Büyük Selçuklu Devleti Soruları

3.
E) Divan-
Mezam
Büyük Selçuklularda uygulanan seri hukuk sistemin-
de davalara kadılar bakardı.
Buna göre kadıların aşağıdaki davalardan hangi-
sine baktıkları söylenemez?
A) Siyasi
B) Bosanma
D) Nafaka
E) Arazi
C) Miras
6.
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
3. E) Divan- Mezam Büyük Selçuklularda uygulanan seri hukuk sistemin- de davalara kadılar bakardı. Buna göre kadıların aşağıdaki davalardan hangi- sine baktıkları söylenemez? A) Siyasi B) Bosanma D) Nafaka E) Arazi C) Miras 6.
7
isim alm
rası
A) I, II, UL
aşağıdakilerden
D) IIH
lir?
hangisidir?
B) I, III, II
Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey İsfahan'ı fethet-
tikten sonra, kent halkına üç yıl vergi muafiyeti tanı-
mıştır.
Tuğrul Bey'in bu uygulamayla,
1. fetih sırasında zarar gören bölgenin tekrar toparlan-
LI. f
masını sağlama,
II. bölge halkının devlet yönetimini benimsemesini ko-
laylaştırma,
A) Yalnız I
E),
kurucusu Selauk beydes
(siulaini almıştır
C) H, I, H
halkın yeni yönetime karşı yaşadığı tedirginliği gi-
derme
durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabi-
D) II ve III
- AYT / TARİH
B) Yalnız II
FEN BİLİMLER
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
7 isim alm rası A) I, II, UL aşağıdakilerden D) IIH lir? hangisidir? B) I, III, II Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey İsfahan'ı fethet- tikten sonra, kent halkına üç yıl vergi muafiyeti tanı- mıştır. Tuğrul Bey'in bu uygulamayla, 1. fetih sırasında zarar gören bölgenin tekrar toparlan- LI. f masını sağlama, II. bölge halkının devlet yönetimini benimsemesini ko- laylaştırma, A) Yalnız I E), kurucusu Selauk beydes (siulaini almıştır C) H, I, H halkın yeni yönetime karşı yaşadığı tedirginliği gi- derme durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabi- D) II ve III - AYT / TARİH B) Yalnız II FEN BİLİMLER E) I, II ve III C) I ve II
3.
E) Kök Türkler
Doğu Roma İmparatorluğu'nda ücretli askerlik yaparken
Malazgirt Savaşı'nda Alp Arslan yönetimindeki Büyük
Selçuklu ordusuna katılan Türk boyu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sibirler
D) Hazarlar
SOSYAL BİLİMLER-2
B) Macarlar
La teret
B
C) Türgişler
E) Peçenekler
icon
ē
S
14
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
3. E) Kök Türkler Doğu Roma İmparatorluğu'nda ücretli askerlik yaparken Malazgirt Savaşı'nda Alp Arslan yönetimindeki Büyük Selçuklu ordusuna katılan Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? A) Sibirler D) Hazarlar SOSYAL BİLİMLER-2 B) Macarlar La teret B C) Türgişler E) Peçenekler icon ē S 14
D) I ve II
E) I, II ve III
Fethin babasıydı o, Anadolu kapılarını açacak olan
Malazgirt'e geliyordu.
Zafere kilitlenmişti ordusu, beyaz giymiş Sultan, aske-
rinin önünde yürüyordu.
Üç katı olması korkutur mu onu, turan taktiği ile yok
etti Bizans ordusunu.
Diyogenes'in gururu ve Bizans perişan, yüzyıllarca
Avrupa hissedecek Türk korkusunu.
Alp Arslan'ın duası, doğan her Türk'ün kulağına söy-
lenir içten, ebediyen senin Anadolu.
Ömer İNAN
Bu şiire göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Alp Arslan'ın gaza politikası uyguladığı
B) Türklerin Haçlı ittifakına karşı mücadele ettiği
Le) Bizans ordusunun sayıca Türk ordusundan üstün ol-
duğu
Bizans'ın yenilerek Anadolu kapılarının Türklere açıl-
dığı
Türk ordusunun düşmanı yenebilecek taktiklere
sahip olduğu
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
D) I ve II E) I, II ve III Fethin babasıydı o, Anadolu kapılarını açacak olan Malazgirt'e geliyordu. Zafere kilitlenmişti ordusu, beyaz giymiş Sultan, aske- rinin önünde yürüyordu. Üç katı olması korkutur mu onu, turan taktiği ile yok etti Bizans ordusunu. Diyogenes'in gururu ve Bizans perişan, yüzyıllarca Avrupa hissedecek Türk korkusunu. Alp Arslan'ın duası, doğan her Türk'ün kulağına söy- lenir içten, ebediyen senin Anadolu. Ömer İNAN Bu şiire göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Alp Arslan'ın gaza politikası uyguladığı B) Türklerin Haçlı ittifakına karşı mücadele ettiği Le) Bizans ordusunun sayıca Türk ordusundan üstün ol- duğu Bizans'ın yenilerek Anadolu kapılarının Türklere açıl- dığı Türk ordusunun düşmanı yenebilecek taktiklere sahip olduğu Diğer sayfaya geçiniz.
Medreselerin yaygınlaşmasını
1. Malazgirt selauk X&Tzons
II. Pasinler
Büyük S. X B12-ons
Anad. se X mogola
Uyük x korahltay.
III. Kösedağ
IV. Katvan
V. Dandanakan sela x gazne Dev
Yukarıdaki savaşlardan hangisi Türk devletleri arasında
yapılmıştır?
A) I
B) || C) III D) IV E) V
Ik Müslüman Türk devletlerinden Karahanlıların etni
yapı olarak Türklerden oluşmasının;
I. adalet teşkilatında kadılara yer verilmesine,
resmi dil olarak Türkçeyi kullanmalarına,
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
Medreselerin yaygınlaşmasını 1. Malazgirt selauk X&Tzons II. Pasinler Büyük S. X B12-ons Anad. se X mogola Uyük x korahltay. III. Kösedağ IV. Katvan V. Dandanakan sela x gazne Dev Yukarıdaki savaşlardan hangisi Türk devletleri arasında yapılmıştır? A) I B) || C) III D) IV E) V Ik Müslüman Türk devletlerinden Karahanlıların etni yapı olarak Türklerden oluşmasının; I. adalet teşkilatında kadılara yer verilmesine, resmi dil olarak Türkçeyi kullanmalarına,
E) I, II ve III
2. Nizamülmülk'ün "Siyasetnâme" adlı eserinde "iktâ
sahiplerinin reâya üzerinde kendilerine havâle edilen yasal
vergileri dürüstlükle tahsil etmeleri, bu esaslara uymamaları
halinde iktâlarının ellerinden alınacağı ifade edilmektedir."
Nizamülmülk'ün eserinde yer alan bu ifade ile
aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
A) İkta sahiplerinin halka baskı yapmasını engellemek
B) Feodal yapılanmaların önünü açmak
illey (A
C) Yönetim ve askerlik hizmetlerini bir arada yürütmek
D) Toprakların devlet denetimi dışında el değiştirmesini
engellemek
E) Özel mülkiyeti özendirmek
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
E) I, II ve III 2. Nizamülmülk'ün "Siyasetnâme" adlı eserinde "iktâ sahiplerinin reâya üzerinde kendilerine havâle edilen yasal vergileri dürüstlükle tahsil etmeleri, bu esaslara uymamaları halinde iktâlarının ellerinden alınacağı ifade edilmektedir." Nizamülmülk'ün eserinde yer alan bu ifade ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? A) İkta sahiplerinin halka baskı yapmasını engellemek B) Feodal yapılanmaların önünü açmak illey (A C) Yönetim ve askerlik hizmetlerini bir arada yürütmek D) Toprakların devlet denetimi dışında el değiştirmesini engellemek E) Özel mülkiyeti özendirmek
10. XI. yüzyıla gelindiğinde Abbasi Halifeleri, kendilerini tehdit
eden çeşitli güç unsurlarına karşı Türk hükümdarlarından
yardım istemiştir. Bu yardım isteğine olumlu karşılık veren
Türk hükümdarları, yine Abbasi halifelerince "sultan", "do-
ğunun ve batının sultanı" gibi unvanlar verilerek onurlandı-
rılmışlardır.
40
Bu
Bu bilgiyle;
Türklerin İslam dünyasında güç ve saygı kazandığı,
Abbasilerin, siyasi varlığını korumakta zorlandığı,
II. İslam dünyasında dini ve siyasi birliğin sağlandığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) I ve II
D) II ve III
II ve III
C) I ye III
www.mirayyayinlari.com.tr
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
10. XI. yüzyıla gelindiğinde Abbasi Halifeleri, kendilerini tehdit eden çeşitli güç unsurlarına karşı Türk hükümdarlarından yardım istemiştir. Bu yardım isteğine olumlu karşılık veren Türk hükümdarları, yine Abbasi halifelerince "sultan", "do- ğunun ve batının sultanı" gibi unvanlar verilerek onurlandı- rılmışlardır. 40 Bu Bu bilgiyle; Türklerin İslam dünyasında güç ve saygı kazandığı, Abbasilerin, siyasi varlığını korumakta zorlandığı, II. İslam dünyasında dini ve siyasi birliğin sağlandığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) I ve II D) II ve III II ve III C) I ye III www.mirayyayinlari.com.tr
4.
Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarlar emir, melik, sulta-
nü'l âlem, sultanü'l azam gibi unvanlar kullanırlarken, Türki-
ye Selçuklu Devleti'nde hükümdarlar keykavus, keyhüsrev
ve keykubat unvanlarıyla birlikte, sultanü'l-bahreyn (denizle-
rin sultanı) unvanını da kullanmışlardır.
Bu bilgiye göre Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu dev-
letleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A Monarşi yönetim anlayışının benimsendiği
B) Arap ve İran kültürünün etkisinde kalındığı
G) Türkiye Selçuklu Devleti'nin denizle bağlantısının olduğu
D) Türk tarihinde denizcilik faaliyetlerinin Büyük Selçuklu
Devleti'yle başladığı
E) Aynı hanedanın farklı coğrafyalarda devlet kurduğu
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
4. Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarlar emir, melik, sulta- nü'l âlem, sultanü'l azam gibi unvanlar kullanırlarken, Türki- ye Selçuklu Devleti'nde hükümdarlar keykavus, keyhüsrev ve keykubat unvanlarıyla birlikte, sultanü'l-bahreyn (denizle- rin sultanı) unvanını da kullanmışlardır. Bu bilgiye göre Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu dev- letleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A Monarşi yönetim anlayışının benimsendiği B) Arap ve İran kültürünün etkisinde kalındığı G) Türkiye Selçuklu Devleti'nin denizle bağlantısının olduğu D) Türk tarihinde denizcilik faaliyetlerinin Büyük Selçuklu Devleti'yle başladığı E) Aynı hanedanın farklı coğrafyalarda devlet kurduğu
2. Büyük Selçuklu Devleti'nde melik unvanı verilen hanedan
üyeleri geniş yetkilerle eyaletlere yönetici olarak gönderi-
lirken, bu devletin bir uzantısı olan Türkiye Selçuklularında
meliklerin yetkileri önemli ölçüde sınırlanmıştır.
Bu durumun,
1. Merkezi otoriteyi güçlendirme
II. Ülke bütünlüğünü koruma
III. Federatif yönetim anlayışını güçlendirme
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve H
B) Yalnız
E) I, II ve III
3. Kadeş Antlaşması MÖ. XIII. yüzyılın başlarında Mısır Fi-
ravunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında_im-
zalanmış ve bugüne kadar hulunmu
AYDIN YAYINLARI
5. Osmanlı De
lerden hang
A Cimpe
6. Osmanlı Dev
lerde azınlık
rek, onları in
Politikası'nı u
Bu uygulam
I. Azınlıkla
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
2. Büyük Selçuklu Devleti'nde melik unvanı verilen hanedan üyeleri geniş yetkilerle eyaletlere yönetici olarak gönderi- lirken, bu devletin bir uzantısı olan Türkiye Selçuklularında meliklerin yetkileri önemli ölçüde sınırlanmıştır. Bu durumun, 1. Merkezi otoriteyi güçlendirme II. Ülke bütünlüğünü koruma III. Federatif yönetim anlayışını güçlendirme amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız I C) I ve II D) II ve H B) Yalnız E) I, II ve III 3. Kadeş Antlaşması MÖ. XIII. yüzyılın başlarında Mısır Fi- ravunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında_im- zalanmış ve bugüne kadar hulunmu AYDIN YAYINLARI 5. Osmanlı De lerden hang A Cimpe 6. Osmanlı Dev lerde azınlık rek, onları in Politikası'nı u Bu uygulam I. Azınlıkla
19. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da başlayan Türk
ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans'a karşı kazanı-
lan bu zafer, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu
ve Türklerin Anadolu'dan atılamayacağını ispatladı.
Bizans bu savaşla savunmaya geçti ve bir daha saldını
gücünü kendinde bulamadı.
Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) 1071 Malazgirt Savaşı
B) 1176 Miryokefalon Savaşı
C) 1040 Dandanakan Savaşı
D) 1302 Koyunhisar Savaşı
E) 1453 İstanbul'un Fethi
10. SINIF
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
19. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da başlayan Türk ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans'a karşı kazanı- lan bu zafer, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu ve Türklerin Anadolu'dan atılamayacağını ispatladı. Bizans bu savaşla savunmaya geçti ve bir daha saldını gücünü kendinde bulamadı. Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisi- dir? A) 1071 Malazgirt Savaşı B) 1176 Miryokefalon Savaşı C) 1040 Dandanakan Savaşı D) 1302 Koyunhisar Savaşı E) 1453 İstanbul'un Fethi 10. SINIF
2
6.
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yönelik fetih
hareketleri hızlandı. Bunda Büyük Selçuklu Hükümda-
n Alp Arslan'ın fethedilen bölgeyi fetheden komutana
kılıç hakkı olarak vermesi de etkili oldu. Selçuklu ko-
mutanları kısa sürede Anadolu'nun önemli yerlerini ele
geçirdi. Başlangıçta Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı
olan komutan ve beyler, zamanla Büyük Selçuklu oto-
ritesinin zayıflamasından faydalanarak bağımsız hare-
ket etmeye başladılar.
Bu durum aşağıdaki unsurlardan daha çok hangi-
sini etkilemiştir?
A) Sanatsal faaliyetleri
B) İmar faaliyetlerini
C) Tarımsal üretimi
D) Teokratik düzeni
E) Merkezî otoriteyi
iñor sayfaya geçiniz.
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
2 6. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yönelik fetih hareketleri hızlandı. Bunda Büyük Selçuklu Hükümda- n Alp Arslan'ın fethedilen bölgeyi fetheden komutana kılıç hakkı olarak vermesi de etkili oldu. Selçuklu ko- mutanları kısa sürede Anadolu'nun önemli yerlerini ele geçirdi. Başlangıçta Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olan komutan ve beyler, zamanla Büyük Selçuklu oto- ritesinin zayıflamasından faydalanarak bağımsız hare- ket etmeye başladılar. Bu durum aşağıdaki unsurlardan daha çok hangi- sini etkilemiştir? A) Sanatsal faaliyetleri B) İmar faaliyetlerini C) Tarımsal üretimi D) Teokratik düzeni E) Merkezî otoriteyi iñor sayfaya geçiniz.
an
Türk
Si
ink
inie
TEST-2
2.
steril
1, II ve
Türk İslam Devletlerinde bilimsel ve kültürel faaliyetle-
rin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinin ol-
duğu söylenemez?
Nizamiye medreselerinin açılması
BKağıt fabrikalarının kurulması
Sanatçıların ve düşünürlerin desteklenmesi
D) Gulam sisteminin oluşturulması
(E) Burslu eğitim anlayışına önem verilmesi
16v 11:3
10
Büyük Selçuklu Devleti'nde görülen,
1. Hükümdarların Tuğrul Bey'den itibaren "sultan" unvani-
ni kullanmaya başlaması
Farsçanın
Farsçanın
II. Medrese ve eğitim kurumlarında bilim dili olarak Arap-
canın kabul edilmesi.
TÜRKLERİN İSLA
II.
resmi dil olması
IV. Saray, ordu ve halk arasında Türkçenin konuşulması
D) I, II ve III
durumlarından hangilerinin farklı kültürlerin etkisiyle or-
taya çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) III ve IV
Büyük Selçuklu Devleti'nin bu uygulaması ile;
C) I ve II
3. Büyük Selçuklu Devleti, iktalarında görevli olan sipahi ve as-
kerlerin yerlerini belirli sürelerle değiştirme politikası uygu-
lamıştır.
4. L
S
APOIEMI
5.
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
an Türk Si ink inie TEST-2 2. steril 1, II ve Türk İslam Devletlerinde bilimsel ve kültürel faaliyetle- rin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinin ol- duğu söylenemez? Nizamiye medreselerinin açılması BKağıt fabrikalarının kurulması Sanatçıların ve düşünürlerin desteklenmesi D) Gulam sisteminin oluşturulması (E) Burslu eğitim anlayışına önem verilmesi 16v 11:3 10 Büyük Selçuklu Devleti'nde görülen, 1. Hükümdarların Tuğrul Bey'den itibaren "sultan" unvani- ni kullanmaya başlaması Farsçanın Farsçanın II. Medrese ve eğitim kurumlarında bilim dili olarak Arap- canın kabul edilmesi. TÜRKLERİN İSLA II. resmi dil olması IV. Saray, ordu ve halk arasında Türkçenin konuşulması D) I, II ve III durumlarından hangilerinin farklı kültürlerin etkisiyle or- taya çıktığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) III ve IV Büyük Selçuklu Devleti'nin bu uygulaması ile; C) I ve II 3. Büyük Selçuklu Devleti, iktalarında görevli olan sipahi ve as- kerlerin yerlerini belirli sürelerle değiştirme politikası uygu- lamıştır. 4. L S APOIEMI 5.
ra
e-
Ş-
illî
ur
7-
Bir
n
5
27. Savaşlar sonrasında bir devletin siyasi gücü zayıflarken
başka bir devlet güç kazanmıştır.
Buna göre, aşağıdaki hangi savaştan sonra Gazneli
Devleti güç kaybetmiş, Büyük Selçuklu Devleti güç
kazanmıştır?
A) Kösedağ
C) Miryokefalon.
Covog
E) Dandanakan
B) Malazgirt
D) Yassıçemen
28. 19. yüzyılda Osmanlı uyruğu olan gayrimüslimlerin
islahat isteklerinde bulunmasının aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Azınlık isyanlarının çıkmasına
B) Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışma im-
kanı elde etmesine
C) Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere yeni
hakların tanındığı fermanların yayımlanmasına
D) Veraset sisteminde düzenleme yapılmasına
E) Müslümanlarla gayrimüslimleri kaynaştırmaya yö-
nelik fikir akımlarının ortaya çıkmasına
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
ra e- Ş- illî ur 7- Bir n 5 27. Savaşlar sonrasında bir devletin siyasi gücü zayıflarken başka bir devlet güç kazanmıştır. Buna göre, aşağıdaki hangi savaştan sonra Gazneli Devleti güç kaybetmiş, Büyük Selçuklu Devleti güç kazanmıştır? A) Kösedağ C) Miryokefalon. Covog E) Dandanakan B) Malazgirt D) Yassıçemen 28. 19. yüzyılda Osmanlı uyruğu olan gayrimüslimlerin islahat isteklerinde bulunmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? A) Azınlık isyanlarının çıkmasına B) Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışma im- kanı elde etmesine C) Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere yeni hakların tanındığı fermanların yayımlanmasına D) Veraset sisteminde düzenleme yapılmasına E) Müslümanlarla gayrimüslimleri kaynaştırmaya yö- nelik fikir akımlarının ortaya çıkmasına Diğer sayfaya geçiniz.
2. Malazgirt Savaşı, Muş'un Malazgirt Ovası'nda Ana-
dolu'dan Türkleri atmak isteyen Bizans İmparator-
luğu ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır.
Savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmış ve Anado-
lu'nun kapılan Türklere açılmıştır.
Yukarıdaki paragrafta tarih biliminin tanımında
yer alan;
1. neden-sonuç ilişkisi
II. yer
III. zaman
özelliklerinden hangileri bulunmaktadır?
A) Yalnız I
D) I ve II
DOGA KOLEJI -
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I,II ve III
III. Olayların
Geçmişte
araştırabi
gereklidi
A) Yalnız
6.
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
2. Malazgirt Savaşı, Muş'un Malazgirt Ovası'nda Ana- dolu'dan Türkleri atmak isteyen Bizans İmparator- luğu ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmış ve Anado- lu'nun kapılan Türklere açılmıştır. Yukarıdaki paragrafta tarih biliminin tanımında yer alan; 1. neden-sonuç ilişkisi II. yer III. zaman özelliklerinden hangileri bulunmaktadır? A) Yalnız I D) I ve II DOGA KOLEJI - B) Yalnız II C) Yalnız III E) I,II ve III III. Olayların Geçmişte araştırabi gereklidi A) Yalnız 6.
318.
Gazneliler Devleti'nin zayıflayarak yıkılış sürecine
girmesi
Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerleyişlerinin
hızlanması
gelişmeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinin
sonuçları arasındadır?
A) Dandanakan
C) Pasinler
E) Yassıçimen
B) Malazgirt
D) Otlukbeli
D
E
320. i
ic
k
E
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
318. Gazneliler Devleti'nin zayıflayarak yıkılış sürecine girmesi Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerleyişlerinin hızlanması gelişmeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır? A) Dandanakan C) Pasinler E) Yassıçimen B) Malazgirt D) Otlukbeli D E 320. i ic k E
ti
i-
Selçuklularda vezirin başkanlığında toplanan
Büyük Divan'da devlet meseleleri görüşülür ve bu
meseleler ile ilgili kararlar alınırdı. Bu kararlar an-
cak sultan tarafından onaylanırsa yürürlüğe girerdi.
Bu bilgiye göre,
1. Selçuklu sultanları sınırsız bir yetkiye sahiptir.
Büyük Divan, danışma meclisi özelliği taşımak-
tadır.
III Selçuklu vezirleri idari yönden herhangi bir
yetkiye sahip değildir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
DI ve III
eis yayınla
C) I ve II
E) I, II ve III
5.
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
ti i- Selçuklularda vezirin başkanlığında toplanan Büyük Divan'da devlet meseleleri görüşülür ve bu meseleler ile ilgili kararlar alınırdı. Bu kararlar an- cak sultan tarafından onaylanırsa yürürlüğe girerdi. Bu bilgiye göre, 1. Selçuklu sultanları sınırsız bir yetkiye sahiptir. Büyük Divan, danışma meclisi özelliği taşımak- tadır. III Selçuklu vezirleri idari yönden herhangi bir yetkiye sahip değildir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II DI ve III eis yayınla C) I ve II E) I, II ve III 5.