Noktalama İşaretleri Soruları

14.
İnsan ve Çevre
Şehirlerde çevre kirliliğini azaltmak,
şehir içi ulaşımda doğa dostu
ulaşım imkânlarını
artırmak için çalışıyoruz.
Önceliğimiz, sağlıklı yaşam ve
sürdürülebilir çevre için
politikalar gerçekleştirmektir.
daklı bir şehir
P
Bu infografikte
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
14. İnsan ve Çevre Şehirlerde çevre kirliliğini azaltmak, şehir içi ulaşımda doğa dostu ulaşım imkânlarını artırmak için çalışıyoruz. Önceliğimiz, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir çevre için politikalar gerçekleştirmektir. daklı bir şehir P Bu infografikte virgül (,) aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılmıştır? A) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. C) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. D) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. NO
even
11. Orhan Veli Kanık 14 Kasım 1950'de vefat etti. Şiiri etrafın-
da oluşan/oluşturulan çekimin de etkisiyle, ölümünden bu
yana, şiirleri bir hayli ilgi gören şairlerden oldu. Ölümünün
ardından geçen yetmiş yılda şiirleri, hikâyeleri, mektupla-
rı, söy
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
even 11. Orhan Veli Kanık 14 Kasım 1950'de vefat etti. Şiiri etrafın- da oluşan/oluşturulan çekimin de etkisiyle, ölümünden bu yana, şiirleri bir hayli ilgi gören şairlerden oldu. Ölümünün ardından geçen yetmiş yılda şiirleri, hikâyeleri, mektupla- rı, söyleşileri ve denemeleri derlenip toparlanıp, farklı ya- yınevleri tarafından farklı zamanlarda kitaplaştırılarak ba- sıldı. Şubat 2014'te Yalnız Seni Arıyorum: Nahit Hanım'a Mektuplar (Yapı Kredi Yayınları) adıyla yayımlanan özel mektupları okur tarafından giyle karşılandı. Peki, bun- ca türde kalem oynatan Orhan Veli'nin La Fontaine'nin 49 masalını, Ki-Ka-Ku isimli Japon şairinin 30 haikusunu Türkçeye çevirdiğini bilen var mı? Bu parçada virgülün (.) aşağıdaki işlevlerinden hangi- sinin kullanımına yer verilmemiştir? A) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimeler- den sonra konur. B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime veya kelime gruplarının arasına konur C) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin ba- şına ve sonuna konur. D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. E) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra konur.
O
6
Bağlaç görevinde kullanılan "de/da" ayrı, ek olarak kullanılan "-de/-da" daima bitişik yazılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de/da" yanlış yazılmıştır?
A) Hafta sonu seninle de görüşebilirim.
B) Geçenlerde Samsun'a da gittik.
C) Ankara'da
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
O 6 Bağlaç görevinde kullanılan "de/da" ayrı, ek olarak kullanılan "-de/-da" daima bitişik yazılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de/da" yanlış yazılmıştır? A) Hafta sonu seninle de görüşebilirim. B) Geçenlerde Samsun'a da gittik. C) Ankara'da botanik parkı da varmış. D) Lise yıllarımda geçirdiğim zamanda çok değerliydi.
LGS HASAT TÜRKÇE
MUBA
YAYINLARI
Deneme - 3
12. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve
ayrılmaz.
.
s yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle
Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme
işaretiyle ayrılmaz
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
LGS HASAT TÜRKÇE MUBA YAYINLARI Deneme - 3 12. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve ayrılmaz. . s yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde yay ayraçla boş bırakılan yere kesme işa- reti getirilebilir? A) Salgın hastalıkla mücadelede Sağlık Bakanlığı () nın çalışmaları takdir topluyor. B) Çanakkale Boğazı'na yapılmakta olan 1915 Çanakkale Köprüsü () nün ayakları denize indirildi. C) Çin'de Arakanlı Müslümanlar () a uygulanan şiddet dünyanın gündemine gelmiyor. DY Bu geceki programa Marmara Üniversitesi () nden bir profesör konuşmacı olarak katıla- cakmış. 14. Birinci Ağızda Yazar, anlatt içinde y Buna göre aşağ A Yuvasını ya larının birin cağı uzak biraz kuw sını rüzc B) O ise p ödevle bakar mi? C) Anr ma
13.
B 2. Deneme
Marie Curie, 1867-1934 yılları arasında yaşa-
mış Polonyalı fizikçi ve kimyagerdir. 1896 yı-
linda Henri Becquerel'in radyoaktiviteyi bul-
masının ardından eşi Pierre Curie ile birlikte
yaptıkları çalışmalar sonucunda uranyumdan
daha fazla
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
13. B 2. Deneme Marie Curie, 1867-1934 yılları arasında yaşa- mış Polonyalı fizikçi ve kimyagerdir. 1896 yı- linda Henri Becquerel'in radyoaktiviteyi bul- masının ardından eşi Pierre Curie ile birlikte yaptıkları çalışmalar sonucunda uranyumdan daha fazla radyoaktivite yayan yeni bir kim- yasal element olan polonyumu buldu. Marie Curie, Nobel'i iki kere kazanan ilk bilim insanı olarak da kayıtlara geçti. Bu metinde, 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. II. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildir- me ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 15. " III. Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamla- rını vermek için kelimeler veya sayılar ara- sında kısa çizgi kullanılır. kurallarından hangilerinin örneği vardır? A) Yalnız C) II ve III B) Ivett D) I, II ve II 14. Bir bölümü Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan Alaska, salgından önce oldukça fazla turistir gemilerle ya da küçük botlarla gittiği ve gezdiğ
2. Hayat (1) sıkıntıların (2) elemlerin (3) sevinçlerin
(4) kederlerin bir yumak oluşturduğu ve mutlulu-
ğun da bu yumağın içinde gizli olduğu bir süreçtir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlerin hangisine
noktalı virgül (;) getirilebilir?
1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
2. Hayat (1) sıkıntıların (2) elemlerin (3) sevinçlerin (4) kederlerin bir yumak oluşturduğu ve mutlulu- ğun da bu yumağın içinde gizli olduğu bir süreçtir. Bu cümlede boş bırakılan yerlerin hangisine noktalı virgül (;) getirilebilir? 1 B) 2 C) 3 D) 4
1.
NOKTALAMA İŞARETLER
Noktalı
A) () () () (.) (.)
B) () (₁) () () ()
(.) (.) (:) (.) (.)
D) (.) (.) (.) (.) (.)
Ülkemiz () sanat ()
spor ve eğitim alanında
ilerleme kaydediyor (-)
Bu ilerleme () bizi daha
saygın hale getiriyor (-)
Bart Simpson'un cümlesin
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
1. NOKTALAMA İŞARETLER Noktalı A) () () () (.) (.) B) () (₁) () () () (.) (.) (:) (.) (.) D) (.) (.) (.) (.) (.) Ülkemiz () sanat () spor ve eğitim alanında ilerleme kaydediyor (-) Bu ilerleme () bizi daha saygın hale getiriyor (-) Bart Simpson'un cümlesinde yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaret- lerinden hangileri konulmalıdır?
1. Nedim, kısa çizginin kullanıldığı yerlerle ilgili ça-
lışmasını tamamlayıp kontrol etmesi için öğret-
menine verir. Kontrol esnasında öğretmeniyle
aralarında şöyle bir diyalog yaşanır.
Öğretmen: Birinci cümlende hangi göreviyle kul-
landın?
Nedim: Ara s
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
1. Nedim, kısa çizginin kullanıldığı yerlerle ilgili ça- lışmasını tamamlayıp kontrol etmesi için öğret- menine verir. Kontrol esnasında öğretmeniyle aralarında şöyle bir diyalog yaşanır. Öğretmen: Birinci cümlende hangi göreviyle kul- landın? Nedim: Ara söz ve ara cümleleri ayırmak için kul- landım. Öğretmen: İkinci cümlede kelimelerin köklerini, gövdelerini ve eklerini ayırmak için mi kullandın? Nedim: Hayır, onu cümlesi ile örnekle- dim. Hangi seçenek, Nedim'in sözünü ettiği örnek cümledir? A) Cümlede geçen al-/yaz- ve kır-kökleri fiildir. B)Bu sözcüğü prog- ram şeklinde ayırırsak doğ- ru olur. C) Kelimenin doğru şekli gör-gü-süz-lük şeklin- dedir. Dyisme eklenen -ak/-den; fiile eklenen -la-/ -tir- ekleridir.
A) Yalnız I.
●
maralanmış yerlerden hangisi ya da hangilerine noktalı virgül getirilebilir?
C) I ve III.
D) I, II ve I.
2. İki noktanın kullanıldığı yerlerden bazıları aşağıda verilmiştir:
• Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
Kendisiy
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
A) Yalnız I. ● maralanmış yerlerden hangisi ya da hangilerine noktalı virgül getirilebilir? C) I ve III. D) I, II ve I. 2. İki noktanın kullanıldığı yerlerden bazıları aşağıda verilmiştir: • Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır. Buna göre, 1. İstanbul'un bazı ilçelerinin denize kıyısı yoktur()Bağcılar, Sultanbeyli... II. Tıp dünyası bu gelişmeyi konuşuyor( ) Yapay zekâ ameliyat yapabilecek. III. NATO, 1949'da Amerika'da kuruldu( ) Türkiye, birliğe sonradan katıldı. IV. Şunu hiçbir zaman unutmayın() Herkes ektiğini eninde sonunda biçer. cümlelerinin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere iki nokta getirilemez? C) III. A) I. B) I ve II. B) II. Türkler ana vatanlarından -Orta Asya'dan- buralara göç etmiştir. D) IV. O
KONU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Noktalama İşaretleri
1.
1. Cümle içindeki ara söz ve ara cümlelerin
başına ve sonuna konur.
Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cüm-
lenin sonunda kullanılır.
H. Yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri
belirtmek için konur.
IV. Gün
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
KONU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Noktalama İşaretleri 1. 1. Cümle içindeki ara söz ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cüm- lenin sonunda kullanılır. H. Yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. IV. Gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirin- den ayırmak için kullanılır. Numaralanmış cümlelerde bazı noktalama işaretlerinin işlevlerine yer verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi verilen işlevlerden herhangi birini örnek- lemez? Ibrahim; Yelda, Çiğdem ve İsmail'in kalbini kırdığı için üzülmüş olmalıydı. Herkesin hayattan öncelikli beklentisi şu olmalıdır: sağlık. Dilekçedeki tarihe baktı ve 01/06/2019'u görünce şaşırdı kaldı. Dr Sarıyer'deki evini -çocukluğunun mâbedini- Hiyareti sırasında duygulandı. O 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır? A) Oğlumun ilk sözcüğü "baba" oldu ve biz buna cok sevindik
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.)
konulamaz?
A) Bu işe girişmeden önce çok iyi bir araştırma yap-
mamız gerekiyor
B) Paramız yetmediği için istediğimiz bazı şeyleri
satın alamadık
Of
C)/Faturayı ödemeyi unuttuğumuz için elektriğimizi
kes
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) konulamaz? A) Bu işe girişmeden önce çok iyi bir araştırma yap- mamız gerekiyor B) Paramız yetmediği için istediğimiz bazı şeyleri satın alamadık Of C)/Faturayı ödemeyi unuttuğumuz için elektriğimizi keseceklermiş D) Çalışmayı tamamlamak için size kaç gün daha gerekiyor değ Çoc ya 176 Bu CL ALS
18. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gi-
bi aktarılan sözler tırnak içine alınır.
>Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan
işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.)
tırmak içinde kalır.
> Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların ad-
ları ile b
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri Soru Çözümü
18. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gi- bi aktarılan sözler tırnak içine alınır. >Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırmak içinde kalır. > Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların ad- ları ile bölüm başlıkları tımak içine alınır. Bunlara getirilen çekim ekleri tırnağın dışın- da kalır. > Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tir- nak içine alınır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin- de tırnak işaretinin kullanımı yanlıştır? A) Korkarım ki yakın bir zamanda hepimiz "güven" duygusunu tamamen kaybedece- ğiz. B) Türkçe dersinde Orhan Veli'nin "İstanbul'u Dinliyorum" adlı şiirini okuduk. C) Ozanın "Benim sadık yârim kara topraktır" dizesi beni her zaman duygulandırır. D) Bu yaz Cengiz Aytmatov'un "Gün Olur As- ra Bedel'ini" okudum. Sözel Bölüm