Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri Soruları

du.m.
va ve
nun
emli
şitli
ma
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasındaki dönemin, İslam dünyasının altın çağı olarak nitelendirilmesinin sebepleri
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
¹. Siz bu dönemde yaşamış bir bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmak isterdiniz? Açıklayınız.
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
du.m. va ve nun emli şitli ma Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasındaki dönemin, İslam dünyasının altın çağı olarak nitelendirilmesinin sebepleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? ¹. Siz bu dönemde yaşamış bir bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmak isterdiniz? Açıklayınız.
6. XIII. yüzyılda meydana gelen aşağıdaki sa-
vaşlardan hangisi Anadolu'da ticari hayatı
olumsuz yönde etkilemiştir?
A) Katvan Savaşı
B) Ankara Savaşı
C) Miryakefalon Savaşı
D) Yassıçemen Savaşı
E) Kösedağ Savaşı
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
6. XIII. yüzyılda meydana gelen aşağıdaki sa- vaşlardan hangisi Anadolu'da ticari hayatı olumsuz yönde etkilemiştir? A) Katvan Savaşı B) Ankara Savaşı C) Miryakefalon Savaşı D) Yassıçemen Savaşı E) Kösedağ Savaşı
BESEN YAYINLARI
8.
Metin Öğretmenin doğru (D) veya yanlış (Y) yanıtını gerek-
tiren ve her biri 10 puan değerinde olan sorularına öğren-
cisi Hüseyin şu cevapları vermiştir.
İfadeler
Kırım'ın fethiyle İpek Yolu'nun Karadeniz'in
kuzeyinden geçen kolu Osmanlı Devleti'nin
kontrolüne geçmiştir.
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde yapılan Ot-
lukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti yıkılma
sürecine girmiştir.
II. Bayezid Dönemi'nde Modon, Koron, İne-✔
bahtı ve Navarin'in alınmasıyla Mora'nın fet-
hi tamamlanmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman ilk seferini Avus- ✔
turya üzerine düzenlemiştir.
Çaldıran Savaşı ile Anadolu Türk birliği ke-
sin olarak kurulmuştur.
Kıbrıs'ın fethi İnebahtı Deniz Savaşı'na ne-
den olmuştur.
D Y
Hüseyin'in verdiği cevaplara göre bu sorulardan alma-
si gereken puan aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20
B) 30
C) 40
D50
E) 60
KA
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
BESEN YAYINLARI 8. Metin Öğretmenin doğru (D) veya yanlış (Y) yanıtını gerek- tiren ve her biri 10 puan değerinde olan sorularına öğren- cisi Hüseyin şu cevapları vermiştir. İfadeler Kırım'ın fethiyle İpek Yolu'nun Karadeniz'in kuzeyinden geçen kolu Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmiştir. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde yapılan Ot- lukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. II. Bayezid Dönemi'nde Modon, Koron, İne-✔ bahtı ve Navarin'in alınmasıyla Mora'nın fet- hi tamamlanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman ilk seferini Avus- ✔ turya üzerine düzenlemiştir. Çaldıran Savaşı ile Anadolu Türk birliği ke- sin olarak kurulmuştur. Kıbrıs'ın fethi İnebahtı Deniz Savaşı'na ne- den olmuştur. D Y Hüseyin'in verdiği cevaplara göre bu sorulardan alma- si gereken puan aşağıdakilerden hangisidir? A) 20 B) 30 C) 40 D50 E) 60 KA
4. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde
Balkanlarda uygulamaya koyduğu iskan
politikasıyla;
I. Anadolu'daki, Konar-Göçer Yörük ve
Tatar'ları Balkanlara yerleştirmiş
Anadolu'dan göçmen alırken özellikle
anlaşmazlık içinde olan ailelerden birini
seçmiş
III. Göçmenlerin, ciddi bir gerekçeleri ol-
madan Balkanlardaki yeni yerleşim
yerlerini terk etmeleri yasaklanmıştır.
Bu uygulamalardan hangilerinin Ana-
dolu'da sosyal düzeni olumlu etkilediği
savunulabilir?
A) Yathiz I
4. D
B ve ll
D) Il ye lil
CI ve III
E) 1, II ve III
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
4. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde Balkanlarda uygulamaya koyduğu iskan politikasıyla; I. Anadolu'daki, Konar-Göçer Yörük ve Tatar'ları Balkanlara yerleştirmiş Anadolu'dan göçmen alırken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birini seçmiş III. Göçmenlerin, ciddi bir gerekçeleri ol- madan Balkanlardaki yeni yerleşim yerlerini terk etmeleri yasaklanmıştır. Bu uygulamalardan hangilerinin Ana- dolu'da sosyal düzeni olumlu etkilediği savunulabilir? A) Yathiz I 4. D B ve ll D) Il ye lil CI ve III E) 1, II ve III
1
11. Hititlerde görülen;
1.
II.
Aile ve ceza hukukuna önem verme,
Soylulardan oluşan Pankuş meclisine yer verme,
III. Kadınlara da miras hakkı tanıma
gelişmelerinden hangileri "Anadolu'da medeni hukukun
temellerinin atıldığına" kanıt olarak sunulabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
C
D) ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
1 11. Hititlerde görülen; 1. II. Aile ve ceza hukukuna önem verme, Soylulardan oluşan Pankuş meclisine yer verme, III. Kadınlara da miras hakkı tanıma gelişmelerinden hangileri "Anadolu'da medeni hukukun temellerinin atıldığına" kanıt olarak sunulabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I C D) ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
hangis
A) Romantizm
B) Parnasizm
D) Sürrealizm
A) Yalnız I
E) Modernizm
Feis
€25. Tarih öncesinde Anadolu'nun önemli yerleşim yerleri ara
sında bulunan Çatalhöyük'te evler birbirine bitişik ve düz
damlı olarak inşa edilmişti. Duvarların bitişik olması nede
niyle evler arasında sokaklara yer verilmemişti. Evlere gi
riş damlarda açılan kapılardan sağlanıyordu. Çatalhöyük
evleri tek katlı olarak kerpiç, ağaç, kil ve kamıştan yapıl
mıştır. Evler oda ve depo şeklinde iki bölümden oluşmuş
tur. Bu evlerin duvarlarında kilim desenleri, iç içe geçmiş
daireler, yıldızlar ve av sahneleri ile akbabalar, leoparlar,
kuşlar, geyikler ve boğalar gibi hayvanların resimlerine
yer verilmiştir. Evlerin tabanına ölülerini kemikten yapılmış
aletler, renkli taşlar, kesici aletler, taştan baltalar, deniz ka-
buğundan yapılmış boncuklarla gömmüşlerdir.
Bu bilgilere göre Çatalhöyük'te yaşam sürenlerle ilgili;
I. evlerin mimarisini güvenlik esasına göre dizayn ettik-
leri,
II. evlerini farklı amaçlara hizmet edecek tarzda düzen-
ledikleri,
III. ölümden sonraki yaşama inandıkları
yorumlarından hangileri yapılabilir?
DY II ve III
ealizm
B) Yalpiz II
E) I ve III
I've ll
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
hangis A) Romantizm B) Parnasizm D) Sürrealizm A) Yalnız I E) Modernizm Feis €25. Tarih öncesinde Anadolu'nun önemli yerleşim yerleri ara sında bulunan Çatalhöyük'te evler birbirine bitişik ve düz damlı olarak inşa edilmişti. Duvarların bitişik olması nede niyle evler arasında sokaklara yer verilmemişti. Evlere gi riş damlarda açılan kapılardan sağlanıyordu. Çatalhöyük evleri tek katlı olarak kerpiç, ağaç, kil ve kamıştan yapıl mıştır. Evler oda ve depo şeklinde iki bölümden oluşmuş tur. Bu evlerin duvarlarında kilim desenleri, iç içe geçmiş daireler, yıldızlar ve av sahneleri ile akbabalar, leoparlar, kuşlar, geyikler ve boğalar gibi hayvanların resimlerine yer verilmiştir. Evlerin tabanına ölülerini kemikten yapılmış aletler, renkli taşlar, kesici aletler, taştan baltalar, deniz ka- buğundan yapılmış boncuklarla gömmüşlerdir. Bu bilgilere göre Çatalhöyük'te yaşam sürenlerle ilgili; I. evlerin mimarisini güvenlik esasına göre dizayn ettik- leri, II. evlerini farklı amaçlara hizmet edecek tarzda düzen- ledikleri, III. ölümden sonraki yaşama inandıkları yorumlarından hangileri yapılabilir? DY II ve III ealizm B) Yalpiz II E) I ve III I've ll
4.
XV. yüzyılın önemli tarihçi ve sosyoloğu İbn Haldun'a
göre islam tarihçilerinin birçoğu toplum tipolojilerini
bilmediklerinden birçok hataya düşmüş, eserlerinde
olmayacak rivayetlere yer vermişlerdir. Örneğin; İbn
Haldun, İber adlı eserinde, Hz. Musa ve kavminin Sina
Yarımadası'na yürüyüşlerinde 600 bin kişi olduklarıyla
ilgili rivayetleri şiddetle reddetmiş, bunun akla aykırı
olduğunu, dolayısıyla da bilginin gerçekçi olmadığını
belirtmiştir.
Bu parçada bir tarihçide olması gereken;
objektiflik,
II. sorgulayıcılık,
III. şüphecilik
özelliklerinden hangileri vurgulanmaktadır?
A) Yalnız L
D) Ive III
B) Yalnız
E)Ive
180
C) Yalnız III
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
4. XV. yüzyılın önemli tarihçi ve sosyoloğu İbn Haldun'a göre islam tarihçilerinin birçoğu toplum tipolojilerini bilmediklerinden birçok hataya düşmüş, eserlerinde olmayacak rivayetlere yer vermişlerdir. Örneğin; İbn Haldun, İber adlı eserinde, Hz. Musa ve kavminin Sina Yarımadası'na yürüyüşlerinde 600 bin kişi olduklarıyla ilgili rivayetleri şiddetle reddetmiş, bunun akla aykırı olduğunu, dolayısıyla da bilginin gerçekçi olmadığını belirtmiştir. Bu parçada bir tarihçide olması gereken; objektiflik, II. sorgulayıcılık, III. şüphecilik özelliklerinden hangileri vurgulanmaktadır? A) Yalnız L D) Ive III B) Yalnız E)Ive 180 C) Yalnız III
3. Abbasi Halifesi Harun Reşid Dönemi'nde merkezi Antakya
olan Avasım eyaleti kurularak Türklerden oluşan askerî
birlikler bu şehirlere yerleştirilmiştir.
Bu uygulamayla temel olarak aşağıdakilerden hangi-
sinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Türklerin yayılmacı politika izlemesini önlemek
B) Bizans'tan gelebilecek tehditleri engellemek
C) Türklerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak
D) Ülkenin vergi gelirlerini artırmak
E) Türklerden idari alanda yararlanmak
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
3. Abbasi Halifesi Harun Reşid Dönemi'nde merkezi Antakya olan Avasım eyaleti kurularak Türklerden oluşan askerî birlikler bu şehirlere yerleştirilmiştir. Bu uygulamayla temel olarak aşağıdakilerden hangi- sinin amaçlandığı savunulabilir? A) Türklerin yayılmacı politika izlemesini önlemek B) Bizans'tan gelebilecek tehditleri engellemek C) Türklerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak D) Ülkenin vergi gelirlerini artırmak E) Türklerden idari alanda yararlanmak
AYDIN YAYINLARI
11. Abbasilerin son dönemlerinde;
●
Halifeler idari işlerle ilgilenmedikleri için vezir-
lik ve muhtesiplik makamlarının oluşturulması
Eyaletlerin başına atanan valilere geniş yetki-
ler verilmesi
gelişmelerin yarattığı sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halifeliğin güçlenmesi
B) Demokratik uygulamalara geçilmesi
Devletin merkezi otoritesinin zayıflaması
D) Vergi gelirlerinin artırılması
E) Şer'i kuralların zayıflaması
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
AYDIN YAYINLARI 11. Abbasilerin son dönemlerinde; ● Halifeler idari işlerle ilgilenmedikleri için vezir- lik ve muhtesiplik makamlarının oluşturulması Eyaletlerin başına atanan valilere geniş yetki- ler verilmesi gelişmelerin yarattığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Halifeliğin güçlenmesi B) Demokratik uygulamalara geçilmesi Devletin merkezi otoritesinin zayıflaması D) Vergi gelirlerinin artırılması E) Şer'i kuralların zayıflaması
13-
12. XIII. yy. ortalarında Çin'den Semerkant'a getirilen
kâğıt, aynı yüzyılın sonlarında Bağdat'ta Abbasile-
rin açtığı imalathanede üretilmeye başlamıştır. Ab-
basiler birbiri arkasından diğer şehirlerde de kâğıt
üretmişler, Mısır'da 900, Fas'ta 1100, Endülüs'te
1150 yılında kâğıt imalathaneleri açılmıştır.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
A Endülüs Emevilerinin Avrupa'ya kâğıt üretimini
taşıdığına
B) Kâğıdın anavatanın Çin olduğuna
C) Abbasilerin teknolojide ilerlediğine
D) Kâğıt yapımının giderek yayıldığına
E) Avrupalıların kâğıt yapımını Çin'den öğrendiklerine+-
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
13- 12. XIII. yy. ortalarında Çin'den Semerkant'a getirilen kâğıt, aynı yüzyılın sonlarında Bağdat'ta Abbasile- rin açtığı imalathanede üretilmeye başlamıştır. Ab- basiler birbiri arkasından diğer şehirlerde de kâğıt üretmişler, Mısır'da 900, Fas'ta 1100, Endülüs'te 1150 yılında kâğıt imalathaneleri açılmıştır. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? A Endülüs Emevilerinin Avrupa'ya kâğıt üretimini taşıdığına B) Kâğıdın anavatanın Çin olduğuna C) Abbasilerin teknolojide ilerlediğine D) Kâğıt yapımının giderek yayıldığına E) Avrupalıların kâğıt yapımını Çin'den öğrendiklerine+-
13. Moğolların Abbasi Devleti'ne son vermesi üzerine Ab-
basi halifeliği aşağıdaki devletlerden hangisinin hima-
yesinde varlığını sürdürmüştür?
A) Gazneliler
C) Karahanlılar
1261
B) Samanoğulları
D)) Memlükler
E)) Büyük Selçuklular
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
13. Moğolların Abbasi Devleti'ne son vermesi üzerine Ab- basi halifeliği aşağıdaki devletlerden hangisinin hima- yesinde varlığını sürdürmüştür? A) Gazneliler C) Karahanlılar 1261 B) Samanoğulları D)) Memlükler E)) Büyük Selçuklular
Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yöneticiler arasında
şöyle bir diyalog geçer:
Gündüz Alp:
Beyim! Bizans'a karşı nasıl bir politika izlemeliyiz?
Dursun Fakih:
- Koyunhisar Savaşı ile büyük bir zafer elde ettik.
Bölgede itibarımız arttı. Bundan sonra ne yapmalıyız?
Osman Bey:
-Bizans'a karşı cihat ve gaza geleneği ile hareket
edeceğiz. Fethettiğimiz yerleri bayındır hale getireceğiz.
Halkın canına ve malına dokunmayacağız. Türkmen
beyliklerinin kendi aralarındaki mücadelelerde yer
almayacağız kardaşım. Dursun Fakih sen de kadı olarak
Karacahisar'da adıma hutbe okut, fakir-fukaraya sadaka
dağıt.
Bu diyalogdan hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
AT Sosyal devlet anlayışının benimsendiğine →
BT Yönetimde istişareye önem verildiğine +
C) Islamiyeti geniş alanlara yaymanın hedeflendiğine
D) Teokratik yönetim anlayışının benimsendiğine
Hükümdarların yetkilerini paylaştığına
+
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yöneticiler arasında şöyle bir diyalog geçer: Gündüz Alp: Beyim! Bizans'a karşı nasıl bir politika izlemeliyiz? Dursun Fakih: - Koyunhisar Savaşı ile büyük bir zafer elde ettik. Bölgede itibarımız arttı. Bundan sonra ne yapmalıyız? Osman Bey: -Bizans'a karşı cihat ve gaza geleneği ile hareket edeceğiz. Fethettiğimiz yerleri bayındır hale getireceğiz. Halkın canına ve malına dokunmayacağız. Türkmen beyliklerinin kendi aralarındaki mücadelelerde yer almayacağız kardaşım. Dursun Fakih sen de kadı olarak Karacahisar'da adıma hutbe okut, fakir-fukaraya sadaka dağıt. Bu diyalogdan hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? AT Sosyal devlet anlayışının benimsendiğine → BT Yönetimde istişareye önem verildiğine + C) Islamiyeti geniş alanlara yaymanın hedeflendiğine D) Teokratik yönetim anlayışının benimsendiğine Hükümdarların yetkilerini paylaştığına +
13. İslam tarihinde peygamber ve Dört Halife Dönemi'nde oluş-
turulan "ümmet" anlayışının sonraki dönemlerde yaşanan,
9
Mevali,
II. Şuubiye,
III. İslam Rönesansı
gelişmelerinden hangileri ile zarar gördüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
13. İslam tarihinde peygamber ve Dört Halife Dönemi'nde oluş- turulan "ümmet" anlayışının sonraki dönemlerde yaşanan, 9 Mevali, II. Şuubiye, III. İslam Rönesansı gelişmelerinden hangileri ile zarar gördüğü söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
BİLİMLER TESTİ
15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) ile ilgili toplam 20 soru vardır. Din Kültürü
n öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin devamında ilave olarak eklenen
an kısmına işaretleyiniz.
Ein-
zlı-
a-
lu
I
3. Tarih, geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek kay-
naklara dayalı olarak sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde
inceleyen bilimdir. Bu tanımın anahtar kavramları; geç-
miş, yer, zaman, kaynak, sebep-sonuç ifadeleridir. Ta-
rihi bilim olarak ele alırken veya öğretirken ideal olanı,
tanımda geçen bu kavramların kullanılmasıdır.
Bu kavramlardan herhangi birinin ihmal edilmesi;
1. tarih öğretiminden doğru sonuç alınması,
II. geçmişte meydana gelen olayların doğru bir şekil-
de tespit edilmesi,
III. tarihî gerçekliğe ve gerçeğe ulaşmanın zorlaşması
durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı söyle-
nebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) III ve III
C) I ve III
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
BİLİMLER TESTİ 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) ile ilgili toplam 20 soru vardır. Din Kültürü n öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin devamında ilave olarak eklenen an kısmına işaretleyiniz. Ein- zlı- a- lu I 3. Tarih, geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek kay- naklara dayalı olarak sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilimdir. Bu tanımın anahtar kavramları; geç- miş, yer, zaman, kaynak, sebep-sonuç ifadeleridir. Ta- rihi bilim olarak ele alırken veya öğretirken ideal olanı, tanımda geçen bu kavramların kullanılmasıdır. Bu kavramlardan herhangi birinin ihmal edilmesi; 1. tarih öğretiminden doğru sonuç alınması, II. geçmişte meydana gelen olayların doğru bir şekil- de tespit edilmesi, III. tarihî gerçekliğe ve gerçeğe ulaşmanın zorlaşması durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı söyle- nebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) III ve III C) I ve III
5.
Mısır'da kurulan Tolunoğulları Devleti'nin yöne-
tim kadrolarının Türk, halkının Arap olmasının,
1. Saray ile halk arasındaki bağların zayıf kalması,
II. Türk dilinin her alanda kullanılması,
III. Devletin siyasi varlığının kısa olması
durumlarından hangilerine neden olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
UN BON CRDS 19
D) I ve III
B) Yalnız II
Cve II
E) II ve III
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
5. Mısır'da kurulan Tolunoğulları Devleti'nin yöne- tim kadrolarının Türk, halkının Arap olmasının, 1. Saray ile halk arasındaki bağların zayıf kalması, II. Türk dilinin her alanda kullanılması, III. Devletin siyasi varlığının kısa olması durumlarından hangilerine neden olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız I UN BON CRDS 19 D) I ve III B) Yalnız II Cve II E) II ve III
21 Abbasiler döneminde siyasi birliğin çözülerek yerel güç
odaklarının çıktığına,
1. Tevaifi'ül Mülüklerin ortaya çıkması,
II.
halifelerin belirlenmesinde saltanat sistemine devam
edilmesi,
sınır boylarında garnizon şehirlerinin oluşturulması
III.
utdurumlarının hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Tell
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
MOYA
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
21 Abbasiler döneminde siyasi birliğin çözülerek yerel güç odaklarının çıktığına, 1. Tevaifi'ül Mülüklerin ortaya çıkması, II. halifelerin belirlenmesinde saltanat sistemine devam edilmesi, sınır boylarında garnizon şehirlerinin oluşturulması III. utdurumlarının hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Tell A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III MOYA