17. Yüzyıl İsyanları Soruları

E) Avrupa Hunlarının en etkili hükümdarının Attila oldu-
ğuna
27 Hz. Muhammed'den (s.a.v.) itibaren eğitim ve öğretim
kurumsal olarak hızla gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Dünyasının ilk kurum-
sal eğitim merkezi olarak kabul edilmektedir?
A) Beyt'ül Hikme
B) Nizamiye Medreseleri
C) Dar'ül Hadis
Suffa Okulu
Dar'ül Hendese Medreseleri
Cos
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
E) Avrupa Hunlarının en etkili hükümdarının Attila oldu- ğuna 27 Hz. Muhammed'den (s.a.v.) itibaren eğitim ve öğretim kurumsal olarak hızla gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İslam Dünyasının ilk kurum- sal eğitim merkezi olarak kabul edilmektedir? A) Beyt'ül Hikme B) Nizamiye Medreseleri C) Dar'ül Hadis Suffa Okulu Dar'ül Hendese Medreseleri Cos
DA DÜNYA
8.
Orta Çağ'da kurulan devletlerin hükümdarlarının
birçoğu gücün meşruiyet kaynağı olarak ege-
menliklerini dine dayandırmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gös
tergesi olduğu söylenebilir?
A) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmadığı-
nin
B) Soy dayanışmasının dikkate alınmadığının
C) Oligarşik devlet anlayışının varolduğunun
D) Yöneticilerle din adamlarının çatıştığının
rebat
E) Hükümdarların yönetimde teokratik anlayışı
benimsediğinin
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
DA DÜNYA 8. Orta Çağ'da kurulan devletlerin hükümdarlarının birçoğu gücün meşruiyet kaynağı olarak ege- menliklerini dine dayandırmışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gös tergesi olduğu söylenebilir? A) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmadığı- nin B) Soy dayanışmasının dikkate alınmadığının C) Oligarşik devlet anlayışının varolduğunun D) Yöneticilerle din adamlarının çatıştığının rebat E) Hükümdarların yönetimde teokratik anlayışı benimsediğinin
6.
Osmanlı Devleti'nin Prut Antlaşması sonrası elde
ettiği başarılar Avusturya'yı tedirgin etmiştir. Osmanlı
ordusunun Dalmaçya kıyılarına yönelmesi üzerine
Avusturya, Venedik ile 1716 yılında ittifak antlaşması
imzalamış böylece Osmanlı ile Venedik arasında
devam eden savaşa Avusturya da katılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
labilir?
A) Venediklilerin Akdeniz'deki faaliyetleri sona ermiştir.
B) Avusturya, Venediklileri siyasi istikrarı açısından
tehlikeli görmüştür.
C) Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması'na aykırı ola-
rak hareket etmiştir.
D) Osmanlı Devleti'ne karşı bazı devletler güç birliği
yapmıştır.
E) Venedik, Osmanlı Devleti ile olan savaşlarında
papanın desteğini almıştır.
S
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
6. Osmanlı Devleti'nin Prut Antlaşması sonrası elde ettiği başarılar Avusturya'yı tedirgin etmiştir. Osmanlı ordusunun Dalmaçya kıyılarına yönelmesi üzerine Avusturya, Venedik ile 1716 yılında ittifak antlaşması imzalamış böylece Osmanlı ile Venedik arasında devam eden savaşa Avusturya da katılmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşı- labilir? A) Venediklilerin Akdeniz'deki faaliyetleri sona ermiştir. B) Avusturya, Venediklileri siyasi istikrarı açısından tehlikeli görmüştür. C) Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması'na aykırı ola- rak hareket etmiştir. D) Osmanlı Devleti'ne karşı bazı devletler güç birliği yapmıştır. E) Venedik, Osmanlı Devleti ile olan savaşlarında papanın desteğini almıştır. S
7.
Orta Çağ'da Bizans İmparatorluğu'nda hayat ve geçim
tarzı ticarete, Sasani Devleti'nde topraktan alınan vergilere,
Moğol İmparatorluğu'nda ise hayvancılığa dayanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi de-
ğildir?
A) Yaşanılan coğrafyanın ekonomik faaliyetleri etkilediğinin
B) Orta Çağ Avrupası'nın skolastik bir yapıda olduğunun
C) Bizans'ın Moğol ve Sasaniler ile çağdaş olduğunun
D) Sasanilerin tarıma önem verdiğinin
E) Moğolların yaşadığı bölgenin tarım için elverişli olma-
dığının
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
7. Orta Çağ'da Bizans İmparatorluğu'nda hayat ve geçim tarzı ticarete, Sasani Devleti'nde topraktan alınan vergilere, Moğol İmparatorluğu'nda ise hayvancılığa dayanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi de- ğildir? A) Yaşanılan coğrafyanın ekonomik faaliyetleri etkilediğinin B) Orta Çağ Avrupası'nın skolastik bir yapıda olduğunun C) Bizans'ın Moğol ve Sasaniler ile çağdaş olduğunun D) Sasanilerin tarıma önem verdiğinin E) Moğolların yaşadığı bölgenin tarım için elverişli olma- dığının
1. I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak ku-
ran Balkan devletleri arasında;
I. Yunanistan,
II. Sırbistan,
III. Romanya
devletlerinden hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
1. I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak ku- ran Balkan devletleri arasında; I. Yunanistan, II. Sırbistan, III. Romanya devletlerinden hangileri yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I ve II
11. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan 1853-1856
Kırım Savaşı'nda, İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin
yanında yer almıştır.
ubio ist
1908 Reval Görüşmelerinde İngiltere Rusya'yı Boğazlarda
serbest bırakmıştır.
Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti, Rusya'yı kendi yanına çekmiştir.
B) Rusya, XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı'ya karşı İngiltere ile
ittifak kurmuştur.
C) İngiltere, çıkarına göre dış politikada ittifaklar kurmuştur.
D) Osmanlı-Rus rekabeti Avrupalı devletlerce memnuniyet-
le karşılanmıştır.
E) Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda yalnız bırakılmıştır.
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
11. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan 1853-1856 Kırım Savaşı'nda, İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır. ubio ist 1908 Reval Görüşmelerinde İngiltere Rusya'yı Boğazlarda serbest bırakmıştır. Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Osmanlı Devleti, Rusya'yı kendi yanına çekmiştir. B) Rusya, XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı'ya karşı İngiltere ile ittifak kurmuştur. C) İngiltere, çıkarına göre dış politikada ittifaklar kurmuştur. D) Osmanlı-Rus rekabeti Avrupalı devletlerce memnuniyet- le karşılanmıştır. E) Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda yalnız bırakılmıştır.
7.
Orta Çağ'da kurulan devletlerin hükümdarlarının birçoğu
gücün meşruiyet kaynağı olarak egemenliklerini dine da-
yandırmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
olduğu söylenebilir?
A) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmadığının
B) Soy dayanışmasının dikkate alınmadığının
C) Oligarşik devlet anlayışının varolduğunun
D) Yöneticilerle din adamlarının çatıştığının
E) Meşruti yönetimlerin benimsendiğinin
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
7. Orta Çağ'da kurulan devletlerin hükümdarlarının birçoğu gücün meşruiyet kaynağı olarak egemenliklerini dine da- yandırmışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu söylenebilir? A) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmadığının B) Soy dayanışmasının dikkate alınmadığının C) Oligarşik devlet anlayışının varolduğunun D) Yöneticilerle din adamlarının çatıştığının E) Meşruti yönetimlerin benimsendiğinin
6.
1347-1451 yılları arasında Avrupa'da görülen Veba Sal-
gini öncelikle Bizans topraklarında etkili olmuş daha sonra
diğer bölgelere yayılmıştır. Bu hastalığa karşı korunmak
için çeşitli tedbirler alınsa da Avrupa nüfusunun neredeyse
yarısı hayatını kaybetmiştir.
Buna göre Veba Salgını'nın Avrupa'da;
I. demografik yapının değişmesine,
II. sosyal ilişkilerin zayıflamasına,
III. ticari faaliyetlerin hız kazanmasına
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
6. 1347-1451 yılları arasında Avrupa'da görülen Veba Sal- gini öncelikle Bizans topraklarında etkili olmuş daha sonra diğer bölgelere yayılmıştır. Bu hastalığa karşı korunmak için çeşitli tedbirler alınsa da Avrupa nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmiştir. Buna göre Veba Salgını'nın Avrupa'da; I. demografik yapının değişmesine, II. sosyal ilişkilerin zayıflamasına, III. ticari faaliyetlerin hız kazanmasına gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylene- bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
L KÜLTÜR
DENEME-1
50. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yet-
kileri arasında değildir?
A Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli
tedbirleri almak.
BBütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek
ve kabul etmek.___
CPara basılmasına ve savaş ilânına karar vermek.
D) Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uy-
gun bulmak.
Genel ve özel af ilânına karar vermek.
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
L KÜLTÜR DENEME-1 50. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yet- kileri arasında değildir? A Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak. BBütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek.___ CPara basılmasına ve savaş ilânına karar vermek. D) Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uy- gun bulmak. Genel ve özel af ilânına karar vermek.
6.
30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes
Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan devlet
adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refet Bele
C) İsmet İnönü
B) Amiral Calthorpe
D) Rauf Orbay
E) Ali Fuat Cebesoy
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
6. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Refet Bele C) İsmet İnönü B) Amiral Calthorpe D) Rauf Orbay E) Ali Fuat Cebesoy
12. Hz. Muhammed'in yaşamı ile ilgili aşağıdaki açıklama
lardan hangisi yanlıştır?
A) Ebu Talip Hz. Muhammed'i büyüten dedesi
B) Muhammed-ül Emin Güvenilir kişi anlamındaki
unvanı
e) Hira Vahiy indirilen mağara
D) Varaka Bin Neffel Peygamberliğini söyleyen kişi
E) Hilfül - Füdul Haksızlığa uğrayanları koruyan, üye
olduğu cemiyet
1
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
12. Hz. Muhammed'in yaşamı ile ilgili aşağıdaki açıklama lardan hangisi yanlıştır? A) Ebu Talip Hz. Muhammed'i büyüten dedesi B) Muhammed-ül Emin Güvenilir kişi anlamındaki unvanı e) Hira Vahiy indirilen mağara D) Varaka Bin Neffel Peygamberliğini söyleyen kişi E) Hilfül - Füdul Haksızlığa uğrayanları koruyan, üye olduğu cemiyet 1
IM ODAKLI SORU
10. XVII. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri
İsyanları yaşanmıştır..
Bu isyanlara yön veren faktörler arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İktidar mücadeleleri
B) Dış baskılar
C) Ekonomik sıkıntılar
D) Saray içi çekişmeler
E) Yeniçeri beklentileri
1
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
IM ODAKLI SORU 10. XVII. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri İsyanları yaşanmıştır.. Bu isyanlara yön veren faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) İktidar mücadeleleri B) Dış baskılar C) Ekonomik sıkıntılar D) Saray içi çekişmeler E) Yeniçeri beklentileri 1
12.
Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sü-
merler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Ailk defa yazıyı kullanmışlardır.
BŞehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.
Ay ytli esasına dayanan takvimi oluşturmuş
lardır.
D Kolonicilikte ileri gitmişlerdir.
E
Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar yapmış-
lardır.
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
12. Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sü- merler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ailk defa yazıyı kullanmışlardır. BŞehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Ay ytli esasına dayanan takvimi oluşturmuş lardır. D Kolonicilikte ileri gitmişlerdir. E Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar yapmış- lardır.
vil
=
III
Ingiltere ve Fransa arasında yapılan Yüzyıl
Savaşları'nda Fransa'nın başarılı olması-
openin temel nedeni aşağıdakilerden hangi-
nın
503
E) Reform Hareketi
tiri-
dan
diği
Soru 11
600 pmive)!
velig anuloy
Soru 12
sidir?
A) Fransa'da krallığın güç kazanması
ribe
B) İngiltere'nin sömürgeci devlet olması dug
lep eltri. Imped
C) Savaşın uzun sürmesi
D) Savaşın Fransa topraklarında gerçekleş-
mesi
PARIMIZ AX80
E) Savaşın sömürgecilik amaçlı çıkması
A
Veba salg
yasi ve kü
kilemiştir.
haritasını
kin psiko
korku ya
DV
holla
1215 yılında kabul edilen Magna Carta'nın;
1. Asiller hakimiyetleri altındaki halka kötü
davranamaz.
II. Kanunlara başvurulmadan kimse ceza-
Veba
zayıf
gelm
nom
Gün
talık
yer
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
vil = III Ingiltere ve Fransa arasında yapılan Yüzyıl Savaşları'nda Fransa'nın başarılı olması- openin temel nedeni aşağıdakilerden hangi- nın 503 E) Reform Hareketi tiri- dan diği Soru 11 600 pmive)! velig anuloy Soru 12 sidir? A) Fransa'da krallığın güç kazanması ribe B) İngiltere'nin sömürgeci devlet olması dug lep eltri. Imped C) Savaşın uzun sürmesi D) Savaşın Fransa topraklarında gerçekleş- mesi PARIMIZ AX80 E) Savaşın sömürgecilik amaçlı çıkması A Veba salg yasi ve kü kilemiştir. haritasını kin psiko korku ya DV holla 1215 yılında kabul edilen Magna Carta'nın; 1. Asiller hakimiyetleri altındaki halka kötü davranamaz. II. Kanunlara başvurulmadan kimse ceza- Veba zayıf gelm nom Gün talık yer
yani
evlet
edi-
Bah,
ge-
dan
anlı
se
miş
man
ki-
5.
Deneme Sınavı - 08
Türkiye'nin Boğazlar Sorunu'nu Milletler Cemiyetine ta-
şıması üzerine imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşme-
si'ne (1936) göre,
Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Boğazlar Komis-
yonu kaldırıldı.
Boğazların savunması Türkiye'ye bırakıldı.
Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişi ser-
best bırakıldı.
Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getiril-
di.
Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağı-
dakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez?
A) Türkiye'nin bağımsız devlet yapısının güçlenmesine
B) Lozan'da Misakımilli'den verilen bir tavizin telafi edil-
mesine
C) Uluslararası alanda Türkiye'nin saygınlığının artma-
sına
D) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılmasına
E) İstanbul ve sahillerinin tam hâkimiyetinin Türkiye'ye
geçmesine
O
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
yani evlet edi- Bah, ge- dan anlı se miş man ki- 5. Deneme Sınavı - 08 Türkiye'nin Boğazlar Sorunu'nu Milletler Cemiyetine ta- şıması üzerine imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşme- si'ne (1936) göre, Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Boğazlar Komis- yonu kaldırıldı. Boğazların savunması Türkiye'ye bırakıldı. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişi ser- best bırakıldı. Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getiril- di. Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağı- dakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez? A) Türkiye'nin bağımsız devlet yapısının güçlenmesine B) Lozan'da Misakımilli'den verilen bir tavizin telafi edil- mesine C) Uluslararası alanda Türkiye'nin saygınlığının artma- sına D) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılmasına E) İstanbul ve sahillerinin tam hâkimiyetinin Türkiye'ye geçmesine O
7.
Osmanlı Devleti'nde uzun yıllar hizmet veren eği-
tim kurumlarından olan Rum ve Ermeni mekteple-
ri Tevhid-i Tedrisat Yasası çıkarılana dek aşağıda-
ki makamlardan hangisine bağlı hareket etmiştir?
Bağlı oldukları patrikhanelere
B) Maarif nezaretine
C) Yabancı devlet elçiliklerine
D) Bağlı oldukları belde başkanlarına
E) Darülfünun mektebine
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
7. Osmanlı Devleti'nde uzun yıllar hizmet veren eği- tim kurumlarından olan Rum ve Ermeni mekteple- ri Tevhid-i Tedrisat Yasası çıkarılana dek aşağıda- ki makamlardan hangisine bağlı hareket etmiştir? Bağlı oldukları patrikhanelere B) Maarif nezaretine C) Yabancı devlet elçiliklerine D) Bağlı oldukları belde başkanlarına E) Darülfünun mektebine