Soru:

1. Osmanlı Devleti'nde eğitim veren aşağıdaki kurumlardan hangisi askeri eğitim kurumları dışında kalır? A) Lonca B) Humbarahane

1.
Osmanlı Devleti'nde eğitim veren aşağıdaki
kurumlardan hangisi askeri eğitim kurumları
dışında kalır?
A) Lonca B) Humbarahane C) Kılıçhane
D) Tüfekhane E) Tophane
"Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında eğitim için MI-
Sır ve Suriye'ye öğrenciler gönderilmi

1. Osmanlı Devleti'nde eğitim veren aşağıdaki kurumlardan hangisi askeri eğitim kurumları dışında kalır? A) Lonca B) Humbarahane C) Kılıçhane D) Tüfekhane E) Tophane "Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında eğitim için MI- Sır ve Suriye'ye öğrenciler gönderilmiş, bu ülke- lerdeki bazı bilim adamları da ders vermek üze- re Anadolu'ya getirilmiştir." Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıkla- nabilir? A) Osmanlıda medrese eğitiminin iki düzeyde olmasıyla B) Müslüman devletlerin kendi aralarındaki kül- türel ilişkilere önem vermesiyle C) Bu dönemde medrese eğitiminde Suriye ve Mısır'ın ileri bir düzeyde olmasıyla D) Bizans'ın eğitim sisteminden etkilenmemek amacıyla E) Suriye ve Mısır'dan başka yerlerde medrese eğitimi olmamasıyla 3. Osmanlı Devleti'nde halka mesleki eğitim ve- ren kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Camiler B) Medreseler C) Loncalar D) Kütüphaneler E) Enderun 4. Osmanlı Devleti'nde Enderun Mektebi'nin kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Timarlı Sipahi yetiştirmek B) Teknik eleman yetiştirmek C) Şehzadeleri yetiştirmek D) Devlet adamı yetiştirmek E) Vakıf yöneticilerini yetiştirmek 2. TEST-6 J ESEN YAYINLARI Türklerde Eğitim 5. Osmanlı Devleti'nde eğitim veren birçok kurum bulunmaktadır. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi ülke genelinde daha yaygındır? A) Tophane B) Humbarahane D) Kılıçhane C) Medrese E) Tüfekhane I. Dindar II. Hoşgörülü 6/19 III. İtaatkâr IV. Geleneğe bağlı V. Hırslı Yukarıdakilerden hangisi klasik dönem Os- manlı devlet anlayışında eğitimin hedeflediği insan tipinin özellikleri arasında yer almaz? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve V THE 6. 7. E) Yalnız V Tıp eğitimi verilir. Darültıp Darülhadis Hadis eğitimi verilir. ? Hafızlar yetiştirilir. Darülhendese Matematik ve astronomi eği- timi verilir. Yukarıda ? işareti bulunan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? A) Darülmuallim B) Darülkurra C) Darülmuallimat D) Şehzadegân E) Nevbethane 205

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap