Beylikten Devlete (1300-1453) Soruları

2.
Osmanlı Beyliği'nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Ga-
zi'nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alp-
lar ve gaziler oluşturmuştur. Osman Bey'in gazileri ile
yaptığı başarılı askerî faaliyetler sonrasında ganimetin
ve fethedilen yerlerin paylaşımı diğer aşiret Türkmen-
lerinin de onlara katılmalarını sağlamıştır.
Yalnızca bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin askeri
sistemi hakkında;
I. kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine
ganimetlerden pay vererek bağlılığı arttırdığı,
II. ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanı-
dığı,
III. egemenlik hakkının alp ve gaziler ile paylaşıl-
dığı
ifadelerinden hangisi söylenemez?
A) Yalniz I
B) Yalniz II
D) I ve II
E) I ve Ill
C) Yalnız III
3
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
2. Osmanlı Beyliği'nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Ga- zi'nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alp- lar ve gaziler oluşturmuştur. Osman Bey'in gazileri ile yaptığı başarılı askerî faaliyetler sonrasında ganimetin ve fethedilen yerlerin paylaşımı diğer aşiret Türkmen- lerinin de onlara katılmalarını sağlamıştır. Yalnızca bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin askeri sistemi hakkında; I. kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vererek bağlılığı arttırdığı, II. ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanı- dığı, III. egemenlik hakkının alp ve gaziler ile paylaşıl- dığı ifadelerinden hangisi söylenemez? A) Yalniz I B) Yalniz II D) I ve II E) I ve Ill C) Yalnız III 3
ASETI (1302-1453)
10. Aşağıdakilerden hangisinde I. durumun II. duruma or-
tam hazırladığı söylenemez?
I. Durum
A) Bizans'tan Çimpe Kale-
si'nin alınması
B) Ülke sınırlarının genişle-
mesi
II. Durum
Balkanlarda Türk ege-
menliğinin pekişmesi
Divanın üye sayısının
artması
C) Kapıkulu Ocağı'nın kurul- Fetihlerin kolaylaşması
ması
D) Veraset sisteminin belir- Taht kavgalarının yaşan-
ginlik göstermemesi
masi
E) Ankara Savaşı'nın kaybe-
dilmesi
Ekonomik ve sosyal ha-
yatın bozulması
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
ASETI (1302-1453) 10. Aşağıdakilerden hangisinde I. durumun II. duruma or- tam hazırladığı söylenemez? I. Durum A) Bizans'tan Çimpe Kale- si'nin alınması B) Ülke sınırlarının genişle- mesi II. Durum Balkanlarda Türk ege- menliğinin pekişmesi Divanın üye sayısının artması C) Kapıkulu Ocağı'nın kurul- Fetihlerin kolaylaşması ması D) Veraset sisteminin belir- Taht kavgalarının yaşan- ginlik göstermemesi masi E) Ankara Savaşı'nın kaybe- dilmesi Ekonomik ve sosyal ha- yatın bozulması
4.
Paul
Wittek
Fuat
Köprülü
Halil
inalcık
Osmanlı Beyliği'nin çok güçlü bir devlet olarak
ortaya çıkmasını bu beyliği kuranların gaza dū-
şüncesiyle hareket etmelerine bağlar.
Türklerin etnik özelliklerinin; Gâziyân-ı Rum,
Âhiyân-ı Rum, Bâciyân-ı Rum ve Abdalân-Rum
zümrelerinin gaza ruhuyla hareket etmelerinin
beyliğin büyüyüp gelişmesinde etkili olduğu-
nu vurgular.
Moğolların doğrudan yönetiminden kaçan
Türkmen topluluklarının Bizans sınırlarına doğ-
ru yönelip gaza ideolojisi ile hareket etmeleri-
nin Osmanlı Beyliği'nin büyümesindeki etkisi-
ni vurgular.
Tabloda verilen değerlendirmelerden hareketle;
I. dinî,
II. jeopolitik,
III. demografik →
+
faktörlerden hangilerinin Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ve
gelişmesi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
4. Paul Wittek Fuat Köprülü Halil inalcık Osmanlı Beyliği'nin çok güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasını bu beyliği kuranların gaza dū- şüncesiyle hareket etmelerine bağlar. Türklerin etnik özelliklerinin; Gâziyân-ı Rum, Âhiyân-ı Rum, Bâciyân-ı Rum ve Abdalân-Rum zümrelerinin gaza ruhuyla hareket etmelerinin beyliğin büyüyüp gelişmesinde etkili olduğu- nu vurgular. Moğolların doğrudan yönetiminden kaçan Türkmen topluluklarının Bizans sınırlarına doğ- ru yönelip gaza ideolojisi ile hareket etmeleri- nin Osmanlı Beyliği'nin büyümesindeki etkisi- ni vurgular. Tabloda verilen değerlendirmelerden hareketle; I. dinî, II. jeopolitik, III. demografik → + faktörlerden hangilerinin Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ve gelişmesi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve Ill B Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
5.
B
A) Yalnız II
Fetret Devri'ndeki taht mücadeleleri sonucunda başa
geçen I. Mehmet, Osmanlı Devleti'ni yeniden toparlama
çabasına girmiştir.
Bu duruma I. Mehmet Dönemi'nde yaşanan,
I. Türk beylikleri ile mücadele edilmesi,
II. Şeyh Bedrettin İsyanı'nın bastırılması,
III. Venedik karşısında yenilgi alınması
gelişmelerden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
Depo
B) Yalnız
SOSYAL BİLİMLE
D) I ve III
E) II ve III
2
O
Ave II
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
5. B A) Yalnız II Fetret Devri'ndeki taht mücadeleleri sonucunda başa geçen I. Mehmet, Osmanlı Devleti'ni yeniden toparlama çabasına girmiştir. Bu duruma I. Mehmet Dönemi'nde yaşanan, I. Türk beylikleri ile mücadele edilmesi, II. Şeyh Bedrettin İsyanı'nın bastırılması, III. Venedik karşısında yenilgi alınması gelişmelerden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Depo B) Yalnız SOSYAL BİLİMLE D) I ve III E) II ve III 2 O Ave II
Test
2
7.
6.
İlk Çağ toplumlarında genel olarak çok tanrılı inanç siste-
mi hâkimdir. Birçok toplumda ölümden sonraki yaşama
inanılmaz. Bazı toplumlarda ise ahiret inancinin var oldu-
ğuna dair somut delillere rastlanmıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda;
I. mezar kültürleri,
II. cenaze merasimleri,
III. savaş taktikleri
özelliklerinden hangilerine bakılarak ahiret inancının
varlığı ya da yokluğu hakkında yorum yapılabilir?
Tan
A) Yalnız I
umulqot n
İnsanlığın İlk Dönemleri
D) II ve Ill
Al Tak tan
B) Yalnız II
E), H ve III
C) I ve
oluline Analo
Türklerde hükümdarların devlet meclisine sundukları
her teklif kabul edilmemiştir.
• Hititlerde pankuş meclisi bazı durumlarda hükümdar-
ları denetleme yetkisini kullanmıştır.
Bu iki duruma bakıldığında ortak sonuç olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenir?
9.
YAYINLARI
T
Hititle
neyde
mışla
Bu d
1.
II.
III.
ala
lir
A)
10.
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
Test 2 7. 6. İlk Çağ toplumlarında genel olarak çok tanrılı inanç siste- mi hâkimdir. Birçok toplumda ölümden sonraki yaşama inanılmaz. Bazı toplumlarda ise ahiret inancinin var oldu- ğuna dair somut delillere rastlanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda; I. mezar kültürleri, II. cenaze merasimleri, III. savaş taktikleri özelliklerinden hangilerine bakılarak ahiret inancının varlığı ya da yokluğu hakkında yorum yapılabilir? Tan A) Yalnız I umulqot n İnsanlığın İlk Dönemleri D) II ve Ill Al Tak tan B) Yalnız II E), H ve III C) I ve oluline Analo Türklerde hükümdarların devlet meclisine sundukları her teklif kabul edilmemiştir. • Hititlerde pankuş meclisi bazı durumlarda hükümdar- ları denetleme yetkisini kullanmıştır. Bu iki duruma bakıldığında ortak sonuç olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenir? 9. YAYINLARI T Hititle neyde mışla Bu d 1. II. III. ala lir A) 10.
YGULAMA TESTİ - 1
4.
Esnaf birliği olan Ahilik Osman Bey'den itibaren
beyliğin teşkilatlanması ve sosyal hayatın düzen-
lenmesinde etkili olmuştur. Bununla birlikte Ahiler,
beylere danışmanlık da yapmışlardır.
Yalnız bu bilgiye dayanılarak Ahilik kurumuyla
ilgili;
I. devletin kuruluşunda etkili olduğu,
sivil toplum örgütü olduğu,
III. devlet yönetimini ele geçirdiği
esd
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Yalnız I
Yalnız II
Il ve III
I ve II
I, II ve III
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
YGULAMA TESTİ - 1 4. Esnaf birliği olan Ahilik Osman Bey'den itibaren beyliğin teşkilatlanması ve sosyal hayatın düzen- lenmesinde etkili olmuştur. Bununla birlikte Ahiler, beylere danışmanlık da yapmışlardır. Yalnız bu bilgiye dayanılarak Ahilik kurumuyla ilgili; I. devletin kuruluşunda etkili olduğu, sivil toplum örgütü olduğu, III. devlet yönetimini ele geçirdiği esd durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız I Yalnız II Il ve III I ve II I, II ve III
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde genel olarak Türk bey-
likleriyle iyi geçinerek batı yönündeki fetihlere öncelik ver-
miştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu ol-
duğu söylenebilir?
A) Azınlıkların devlet yönetimindeki etkisinin artması
B) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması
C) Devlet gelirleri içinde "Öşür vergisi"nin payının artması
D) Hristiyan nüfus oranının Müslüman nüfusa göre daha
çok artması
E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki gelişmelerden yararlan-
masi
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde genel olarak Türk bey- likleriyle iyi geçinerek batı yönündeki fetihlere öncelik ver- miştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu ol- duğu söylenebilir? A) Azınlıkların devlet yönetimindeki etkisinin artması B) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması C) Devlet gelirleri içinde "Öşür vergisi"nin payının artması D) Hristiyan nüfus oranının Müslüman nüfusa göre daha çok artması E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki gelişmelerden yararlan- masi
1.
adal
YAYIN
SOSYAL BİLİ
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11.
si dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı m
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayri
Osmanlı Devleti, Anadolu'ya oranla Rumeli ve Bal-
kanlarda daha hızlı ve kısa sürede hâkimiyet kurmuş
tur.
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlıların Rume-
li'de hâkimiyet kurmasını kolaylaştıran etkenler
arasında olduğu savunulamaz?
A) Osmanlı yönetiminde Türk veraset anlayışının be-
nimsenmesi
B) Ortodoks, Katolik ve Bogomil adındaki Hristiyan
mezhepleri arasında çatışmalar yaşanması +
C) Bölge halklarının feodal beylerle krallar arasında-
ki çekişmelerin ortasında kalması
D) Edirne'nin devletin başkenti yapılması
E) Büyük bir krallık kurmak isteyen Sırpların Bizans'la
mücadele hâlinde olması
adal
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
1. adal YAYIN SOSYAL BİLİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11. si dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı m vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayri Osmanlı Devleti, Anadolu'ya oranla Rumeli ve Bal- kanlarda daha hızlı ve kısa sürede hâkimiyet kurmuş tur. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlıların Rume- li'de hâkimiyet kurmasını kolaylaştıran etkenler arasında olduğu savunulamaz? A) Osmanlı yönetiminde Türk veraset anlayışının be- nimsenmesi B) Ortodoks, Katolik ve Bogomil adındaki Hristiyan mezhepleri arasında çatışmalar yaşanması + C) Bölge halklarının feodal beylerle krallar arasında- ki çekişmelerin ortasında kalması D) Edirne'nin devletin başkenti yapılması E) Büyük bir krallık kurmak isteyen Sırpların Bizans'la mücadele hâlinde olması adal
1
S
I.
çok tanrılı hayatın
II. ticari faaliyetlerin Mekke ve çevresinde yapılma-
SI,
M
A
L
III. kabileler arasında üstünlük mücadelesinin ya-
şanması
etkenlerinden hangilerinin yol açtığı söylenebi-
lir?
A) Yalnız
●
●
D) Lve III
5. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda;
dışarıdan göç faaliyetlerinin az olması,
Mezopotamya ve Filistin bölgelerine göç edil-
mesi,
Mekke-Şam arasındaki ticaretin gelişmesi,
bedevi yaşam tarzının önem kazanması
faaliyetlerinin temel nedeni olarak aşağıdakiler-
den hangisi gösterilebilir?
B) Yalnız II
onvers
A) Büyük şehirlerin olmaması
B) Kabilecilik anlayışı
II.
C) Yalnız III
E) II ve III
I
6. İslamiyet'in ilk dönemlerinde Mekkelilerin Müslü-
manlara tepki göstermesinde
111
Bölgenin sürekli istilalara uğraması
gra
Coğrafi şartların ağırlığı
E) Güçlü devletlerin kurulması
1. toplumların alışkanlıklarını değiştirmenin zaman
alması,
bazı çevrelerin çıkarlarına aykırı olması,
int
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
1 S I. çok tanrılı hayatın II. ticari faaliyetlerin Mekke ve çevresinde yapılma- SI, M A L III. kabileler arasında üstünlük mücadelesinin ya- şanması etkenlerinden hangilerinin yol açtığı söylenebi- lir? A) Yalnız ● ● D) Lve III 5. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda; dışarıdan göç faaliyetlerinin az olması, Mezopotamya ve Filistin bölgelerine göç edil- mesi, Mekke-Şam arasındaki ticaretin gelişmesi, bedevi yaşam tarzının önem kazanması faaliyetlerinin temel nedeni olarak aşağıdakiler- den hangisi gösterilebilir? B) Yalnız II onvers A) Büyük şehirlerin olmaması B) Kabilecilik anlayışı II. C) Yalnız III E) II ve III I 6. İslamiyet'in ilk dönemlerinde Mekkelilerin Müslü- manlara tepki göstermesinde 111 Bölgenin sürekli istilalara uğraması gra Coğrafi şartların ağırlığı E) Güçlü devletlerin kurulması 1. toplumların alışkanlıklarını değiştirmenin zaman alması, bazı çevrelerin çıkarlarına aykırı olması, int
yer-
nüş-
açla-
12. I. Sırpsındığı
II. I. Kosova
III. Sazlıdere
IV. Ploşnik
V. Çirmen
Sinal
(P - Girmen
P
12
Numaralanmış I. Murat dönemine ait savaşların kro-
nolojik sıralaması yapıldığında aşağıdakilerden han-
gisi son sırada yer alır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
yer- nüş- açla- 12. I. Sırpsındığı II. I. Kosova III. Sazlıdere IV. Ploşnik V. Çirmen Sinal (P - Girmen P 12 Numaralanmış I. Murat dönemine ait savaşların kro- nolojik sıralaması yapıldığında aşağıdakilerden han- gisi son sırada yer alır? A) I B) II C) III D) IV E) V
17 Osmanlı Devleti'nin Beylikten Dev-
lete geçiş sürecinde (1302-1453)
Batı'ya yönelik politikaları ile ilgili
olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Orhan Bey Dönemi'nde Çimpe Ka-
lesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye ilk
adım atılmış oldu.
B) Yıldırım Bayezid Dönemi'nde ger-
çekleşen Sırpsındığı Savaşı Os-
manlı'nın Haçlılara karşı kazandığı
ilk zaferdir.
C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki
itibarını sarsan ve Haçlılarla Batı'da
imzalanan ilk antlaşma Edirne-Se-
gedin Antlaşması'dır.
D) Çelebi Mehmet zamanında ilk de-
niz savaşı Venediklilerle yapıldı.
E) Balkanlarda sarsılan Osmanlı haki-
miyetinin yeniden kurulmasını sağ-
layan savaş Varna Savaşı'dır.
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
17 Osmanlı Devleti'nin Beylikten Dev- lete geçiş sürecinde (1302-1453) Batı'ya yönelik politikaları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Orhan Bey Dönemi'nde Çimpe Ka- lesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye ilk adım atılmış oldu. B) Yıldırım Bayezid Dönemi'nde ger- çekleşen Sırpsındığı Savaşı Os- manlı'nın Haçlılara karşı kazandığı ilk zaferdir. C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki itibarını sarsan ve Haçlılarla Batı'da imzalanan ilk antlaşma Edirne-Se- gedin Antlaşması'dır. D) Çelebi Mehmet zamanında ilk de- niz savaşı Venediklilerle yapıldı. E) Balkanlarda sarsılan Osmanlı haki- miyetinin yeniden kurulmasını sağ- layan savaş Varna Savaşı'dır.
10. Osman Bey Dönemi'ndeki gönüllü veya aşiret kuvvet-
lerine dayalı askerî yapının zamanla değişmesinde;
V. sınırların genişlemesi,
L
fetih hareketlerine ağırlık verilmesi,
Ahi ve Gazıyan-ı Rum gibi grupların desteğinin kay-
bedilmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
H.
A)Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
10. Osman Bey Dönemi'ndeki gönüllü veya aşiret kuvvet- lerine dayalı askerî yapının zamanla değişmesinde; V. sınırların genişlemesi, L fetih hareketlerine ağırlık verilmesi, Ahi ve Gazıyan-ı Rum gibi grupların desteğinin kay- bedilmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? H. A)Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
ye = ilimle meşgul dal
8.
Devşirme sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?
A) İlk defa Çelebi Mehmet Dönemi'nde uygulansa da
II. Murat Dönemi'nde kanun hâline getirilen sistemdir.
B) Devşirme sisteminde ailenin tek çocuğunun olmama-
sına ve ailenin rızasına dikkat edilirdi.
C) Savaşlarda esir alınan Hristiyan çocuklardan beşte biri-
nin devlet hizmetine alınmasına dayanan bir sistemdir.
D) Bu sistemde şehirlerde yaşayan çocuklar devşirme
olarak alınmamıştır.
E)
Genellikle Arnavut, Yunan, Boşnak, Rum, Bulgar ve
Ermeni taifesinden devşirme seçilirdi.
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
ye = ilimle meşgul dal 8. Devşirme sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) İlk defa Çelebi Mehmet Dönemi'nde uygulansa da II. Murat Dönemi'nde kanun hâline getirilen sistemdir. B) Devşirme sisteminde ailenin tek çocuğunun olmama- sına ve ailenin rızasına dikkat edilirdi. C) Savaşlarda esir alınan Hristiyan çocuklardan beşte biri- nin devlet hizmetine alınmasına dayanan bir sistemdir. D) Bu sistemde şehirlerde yaşayan çocuklar devşirme olarak alınmamıştır. E) Genellikle Arnavut, Yunan, Boşnak, Rum, Bulgar ve Ermeni taifesinden devşirme seçilirdi.
Osmanlı Devleti savaşlarda yararlılık gösteren halkına ki-
mi zaman toprak vererek onları yöneten sınıfına çıkartmış-
tır. Bu kimseler kendilerine bırakılan toprakta vergi toplar,
asker yetiştirir ve bölgenin asayişini sağlarlardı.
Buna göre,
M. Devlet kademelerine atanmalarında faydalılık esası
gözetilmiştir.
Toprak idarecileri bölgenin askerî ve mali işlerini de
yürütmüşlerdir.
U. Devlet hakettiğine inandığı fetleri yöneten sınıfına çı-
karabilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabileceği savunulur?
A) Yalnız I
D) Il ve III
B) Yalnız II
E), I ve III
Cve Il
Tarih Soru Bankacı
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
Osmanlı Devleti savaşlarda yararlılık gösteren halkına ki- mi zaman toprak vererek onları yöneten sınıfına çıkartmış- tır. Bu kimseler kendilerine bırakılan toprakta vergi toplar, asker yetiştirir ve bölgenin asayişini sağlarlardı. Buna göre, M. Devlet kademelerine atanmalarında faydalılık esası gözetilmiştir. Toprak idarecileri bölgenin askerî ve mali işlerini de yürütmüşlerdir. U. Devlet hakettiğine inandığı fetleri yöneten sınıfına çı- karabilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabileceği savunulur? A) Yalnız I D) Il ve III B) Yalnız II E), I ve III Cve Il Tarih Soru Bankacı
7.
Kayı Boyu'nun beyi Ertuğrul Bey oğlu Osman'a bir ...A...
Osman Bey ise oğlu Orhan'a bir ...B... Orhan Bey'de oğ-
lu Murat'a bir ...C... miras bırakmıştır.
Böyle diyen bir tarihçinin bu yorumundan boş bırakı-
lan yerlere aşağıdakilerden hangilerinin yazılması doğ-
ru olur?
A)
B)
C)
D)
E)
A
devlet
beylik
uç beyliği
devlet
beylik
B
beylik
uç beyliği
beylik
uç beyliği
devlet
C
uç beyliği
devlet
devlet
beylik
uç beyliği
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
7. Kayı Boyu'nun beyi Ertuğrul Bey oğlu Osman'a bir ...A... Osman Bey ise oğlu Orhan'a bir ...B... Orhan Bey'de oğ- lu Murat'a bir ...C... miras bırakmıştır. Böyle diyen bir tarihçinin bu yorumundan boş bırakı- lan yerlere aşağıdakilerden hangilerinin yazılması doğ- ru olur? A) B) C) D) E) A devlet beylik uç beyliği devlet beylik B beylik uç beyliği beylik uç beyliği devlet C uç beyliği devlet devlet beylik uç beyliği
Osman Bey Dönemi'nde Bizans'tan İnegöl ve Karacahi-
sar alınmış, ardından Söğüt olan merkez Karacahisar'a
taşınmıştır. Osman Bey teşkilatlanmayı başlatarak İslam
hukukçusu olan yakın arkadaşı Tursun Faki'yi (Dursun Fa-
kih) Karacahisar'a kadi olarak atamıştır.
Bu bilgilere göre Osman Bey ile ilgili,
1. Gaza ve cihat faaliyetinde bulunmuştur.
II. Devletleşme sürecini başlatmıştır.
III. Yakın çevresine iltimas geçmiştir.
aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
Osman Bey Dönemi'nde Bizans'tan İnegöl ve Karacahi- sar alınmış, ardından Söğüt olan merkez Karacahisar'a taşınmıştır. Osman Bey teşkilatlanmayı başlatarak İslam hukukçusu olan yakın arkadaşı Tursun Faki'yi (Dursun Fa- kih) Karacahisar'a kadi olarak atamıştır. Bu bilgilere göre Osman Bey ile ilgili, 1. Gaza ve cihat faaliyetinde bulunmuştur. II. Devletleşme sürecini başlatmıştır. III. Yakın çevresine iltimas geçmiştir. aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II