünkü kendimi iyi hissetmiyordum. Şimdiki Zaman Vurdun, acısı daha geçmedi Biliyorum ececek Gecmis Zaman