Dünya Gücü Osmanlı Devleti Soruları

3. TEST
4.
5. Unite / İslâm Medeniy
Emeviler Dönemi'nde; İslâm Devleti en geniş
sınırlarına ulaşmış ve Endülüs'ten Türkistan'a
kadar uzanan geniş coğrafyadaki ülkeler bir
merkezden idare edilmiştir. mulub ba
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin
sonuçlarından biri değildir?
GALA
A) Ülke yönetiminin zorlaşması BELYS
B) Islamiyet'i kabul edenlerin sayısının art-
masi
C) Ganimet gelirlerinin ekonomiyi rahatlat-
masi
. ilk d
Ma
ye
d
D) Emeviler Dönemi'nde seçim sistemi yeri-
ne veliaht tayin usulünün getirilmesi
's
E) İslâmlaşmanın bazı toplumlarda Araplaş-
ma şeklini alması
geb'eableM con notlovimble!
Abbasiler Dönemi'nde gerçekleştirilen;
Heil
cok
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
3. TEST 4. 5. Unite / İslâm Medeniy Emeviler Dönemi'nde; İslâm Devleti en geniş sınırlarına ulaşmış ve Endülüs'ten Türkistan'a kadar uzanan geniş coğrafyadaki ülkeler bir merkezden idare edilmiştir. mulub ba Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir? GALA A) Ülke yönetiminin zorlaşması BELYS B) Islamiyet'i kabul edenlerin sayısının art- masi C) Ganimet gelirlerinin ekonomiyi rahatlat- masi . ilk d Ma ye d D) Emeviler Dönemi'nde seçim sistemi yeri- ne veliaht tayin usulünün getirilmesi 's E) İslâmlaşmanın bazı toplumlarda Araplaş- ma şeklini alması geb'eableM con notlovimble! Abbasiler Dönemi'nde gerçekleştirilen; Heil cok
Fatih Sultan Mehmet, klasik anlamda Osmanlı Devleti'nin idari kurucusu sayılabilir.
İstanbul'un fethinden sonra kendisini Caiser-i Rum (Doğu Roma İmparatoru) ilan etmiş
ve devlet müesseselerini yerleştirmiştir. Fatih; Kanunnamesi ile Atam- Dedem Kanunu
dediği gelenekleri yazılı hale getirmiş ve buna Kanunname- i Ali Osman denmiştir.
Divanın idaresini sadrazamlara bırakarak işleri kafes arkasından takip etmeye başlamış,
mutlak vekilim dediği sadrazamı geniş yetkilerle donatmıştır. Ayrıca defterdar,
kazaskerler ve diğer üst düzey devlet erkânının görevleri tarif edilmiştir. Anadolu ve
Rumeli'nin en kudretli devletinin hükümdarı olarak "Han" unvanını ilk defa o kullanmıştır.
Fatih Sultan Mehmet'in klasik anlamda Osmanlı Devleti'nin idari kurucusu
sayılmasının sebebi nedir?
A) Devlet teşkilatını imparatorluğa uygun bir hale getirmesi
B) Merkezi otoriteyi kuvvetlendirme çalışmaları yapması
C) İstanbul'u fethetmesi
D) Askeri teknolojiye önem vermesi
E) Devletin sınırlarını genişletmesi
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Fatih Sultan Mehmet, klasik anlamda Osmanlı Devleti'nin idari kurucusu sayılabilir. İstanbul'un fethinden sonra kendisini Caiser-i Rum (Doğu Roma İmparatoru) ilan etmiş ve devlet müesseselerini yerleştirmiştir. Fatih; Kanunnamesi ile Atam- Dedem Kanunu dediği gelenekleri yazılı hale getirmiş ve buna Kanunname- i Ali Osman denmiştir. Divanın idaresini sadrazamlara bırakarak işleri kafes arkasından takip etmeye başlamış, mutlak vekilim dediği sadrazamı geniş yetkilerle donatmıştır. Ayrıca defterdar, kazaskerler ve diğer üst düzey devlet erkânının görevleri tarif edilmiştir. Anadolu ve Rumeli'nin en kudretli devletinin hükümdarı olarak "Han" unvanını ilk defa o kullanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in klasik anlamda Osmanlı Devleti'nin idari kurucusu sayılmasının sebebi nedir? A) Devlet teşkilatını imparatorluğa uygun bir hale getirmesi B) Merkezi otoriteyi kuvvetlendirme çalışmaları yapması C) İstanbul'u fethetmesi D) Askeri teknolojiye önem vermesi E) Devletin sınırlarını genişletmesi
Osmanlı Devleti'nde Portekizlilere karşı Hint Denizi'ne 1538, 1551, 1552 ve 1553 tarihinde
4
dört defa sefer düzenlenmiş, ancak istenilen başarı elde edilememiştir.
Bu durum,
Hint Deniz Seferi'ne gereken önemin verilmediği,
II. Portekizlilerin Hint Okyanusu'nda üstün olduğu,
III. Osmanlı Devleti'nin kendi sınırlarından uzak coğrafyalarda savaşlar yaptığı
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I.
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Osmanlı Devleti'nde Portekizlilere karşı Hint Denizi'ne 1538, 1551, 1552 ve 1553 tarihinde 4 dört defa sefer düzenlenmiş, ancak istenilen başarı elde edilememiştir. Bu durum, Hint Deniz Seferi'ne gereken önemin verilmediği, II. Portekizlilerin Hint Okyanusu'nda üstün olduğu, III. Osmanlı Devleti'nin kendi sınırlarından uzak coğrafyalarda savaşlar yaptığı yargılarından hangilerini doğrular? A) Yalnız I B) Yalnız II I. C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
4.
Osmanlı tarihinde Fatih Sultan Mehmet dönemini
işleyen Ali Bey, "Kardeş Katli" ile ilgili öğrencilere şöyle
bir soru sorar: Kardeş katli ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Öğrencilerden bazıları şu cevapları verir:
Sude: Bu bir cinayettir.
Aslı: Insan kardeşini nasıl öldürebilir aklım almıyor.
Gökhan: Nasıl olabilir? Olmaz öyle şey.
Süleyman: Böyle şey olmaz. Halk tepki gösterir.
Yukarıdaki öğrenciler, tarihi bir olayı değerlendirir-
ken aşağıdakilerden hangisini dikkate almamışlar.
dir?
A) Tarihte neden-sonuç ilişkisinin kurulmasını
B Olayın meydana geldiği zamanın şartlarını
C) Yer ve zaman belirtilmesini
D) Olayların eleştiri süzgecinden geçirilmesini
E) Olayın incelendiği günün köşullarını
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
4. Osmanlı tarihinde Fatih Sultan Mehmet dönemini işleyen Ali Bey, "Kardeş Katli" ile ilgili öğrencilere şöyle bir soru sorar: Kardeş katli ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Öğrencilerden bazıları şu cevapları verir: Sude: Bu bir cinayettir. Aslı: Insan kardeşini nasıl öldürebilir aklım almıyor. Gökhan: Nasıl olabilir? Olmaz öyle şey. Süleyman: Böyle şey olmaz. Halk tepki gösterir. Yukarıdaki öğrenciler, tarihi bir olayı değerlendirir- ken aşağıdakilerden hangisini dikkate almamışlar. dir? A) Tarihte neden-sonuç ilişkisinin kurulmasını B Olayın meydana geldiği zamanın şartlarını C) Yer ve zaman belirtilmesini D) Olayların eleştiri süzgecinden geçirilmesini E) Olayın incelendiği günün köşullarını
Kanuni Dönemi'nde Avusturya ile imzalanan 1533 İs-
tanbul Antlaşması'nda yer alan;
1. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne her yıl 30 bin altın vergi
ödeyecek,
II. Avusturya, Macaristan'ın iç işlerine karışmayacak,
III. Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına denk
sayılacak
maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avustur-
ya üzerinde yaptırım gücüne sahip olduğunun kanıtı
olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, N ve III
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Kanuni Dönemi'nde Avusturya ile imzalanan 1533 İs- tanbul Antlaşması'nda yer alan; 1. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne her yıl 30 bin altın vergi ödeyecek, II. Avusturya, Macaristan'ın iç işlerine karışmayacak, III. Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacak maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avustur- ya üzerinde yaptırım gücüne sahip olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, N ve III
9.
Kıbrıs'in Osmanlılar tarafından fethi üzerine Papa'nın
çağrısı sonucunda bir Haçlı donanması oluşturuldu.
Hacı donanması Osmanlı donanmasını İnebahtı'da ye-
nilgiye uğratti..
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti ile ilgili,
Boğazlardaki denetimini kaybetmiştir.
II. Denizlerdeki üstünlüğü sarsılmıştır.
NI/Baharat Yolu'ndan elde ettiği gelirleri kaybetmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalnız III
Yalnız I
DI've Ill
El ve Ill
eis
Yeynlen
C) I ve Il
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
9. Kıbrıs'in Osmanlılar tarafından fethi üzerine Papa'nın çağrısı sonucunda bir Haçlı donanması oluşturuldu. Hacı donanması Osmanlı donanmasını İnebahtı'da ye- nilgiye uğratti.. Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti ile ilgili, Boğazlardaki denetimini kaybetmiştir. II. Denizlerdeki üstünlüğü sarsılmıştır. NI/Baharat Yolu'ndan elde ettiği gelirleri kaybetmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? B) Yalnız III Yalnız I DI've Ill El ve Ill eis Yeynlen C) I ve Il
polimal
4.
Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi Dönemi'nde karar
organı olarak oluşturulan Divanıhümayun, Fatih Sultan
Mehmet Dönemi'nde danışma organı hâline getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Divanıhümayun'un karar
organı olmaktan çıktığının göstergesidir?
A Önemli davaların görülmesi
B Elçilerin kabul edilmesi
CÜye sayısında zamanla artış yaşanması
D Sadrazamın başkanlığında toplanılması
EX Savaşa ve barışa karar verilmesi
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
polimal 4. Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi Dönemi'nde karar organı olarak oluşturulan Divanıhümayun, Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde danışma organı hâline getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Divanıhümayun'un karar organı olmaktan çıktığının göstergesidir? A Önemli davaların görülmesi B Elçilerin kabul edilmesi CÜye sayısında zamanla artış yaşanması D Sadrazamın başkanlığında toplanılması EX Savaşa ve barışa karar verilmesi
zažam -Şeyhülislam -Nişancı
4- 1.Anadolu Türk Siyasi birliği kesin olarak
sağlandı
geçti.
ABODE
A)
B)
E)
II.Doğudaki Şii tehlikesi önlendi
III.Baharat yolu Osmanlı devletinin eline
Yavuz Sultan Selim dönemine ilişkin
verilen gelişmeler ile bu gelişmelere
neden olan savaşlar aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Çaldıran Turnadağ Ridaniye
Çaldıran Turnadğ
Ridaniye
Turnadğ Ridaniye Çaldıran
Turnada
Çaldıran Ridaniye
Çaldıran
Ridaniye Turnadğ
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
zažam -Şeyhülislam -Nişancı 4- 1.Anadolu Türk Siyasi birliği kesin olarak sağlandı geçti. ABODE A) B) E) II.Doğudaki Şii tehlikesi önlendi III.Baharat yolu Osmanlı devletinin eline Yavuz Sultan Selim dönemine ilişkin verilen gelişmeler ile bu gelişmelere neden olan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Çaldıran Turnadağ Ridaniye Çaldıran Turnadğ Ridaniye Turnadğ Ridaniye Çaldıran Turnada Çaldıran Ridaniye Çaldıran Ridaniye Turnadğ
SINAVI
TH
D) Viyana
Mentho box
KPSS/Genel Yetenek Genel Kültür
Fatih Sultan Mehmet, aşağıdaki şehirlerden han-
gisinin alınması hâlinde "Kızılelma"ya ulaşacağına
inanmıştır?
A) Roma
B) Otranto
100 PURE
E) Budin
C) Belgrat
stanin er gavag
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
SINAVI TH D) Viyana Mentho box KPSS/Genel Yetenek Genel Kültür Fatih Sultan Mehmet, aşağıdaki şehirlerden han- gisinin alınması hâlinde "Kızılelma"ya ulaşacağına inanmıştır? A) Roma B) Otranto 100 PURE E) Budin C) Belgrat stanin er gavag
KLAR
HAN
Kınık
Bügdüz
HAN
- Salur
- Yüreğir
HAN
- Çepni
Çavuldur
Ec
Osmanlı Devleti'nde belli ülkelere verilmiş ticari, idari ve adli
ayrıcalıklar, kapitülasyon olarak tanımlanmıştır. Osmanlı'da
ilk kapitülasyon Kanuni Dönemi'nde, Fransa'ya verilmiştir.
Yapılan antlaşmada, "Tüm şartlar her iki devlet için de
geçerli olacaktır." maddesi yer almıştır.
Bu anlaşma ile;
I. Akdeniz ticaretini canlandırmak,
J. Hristiyan birliğini parçalamak,
III Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
AYalnız I
I ve Il
BY Ya
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C)Yalnız III
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
KLAR HAN Kınık Bügdüz HAN - Salur - Yüreğir HAN - Çepni Çavuldur Ec Osmanlı Devleti'nde belli ülkelere verilmiş ticari, idari ve adli ayrıcalıklar, kapitülasyon olarak tanımlanmıştır. Osmanlı'da ilk kapitülasyon Kanuni Dönemi'nde, Fransa'ya verilmiştir. Yapılan antlaşmada, "Tüm şartlar her iki devlet için de geçerli olacaktır." maddesi yer almıştır. Bu anlaşma ile; I. Akdeniz ticaretini canlandırmak, J. Hristiyan birliğini parçalamak, III Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir? AYalnız I I ve Il BY Ya B) Yalnız II E) I, II ve III C)Yalnız III
4.
14.15
Osmanlı Devleti, 15 ve 16. Yüzyıllarda;
●
Doğuda Türk-İslam birliğini kurma,
Batida Hristiyan birliğini parçalama politikalarını izle-
miştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikalar doğrultusunda
meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
B) Protestanlık mezhebinin desteklenmesi
C) Memluk Devleti'ne son verilmesi
DY Almanya'ya karşı Fransa'ya yardım edilmesi
E) Dulkadiroğulları Beyliği'nin alınması
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
4. 14.15 Osmanlı Devleti, 15 ve 16. Yüzyıllarda; ● Doğuda Türk-İslam birliğini kurma, Batida Hristiyan birliğini parçalama politikalarını izle- miştir. Aşağıdakilerden hangisi bu politikalar doğrultusunda meydana gelen gelişmelerden biri değildir? A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi B) Protestanlık mezhebinin desteklenmesi C) Memluk Devleti'ne son verilmesi DY Almanya'ya karşı Fransa'ya yardım edilmesi E) Dulkadiroğulları Beyliği'nin alınması
8. . Belgrat'ın alınması
I. Viyana Kuşatması abonal
Almanya Seferi
● İstanbul Antlaşması
●
aib
vinsben elneval oli
Kanuni Devri'nde meydana gelen bu gelişmeler de-
ğerlendirildiğinde,
U. Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemiştir.
. Orta Avrupa'da siyasi üstünlük kurulmuştur.
III. Ticaret yolları üzerinde denetim sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
●
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
8. . Belgrat'ın alınması I. Viyana Kuşatması abonal Almanya Seferi ● İstanbul Antlaşması ● aib vinsben elneval oli Kanuni Devri'nde meydana gelen bu gelişmeler de- ğerlendirildiğinde, U. Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemiştir. . Orta Avrupa'da siyasi üstünlük kurulmuştur. III. Ticaret yolları üzerinde denetim sağlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? ● A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
2.
Osmanlı padişahları kaçıncı yüzyıla kadar Divan'a baş-
kanlık etmiştir?
A) XV.
B) XVII.
C) XVIII. D) XIX.
E) XX.
(2006-Tda. Yargı Håk. Aday.)
Ormanlı Devleti'nde, 19. yüzyıla kadar, devlet ve ül-
NIAVA OL
8.
1. Kaz
II. Eya
III. Sar
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
2. Osmanlı padişahları kaçıncı yüzyıla kadar Divan'a baş- kanlık etmiştir? A) XV. B) XVII. C) XVIII. D) XIX. E) XX. (2006-Tda. Yargı Håk. Aday.) Ormanlı Devleti'nde, 19. yüzyıla kadar, devlet ve ül- NIAVA OL 8. 1. Kaz II. Eya III. Sar
-eis
Yayınlanı 6. Fatih Sultan Mehmet'in,
Akkoyunlular ile yaptığı Otlukbeli Savaşı'nı kazanma-
SI,
HI. Bosna, Hersek ve Eflak'ı ele geçirmesi,
LII. Kırım'ı Osmanlı topraklarına katması
faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu'daki otoritesini
artırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
-eis Yayınlanı 6. Fatih Sultan Mehmet'in, Akkoyunlular ile yaptığı Otlukbeli Savaşı'nı kazanma- SI, HI. Bosna, Hersek ve Eflak'ı ele geçirmesi, LII. Kırım'ı Osmanlı topraklarına katması faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu'daki otoritesini artırdığı söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III I, II ve III C) I ve II
3.
XVIII. yüzyılda İran'ın kuzey topraklarının 1724 tarihli
İstanbul Antlaşması ile Rusya ve Osmanlı Devleti ara-
sında paylaşılmasının kararlaştırılması,
devletlerarası politikada çıkarların ön planda tutuldu-
ğu
H. Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı,
!!
Iran'ın siyasi varlığının sona erdiği
Tran
gelişmelerinden hangilerinin göstergesidir?
Yalnız I
D)Ivetl
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız
6.
X
la
S
u
S
B
ya
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
3. XVIII. yüzyılda İran'ın kuzey topraklarının 1724 tarihli İstanbul Antlaşması ile Rusya ve Osmanlı Devleti ara- sında paylaşılmasının kararlaştırılması, devletlerarası politikada çıkarların ön planda tutuldu- ğu H. Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı, !! Iran'ın siyasi varlığının sona erdiği Tran gelişmelerinden hangilerinin göstergesidir? Yalnız I D)Ivetl B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız 6. X la S u S B ya
Onl
le b
yap
dev
, Tu
dir. A
anli D
12
avni cati
4. II. Meşrutiyet Dönemi'nde;
Mebusan Meclisinin açılması,
II. Ittihat ve Terakki Cemiyeti dışında; Osmanlı Ahrar Fırkası,
Ittihad-ı Muhammedi Fırkası, Fedakaran-ı Millet, Heyeti-i
Müttefika-i Osmaniye Fırkası gibi cemiyetlerin kurulması,
III. Kanun-i Esasi'nin yürürlüğe konulması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nde çok parti-
li hayata geçildiğini gösterir?
A) Yalnız I
D) We III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I vel
1. OTURUM
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Onl le b yap dev , Tu dir. A anli D 12 avni cati 4. II. Meşrutiyet Dönemi'nde; Mebusan Meclisinin açılması, II. Ittihat ve Terakki Cemiyeti dışında; Osmanlı Ahrar Fırkası, Ittihad-ı Muhammedi Fırkası, Fedakaran-ı Millet, Heyeti-i Müttefika-i Osmaniye Fırkası gibi cemiyetlerin kurulması, III. Kanun-i Esasi'nin yürürlüğe konulması gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nde çok parti- li hayata geçildiğini gösterir? A) Yalnız I D) We III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I vel 1. OTURUM