Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

11. Atatürk Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmeler
den hangisinin cumhuriyet rejiminin yerleştirilme
sine veya korunmasına yönelik olduğu savunula-
maz?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe konulması
C) Kadınlara seçme seçilme hakkının tanınması
D) Takririsükun Kanunu'nun çıkarılması
E) Belli bir süre tek parti yönetimininin sürdürülmesi
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
11. Atatürk Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmeler den hangisinin cumhuriyet rejiminin yerleştirilme sine veya korunmasına yönelik olduğu savunula- maz? A) Halifeliğin kaldırılması B) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe konulması C) Kadınlara seçme seçilme hakkının tanınması D) Takririsükun Kanunu'nun çıkarılması E) Belli bir süre tek parti yönetimininin sürdürülmesi
Hen
20. Türkiye Cumhuriyeti'nde,
1. Miladi takvimin kabul edilmesi
II. Medeni Kanun'un çıkarılması
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
hangileri uluslararası ticare-
katkı sağlamıştır?
gelişmelerinden
tin gelişmesine
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız II
I ve III
01
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Hen 20. Türkiye Cumhuriyeti'nde, 1. Miladi takvimin kabul edilmesi II. Medeni Kanun'un çıkarılması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması hangileri uluslararası ticare- katkı sağlamıştır? gelişmelerinden tin gelişmesine A) Yalnız I C) I ve II E) I, II ve III B) Yalnız II I ve III 01
5.
Atatürkçülük, Türk halkının doğal karakterinden ve Türk va-
tanının sahip olduğu öz kaynaklardan, Türk tarihinden ve Türk
insanının isteklerine çare bulma ihtiyacından doğmuştur. Bu
sistem Türk milletini bütün unsurları ile çağdaş ülkelerden da-
ha ileri bir seviyeye çıkarma anlayış ve gayretlerinin bir sonu-
cudur.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hayata geçiril-
mesinde uygulanan esaslardan biri değildir?
A) Tam bağımsızlık
B) Çağdaşlık
C) Müspet ilme tabi olmak
D) Geleneksel düzene sadık kalmak
E) Akla tabi olmak
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. Atatürkçülük, Türk halkının doğal karakterinden ve Türk va- tanının sahip olduğu öz kaynaklardan, Türk tarihinden ve Türk insanının isteklerine çare bulma ihtiyacından doğmuştur. Bu sistem Türk milletini bütün unsurları ile çağdaş ülkelerden da- ha ileri bir seviyeye çıkarma anlayış ve gayretlerinin bir sonu- cudur. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hayata geçiril- mesinde uygulanan esaslardan biri değildir? A) Tam bağımsızlık B) Çağdaşlık C) Müspet ilme tabi olmak D) Geleneksel düzene sadık kalmak E) Akla tabi olmak
1
19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti her alanda Batı’dan
etkilenmiştir. Bu etkilenme, Osmanlı Devleti'nde demokra-
si hareketlerinin başlamasına da ortam hazırlamıştır.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nde görülen;
1. Mebuslar Meclisi'nin açılması,
II. siyasi partilerin kurulması,
III. Divan'ın kaldırılarak yerine bakanlıkların kurulması
gelişmelerinden hangilerinin demokrasi anlayışının yer-
leşmesinde etkili olduğu söylenemez?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve Ill
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
1 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti her alanda Batı’dan etkilenmiştir. Bu etkilenme, Osmanlı Devleti'nde demokra- si hareketlerinin başlamasına da ortam hazırlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nde görülen; 1. Mebuslar Meclisi'nin açılması, II. siyasi partilerin kurulması, III. Divan'ın kaldırılarak yerine bakanlıkların kurulması gelişmelerinden hangilerinin demokrasi anlayışının yer- leşmesinde etkili olduğu söylenemez? B) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve Ill E) II ve III C) I ve II
en
ştir.
z ll
27. Türkiye'nin Balkan Antantı'nı imzalayarak
Balkanlarda barışa yaptığı katkılar nedeniyle
Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü için aday göste-
ren Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
TOYYOR
in kapatılma-
A) Bulgaristan.
B) Yunanistan
C) Çekoslovakya
D) Romanya
E) Yugoslavya
min engellenme-
artması
dan ilgili-
Varizelos
avaye
weest.
**
A
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
en ştir. z ll 27. Türkiye'nin Balkan Antantı'nı imzalayarak Balkanlarda barışa yaptığı katkılar nedeniyle Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü için aday göste- ren Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisi- dir? TOYYOR in kapatılma- A) Bulgaristan. B) Yunanistan C) Çekoslovakya D) Romanya E) Yugoslavya min engellenme- artması dan ilgili- Varizelos avaye weest. ** A
5. 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın
ale parti tüzüğünde; cumhuriyet rejiminin benimsendiği, li-
beral ekonominin hedeflendiği ve dinî inançlara saygılı
olunduğu ilkelerine yer verilmiştir.
Terakkiperver Fırkası'nın bu prensipleri doğrultu-
sunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Teokratik yönetim anlayışına taraftar olduklarına
B) Halkın değerleriyle barışık olduklarına
kayna
C) Demokratik yönetim ilkelerini esas aldıklarına
D) Serbest piyasa ekonomisini desteklerine
E) Ülke rejimini benimsediklerine
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ale parti tüzüğünde; cumhuriyet rejiminin benimsendiği, li- beral ekonominin hedeflendiği ve dinî inançlara saygılı olunduğu ilkelerine yer verilmiştir. Terakkiperver Fırkası'nın bu prensipleri doğrultu- sunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Teokratik yönetim anlayışına taraftar olduklarına B) Halkın değerleriyle barışık olduklarına kayna C) Demokratik yönetim ilkelerini esas aldıklarına D) Serbest piyasa ekonomisini desteklerine E) Ülke rejimini benimsediklerine
Ahlak
1838
güm-
ümrük
-me-
5.
Türkiye Cumhuriyeti yabancı okulları Milli Eğitim Bakan-
lığına bağladıktan sonra bu okulların sorunları ile ilgili
yabancı devletlerin görüş önerilerini geri çevirmiştir.
Türkiye'nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisi-
ne kanıt oluşturduğu söylenebilir?
A) Ulusal egemenlik anlayışından ödün verilmediğine
B) Tevhid-i Tedrisat Kanununa uygun hareket edildiğine
Azınlıkların kültürel faaliyetlerinin artırıldığına
D) Dişa kapalı bir eğitim modelinin benimsendiğine
E) Yabancı okulların faaliyetlerinin tamamen sonlandı-
rıldığına
unca alcalan hava kütlesinin;
8. Aşağıda beş
yerleştirilen
boyu değişin
Go
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Ahlak 1838 güm- ümrük -me- 5. Türkiye Cumhuriyeti yabancı okulları Milli Eğitim Bakan- lığına bağladıktan sonra bu okulların sorunları ile ilgili yabancı devletlerin görüş önerilerini geri çevirmiştir. Türkiye'nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisi- ne kanıt oluşturduğu söylenebilir? A) Ulusal egemenlik anlayışından ödün verilmediğine B) Tevhid-i Tedrisat Kanununa uygun hareket edildiğine Azınlıkların kültürel faaliyetlerinin artırıldığına D) Dişa kapalı bir eğitim modelinin benimsendiğine E) Yabancı okulların faaliyetlerinin tamamen sonlandı- rıldığına unca alcalan hava kütlesinin; 8. Aşağıda beş yerleştirilen boyu değişin Go
Test 02
Devlet yönetiminde bütün yasaların ve kuralların
bilimsel ve akılcı verilere göre yapılıp uygulanması,
aşağıdakilerden hangisinin uygulanmakta olduğunu
göstermektedir?
A) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik
Bİnkılapçılık
D) Laiklik
E) Devletçilik
Laik → klukuk ve ögretim sis
kadin i
ärl
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Test 02 Devlet yönetiminde bütün yasaların ve kuralların bilimsel ve akılcı verilere göre yapılıp uygulanması, aşağıdakilerden hangisinin uygulanmakta olduğunu göstermektedir? A) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik Bİnkılapçılık D) Laiklik E) Devletçilik Laik → klukuk ve ögretim sis kadin i ärl
16. Türkiye Cumhuriyeti'nde,
1. İslamiyet öncesindeki Türklerin araştırılması
II. Latin harflerinin kullanılmaya başlanması
III. Hatay'ın anavatana katılması
u
gelişmelerinden hangileri ulusal duyguların
gelişmesine katkı sağlamıştır?
A) Yalnız I
c/₁v
I ve III
I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
16. Türkiye Cumhuriyeti'nde, 1. İslamiyet öncesindeki Türklerin araştırılması II. Latin harflerinin kullanılmaya başlanması III. Hatay'ın anavatana katılması u gelişmelerinden hangileri ulusal duyguların gelişmesine katkı sağlamıştır? A) Yalnız I c/₁v I ve III I, II ve III B) Yalnız II D) II ve III
2 Atatürk hakkında anlatılanlar, içi boş hamasetin göl-
gesinde kalan işe yaramaz bilgi kırıntılarıdır. Örneğin
Atatürk'ün karga kovaladığını bilirdik ama 5000'e yakın
kitap okuduğunu bilmezdik. Laikliği az çok bilirdik ama
Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunanlarca yıkılan,
ahır yapılan yüzlerce camiyi tamir ettirdiğini bilmezdik.
İçki içtiğini duyardık da Kur'an'ın ilk gerçek tefsir ve ter-
cümesini yaptırmak için verdiği mücadeleyi hiç duyma-
mıştık. Devrimleri tarih sırasına göre ezberlerdik ama
o devrimlerin ardındaki tarihi, kültürel, sosyal, bilimsel
hatta dinsel gerçeklerden haberimiz yoktu. Harf Devri-
mi'ni bilirdik de Latin harfleri diye kabul ettiğimiz o harf-
lerin aslında Kök Türk-Etrüks olduğunu bilmezdik.
Bu ifadelere göre Atatürkçü düşüncenin;
I. akademik temellere dayanma,
II. içeriğin başlıklardan ziyade derinlik taşıma, -
III. ideolojik düşüncenin dışında tutup gerçeğe ulaşma
özelliklerinden hangilerini taşıması bir zorunluluk-
tur?
A) Yalnız I
D) II ve Ill
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve Ill
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
2 Atatürk hakkında anlatılanlar, içi boş hamasetin göl- gesinde kalan işe yaramaz bilgi kırıntılarıdır. Örneğin Atatürk'ün karga kovaladığını bilirdik ama 5000'e yakın kitap okuduğunu bilmezdik. Laikliği az çok bilirdik ama Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunanlarca yıkılan, ahır yapılan yüzlerce camiyi tamir ettirdiğini bilmezdik. İçki içtiğini duyardık da Kur'an'ın ilk gerçek tefsir ve ter- cümesini yaptırmak için verdiği mücadeleyi hiç duyma- mıştık. Devrimleri tarih sırasına göre ezberlerdik ama o devrimlerin ardındaki tarihi, kültürel, sosyal, bilimsel hatta dinsel gerçeklerden haberimiz yoktu. Harf Devri- mi'ni bilirdik de Latin harfleri diye kabul ettiğimiz o harf- lerin aslında Kök Türk-Etrüks olduğunu bilmezdik. Bu ifadelere göre Atatürkçü düşüncenin; I. akademik temellere dayanma, II. içeriğin başlıklardan ziyade derinlik taşıma, - III. ideolojik düşüncenin dışında tutup gerçeğe ulaşma özelliklerinden hangilerini taşıması bir zorunluluk- tur? A) Yalnız I D) II ve Ill B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve Ill
5.
Milli Mücadele'de kazanılan başarının ardından
Atatürk'ün, Türk toplumuna bir dinamizm kazandırma
toplumu çağdaş düzeye eriştirmek için benimsediği
ilkedir. Bu ilke çağdaşlaşmayı sağlayan güç olduğu g
yapılan devrimleri de durağan olmaktan çıkarmıştır.
Paragrafta tanımı verilen ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A Laiklik
B) Halkçılık
C)
D) Milliyetçilik
E) İnkılapçılık
Cumhuriyetçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. Milli Mücadele'de kazanılan başarının ardından Atatürk'ün, Türk toplumuna bir dinamizm kazandırma toplumu çağdaş düzeye eriştirmek için benimsediği ilkedir. Bu ilke çağdaşlaşmayı sağlayan güç olduğu g yapılan devrimleri de durağan olmaktan çıkarmıştır. Paragrafta tanımı verilen ilke aşağıdakilerden hangisidir? A Laiklik B) Halkçılık C) D) Milliyetçilik E) İnkılapçılık Cumhuriyetçilik
24. Mustafa Kemal'in 1937 yılında TBMM'nin açılı-
şındaki “Arkadaşlar, büyük davamız en uygar ve
en refaha kavuşmuş ülke olarak varlığımızı yük-
seltmektir. Bu yalnız bizim değil Türk milletinin di-
namik ülküsüdür.” sözleri;
1. inkılapçılık,
II. milliyetçilik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini kapsamaktadır?
(4) 12
AY Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
24. Mustafa Kemal'in 1937 yılında TBMM'nin açılı- şındaki “Arkadaşlar, büyük davamız en uygar ve en refaha kavuşmuş ülke olarak varlığımızı yük- seltmektir. Bu yalnız bizim değil Türk milletinin di- namik ülküsüdür.” sözleri; 1. inkılapçılık, II. milliyetçilik, III. devletçilik ilkelerinden hangilerini kapsamaktadır? (4) 12 AY Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
3
15.
Mustafa Kemal'in 1 Mart 1924 tarihli meclis açılış konuş-
masında; "... En önemli nokta, adalet telakkimizi, ka-
nunlarımızı, adli örgütümüzü ... asrın icaplarına aykırı
bağlardan kurtarmaktır... Millet seri ve kati adaleti temin
eden medeni usüller istiyor... Medeni hukukta, aile hu-
kukunda takip edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu
olacaktır." demiştir.
Atatürk'ün hukuk sistemi ile ilgili bu sözüne bakıla-
rak, aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savu-
nulamaz?
A) Yapılacak yeni kanunlarla eski hukuk kurallarını te-
melinden değiştirme
B) Tüm vatandaşların kanun önünde eşitliğini sağlama
C) Adalet düzeyini çağdaş toplumların seviyesine çıkar-
ma
+
D) Batılı kanunları inceleyerek ülkenin ihtiyacına göre
kanunlar oluşturma
E) Bir an önce çok partili yaşama geçme
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
3 15. Mustafa Kemal'in 1 Mart 1924 tarihli meclis açılış konuş- masında; "... En önemli nokta, adalet telakkimizi, ka- nunlarımızı, adli örgütümüzü ... asrın icaplarına aykırı bağlardan kurtarmaktır... Millet seri ve kati adaleti temin eden medeni usüller istiyor... Medeni hukukta, aile hu- kukunda takip edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu olacaktır." demiştir. Atatürk'ün hukuk sistemi ile ilgili bu sözüne bakıla- rak, aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savu- nulamaz? A) Yapılacak yeni kanunlarla eski hukuk kurallarını te- melinden değiştirme B) Tüm vatandaşların kanun önünde eşitliğini sağlama C) Adalet düzeyini çağdaş toplumların seviyesine çıkar- ma + D) Batılı kanunları inceleyerek ülkenin ihtiyacına göre kanunlar oluşturma E) Bir an önce çok partili yaşama geçme
5. Atatürkçü düşünce sistemine göre;
eşit ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak,
din ve vicdan hürriyetini tesis etmek önemlidir.
Atatürkçü düşünce sisteminin bu özellikleri aşağıdak
ilkelerden hangileri ile doğrudan ilişkilidir?
A) Devletçilik - Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik - Devletçilik
e Devletçilik - Halkçılık
Laiklik - Milliyetçilik
E) HalkçlikLaiklik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. Atatürkçü düşünce sistemine göre; eşit ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak, din ve vicdan hürriyetini tesis etmek önemlidir. Atatürkçü düşünce sisteminin bu özellikleri aşağıdak ilkelerden hangileri ile doğrudan ilişkilidir? A) Devletçilik - Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik - Devletçilik e Devletçilik - Halkçılık Laiklik - Milliyetçilik E) HalkçlikLaiklik
8D 2Y
ÖDEV TESTİ
3. _"Görülüyor ki her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görü-
şe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur: Türk milletini medeni
dünyada, layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuri-
yetini sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha çok güçlendir-
mek ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek."
Atatürk'ün bu sözlerinin, aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?
A) Milliyetçilik - Laiklik
B) Laiklik - Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik İnkılapçilik
D) Halkçılık - Laiklik
E) Devletçilik- Cumhuriyetçilik
Laiklik ilkesi doğrultusunda görülen gelişmelerden bazıları s
lardır:
1. Saltanatın kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
8D 2Y ÖDEV TESTİ 3. _"Görülüyor ki her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görü- şe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur: Türk milletini medeni dünyada, layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuri- yetini sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha çok güçlendir- mek ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek." Atatürk'ün bu sözlerinin, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? A) Milliyetçilik - Laiklik B) Laiklik - Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik İnkılapçilik D) Halkçılık - Laiklik E) Devletçilik- Cumhuriyetçilik Laiklik ilkesi doğrultusunda görülen gelişmelerden bazıları s lardır: 1. Saltanatın kaldırılması II. Medreselerin kapatılması
2. 1920 yılında meclis kürsüsünde Mustafa Kemal "Efendiler!
Dalgalı, düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bil-
diğiniz üzere Gediz'de yenildik." ifadesini kullanmıştır.
Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki gelişmelerden
hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesiyle
B) Düzenli ordunun kurulmasıyla
C) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun uygulanmasıyla
D) Lozan Antlaşması'nın onaylanmasıyla
E) Sovyet Rusya'dan askeri yardımın alınmasıyla
10 3
m
S
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
2. 1920 yılında meclis kürsüsünde Mustafa Kemal "Efendiler! Dalgalı, düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bil- diğiniz üzere Gediz'de yenildik." ifadesini kullanmıştır. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesiyle B) Düzenli ordunun kurulmasıyla C) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun uygulanmasıyla D) Lozan Antlaşması'nın onaylanmasıyla E) Sovyet Rusya'dan askeri yardımın alınmasıyla 10 3 m S