Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Soruları

13. Kapıkulu ocakları içerisinde en kalabalık sınıf sayılan ye-
niçerilerin ticaretle uğraşmaları ve evlenmeleri yasaklan-
mıştır.
Yeniçerilere bu şekilde sınırlama getirilmesinde;
I. orduda disiplin ve düzeni korumak,
II. ateşli silah kullanan ordulara karşı başarılı olmak,
III. taşradaki güvenliği sağlamak
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
13. Kapıkulu ocakları içerisinde en kalabalık sınıf sayılan ye- niçerilerin ticaretle uğraşmaları ve evlenmeleri yasaklan- mıştır. Yeniçerilere bu şekilde sınırlama getirilmesinde; I. orduda disiplin ve düzeni korumak, II. ateşli silah kullanan ordulara karşı başarılı olmak, III. taşradaki güvenliği sağlamak durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
60. Napoleon'un Mısır'ı işgal etmesi, Osmanlı Devleti ile Av-
rupalı devletlerin büyük tepkisine neden olmuştur. Bu so-
runu tek başına çözemeyeceğini düşünen Osmanlı Devleti,
İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak Fransa'ya 1798'de
savaş ilan etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti, ilk defa top-
raklarını işgal eden bir ülkeye karşı Avrupalı devletlerle iş
birliğine gitmiştir.
Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden
hangisinin önem kazandığının göstergesidir?
A) Sömürgecilik
B) Denge siyaseti
C) Üniter yönetim anlayışı
D) Milliyetçilik
E) Federalizm
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
60. Napoleon'un Mısır'ı işgal etmesi, Osmanlı Devleti ile Av- rupalı devletlerin büyük tepkisine neden olmuştur. Bu so- runu tek başına çözemeyeceğini düşünen Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak Fransa'ya 1798'de savaş ilan etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti, ilk defa top- raklarını işgal eden bir ülkeye karşı Avrupalı devletlerle iş birliğine gitmiştir. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin önem kazandığının göstergesidir? A) Sömürgecilik B) Denge siyaseti C) Üniter yönetim anlayışı D) Milliyetçilik E) Federalizm
4.
Aşağıda verilen kavramları boşluklara uygun gelecek şekilde doldurunuz.
. Ikta
• Cumhuriyet
. Yezid
. Sasani
• Hz. Ömer
. Donanma
. Küfe
. Hz. Ebubekir
•
.
Kitap
Siyasi
Türkler
• Nihavent
• Beyt'ül mal
• Cemel
. Şam
nüştü.
• Hazar
• Türkler
• Siffin
Peygamber
. Hz. Osman
• Afrika
Hz. Muhammed'in ölümünden sonra
.......... halife seçildi. Islam Devletinde Hz. Muhammed'den sonra dört halifenin seçim-
le başa gelmesi döneme göre ileri bir uygulama sayılır. Bu yöntemden dolayı tarihçiler bu döneme
mişlerdir. Ilk halife
dönemi de-
ortadan kaldırdı. Zekat ver-
Yemen'de ortaya çıkan yalancı
mek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu gönderdi. Bu halifenin büyük hizmetlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'in
haline getirilmesidir.
Ikinci halife
........seçildi. Iran toprakları için
Devleti ile mücadele etti. En son yaptığı
savaşı ile Iran toprakları İslam devletine katıldı. Bu olay üzerine ilk defa Araplar ve ................ sinir komşusu oldu. İslam ordusu
..... kıtasına yayılmış oldu. Bu dönemin en önemli olay-
komutanlarından Amr Bin As, Mısır'ı aldı. Bu olayla Islamiyet
larından biri de Islam devletinin kurumlarının oluşmasıdır. Adli sistem kurularak, illere kadılar gönderildi. Islam devleti hazinesi
adıyla sistemleştirildi........... sisteminin temelleri atılarak fethedilen toprakların verimli kullanımının yolu açıldı.
Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu.
Üçüncü seçilen halife
.'dir. Bu dönemde ilk Islam ...... .sı oluşturulmuştur. Bundan sonra Bizans'tan Kıbrıs
alındı. Bu dönemde Islam orduları Kafkasya'ya Islamiyet'i yaymak için ilk defa
Türkleri ile savaştılar. Islam dünyasın-
daki ilk huzursuzlukta bu dönemde başlamıştır. Nedeni kendi ailesi olan Emevileri devletin üst kademelere getirmesi idi.
Hz. Osman'ın öldürülmesi üzerine Hz. Ali halife seçildi. Bu dönemde huzursuzluklar arttı. Müslümanlar arasında ilk mücadele olan
olayı ile huzursuzluk daha fazla arttı. Bu olaydan sonra Islam Devletinin merkezi Medine'den.............'ye taşın-
dı. Hz. Ali'nin Halifeliğine Şam valisi Muaviye'de karşı çıktı. Halifeye savaş açtı. Yapılan
Savaşında bir sonuç alı-
namayınca Hakemlerce çözülmesine karar verildi. Hakem olayı ile de sorun çözülemeyince Müslümanlar üç guruba ayrıldı. Böyle-
ce Müslümanlar arasında ilk ayrılık başladı. Hariciler İslam devletindeki bu ayrılıklara son vermek için yaptıkları planda halife şehit
edilince.......... valisi Muaviye kendini halife ilan etti. Daha sonrada oğlu ..............i halife ilan edince halifelik saltanat haline dö-
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
4. Aşağıda verilen kavramları boşluklara uygun gelecek şekilde doldurunuz. . Ikta • Cumhuriyet . Yezid . Sasani • Hz. Ömer . Donanma . Küfe . Hz. Ebubekir • . Kitap Siyasi Türkler • Nihavent • Beyt'ül mal • Cemel . Şam nüştü. • Hazar • Türkler • Siffin Peygamber . Hz. Osman • Afrika Hz. Muhammed'in ölümünden sonra .......... halife seçildi. Islam Devletinde Hz. Muhammed'den sonra dört halifenin seçim- le başa gelmesi döneme göre ileri bir uygulama sayılır. Bu yöntemden dolayı tarihçiler bu döneme mişlerdir. Ilk halife dönemi de- ortadan kaldırdı. Zekat ver- Yemen'de ortaya çıkan yalancı mek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu gönderdi. Bu halifenin büyük hizmetlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'in haline getirilmesidir. Ikinci halife ........seçildi. Iran toprakları için Devleti ile mücadele etti. En son yaptığı savaşı ile Iran toprakları İslam devletine katıldı. Bu olay üzerine ilk defa Araplar ve ................ sinir komşusu oldu. İslam ordusu ..... kıtasına yayılmış oldu. Bu dönemin en önemli olay- komutanlarından Amr Bin As, Mısır'ı aldı. Bu olayla Islamiyet larından biri de Islam devletinin kurumlarının oluşmasıdır. Adli sistem kurularak, illere kadılar gönderildi. Islam devleti hazinesi adıyla sistemleştirildi........... sisteminin temelleri atılarak fethedilen toprakların verimli kullanımının yolu açıldı. Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu. Üçüncü seçilen halife .'dir. Bu dönemde ilk Islam ...... .sı oluşturulmuştur. Bundan sonra Bizans'tan Kıbrıs alındı. Bu dönemde Islam orduları Kafkasya'ya Islamiyet'i yaymak için ilk defa Türkleri ile savaştılar. Islam dünyasın- daki ilk huzursuzlukta bu dönemde başlamıştır. Nedeni kendi ailesi olan Emevileri devletin üst kademelere getirmesi idi. Hz. Osman'ın öldürülmesi üzerine Hz. Ali halife seçildi. Bu dönemde huzursuzluklar arttı. Müslümanlar arasında ilk mücadele olan olayı ile huzursuzluk daha fazla arttı. Bu olaydan sonra Islam Devletinin merkezi Medine'den.............'ye taşın- dı. Hz. Ali'nin Halifeliğine Şam valisi Muaviye'de karşı çıktı. Halifeye savaş açtı. Yapılan Savaşında bir sonuç alı- namayınca Hakemlerce çözülmesine karar verildi. Hakem olayı ile de sorun çözülemeyince Müslümanlar üç guruba ayrıldı. Böyle- ce Müslümanlar arasında ilk ayrılık başladı. Hariciler İslam devletindeki bu ayrılıklara son vermek için yaptıkları planda halife şehit edilince.......... valisi Muaviye kendini halife ilan etti. Daha sonrada oğlu ..............i halife ilan edince halifelik saltanat haline dö-
2022 KPSS Lisans.
5.
XVII. yüzyılda Yeniçeri Ocağının yozlaşma-
sında;
1.
Genel Kültür
devşirme usül ve kanunlarının değişime
uğraması,
II. Anadolu'da Celâli Ayaklanmalarının çıkması,
III. ulema sınıfı arasında çekişmelerin yaşan-
masi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
B) Yalarz II
A) Yalnız I
D) I ve fl
E) Il ve
C) Yathiz III
8.
O
S
ä
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
2022 KPSS Lisans. 5. XVII. yüzyılda Yeniçeri Ocağının yozlaşma- sında; 1. Genel Kültür devşirme usül ve kanunlarının değişime uğraması, II. Anadolu'da Celâli Ayaklanmalarının çıkması, III. ulema sınıfı arasında çekişmelerin yaşan- masi durumlarından hangileri etkili olmuştur? B) Yalarz II A) Yalnız I D) I ve fl E) Il ve C) Yathiz III 8. O S ä
3.
Padişah
Divan
Reaya = Halk
Toprak
Adalet
Osmanlı yapısını özetleyen bu piramitten aşağıda-
kilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı yapısının temeli adalet anlayışına dayanır.
B) Reaya, padişahı belirleyen güçtür.
C) Divan, padişahın yönetimini kolaylaştırır.
D) Toprak, halkın dayandığı temel üretim kaynağıdı
E) Padişah, yönetimin en önemli unsurudur.
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
3. Padişah Divan Reaya = Halk Toprak Adalet Osmanlı yapısını özetleyen bu piramitten aşağıda- kilerin hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı yapısının temeli adalet anlayışına dayanır. B) Reaya, padişahı belirleyen güçtür. C) Divan, padişahın yönetimini kolaylaştırır. D) Toprak, halkın dayandığı temel üretim kaynağıdı E) Padişah, yönetimin en önemli unsurudur.
1815 Viyana Kongresi'nde alınan bazı kararlar şunlardır:
• İmparatorluklar kutsaldır ve korunması gereklidir.
• Fransa, ihtilalden önceki sınırlarına çekilecektir.
Belçika ve Hollanda birleşecek (Niederland kurulacak), is-
veç ve Norveç birleştirilip Isveç-Norveç Krallığı kurulacak-
tir.
n ayrılan kısm
İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya'nın etkisiyle alınan bu
kararlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
A) Laik rejimlerin kurulduğu
BY Mutlak monarşilerin korunmasından yana tavır alındığı
CHürriyet ve milliyetçiliğin dikkate alınmadığı
D) Fransa'nın güç kaybettiği
E) Avrupa'da yeni bir statü doğduğu
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
1815 Viyana Kongresi'nde alınan bazı kararlar şunlardır: • İmparatorluklar kutsaldır ve korunması gereklidir. • Fransa, ihtilalden önceki sınırlarına çekilecektir. Belçika ve Hollanda birleşecek (Niederland kurulacak), is- veç ve Norveç birleştirilip Isveç-Norveç Krallığı kurulacak- tir. n ayrılan kısm İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya'nın etkisiyle alınan bu kararlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? A) Laik rejimlerin kurulduğu BY Mutlak monarşilerin korunmasından yana tavır alındığı CHürriyet ve milliyetçiliğin dikkate alınmadığı D) Fransa'nın güç kaybettiği E) Avrupa'da yeni bir statü doğduğu
51
0-
ar
8.
7-
B
Osmanlı Devleti'nde XVII. yy.da; İran ve
Avusturya savaşlarının uzun sürmesi,
olağan dışı vergilerin ahaliye yük getir-
mesi, mültezimlerin usulsüzlükleri ve
taşra yöneticilerinin adaletsiz uygula-
maları gibi birtakım gelişmeler yaşan-
mıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden
hangisine neden olduğu söylenebi-
lir?
A) Vaka-i Hayriye'nin yaşanmasına
B) Celâlî ayaklanmalarının yaşanma-
sina
YAN
C) Edirne Olayı'nın yaşanmasına
D) Alemdar Olayı'nın yaşanmasına
E)
Vaka-i Vakvakiye'nin yaşanmasına
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
51 0- ar 8. 7- B Osmanlı Devleti'nde XVII. yy.da; İran ve Avusturya savaşlarının uzun sürmesi, olağan dışı vergilerin ahaliye yük getir- mesi, mültezimlerin usulsüzlükleri ve taşra yöneticilerinin adaletsiz uygula- maları gibi birtakım gelişmeler yaşan- mıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebi- lir? A) Vaka-i Hayriye'nin yaşanmasına B) Celâlî ayaklanmalarının yaşanma- sina YAN C) Edirne Olayı'nın yaşanmasına D) Alemdar Olayı'nın yaşanmasına E) Vaka-i Vakvakiye'nin yaşanmasına
18.
Mirî arazi
Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır.
Bu toprakların kullanım hakkı, kira
bedeli alındıktan sonra sözleşmeyle
reayaya bırakılmıştır. Toprağı işleyen
reaya, elde ettiği üründen 1/10 ile 1/2
arasında değişen oranlarda vergi
ödemekle mükelleftir. Mirî arazi gelirleri-
nin kullanımına göre bölümlere ayrılırdı.
Mülk arazi
Mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır.
Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içinde-
ki miktarı çok azdır. Geliri ve kullanma
hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür
arazilere sahip olanlar; arazilerini
işleme, satma, vakfetme ve hibe etme
hakkına sahipti. Mülk arazi öşrî ve
haraci olmak üzere ikiye ayrılıyordu.
Verilenler dikkate alındığında,
I. Osmanlı Devleti'nde topraklar devletin malıdır.
Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler toprak sahibi olabilmektedir.
III. Her iki arazi türünde de tarım yapılabilmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnızl
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I ve Ill
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
18. Mirî arazi Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Bu toprakların kullanım hakkı, kira bedeli alındıktan sonra sözleşmeyle reayaya bırakılmıştır. Toprağı işleyen reaya, elde ettiği üründen 1/10 ile 1/2 arasında değişen oranlarda vergi ödemekle mükelleftir. Mirî arazi gelirleri- nin kullanımına göre bölümlere ayrılırdı. Mülk arazi Mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içinde- ki miktarı çok azdır. Geliri ve kullanma hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür arazilere sahip olanlar; arazilerini işleme, satma, vakfetme ve hibe etme hakkına sahipti. Mülk arazi öşrî ve haraci olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Verilenler dikkate alındığında, I. Osmanlı Devleti'nde topraklar devletin malıdır. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler toprak sahibi olabilmektedir. III. Her iki arazi türünde de tarım yapılabilmektedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnızl C) Yalnız III D) I ve III E) I ve Ill
5. Osmanlı Devleti, 1593-1606 tarihleri arasında Avus-
turya ile yapılan savaşlar sırasında ilk kez Avrupa savaş
teknolojisi ve taktiklerini görmüştür
Yukarıda bahsedilen durum XVII. yüzyıl Osmanlı
Devleti'nde;
1.
sekban, sanca, levent gibi ücretli ve geçici asker is-
tihdamına sıklıkla başvurulması,
II. ateşli silahlar kullanabilen yeni birliklerin oluşturul-
ması,
III. gayrimüslimlerin askere alınması
gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili
olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) ve Il
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
5. Osmanlı Devleti, 1593-1606 tarihleri arasında Avus- turya ile yapılan savaşlar sırasında ilk kez Avrupa savaş teknolojisi ve taktiklerini görmüştür Yukarıda bahsedilen durum XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde; 1. sekban, sanca, levent gibi ücretli ve geçici asker is- tihdamına sıklıkla başvurulması, II. ateşli silahlar kullanabilen yeni birliklerin oluşturul- ması, III. gayrimüslimlerin askere alınması gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili olmuştur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) ve Il
7.
A
A) Birlik ve beraberlik ülküsü
B) İnkılapçılık ve hümanizma
C) Ulus egemenliği
D) Dil ve tarih bilinci
E) Irk ve din ayrımcılığı
Denetçi)
Atatürk, Türk milletini "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türki-
ye halkına Türk milleti denir." şeklinde tanımlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımla bağdaşmaz?
HIM (A
ORM
NLA
ORM
NLA
ORM
NLA
ORM
NLA
ORM
NLA
ORM
NLA
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
7. A A) Birlik ve beraberlik ülküsü B) İnkılapçılık ve hümanizma C) Ulus egemenliği D) Dil ve tarih bilinci E) Irk ve din ayrımcılığı Denetçi) Atatürk, Türk milletini "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türki- ye halkına Türk milleti denir." şeklinde tanımlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımla bağdaşmaz? HIM (A ORM NLA ORM NLA ORM NLA ORM NLA ORM NLA ORM NLA
sat
ina
tkili
jon-
MEB 2021-2022 Olgme, D
C) Cumhuriyet Halk Partisi
D) Serbest Cumhuriyet Firkası
E) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası
151
11. 1. 24 Aralık "Kanlı Noel" baskını
II. ABD Başkanı Johnson'in Ismet İnönü'ye gönder-
diği uyan mektubu
III. Camp - David Antlaşmalan
Yakın tarihimizde görülen yukarıdaki gelişmelerden
hangilerinin Kibris Sorunu ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız i
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
10-A
12-E
13 D
14 -
1.5
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
sat ina tkili jon- MEB 2021-2022 Olgme, D C) Cumhuriyet Halk Partisi D) Serbest Cumhuriyet Firkası E) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası 151 11. 1. 24 Aralık "Kanlı Noel" baskını II. ABD Başkanı Johnson'in Ismet İnönü'ye gönder- diği uyan mektubu III. Camp - David Antlaşmalan Yakın tarihimizde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Kibris Sorunu ile ilgili olduğu söylenebilir? A) Yalnız i B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 10-A 12-E 13 D 14 - 1.5
26. Osmanlı Devleti'nde devşirilen çocuklardan bazıları
Enderun için ayrılır, kalanlar da Türk köylüsünün yanına
verilirdi. Bu çocuklar, Türk ailelerin yanında tarım
yaparak ve diğer işlerde çalışarak Türk Islam âdetlerini,
ahlakını ve Türkçeyi öğrenirdi.
Burada dört veya beş yıl çalışan devsirmeler daha
sonra aşağıdakilerin hangisine alınmıştır?
A) Acemi Ocağı
B) Yeniçeri Ocağı
C) Enderun Mektebi
D) Lağımcı Ocağı
E) Bostancı Ocağı
ned nabaristigasy
Saray (
Para
28. İslam tarihinde gö
1. Horasan'ın f
II. Mısır'ın feth
III. Suriye kap
gelişmeleri Hz.
ile ilişki bakımı
doğru olarak g
Hz. Ebu Be
A)
1
B)
C)
D
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
26. Osmanlı Devleti'nde devşirilen çocuklardan bazıları Enderun için ayrılır, kalanlar da Türk köylüsünün yanına verilirdi. Bu çocuklar, Türk ailelerin yanında tarım yaparak ve diğer işlerde çalışarak Türk Islam âdetlerini, ahlakını ve Türkçeyi öğrenirdi. Burada dört veya beş yıl çalışan devsirmeler daha sonra aşağıdakilerin hangisine alınmıştır? A) Acemi Ocağı B) Yeniçeri Ocağı C) Enderun Mektebi D) Lağımcı Ocağı E) Bostancı Ocağı ned nabaristigasy Saray ( Para 28. İslam tarihinde gö 1. Horasan'ın f II. Mısır'ın feth III. Suriye kap gelişmeleri Hz. ile ilişki bakımı doğru olarak g Hz. Ebu Be A) 1 B) C) D
rılan kısmına işaretleyiniz.
4.
Osmanlı Devleti'ne katılan beyliklerin yeniden kurulması.
na ve Anadolu Türk siyasi birliğinin parçalanmasına ne.
den olan gelişme olarak aşağıdakilerden hangisi gösteri.
lebilir?
Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi
B) Istanbul'un kuşatılması
C) Haçlı ittifakının kurulması
D) Gelibolu'da Osmanlı donanmasının inşa edilmesi
E) Ploşnik Bozgunu'nun yaşanması
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
rılan kısmına işaretleyiniz. 4. Osmanlı Devleti'ne katılan beyliklerin yeniden kurulması. na ve Anadolu Türk siyasi birliğinin parçalanmasına ne. den olan gelişme olarak aşağıdakilerden hangisi gösteri. lebilir? Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi B) Istanbul'un kuşatılması C) Haçlı ittifakının kurulması D) Gelibolu'da Osmanlı donanmasının inşa edilmesi E) Ploşnik Bozgunu'nun yaşanması
10. Osmanlı Devleti'nde Vezir-i Azam sefere gittiği sırada
İstanbul'da ki işleri onun yerine yürüten devlet görev-
lisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kubbealti Veziri
B) Taht Kadısı
C Sadaret Kethüdası
D) Mütesellim
E) Şehremini
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
10. Osmanlı Devleti'nde Vezir-i Azam sefere gittiği sırada İstanbul'da ki işleri onun yerine yürüten devlet görev- lisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kubbealti Veziri B) Taht Kadısı C Sadaret Kethüdası D) Mütesellim E) Şehremini
Osmanlı Devleti'nde sancak beylerinin;
Wasayişi sağlama,
II. devlet adına vergileri toplama,
III. komşu devletlere savaş açma
görevlerinden hangilerini yerine getirdikleri söy-
lenebilir?
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
D) I ve III
9.
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Osmanlı Devleti'nde sancak beylerinin; Wasayişi sağlama, II. devlet adına vergileri toplama, III. komşu devletlere savaş açma görevlerinden hangilerini yerine getirdikleri söy- lenebilir? Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 6. D) I ve III 9.
32. Osmanlılar bir uç beyliğinden beyliğe, beylikten dev-
lete ve devletten imparatorluğa yaklaşık bir asır içinde
ulaşmıştır. Bu yapıyı yaklaşık beş asır büyük oranda
başarıyla korumuştur.
Osmanlı Devleti'nin imparatorluk yapısını beş asır
korumasında;
I. Osmanlıcılık düşüncesinin etkili olması,
II. idari teşkilatlanmasının güçlü olması,
III. devlet atamalarında liyakatin gözetilmesi
özelliklerinden hangilerinin etkisinin olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
Bon B) Yalnız II
C) Ive l
D) II ve III smiszE) II ve III
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
32. Osmanlılar bir uç beyliğinden beyliğe, beylikten dev- lete ve devletten imparatorluğa yaklaşık bir asır içinde ulaşmıştır. Bu yapıyı yaklaşık beş asır büyük oranda başarıyla korumuştur. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk yapısını beş asır korumasında; I. Osmanlıcılık düşüncesinin etkili olması, II. idari teşkilatlanmasının güçlü olması, III. devlet atamalarında liyakatin gözetilmesi özelliklerinden hangilerinin etkisinin olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız I Bon B) Yalnız II C) Ive l D) II ve III smiszE) II ve III