Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Soruları

Örmek-3
1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra;
Anadolu'da otorite boşluğunun oluşması,
Federal anlayışın güçlenmesi
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin göstergesidir?
A) Oğuz boylarının yeni beylikler kurduğunun
B) Hristiyanların devlet yönetiminde görev aldığının
C) Hoşgörü anlayışının yitirildiğinin
D) Dinî bütünlüğün bozulduğunun
E) Anadolu'da farklı kültürlerin yaşadığının
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
Örmek-3 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra; Anadolu'da otorite boşluğunun oluşması, Federal anlayışın güçlenmesi Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin göstergesidir? A) Oğuz boylarının yeni beylikler kurduğunun B) Hristiyanların devlet yönetiminde görev aldığının C) Hoşgörü anlayışının yitirildiğinin D) Dinî bütünlüğün bozulduğunun E) Anadolu'da farklı kültürlerin yaşadığının
4.
3.
A) Yalnk I
B) Yalnız II
Il ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Mısır'da kurulan Tolunoğulları ve Ihşidilerin yöneti-
cileri ve ordusu Türk, egemen oldukları topraklarda
yaşayan halk ise Arap'ti.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden ol-
muştur?
A) Türk kültürünün yok olmasına
Bu devletlerin kısa sürede yıkılmasına
C) Mısır'da İslam'ın hızla yayılmasına
D) Halifelerin baskı altına alınmasına
E) Halifeliğin Türklere geçmesine
Abbasiler halife Mutasım'dan sonra güçlerini kay-
bettiler. Devlet yönetiminde güç kazanan Türk
komutanlar Ahhasi halifesinden istediklerini halifo
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
4. 3. A) Yalnk I B) Yalnız II Il ve III C) I ve II E) I, II ve III Mısır'da kurulan Tolunoğulları ve Ihşidilerin yöneti- cileri ve ordusu Türk, egemen oldukları topraklarda yaşayan halk ise Arap'ti. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden ol- muştur? A) Türk kültürünün yok olmasına Bu devletlerin kısa sürede yıkılmasına C) Mısır'da İslam'ın hızla yayılmasına D) Halifelerin baskı altına alınmasına E) Halifeliğin Türklere geçmesine Abbasiler halife Mutasım'dan sonra güçlerini kay- bettiler. Devlet yönetiminde güç kazanan Türk komutanlar Ahhasi halifesinden istediklerini halifo
2.
TEST 07
Abbasiler ve Türkler İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı
1.
Abbasi halifesi Mutasim zamanında devet içerisin-
de Türklerin durumu daha da sağlamlaştı. Bu dö-
nemde halife, Bağdat'ın kuzeyinde sadece Türklere
ait olan - şehrini kurdurmuştur. Bu sayede Türk-
lerin savaşçı özellikleri korunmaya çalışılmıştır.
====
●
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Samarra
1. Memluklular
B) Avasim
D) Thema
C
C) Etrak
E) Ordugâh
5.
6.
A
b
le
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
2. TEST 07 Abbasiler ve Türkler İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı 1. Abbasi halifesi Mutasim zamanında devet içerisin- de Türklerin durumu daha da sağlamlaştı. Bu dö- nemde halife, Bağdat'ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan - şehrini kurdurmuştur. Bu sayede Türk- lerin savaşçı özellikleri korunmaya çalışılmıştır. ==== ● Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Samarra 1. Memluklular B) Avasim D) Thema C C) Etrak E) Ordugâh 5. 6. A b le
katılma,
a,
katılma,
eçilme
blojik olarak sıralanması aşağıda-
miştir?
III-1-IV-II
929'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve bütün
Anyayı saran "Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye'yi de olum-
etkiledi. Dış ticaret hacminin daralması Türkiye'de iflasia-
yaşanmasına neden oldu. Ticaret şirketleri, sanayiciler ve
almış
rekanizmasının artık işlemediği görülmeye başlandı.
oldukları kredileri ödeyemedi. Sonuçta piyasa
Bu durum karşısında Türkiye'nin,
Planli ekonomiye geçildi.
B) I-III-II-IV
9¹
D) II-III-1-IV
piler
L
Özel girişimin gücünün yetmediği pek çok sektör destek-
lendi.
Devletçi ekonomi anlayışı benimsendi.
tumlarından hangilerine yöneldiği savunulabilir?
B) I ve II
A) Yalnız III
D) II ve III
12
E) I, II ve III
C) I've Ill
Planlanan bu felemler arasind
olduger avunulamaz
237
8) Küçük Ustimden fabrikala
Dy Yarmanın tamam dew
E) Sanayi desteklenecak
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
katılma, a, katılma, eçilme blojik olarak sıralanması aşağıda- miştir? III-1-IV-II 929'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve bütün Anyayı saran "Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye'yi de olum- etkiledi. Dış ticaret hacminin daralması Türkiye'de iflasia- yaşanmasına neden oldu. Ticaret şirketleri, sanayiciler ve almış rekanizmasının artık işlemediği görülmeye başlandı. oldukları kredileri ödeyemedi. Sonuçta piyasa Bu durum karşısında Türkiye'nin, Planli ekonomiye geçildi. B) I-III-II-IV 9¹ D) II-III-1-IV piler L Özel girişimin gücünün yetmediği pek çok sektör destek- lendi. Devletçi ekonomi anlayışı benimsendi. tumlarından hangilerine yöneldiği savunulabilir? B) I ve II A) Yalnız III D) II ve III 12 E) I, II ve III C) I've Ill Planlanan bu felemler arasind olduger avunulamaz 237 8) Küçük Ustimden fabrikala Dy Yarmanın tamam dew E) Sanayi desteklenecak
B
30. Büyük Selçuklulardaki devlet ve yönetim anlayışı ile
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
AYT Deneme Sınavı (03)
Ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.
Ikili teşkilata dayalı ulus devlet anlayışı benimsenmiştir.
Sultan, devletin başkanı ve temsilcisi olarak kabul
edilmiştir.
Ülkenin en önemli idari işleri Divanısaltanat adı verilen
kurumda görüşülmüştür.
Hükümdar da dâhil olmak üzere herkesin kanunlara
uyması zorunlu görülmüştür.
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
B 30. Büyük Selçuklulardaki devlet ve yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? AYT Deneme Sınavı (03) Ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır. Ikili teşkilata dayalı ulus devlet anlayışı benimsenmiştir. Sultan, devletin başkanı ve temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Ülkenin en önemli idari işleri Divanısaltanat adı verilen kurumda görüşülmüştür. Hükümdar da dâhil olmak üzere herkesin kanunlara uyması zorunlu görülmüştür.
9. İslamiyet Öncesi Dönem'deki Türklerde geçerli ob 13. M
törenin oluşumunda;
ta
1. kurultaylarda alınan kararlar,
II. kağanların koydukları kurallar,
III. Türk topluluklarının zaman içerisinde ortaya koydukla
uygulamalar
unsurlarından hangileri rol oynamıştır?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
r
E
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
9. İslamiyet Öncesi Dönem'deki Türklerde geçerli ob 13. M törenin oluşumunda; ta 1. kurultaylarda alınan kararlar, II. kağanların koydukları kurallar, III. Türk topluluklarının zaman içerisinde ortaya koydukla uygulamalar unsurlarından hangileri rol oynamıştır? B) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III r E
ISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)
4. Osmanlı Devleti,
.
.
.
.
.
TYT-AYT TARIH
Osmanlılar, Avusturya arşidükü için Caesar (Sezar) un-
vanını kullanacaktır.
Savaş sırasında taraflarca kazanılan topraklar kendile-
rinde kalacaktır.
Avusturya yıllık vergi ödemeyecek, imparator bir defa-
ya mahsus olmak üzere 200.000 kuruş gönderecektir.
Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklana-
cak, eldeki esirler geri verilecektir.
Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde
kalacaktır.
hükümlerini aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle ka-
bul etmiştir?
A) İstanbul (1533)
D) Pasarofça
B) Zitvatorok
C) Karlofça
E) Vasvar
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
ISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4. Osmanlı Devleti, . . . . . TYT-AYT TARIH Osmanlılar, Avusturya arşidükü için Caesar (Sezar) un- vanını kullanacaktır. Savaş sırasında taraflarca kazanılan topraklar kendile- rinde kalacaktır. Avusturya yıllık vergi ödemeyecek, imparator bir defa- ya mahsus olmak üzere 200.000 kuruş gönderecektir. Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklana- cak, eldeki esirler geri verilecektir. Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacaktır. hükümlerini aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle ka- bul etmiştir? A) İstanbul (1533) D) Pasarofça B) Zitvatorok C) Karlofça E) Vasvar
5. Büyük Şaman, 1206 kurultayında Temuçin ile ilgili kehane-
tinde "Temuçin'le çocuklarına dünyanın bütün topraklarını
bağışladım ve kendisine Cengiz Han ismini verdim." şek-
linde Gök Tanrı'nın kendisine haber verdiğini söylemiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
olduğu ileri sürülemez?
A) Cengiz Han ve neslinin ilahi soya dayandırıldığının
B) Moğollarda danışma meclisi bulunduğunun
C) Moğollarda da "cihan hâkimiyeti" anlayışının olduğunun
D) Gücün meşruiyet kaynağının din adamları olduğunun
E) Şamanın Cengiz Han'dan sonra gelen hükümdarların
aynı soydan gelmesini meşrulaştırdığının
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
5. Büyük Şaman, 1206 kurultayında Temuçin ile ilgili kehane- tinde "Temuçin'le çocuklarına dünyanın bütün topraklarını bağışladım ve kendisine Cengiz Han ismini verdim." şek- linde Gök Tanrı'nın kendisine haber verdiğini söylemiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu ileri sürülemez? A) Cengiz Han ve neslinin ilahi soya dayandırıldığının B) Moğollarda danışma meclisi bulunduğunun C) Moğollarda da "cihan hâkimiyeti" anlayışının olduğunun D) Gücün meşruiyet kaynağının din adamları olduğunun E) Şamanın Cengiz Han'dan sonra gelen hükümdarların aynı soydan gelmesini meşrulaştırdığının
1. Takvimler konusunu işleyecek olan Sinem Öğretmen, öğrencileri-
ne "On iki Hayyanlı Türk takvimi, deyince aklınıza neler geliyor?"
sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden bazıları aşağıdaki cevapları
vermiştir.
1. Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
II. Ay yılı esasına göre düzenlenmiştir.
III. Hangi tarihten itibaren kullanıldığı bilinmemekle birlikte bu tak-
vim Kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır.
Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
DI ve III
B Yalnız II
E I, II ve III
C) I ve II
L
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
1. Takvimler konusunu işleyecek olan Sinem Öğretmen, öğrencileri- ne "On iki Hayyanlı Türk takvimi, deyince aklınıza neler geliyor?" sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden bazıları aşağıdaki cevapları vermiştir. 1. Türklerin kullandığı ilk takvimdir. II. Ay yılı esasına göre düzenlenmiştir. III. Hangi tarihten itibaren kullanıldığı bilinmemekle birlikte bu tak- vim Kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır. Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I DI ve III B Yalnız II E I, II ve III C) I ve II L
1. Hayvanların evcilleştirilmesi
Takvim yapılması
II. Ateşin kullanılması
IV. Paranın bulunması
Yukarıdakilerden hangileri yazılı dönemde meydana
gelen gelişmelerdendir?
A) I ve II
D) Il ve IV
BI ve III
Ell ve IV
Ove IV
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
1. Hayvanların evcilleştirilmesi Takvim yapılması II. Ateşin kullanılması IV. Paranın bulunması Yukarıdakilerden hangileri yazılı dönemde meydana gelen gelişmelerdendir? A) I ve II D) Il ve IV BI ve III Ell ve IV Ove IV
K 941
9. SINIF/Tarih
1. Kök Türk Devleti hükümdarlarından Mukan
Kağan döneminde Orta Asya'daki Türk boyları-
nın tek bayrak altında toplanmasıyla ilgili olarak,
1. Çin'in batıya ilerleyişine son verilmiştir.
II. Türk siyasi birliği sağlanmıştır
Myrmiştir.
III. Türkçe geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
yargılarından hangileri savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnyz III
E) II ve III
10
K941
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
K 941 9. SINIF/Tarih 1. Kök Türk Devleti hükümdarlarından Mukan Kağan döneminde Orta Asya'daki Türk boyları- nın tek bayrak altında toplanmasıyla ilgili olarak, 1. Çin'in batıya ilerleyişine son verilmiştir. II. Türk siyasi birliği sağlanmıştır Myrmiştir. III. Türkçe geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. yargılarından hangileri savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnyz III E) II ve III 10 K941
9. SINIF/Tarih
Bizans ülkesi, İpek Yolu ticaretinin en önemli üs-
lerinden birisiydi. Çin ve Hindistan'dan gelen tica-
ri ürünler Bizanslı tüccarlar sayesinde Avrupa'ya
aktarılıyordu. İpek Yolu'nda daha fazla söz sahibi
olmak isteyen Bizans, Sasanilere karşı bölge Türk-
leriyle ittifak kurdu.
Bu bilgilere göre Bizans hakkında,
1. Sasanilerin yıkılmasında doğrudan etkileri ol-
muştur.
II. Ekonomik çıkarları için ittifak kurmaktan çekin-
memiştir.
III. Ticari çıkarları siyasi icraatlarını etkilemiştir,
yargılarından hangileri savunulamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
A
13.
K932
w.panoyayinevi.com
14
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
9. SINIF/Tarih Bizans ülkesi, İpek Yolu ticaretinin en önemli üs- lerinden birisiydi. Çin ve Hindistan'dan gelen tica- ri ürünler Bizanslı tüccarlar sayesinde Avrupa'ya aktarılıyordu. İpek Yolu'nda daha fazla söz sahibi olmak isteyen Bizans, Sasanilere karşı bölge Türk- leriyle ittifak kurdu. Bu bilgilere göre Bizans hakkında, 1. Sasanilerin yıkılmasında doğrudan etkileri ol- muştur. II. Ekonomik çıkarları için ittifak kurmaktan çekin- memiştir. III. Ticari çıkarları siyasi icraatlarını etkilemiştir, yargılarından hangileri savunulamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III A 13. K932 w.panoyayinevi.com 14
DOĞA KOLEJÍ
A)
Sümer
Sümer
Pers
E) Mısır
11
Poro
Misir
Pers
Sümer
Sümer
Pers
bilir?
11. Urgakina Kanunları tarihin ilk yazılı hukuk kuralları-
dır.
A) Yalnız I
Misir
Pers
Bu kanunların hazırlanmasında;
1. özel mülkiyeti güvence altına almak,
II. devlet ve toplum düzenini sağlamak,
III. şehir devletlerinin kurulmasını yaygınlaştırmak
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
B) Yalnız II
D) I ve II
12. İlk Çağ'da Anadolu'nun;
Sümer
Misir
Misir
Hitit
1. Birçok kavime yurt olması,
E) I, II ve III
C) Yalnız III
II Ticaret yolları üzerinde bulunması,
III iklimin elverişli olması
B) Yalnız II
özelliklerinden hangilerinin coğrafi konumla ilgi-
li olduğu söylenebilir?
C) Yalnız III
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
DOĞA KOLEJÍ A) Sümer Sümer Pers E) Mısır 11 Poro Misir Pers Sümer Sümer Pers bilir? 11. Urgakina Kanunları tarihin ilk yazılı hukuk kuralları- dır. A) Yalnız I Misir Pers Bu kanunların hazırlanmasında; 1. özel mülkiyeti güvence altına almak, II. devlet ve toplum düzenini sağlamak, III. şehir devletlerinin kurulmasını yaygınlaştırmak amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylene- B) Yalnız II D) I ve II 12. İlk Çağ'da Anadolu'nun; Sümer Misir Misir Hitit 1. Birçok kavime yurt olması, E) I, II ve III C) Yalnız III II Ticaret yolları üzerinde bulunması, III iklimin elverişli olması B) Yalnız II özelliklerinden hangilerinin coğrafi konumla ilgi- li olduğu söylenebilir? C) Yalnız III
3.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde değişik şartlara
bağlı olarak belli bir coğrafi alan içinde konargöçer bir
yaşam tarzı benimsenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi konargöçer
yaşamla ilişkilendirilemez?
A) Ahiret inancının olması
B) Ekonomide hayvancılığın önemli yer tutması
C) Feodal yapının oluşmaması
D) Küçükbaş hayvancılığın ön plana çıkması
E) Yaylak - kışlak anlayışı
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
3. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde değişik şartlara bağlı olarak belli bir coğrafi alan içinde konargöçer bir yaşam tarzı benimsenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi konargöçer yaşamla ilişkilendirilemez? A) Ahiret inancının olması B) Ekonomide hayvancılığın önemli yer tutması C) Feodal yapının oluşmaması D) Küçükbaş hayvancılığın ön plana çıkması E) Yaylak - kışlak anlayışı
ya
gibi
lin
alık
mış-
78.
AVRUPA
Anadolu
AFRİKA
A) Yalnız III
ASYA
D) II ve III
MOĞOL İMPARATORLUĞU
Bu haritadan Moğol imparatorluğu ile ilgili;
I.
Merkezi otoritenin zayıf olduğu,
II. Çeşitli dilleri konuşan insanların bir arada yaşadığı,
Geniş bir coğrafyada hakimiyet kurduğu
III.
Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) I've II
Çin
E), I've
1.000 km
C) +ve III
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
ya gibi lin alık mış- 78. AVRUPA Anadolu AFRİKA A) Yalnız III ASYA D) II ve III MOĞOL İMPARATORLUĞU Bu haritadan Moğol imparatorluğu ile ilgili; I. Merkezi otoritenin zayıf olduğu, II. Çeşitli dilleri konuşan insanların bir arada yaşadığı, Geniş bir coğrafyada hakimiyet kurduğu III. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? B) I've II Çin E), I've 1.000 km C) +ve III
6. Şahika Öğretmen, "Tarihsel olarak kültürel, etnik,
ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden
farklı halkları bünyesinde toplayan büyük politik ve
bölgesel gövdelere imparatorluk denir." tanımını
yaptıktan sonra öğrencilerinden imparatorluklara
birer örnek vermelerini istemiştir.
Şahika Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki öğ-
rencilerden hangisinin yanlış cevap verdiği
söylenebilir?
A) Riza: Roma
C) Mert: Asur
BY Tuğçe: Hitit
D) Sevgi: Sümer
E) Şeyma: Makedonya
9. Sınıf Tarih
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
6. Şahika Öğretmen, "Tarihsel olarak kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük politik ve bölgesel gövdelere imparatorluk denir." tanımını yaptıktan sonra öğrencilerinden imparatorluklara birer örnek vermelerini istemiştir. Şahika Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki öğ- rencilerden hangisinin yanlış cevap verdiği söylenebilir? A) Riza: Roma C) Mert: Asur BY Tuğçe: Hitit D) Sevgi: Sümer E) Şeyma: Makedonya 9. Sınıf Tarih