Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları Soruları

1.
Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamıyla ilgili aşağıdaki
bilgilendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 31 Mart Vakası'nda meşrutiyete karşı ayaklanmayı bas-
tırmak amacıyla İttihatçılar tarafından Selanik'te kuru-
lan Hareket Ordusu'nda kurmay başkanlık yapmıştır.
B) 1. Balkan Savaşı'nda Trablusgarp Savaşı'ndan dolayı
yer almazken 2. Balkan Savaşı'nda Tekirdağ Bolayır'da
bulunan Akdeniz Boğazı Kuvayı Mürettebe
Komutanlığı'nda görev almıştır.
le
3.
C) Alman General Liman Von Sanders'in istifasının ardın-
dan Çanakkale'deki 19. Tümen Kumandanlığına atan-
mış, buradaki başarısından dolayı kendisine gazilik ve
mareşallik unvanları verilmiştir.
D) Aralık 1919'da yapılan seçimlere Temsil Heyeti başkanı
olarak katılmış ve Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde yer
alabilmek adına Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir.
E) 5 Ağustos 1921'de TBMM tarafından çıkarılan Başko-
mutanlık Kanunu ile meclisin yasama, yürütme ve ya
gi yetkilerini 3 ay süreliğine üstlenmiş ve askerlik gör
vine iade edilmiştir.
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
1. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamıyla ilgili aşağıdaki bilgilendirmelerden hangisi yanlıştır? A) 31 Mart Vakası'nda meşrutiyete karşı ayaklanmayı bas- tırmak amacıyla İttihatçılar tarafından Selanik'te kuru- lan Hareket Ordusu'nda kurmay başkanlık yapmıştır. B) 1. Balkan Savaşı'nda Trablusgarp Savaşı'ndan dolayı yer almazken 2. Balkan Savaşı'nda Tekirdağ Bolayır'da bulunan Akdeniz Boğazı Kuvayı Mürettebe Komutanlığı'nda görev almıştır. le 3. C) Alman General Liman Von Sanders'in istifasının ardın- dan Çanakkale'deki 19. Tümen Kumandanlığına atan- mış, buradaki başarısından dolayı kendisine gazilik ve mareşallik unvanları verilmiştir. D) Aralık 1919'da yapılan seçimlere Temsil Heyeti başkanı olarak katılmış ve Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde yer alabilmek adına Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir. E) 5 Ağustos 1921'de TBMM tarafından çıkarılan Başko- mutanlık Kanunu ile meclisin yasama, yürütme ve ya gi yetkilerini 3 ay süreliğine üstlenmiş ve askerlik gör vine iade edilmiştir.
16. IX. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a
gönderilen Mustafa Kemal Paşa'nın
resmi görevleri arasında;
Pontus Rum çetelerinin isyanlarını
önlemek,
II. bölgedeki orduları terhis etmek,
III. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni baş-
latmak
amaçlarından hangileri yer alır?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve ll
1.
E) I, II ve III
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
16. IX. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal Paşa'nın resmi görevleri arasında; Pontus Rum çetelerinin isyanlarını önlemek, II. bölgedeki orduları terhis etmek, III. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni baş- latmak amaçlarından hangileri yer alır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve ll 1. E) I, II ve III
4.
Mustafa Kemal aşağıdaki görevlerden hangisinde
bulunmamıştır?
A) 19. Tümen Komutanlığı
B) 9. Ordu Müfettişliği
C) Sofya Ateşemiliterliği
D) TBMM Başkanlığı
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanlığı
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
4. Mustafa Kemal aşağıdaki görevlerden hangisinde bulunmamıştır? A) 19. Tümen Komutanlığı B) 9. Ordu Müfettişliği C) Sofya Ateşemiliterliği D) TBMM Başkanlığı E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanlığı
1. ÜNİTE
Bir Kahraman Doğuyor
000
asor
TEST 8
Atatürk,
bortajında şunları belirtmiştir:
nadin
Marbi patladığı zaman ben Trablusgarp'ta bulunuyordum. Eğer ben o sırada orada bulunmayıp da Rumeli'nin
hemangi bir noktasında bulunsaydım, o Balkan faciası olmazdı. Çünkü Selanik Kolordusu'nda bulunurken küçük Bal-
kan Devletleri'nin birleşerek müşterek bir taarruz yapmaları ihtimalini düşünüyorduk. Ben böyle bir ihtimale karşı tatbik
ve takip edilecek müdafaa planı üzerinde çalışmıştım."
Bu metinde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden öncelikle hangisi üzerinde durulduğu söylenebilir?
A) Eğitimciliği
B) İleri görüştülüğü
C) Açık sözlülüğü
D) Idealistliği
Bir Kah
1 Tanzimat Ferma
hedeflemektedir
Osmanlı Devle
surları kendine
yaşanmasında
Verilen bilgile
Avrupa'daki
A) Rönesans
dönemin
B Reform:
düşünce
oldu.
C) Fransiz
olmuşt
Sanay
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
1. ÜNİTE Bir Kahraman Doğuyor 000 asor TEST 8 Atatürk, bortajında şunları belirtmiştir: nadin Marbi patladığı zaman ben Trablusgarp'ta bulunuyordum. Eğer ben o sırada orada bulunmayıp da Rumeli'nin hemangi bir noktasında bulunsaydım, o Balkan faciası olmazdı. Çünkü Selanik Kolordusu'nda bulunurken küçük Bal- kan Devletleri'nin birleşerek müşterek bir taarruz yapmaları ihtimalini düşünüyorduk. Ben böyle bir ihtimale karşı tatbik ve takip edilecek müdafaa planı üzerinde çalışmıştım." Bu metinde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden öncelikle hangisi üzerinde durulduğu söylenebilir? A) Eğitimciliği B) İleri görüştülüğü C) Açık sözlülüğü D) Idealistliği Bir Kah 1 Tanzimat Ferma hedeflemektedir Osmanlı Devle surları kendine yaşanmasında Verilen bilgile Avrupa'daki A) Rönesans dönemin B Reform: düşünce oldu. C) Fransiz olmuşt Sanay
k
hi
e
19
355
23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ile
ilgili verilmiş doğru bir bilgi değildir?
A) Suriye - Filistin Cephesi'nde 7. Ordu
Komutanlğı görevinde bulunmuştur.
B) II. Balkan Savaşı'nda Bolayır Kolordu-
su'nda görev aldı ve Edirne'nin geri
alınmasında rol oynadı.
C) 1907'de ilk askeri görev yeri olan
Makedonya'da 3. Ordu'da görev yaptı.
D) Batı ile ilk teması sayılan Fransa'daki
Picardi Manevraları'na katıldı.
E) I. Dünya Savaşı'nda son askeri görevi
Yıldırım Orduları Komutanlığı oldu.
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
k hi e 19 355 23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ile ilgili verilmiş doğru bir bilgi değildir? A) Suriye - Filistin Cephesi'nde 7. Ordu Komutanlğı görevinde bulunmuştur. B) II. Balkan Savaşı'nda Bolayır Kolordu- su'nda görev aldı ve Edirne'nin geri alınmasında rol oynadı. C) 1907'de ilk askeri görev yeri olan Makedonya'da 3. Ordu'da görev yaptı. D) Batı ile ilk teması sayılan Fransa'daki Picardi Manevraları'na katıldı. E) I. Dünya Savaşı'nda son askeri görevi Yıldırım Orduları Komutanlığı oldu.
a Derviş
eğitime
den han-
12. Mustafa Kemal: "Biz Bulgarları çoban bilirdik. Bak,
biz farkına varmadan, onlar nasıl ilerlemişler, balesi
Bulgar, şefleri Bulgar... Biz, bu uygarlık düzeyine
ulaşamazsak, bize yaşam hakkı yok." sözünü ne
zaman söylemiştir?
A) Sofya'da Ataşemiliter iken
B) I. Dünya Savaşında
C) Çanakkale Cephesinde
D) Kurtuluş Savaşında
E) TBMM' inde
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
a Derviş eğitime den han- 12. Mustafa Kemal: "Biz Bulgarları çoban bilirdik. Bak, biz farkına varmadan, onlar nasıl ilerlemişler, balesi Bulgar, şefleri Bulgar... Biz, bu uygarlık düzeyine ulaşamazsak, bize yaşam hakkı yok." sözünü ne zaman söylemiştir? A) Sofya'da Ataşemiliter iken B) I. Dünya Savaşında C) Çanakkale Cephesinde D) Kurtuluş Savaşında E) TBMM' inde
13. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını kazandığı
Trablusgarp Savaşı'na aşağıda verilen gazete-
lerden hangisinin muhabiri olarak katılmıştır?
A) Tanin
B Minber
C) Irade-i Milliye
D) Hâkimiyet-i Milliye
E) Mardin
16.
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
13. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını kazandığı Trablusgarp Savaşı'na aşağıda verilen gazete- lerden hangisinin muhabiri olarak katılmıştır? A) Tanin B Minber C) Irade-i Milliye D) Hâkimiyet-i Milliye E) Mardin 16.
yer
en
90-
kli-
e-
en
8
29.
Ünlü Fransız düşünürü Mon-
tesquieu "Türklerin impa-
ratorluğu, şu sıralarda Bi-
zanslıların eskiden düştüğü
zayıflık derecesindedir. An-
cak daha uzun süre ya-
şamaya devam edecektir.
Çünkü toprak ele geçirme
isteğiyle Osmanlı Devleti'ni
tehlikeye atacak imparator-
lar bulunsa bile Avrupa'nın tacir ülkeleri çıkarlarına öy-
lesine bağlıdır ki hemen Osmanlıların yardımına ko-
şar." demiştir.
Burada sözü edilen tüccar devletlere aşağıdaki-
lerden hangisi örnek gösterilemez?
A) Venedik
B) Rusya
C) Fransa
D) İngiltere
E) Hollanda
Diğer sayfaya geçiniz.
❤
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
yer en 90- kli- e- en 8 29. Ünlü Fransız düşünürü Mon- tesquieu "Türklerin impa- ratorluğu, şu sıralarda Bi- zanslıların eskiden düştüğü zayıflık derecesindedir. An- cak daha uzun süre ya- şamaya devam edecektir. Çünkü toprak ele geçirme isteğiyle Osmanlı Devleti'ni tehlikeye atacak imparator- lar bulunsa bile Avrupa'nın tacir ülkeleri çıkarlarına öy- lesine bağlıdır ki hemen Osmanlıların yardımına ko- şar." demiştir. Burada sözü edilen tüccar devletlere aşağıdaki- lerden hangisi örnek gösterilemez? A) Venedik B) Rusya C) Fransa D) İngiltere E) Hollanda Diğer sayfaya geçiniz. ❤
C) Halkının çoğunluğunun Müslüman olması
www
D) Gelişmiş ulaşım imkanlarına sahip olması
E) Osmanlının Batıya açılan kapısı konumunda olması
Jolith) ibens? F
D. Mustafa Kemal, aşağıdaki görevlerden hangisine diğer-
lerinden daha sonra getirilmiştir?
A Sofya Ataşemiliterliği
B) Tekirdağ'da bulunan 19. Tümen Komutanlığı
C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
D) Anafartalar Grubu Komutanlığı
E) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
kabul
Mustafa Kemal'in I. TBMM'de verdiği önergede yer al
●
TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur.
FABER-CASTELL
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
C) Halkının çoğunluğunun Müslüman olması www D) Gelişmiş ulaşım imkanlarına sahip olması E) Osmanlının Batıya açılan kapısı konumunda olması Jolith) ibens? F D. Mustafa Kemal, aşağıdaki görevlerden hangisine diğer- lerinden daha sonra getirilmiştir? A Sofya Ataşemiliterliği B) Tekirdağ'da bulunan 19. Tümen Komutanlığı C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı D) Anafartalar Grubu Komutanlığı E) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı kabul Mustafa Kemal'in I. TBMM'de verdiği önergede yer al ● TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. FABER-CASTELL
GENEL TEKRAR
AYT/EA-SÖZEL
Genel
TARİH
Genel Te
29. Mustafa Kemal'in farklı kültürleri tanımasında, kendini geliş-
tirmesinde, yenilikçi ve açık görüşlü bir insan olmasında Se-
lanik büyük bir etkiye sahiptir.
Bu durum üzerinde Selanik'in aşağıdaki özelliklerinden
hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Tarihi bir şehir olması V
B) Önemli bir ticaret merkezi olması
d
C) Halkının çoğunluğunun Müslüman olması
D) Gelişmiş ulaşım imkanlarına sahip olması
V
E) Osmanlının Batiya açılan kapısı konumunda olması
Joiriti ibens? E
hangisine diğer
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
GENEL TEKRAR AYT/EA-SÖZEL Genel TARİH Genel Te 29. Mustafa Kemal'in farklı kültürleri tanımasında, kendini geliş- tirmesinde, yenilikçi ve açık görüşlü bir insan olmasında Se- lanik büyük bir etkiye sahiptir. Bu durum üzerinde Selanik'in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? A) Tarihi bir şehir olması V B) Önemli bir ticaret merkezi olması d C) Halkının çoğunluğunun Müslüman olması D) Gelişmiş ulaşım imkanlarına sahip olması V E) Osmanlının Batiya açılan kapısı konumunda olması Joiriti ibens? E hangisine diğer
Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi - Anlatan Test
Mustafa Kemal;
1881 yılında Selanik'te doğdu.
616M
. Babasının arzusuyla çağdaş eğitim veren Şemsi
Efendi Okulu'na (ilkokul) başladı.
. 1894 yılında kendi kararı ile düşüncelerinin oluşumu
ve yaşamındaki disiplinin temellerinin atıldığı Selanik
Askeri Rüştiyesinde eğitimine devam etti.
• 1896'da Manastır Askerî Idadisine girdi.
• 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi ve
1902'de bu okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu.
• 1902'de eğitime başladığı Harp Akademisinden 1905
yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Mustafa Kemal'in eğitim hayatı hakkında aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
A) Üç farklı şehirde eğitim görmüştür.
B) Alacağı eğitim konusunda annesi ve babası arasında
görüş ayrılığı yaşanmıştır.
C) Askerlik eğitimine kendi isteğiyle başlamıştır.
Teğmen olduğunda askerlik eğitimini tamamlamış, gö-
reve başlamıştır.
E) 18 yaşına geldiğinde İstanbul'da eğitimine devam et-
miştir.
Mustafa Kemal;
2
3. Mu
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi - Anlatan Test Mustafa Kemal; 1881 yılında Selanik'te doğdu. 616M . Babasının arzusuyla çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi Okulu'na (ilkokul) başladı. . 1894 yılında kendi kararı ile düşüncelerinin oluşumu ve yaşamındaki disiplinin temellerinin atıldığı Selanik Askeri Rüştiyesinde eğitimine devam etti. • 1896'da Manastır Askerî Idadisine girdi. • 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi ve 1902'de bu okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu. • 1902'de eğitime başladığı Harp Akademisinden 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı hakkında aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Üç farklı şehirde eğitim görmüştür. B) Alacağı eğitim konusunda annesi ve babası arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır. C) Askerlik eğitimine kendi isteğiyle başlamıştır. Teğmen olduğunda askerlik eğitimini tamamlamış, gö- reve başlamıştır. E) 18 yaşına geldiğinde İstanbul'da eğitimine devam et- miştir. Mustafa Kemal; 2 3. Mu
aki
10. I. Sofya'da askerî ateşe görevinde bulundu.
II. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.
III. Trablusgarp Savaşı'na katıldı.
Mustafa Kemal'in bu görev ve faaliyetlerinin oluş
sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril-
miştir?
A) |--III
(3) 11-11-
C) III
wahr. Dahre,
D) I - III - 11
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
aki 10. I. Sofya'da askerî ateşe görevinde bulundu. II. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. III. Trablusgarp Savaşı'na katıldı. Mustafa Kemal'in bu görev ve faaliyetlerinin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril- miştir? A) |--III (3) 11-11- C) III wahr. Dahre, D) I - III - 11
3. İngiltere ve Fransa, İtalya'nın XX. yüzyıl başında Trablus-
garp'ı işgal ederek Kuzey Afrika'da sömürge sahibi olma
girişimleri karşısında sessiz kalmışlardır.
İngiltere ve Fransa'nın bu politikayla aşağıdakilerden
hangisini gözettiği söylenebilir?
A) Avrupa'da siyasi istikrarı sağlamak
Osmanlı Devleti'nin askerî etkinliğini artırmasını önle-
mek
C) Akdeniz'deki sömürgecilik rekabetini sona erdirmek
D) Devletler arası bloklaşmaları önlemek
E) Almanya'ya karşı İtalya'nın desteğini elde etmek
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
3. İngiltere ve Fransa, İtalya'nın XX. yüzyıl başında Trablus- garp'ı işgal ederek Kuzey Afrika'da sömürge sahibi olma girişimleri karşısında sessiz kalmışlardır. İngiltere ve Fransa'nın bu politikayla aşağıdakilerden hangisini gözettiği söylenebilir? A) Avrupa'da siyasi istikrarı sağlamak Osmanlı Devleti'nin askerî etkinliğini artırmasını önle- mek C) Akdeniz'deki sömürgecilik rekabetini sona erdirmek D) Devletler arası bloklaşmaları önlemek E) Almanya'ya karşı İtalya'nın desteğini elde etmek
İtalya Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp
Savaşı'nda barışa zorlamak için;
1. On İki Ada ve Rodos'u işgal etme,
II. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alma,
III. Akabe ve Beyrut'u bombalama
girişimlerinin hangilerinde bulunmuş-
tur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
İtalya Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp Savaşı'nda barışa zorlamak için; 1. On İki Ada ve Rodos'u işgal etme, II. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alma, III. Akabe ve Beyrut'u bombalama girişimlerinin hangilerinde bulunmuş- tur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
an veya farklı
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
radeniz'in
iyasi istik-
ardır. Mu-
zarlarda,
anlar da
(21-25) alanlarına
3. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik sıkıntılarının da art-
masıyla, devlet XIX. yüzyılda dış etkiye iyiden iyiye açık ha-
le gelmiştir.
Osmanlı Devleti'nde bu durumu;
1. dış borçların ödenememesi,
II. azınlık hakları,
III. ayanların güçlenmesi
nsey al
gelişmelerinden hangilerinin kolaylaştırdığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
cıkarım-
6.
ya öğ
üzere
Gezi
lük a
ların
Eri
mis
G
iz
T
C
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
an veya farklı ayrılan kısmına işaretleyiniz. radeniz'in iyasi istik- ardır. Mu- zarlarda, anlar da (21-25) alanlarına 3. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik sıkıntılarının da art- masıyla, devlet XIX. yüzyılda dış etkiye iyiden iyiye açık ha- le gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde bu durumu; 1. dış borçların ödenememesi, II. azınlık hakları, III. ayanların güçlenmesi nsey al gelişmelerinden hangilerinin kolaylaştırdığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III cıkarım- 6. ya öğ üzere Gezi lük a ların Eri mis G iz T C
istendi
35.
32. Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi düşüncelerinin şekil-
lenmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etki-
li olduğu savunulamaz?
A) Sofya'da bulunduğu süre içerisinde meclis çalışma-
larını izlemesi
B) Trablusgarp yıllarında halkı örgütlemesi
C) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı
D) Osmanlı aydınlarının kitaplarını okuması
E) Manastır şehri ve buradaki tarih öğretmeninin dü-
şünceleri
aplusakademi
la s
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
istendi 35. 32. Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi düşüncelerinin şekil- lenmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etki- li olduğu savunulamaz? A) Sofya'da bulunduğu süre içerisinde meclis çalışma- larını izlemesi B) Trablusgarp yıllarında halkı örgütlemesi C) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı D) Osmanlı aydınlarının kitaplarını okuması E) Manastır şehri ve buradaki tarih öğretmeninin dü- şünceleri aplusakademi la s