Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Soruları

20.
O
Canakkale
EGE DENIZI
Kirklareli
● Edirne
Istanbu
BIZANS IMPO
2.
KARESIOĞULLARI
Balıkesir
Sakarya
OSMANOGUL Karacadag
Ankara
SARUHANOĞULLARI Kütahya
Manisa
lamir
AYDINOGULLARI
Aydın
Sogut
Domaniç
GERMİYANOĞULLARI
O
MENTE SOĞULLARI Isparta
CANDAROĞULLARI
Beyşehir
Mugla HAMITOĞULLARI
Alanya
AKDENIZ
Kastamonu
33
Konya
KIBRIS
Sinop
Nigde
ERETNA BEYLIGI
KARAMANOĞULLARI
Samsun
Kayseri
●
Adana
Tokat
●
Siyas
Marag
RAMAZANOĞULLARI
TRABZON IMPARATORLUGU
Trabzon
DULKADİROĞULLARI
MEMLUKLER
XIV. Yüzyılın Başında Anadolu
Yukarıdaki haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Osmanoğulları batıya doğru ilerlemektedir.
B) Germiyanoğulları denizci bir beyliktir.
C) Osmanlı'ya ilk katılan beylik Karesioğulları olmuştur.
D) Anadolu'da siyasi birlik yoktur.
E) Eretna Beyliği nüfus olarak en kalabalık beyliktir.
Bayburt
Harput
Erzurum
Diyarbakır
Ahlat
Midyat
Van
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
20. O Canakkale EGE DENIZI Kirklareli ● Edirne Istanbu BIZANS IMPO 2. KARESIOĞULLARI Balıkesir Sakarya OSMANOGUL Karacadag Ankara SARUHANOĞULLARI Kütahya Manisa lamir AYDINOGULLARI Aydın Sogut Domaniç GERMİYANOĞULLARI O MENTE SOĞULLARI Isparta CANDAROĞULLARI Beyşehir Mugla HAMITOĞULLARI Alanya AKDENIZ Kastamonu 33 Konya KIBRIS Sinop Nigde ERETNA BEYLIGI KARAMANOĞULLARI Samsun Kayseri ● Adana Tokat ● Siyas Marag RAMAZANOĞULLARI TRABZON IMPARATORLUGU Trabzon DULKADİROĞULLARI MEMLUKLER XIV. Yüzyılın Başında Anadolu Yukarıdaki haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) Osmanoğulları batıya doğru ilerlemektedir. B) Germiyanoğulları denizci bir beyliktir. C) Osmanlı'ya ilk katılan beylik Karesioğulları olmuştur. D) Anadolu'da siyasi birlik yoktur. E) Eretna Beyliği nüfus olarak en kalabalık beyliktir. Bayburt Harput Erzurum Diyarbakır Ahlat Midyat Van
25. Fetret Dönemi'ndeki,
1. İsa Çelebi
II. Musa Çelebi
III. Süleyman Çelebi
IV. Mehmet Çelebi
gibi Osmanlı şehzadelerinden hangilerinin, İstanbul'u
ele geçirmek için girişimde bulunduğu söylenebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
D) II ve IV
C) I ve III
E) I, II, III ve IV
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
25. Fetret Dönemi'ndeki, 1. İsa Çelebi II. Musa Çelebi III. Süleyman Çelebi IV. Mehmet Çelebi gibi Osmanlı şehzadelerinden hangilerinin, İstanbul'u ele geçirmek için girişimde bulunduğu söylenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız IV D) II ve IV C) I ve III E) I, II, III ve IV
18. Beylikten Devlete Geçiş döneminde;
-
Bizans tekfurları yenilerek Koyunhisar ele geçirilmiş-
tir.
- Karesioğullarına son verilmiştir.
Bursa ve İznik ele geçirilerek başkent yapılmıştır.
-
gelişmeleri göz önüne alındığında Osmanlı Devleti
ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A Cihad politikası izlenmiştir.
30
B) Anadolu Türk siyasal birliği kesin olarak sağlanmıştır.
Devletin gelir kaynakları artırılmıştır
D) Marmara Denizi'nin güneyinde sınırlar genişletilmiştir
Bizans'ın egemenlik alanı daraltılmıştır.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
18. Beylikten Devlete Geçiş döneminde; - Bizans tekfurları yenilerek Koyunhisar ele geçirilmiş- tir. - Karesioğullarına son verilmiştir. Bursa ve İznik ele geçirilerek başkent yapılmıştır. - gelişmeleri göz önüne alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A Cihad politikası izlenmiştir. 30 B) Anadolu Türk siyasal birliği kesin olarak sağlanmıştır. Devletin gelir kaynakları artırılmıştır D) Marmara Denizi'nin güneyinde sınırlar genişletilmiştir Bizans'ın egemenlik alanı daraltılmıştır.
28. 1. Karesioğulları
II. Karamanoğulları
III. Germiyanoğulları
Niğbolu Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin daha
çok Balkanlarda faaliyet göstermesi, yukarıdaki Türk
beyliklerinden hangilerinin Anadolu'da Osmanlı aley-
hine bir tutum içerisine girmesine fırsat vermiştir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
28. 1. Karesioğulları II. Karamanoğulları III. Germiyanoğulları Niğbolu Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin daha çok Balkanlarda faaliyet göstermesi, yukarıdaki Türk beyliklerinden hangilerinin Anadolu'da Osmanlı aley- hine bir tutum içerisine girmesine fırsat vermiştir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III
12. İngiltere, Berlin Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin
yanında yer alma karşılığında Kıbrıs'tan üs alarak
buraya yerleşmiştir.
Yapılan antlaşmaya göre İngiltere'nin Kıbrıs'tan
çıkması;
1. Osmanlı Devleti'nde demokratik yönetim kurulması,
II. Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye olan borçlarını öde-
mesi,
III. Rusya'nın işgal ettiği Kars, Ardahan ve Batum'dan
çekilmesi
şartlarından hangilerine bağlanmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
12. İngiltere, Berlin Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında yer alma karşılığında Kıbrıs'tan üs alarak buraya yerleşmiştir. Yapılan antlaşmaya göre İngiltere'nin Kıbrıs'tan çıkması; 1. Osmanlı Devleti'nde demokratik yönetim kurulması, II. Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye olan borçlarını öde- mesi, III. Rusya'nın işgal ettiği Kars, Ardahan ve Batum'dan çekilmesi şartlarından hangilerine bağlanmıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
18. Tarihî olayların incelenmesinde deney ve gözlem
yönteminin uygulanamamasının nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Deney ve gözlem bilgisinin zayıf olması
B) Deneye ihtiyaç duyulmaması
C) Tarihi olayların tekrarlanamaması
D) Belgelerin zaman içinde tahrip olması
E) Gelecek hakkında çıkarımda bulunması
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
18. Tarihî olayların incelenmesinde deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının nedeni aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Deney ve gözlem bilgisinin zayıf olması B) Deneye ihtiyaç duyulmaması C) Tarihi olayların tekrarlanamaması D) Belgelerin zaman içinde tahrip olması E) Gelecek hakkında çıkarımda bulunması
9.
"Yetmiş iki millete bir göze bakmayan,
Şer'en evliyasıysa, hakikatte asidir."
Yunus Emre'nin bu sözü Osmanlı Devleti'nin
aşağıdaki
politikalarının
ilişkilendirilebilir?
A) İskan
Yunus Emre
D) Pençik
hangisi ile
B) İstimalet C) Devşirme
E) Gaza
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
9. "Yetmiş iki millete bir göze bakmayan, Şer'en evliyasıysa, hakikatte asidir." Yunus Emre'nin bu sözü Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politikalarının ilişkilendirilebilir? A) İskan Yunus Emre D) Pençik hangisi ile B) İstimalet C) Devşirme E) Gaza
Hoch
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
1. Karesioğlu
II. Germiyanoğlu
III. Hamitoğlu
11.
IV. Aydınoğlu
V. Candaroğlu
Yukarıdaki beyliklerden hangisinin ele geçirilme-
siyle ilk Osmanlı donanması oluşturulmuştur?
ALL
B) II
C) III
E) V
D) IV
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Hoch Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1. Karesioğlu II. Germiyanoğlu III. Hamitoğlu 11. IV. Aydınoğlu V. Candaroğlu Yukarıdaki beyliklerden hangisinin ele geçirilme- siyle ilk Osmanlı donanması oluşturulmuştur? ALL B) II C) III E) V D) IV
5.
●
●
●
Rumeli'de yoğunlaşan iskân siyaseti ile Osmanlı
Devleti şunları amaçlamıştır:
Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini ve İslamlaş-
masını sağlamak
●
Beylikten Devlete Osmanlı
Konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi-
ni sağlamak
Gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan
kaldırmak
Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden
uzaklaştırmak
Fetih hareketlerinin devamlılığını sağlamak
Buna göre Osmanlı Devleti'nin iskân siyaseti ile
aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı hedeflediği
söylenemez
Tarımsal üretimi artırmak
B) Yaşanan sosyal sorunlar azaltmak
C) Mezhep birliğini sağlamak
D) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
E) Balkanlarda egemenliği kalıcı hâle getirmek
16
bet
slysy,
vayy
taspunder
[845] 1.22
YAYIN DENİZİ
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
5. ● ● ● Rumeli'de yoğunlaşan iskân siyaseti ile Osmanlı Devleti şunları amaçlamıştır: Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini ve İslamlaş- masını sağlamak ● Beylikten Devlete Osmanlı Konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi- ni sağlamak Gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak Fetih hareketlerinin devamlılığını sağlamak Buna göre Osmanlı Devleti'nin iskân siyaseti ile aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı hedeflediği söylenemez Tarımsal üretimi artırmak B) Yaşanan sosyal sorunlar azaltmak C) Mezhep birliğini sağlamak D) Merkezî otoriteyi güçlendirmek E) Balkanlarda egemenliği kalıcı hâle getirmek 16 bet slysy, vayy taspunder [845] 1.22 YAYIN DENİZİ
2.
1512-1520 yılları arasında hükümdarlık yapan I. Selim
devletin Batı kanadına yönelik herhangi bir fetih hareketinde
bulunmamasına rağmen Doğu'ya yönelik yoğun bir fetih stratejisi
geliştirmiştir.
1.Selim'in bu stratejisi;
I. Safevi ve Memlük devletlerinin Osmanlı toprak
bütünlüğüne zarar vermesi,
II. Yüzyıl Savaşları'ndan dolayı Osmanlıyı batida tehdit
edecek bir durum olmaması,
III. Anadolu Türk siyasal birliğinin tam anlamı ile sağlanmak
istenmesi
sebeplerinden hangilerine dayandırılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IL
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
2. 1512-1520 yılları arasında hükümdarlık yapan I. Selim devletin Batı kanadına yönelik herhangi bir fetih hareketinde bulunmamasına rağmen Doğu'ya yönelik yoğun bir fetih stratejisi geliştirmiştir. 1.Selim'in bu stratejisi; I. Safevi ve Memlük devletlerinin Osmanlı toprak bütünlüğüne zarar vermesi, II. Yüzyıl Savaşları'ndan dolayı Osmanlıyı batida tehdit edecek bir durum olmaması, III. Anadolu Türk siyasal birliğinin tam anlamı ile sağlanmak istenmesi sebeplerinden hangilerine dayandırılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız IL D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
ssa Ordusu, Gulam sistemiyle
rlerden oluşurdu.
sa Ordusu, Kapıkulu Ordusu
me sistemi " ile oluşurdu.
benzerlik aşağıdakilerden
TARİH
7. FÖY
5.Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında görülen,
- Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
- Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması
- Haçlı zihniyetinin canlanması
bu gelişmeler, aşağıdakilerin hangisinin ortak sonucu
olarak gelişmiştir?
A) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi
B) Devletin merkezi otoritesinin güçlenmesi
C) Anadolu'da fetihler yapılması
D) Karesi Beyliği'nin, Osmanlı'ya bağlanması
E) İpek Ticaret Yolu'nun ele geçirilmesi
10. SINI
7.Osmanlı Devle
Ocağı'na usuls
çeriler yönetim
Yukarıda ver
lerden hangis
A) Merkezi of
B) Yeniçerile
C) Yeniçerile
D) Osmanlı'd
E) Osmanlı'
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
ssa Ordusu, Gulam sistemiyle rlerden oluşurdu. sa Ordusu, Kapıkulu Ordusu me sistemi " ile oluşurdu. benzerlik aşağıdakilerden TARİH 7. FÖY 5.Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında görülen, - Yeniçeri Ocağı'nın kurulması - Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması - Haçlı zihniyetinin canlanması bu gelişmeler, aşağıdakilerin hangisinin ortak sonucu olarak gelişmiştir? A) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi B) Devletin merkezi otoritesinin güçlenmesi C) Anadolu'da fetihler yapılması D) Karesi Beyliği'nin, Osmanlı'ya bağlanması E) İpek Ticaret Yolu'nun ele geçirilmesi 10. SINI 7.Osmanlı Devle Ocağı'na usuls çeriler yönetim Yukarıda ver lerden hangis A) Merkezi of B) Yeniçerile C) Yeniçerile D) Osmanlı'd E) Osmanlı'
4. Osmanlılarda devşirme kökenlilerin üst düzey makamlara
kadar çıkabilmeleri, devlet idaresinde "soyluluktan" kay-
naklanan özelliklerin belirleyici olmadığını gösterir.
Buna göre Osmanlı Devleti'nde,
✓
1. Sosyal sınıf farkları görülmemektedi
II. Devlet idaresinde dikey hareketlilik görülmektedir.
III. Ulusçu bir anlayış egemendir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve II
ve Il
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
4. Osmanlılarda devşirme kökenlilerin üst düzey makamlara kadar çıkabilmeleri, devlet idaresinde "soyluluktan" kay- naklanan özelliklerin belirleyici olmadığını gösterir. Buna göre Osmanlı Devleti'nde, ✓ 1. Sosyal sınıf farkları görülmemektedi II. Devlet idaresinde dikey hareketlilik görülmektedir. III. Ulusçu bir anlayış egemendir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve II ve Il
3.
Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Karadeniz'de bir çok
bölge fethedilmiş, bu doğrultuda Karadeniz bir Türk gölü
haline gelmiştir.
Karadeniz'in Türk gölü hâline gelmesinde aşağıdaki
yerlerden hangisinin alınması etkili olmamıştır?
A) Kırım
B) Sinop
D) Mora
C) Tra
E) Amasra
Trabzon
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
3. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Karadeniz'de bir çok bölge fethedilmiş, bu doğrultuda Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Karadeniz'in Türk gölü hâline gelmesinde aşağıdaki yerlerden hangisinin alınması etkili olmamıştır? A) Kırım B) Sinop D) Mora C) Tra E) Amasra Trabzon
OSMANLI (1453-1595)- TEST 2
arın
4.
II.
Şahkulu
Ayaklanması
III. Turnadağ Savaşı →
V.
Kanunname-i Ali
Osman
IV. Cem Sultan Olayı
A)I
İnebahtı Deniz
Savaşı
Milliyetçilik isyanlarının
başlaması
Devletin bütünlüğü ve
sürekliliği için kardeş
katline izin verilmesi
Anadolu Türk siyasi
birliğinin kesin olarak
sağlanması
Batı'ya karşı pasif bir
politika izlenmesi
Osmanlı donanmasının
ilk kez yakılması
Yukarıda verilen eşleştirmelerden
B) II
hangisi yanlıştır?
C) III D) IV E) V
7.
zaral
11. C
III.
Yuk
A) Y
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
OSMANLI (1453-1595)- TEST 2 arın 4. II. Şahkulu Ayaklanması III. Turnadağ Savaşı → V. Kanunname-i Ali Osman IV. Cem Sultan Olayı A)I İnebahtı Deniz Savaşı Milliyetçilik isyanlarının başlaması Devletin bütünlüğü ve sürekliliği için kardeş katline izin verilmesi Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması Batı'ya karşı pasif bir politika izlenmesi Osmanlı donanmasının ilk kez yakılması Yukarıda verilen eşleştirmelerden B) II hangisi yanlıştır? C) III D) IV E) V 7. zaral 11. C III. Yuk A) Y
Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'nı kaybetmesinde
aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Anadolu Türk beyliklerinden bazı birliklerin Timur'un
tarafına geçmesi
B) Karatatarların Timur'un tarafına geçmesi
c) Timur'un asker sayısının fazla olması
D) Timur'un ordusunda fillerin ve zırhlı süvarilerin bulun-
ması
E) Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in Timur'un saflarına ka-
}
tılması
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Anadolu Türk beyliklerinden bazı birliklerin Timur'un tarafına geçmesi B) Karatatarların Timur'un tarafına geçmesi c) Timur'un asker sayısının fazla olması D) Timur'un ordusunda fillerin ve zırhlı süvarilerin bulun- ması E) Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in Timur'un saflarına ka- } tılması
2.
II. Murat Dönemi'nde Macarlar ile imzalahan Edime-Segedin
Antlaşması'nın,
I. Tuna Nehri sınır olacak.
II. Antlaşma 10 yıl geçerli olacak.
III. Sırp Krallığı yeniden kurulacak ve Osmanlı'ya vergi
verecek.
maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin aleyhine-
dir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
Hi
C) Yalnız III
E) II ve III
õuda verilen bilgilerden
6.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
2. II. Murat Dönemi'nde Macarlar ile imzalahan Edime-Segedin Antlaşması'nın, I. Tuna Nehri sınır olacak. II. Antlaşma 10 yıl geçerli olacak. III. Sırp Krallığı yeniden kurulacak ve Osmanlı'ya vergi verecek. maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin aleyhine- dir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II Hi C) Yalnız III E) II ve III õuda verilen bilgilerden 6.