Emeviler Dönemi Soruları

3.
Emevilerin Arap milliyetçiliği politikaları takip etme-
leri Orta Asya Türkleri arasında İslamiyet'in yayıl-
masını geciktirmiştir.
Bu dönemde Emevi saldırılarına karşı Orta As-
ya'nın İslamlaşmasına engel olan Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
Tür
Türgişler
B) Hazarlar C) Göktürkler
E Uygurlar
D) Avarlar
Tarih
Emeviler Dönemi
3. Emevilerin Arap milliyetçiliği politikaları takip etme- leri Orta Asya Türkleri arasında İslamiyet'in yayıl- masını geciktirmiştir. Bu dönemde Emevi saldırılarına karşı Orta As- ya'nın İslamlaşmasına engel olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Tür Türgişler B) Hazarlar C) Göktürkler E Uygurlar D) Avarlar
ev-
da-
en
en
Or-
ra
DUF03
Emevilerin azat edilmiş köle anlamına gelen
mevali tabirini kullandığı milletler arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Türkler
Biranlılar
C) Berberiler
Araplar
E) Kiptiler
Tarih
Emeviler Dönemi
ev- da- en en Or- ra DUF03 Emevilerin azat edilmiş köle anlamına gelen mevali tabirini kullandığı milletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Türkler Biranlılar C) Berberiler Araplar E) Kiptiler
an-
esi
dan
A) Yalnız
B)
D) Ive III
E) I, II ve III
7. Aşağıdaki coğrafyalardan hangisinin fethine
Emeviler Dönemi'nde başlanmıştır?
A) İran
B) Suriye
C) Anadolu
D) Kafkaslar
ispanya
Ders Uygulama Föyü | Tarih
Tarih
Emeviler Dönemi
an- esi dan A) Yalnız B) D) Ive III E) I, II ve III 7. Aşağıdaki coğrafyalardan hangisinin fethine Emeviler Dönemi'nde başlanmıştır? A) İran B) Suriye C) Anadolu D) Kafkaslar ispanya Ders Uygulama Föyü | Tarih
NOTAL!
Tarık bin Ziyat komutasındaki İslam orduları Got-
ları mağlup etmiş ve daha sonra yapılan seferlerle
bütün İspanya fethedilmiştir.
Buna göre Emevilerin Avrupa kıtasındaki iler-
lemeleri aşağıdaki savaşlardan hangisiyle son
bulmuştur?
A Puvatya
D) Köprü
B) Kadiks
C) Ecpadeyn
E) Nihavend
Tarih
Emeviler Dönemi
NOTAL! Tarık bin Ziyat komutasındaki İslam orduları Got- ları mağlup etmiş ve daha sonra yapılan seferlerle bütün İspanya fethedilmiştir. Buna göre Emevilerin Avrupa kıtasındaki iler- lemeleri aşağıdaki savaşlardan hangisiyle son bulmuştur? A Puvatya D) Köprü B) Kadiks C) Ecpadeyn E) Nihavend
3.
İslam tarihinin aşağıdaki dönemlerinden han-
gisinde bütün Müslümanların kardeşliği ilkesi
terk edilerek Araplar diğer Müslümanlardan
üstün tutulmuştur?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer C Emeviler
E) Hz. Osman
D) Abbasiler
Tarih
Emeviler Dönemi
3. İslam tarihinin aşağıdaki dönemlerinden han- gisinde bütün Müslümanların kardeşliği ilkesi terk edilerek Araplar diğer Müslümanlardan üstün tutulmuştur? A) Hz. Ali B) Hz. Ömer C Emeviler E) Hz. Osman D) Abbasiler
MOMENTUM
34. Tarih öğretmeni Yasemin'e ödev olarak İslam tarihinde Eme-
viler Devleti konusunu vermiştir. Yasemin hazırladığı ödev-
de Emeviler Devleti'nin özelliklerinden beşini yazmış, ancak
öğretmen bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre öğretmenin Yasemin'in ödevinde yanlış
olarak belirttiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Afrika'nın fethini tamamlamışlardır.
B) İstanbul'u kuşatmışlardır.
C) Bizans saldırılarına karşı Anadolu'nun güneydoğusunda
Türklerin yerleştirildiği Avasım eyaletlerini kurmuşlardır.
D) İslam'ın eşitlik anlayışına uymayarak Arap ırkı dışındaki
Müslümanlara mevali gözüyle bakmışlardır.
E) Tarık bin Ziyad komutasında Gotları yenerek İspanya'nın
fethini gerçekleştirmişlerdir.
alugola
333
3
Tarih
Emeviler Dönemi
MOMENTUM 34. Tarih öğretmeni Yasemin'e ödev olarak İslam tarihinde Eme- viler Devleti konusunu vermiştir. Yasemin hazırladığı ödev- de Emeviler Devleti'nin özelliklerinden beşini yazmış, ancak öğretmen bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin Yasemin'in ödevinde yanlış olarak belirttiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuzey Afrika'nın fethini tamamlamışlardır. B) İstanbul'u kuşatmışlardır. C) Bizans saldırılarına karşı Anadolu'nun güneydoğusunda Türklerin yerleştirildiği Avasım eyaletlerini kurmuşlardır. D) İslam'ın eşitlik anlayışına uymayarak Arap ırkı dışındaki Müslümanlara mevali gözüyle bakmışlardır. E) Tarık bin Ziyad komutasında Gotları yenerek İspanya'nın fethini gerçekleştirmişlerdir. alugola 333 3
A) Yalnız I
KIRMIZI HIZ TESTİ
E) I ve II
12 DK
1. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi
II. İlk İslam parasının bastırılması
III. Arapçanın İslam Devleti'nde resmî dil yapılması
Emeviler Dönemi'nde yapılan bu uygulamalar-
dan hangilerinin İslam Devleti içerisinde yaşayan
Arap olmayan Müslümanların tepkisine neden ol-
duğu söylenebilir?
B) Yalnız II
>>>>
E) I ve III
Yalnız III
2. Abbasi Devleti Dönemi'nde divan örgütünün gelişti-
rilmesid
Tarih
Emeviler Dönemi
A) Yalnız I KIRMIZI HIZ TESTİ E) I ve II 12 DK 1. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi II. İlk İslam parasının bastırılması III. Arapçanın İslam Devleti'nde resmî dil yapılması Emeviler Dönemi'nde yapılan bu uygulamalar- dan hangilerinin İslam Devleti içerisinde yaşayan Arap olmayan Müslümanların tepkisine neden ol- duğu söylenebilir? B) Yalnız II >>>> E) I ve III Yalnız III 2. Abbasi Devleti Dönemi'nde divan örgütünün gelişti- rilmesid
12. Emevilerin uygulandığı Arapların üstün sayan politi
İslam Devleti'nde Arap olmayan milletlerin kendi kimlik
rine sahip çıkmasını savunan Şuubiye Hareketi'ne nede
olmuştur.
Şuubiye Hareketi'ni en fazla savunan milletler aşağ
dakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Türkler-İranlılar
B) Türkler - Sasaniler
C) İranlılar - Mısırlılar
D) İbraniler - İranlılar
E) Rumlar - Türkler
1.
Tarih
Emeviler Dönemi
12. Emevilerin uygulandığı Arapların üstün sayan politi İslam Devleti'nde Arap olmayan milletlerin kendi kimlik rine sahip çıkmasını savunan Şuubiye Hareketi'ne nede olmuştur. Şuubiye Hareketi'ni en fazla savunan milletler aşağ dakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Türkler-İranlılar B) Türkler - Sasaniler C) İranlılar - Mısırlılar D) İbraniler - İranlılar E) Rumlar - Türkler 1.
27. Emevi hanedanlığı yıkıldıktan sonra Abbasi egemenliğine
girmek istemeyen İspanya Müslümanları tarafından, Kurtu-
ba merkezli yeni bir devlet kurulmuştur.
Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
A) İslam toplumunda mezhep ayrılıklarının yaşandığını
B) Müslümanlar arasında siyasi birliğin bozulduğunu
C) İç savaşlar yüzünden fetihlerin durduğunu
D) Şive Sünni ayrımının ortaya çıktığını
E) Abbasilerin ümmetçilik anlayışına sahip olduğunu
tam mat
yayıncılık
Tarih
Emeviler Dönemi
27. Emevi hanedanlığı yıkıldıktan sonra Abbasi egemenliğine girmek istemeyen İspanya Müslümanları tarafından, Kurtu- ba merkezli yeni bir devlet kurulmuştur. Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular? A) İslam toplumunda mezhep ayrılıklarının yaşandığını B) Müslümanlar arasında siyasi birliğin bozulduğunu C) İç savaşlar yüzünden fetihlerin durduğunu D) Şive Sünni ayrımının ortaya çıktığını E) Abbasilerin ümmetçilik anlayışına sahip olduğunu tam mat yayıncılık
E), II ve III
6. Semavi dinlerin yeryüzünde yayılmaya başlamasıyla eski
dinlerinden vazgeçmek istemeyen devlet yöneticilerinin ve-
x ya topluluklarının bu yeni dinlere geçen insanlara baskılar
yapması göç hareketlerine sebep olmuştur. Filistin bölge-
sindeki Yahudi sürgünleri, Müslüman Arapların Habeşistan'a
sığınmaları ve ilk Hristiyanların Roma baskısından kaçma-
ları bu göçlere örnek gösterilebilir.
Buna göre;
tum göçlerin ekonomik ve coğrafi nedenlerden kaynak-
lanmadığı,
L. Romalıların Yahudilere, Hristiyanlara ve Müslümanlara
baskı yaptığı,
t. kişi ve toplumların alışkanlıklarını kolayca terketmediğ
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dve Ill
—G) Yalnız
E)T, thve III
Tarih
Emeviler Dönemi
E), II ve III 6. Semavi dinlerin yeryüzünde yayılmaya başlamasıyla eski dinlerinden vazgeçmek istemeyen devlet yöneticilerinin ve- x ya topluluklarının bu yeni dinlere geçen insanlara baskılar yapması göç hareketlerine sebep olmuştur. Filistin bölge- sindeki Yahudi sürgünleri, Müslüman Arapların Habeşistan'a sığınmaları ve ilk Hristiyanların Roma baskısından kaçma- ları bu göçlere örnek gösterilebilir. Buna göre; tum göçlerin ekonomik ve coğrafi nedenlerden kaynak- lanmadığı, L. Romalıların Yahudilere, Hristiyanlara ve Müslümanlara baskı yaptığı, t. kişi ve toplumların alışkanlıklarını kolayca terketmediğ yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Dve Ill —G) Yalnız E)T, thve III
6. İslam ordularının Kafkaslarda Hazar Türkleri ile
savaşması
•
• Maveraünnehir'de İslam orduları ile Türkler ara-
sında savaşlar olması
İslam tarihinde görülen bu gelişmeler aşağıdaki
dönemlerin hangisinde yaşanmıştır?
KA Emeviler
B) Beniahmer Devleti
Dört Halife-2-Osman dönemi
D) Endülüs Emevileri
E) Abbasiler
Tarih
Emeviler Dönemi
6. İslam ordularının Kafkaslarda Hazar Türkleri ile savaşması • • Maveraünnehir'de İslam orduları ile Türkler ara- sında savaşlar olması İslam tarihinde görülen bu gelişmeler aşağıdaki dönemlerin hangisinde yaşanmıştır? KA Emeviler B) Beniahmer Devleti Dört Halife-2-Osman dönemi D) Endülüs Emevileri E) Abbasiler
9.
Abbasi Devleti, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerce
yönetmeye başlamıştır. Ancak 756 yılında Emevi ailesine mensup
Abdurrahman bin Muaviye Kurtuba'ya gelmiş ve yönetimi devral-
mıştır. Böylece 1031 yılına kadar varlığını sürdürecek olan Endü-
lüs Emevi Devleti kurulmuştur.
Bu bilgilere bakılarak,
I. Abbasiler, Endülüs üzerinde hakimiyet kuramamıştır.
II. İslam dünyasında siyasi birlik yoktur.
III. Emevi hanedanı, Abbasiler Dönemi'nde de hakimiyetini sür-
dürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) Lve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Emeviler Dönemi
9. Abbasi Devleti, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerce yönetmeye başlamıştır. Ancak 756 yılında Emevi ailesine mensup Abdurrahman bin Muaviye Kurtuba'ya gelmiş ve yönetimi devral- mıştır. Böylece 1031 yılına kadar varlığını sürdürecek olan Endü- lüs Emevi Devleti kurulmuştur. Bu bilgilere bakılarak, I. Abbasiler, Endülüs üzerinde hakimiyet kuramamıştır. II. İslam dünyasında siyasi birlik yoktur. III. Emevi hanedanı, Abbasiler Dönemi'nde de hakimiyetini sür- dürmüştür. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) Lve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
7.
Ahmet Öğretmen öğrencilerine bir dönem boyunca
okuyacakları tarih kitaplarının isimlerini sıralamakta-
dır:
1. Osmanlı Kültür Tarihi,
II. Türk Ailesindeki Gelişim
III. Avrupa Demokrasisinin Seyri
IV. Kosova Savaşı'nda Türk Silahları
V. Anadolu'da Göçebelik
Bu kitap isimlerinden hangisinin tarihsel bir olay
niteliği taşıdığı söylenebilir?
A) I B) II C) III
D) IV
E) V
www.deltakitap.com
Tarihin konusu ve kapsamının genişliği onun insan
hayatındaki vazgeçilmezliğini dile getirmektedir. Bu
yüzden tarih öğrenmek insan ve topluma büyük fay-
dalar sağlamaktadır,
Tarih
Emeviler Dönemi
7. Ahmet Öğretmen öğrencilerine bir dönem boyunca okuyacakları tarih kitaplarının isimlerini sıralamakta- dır: 1. Osmanlı Kültür Tarihi, II. Türk Ailesindeki Gelişim III. Avrupa Demokrasisinin Seyri IV. Kosova Savaşı'nda Türk Silahları V. Anadolu'da Göçebelik Bu kitap isimlerinden hangisinin tarihsel bir olay niteliği taşıdığı söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V www.deltakitap.com Tarihin konusu ve kapsamının genişliği onun insan hayatındaki vazgeçilmezliğini dile getirmektedir. Bu yüzden tarih öğrenmek insan ve topluma büyük fay- dalar sağlamaktadır,
l-
V
7. Emeviler Dönemi'nde gerçekleşen;
1. Mevali politikasının benimsenmesi,
II. Halifeliğin saltanat şekline dönüştürülmesi,
III. Arapçanın devletin resmî dili olması
uygulamalarından hangileri yönetimdeki Emevi soyu-
nun devamını sağlamak amaçlıdır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Emeviler Dönemi
l- V 7. Emeviler Dönemi'nde gerçekleşen; 1. Mevali politikasının benimsenmesi, II. Halifeliğin saltanat şekline dönüştürülmesi, III. Arapçanın devletin resmî dili olması uygulamalarından hangileri yönetimdeki Emevi soyu- nun devamını sağlamak amaçlıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
28. Emeviler Dönemi'nde Frank Krallığı ile yapılan
Puvatya Savaşı;
1. Emevilerin Avrupa'da en geniş sınırlarına ulaş-
ması,
II. Kuzey Afrika'nın Fethi'nin tamamlanması,
VIII. Emevilerin siyasal varlıklarının sona ermesi
sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?
Yalnız III
Yalnız I
B Yalnız II
I I ve
for y
E) II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ 28. Emeviler Dönemi'nde Frank Krallığı ile yapılan Puvatya Savaşı; 1. Emevilerin Avrupa'da en geniş sınırlarına ulaş- ması, II. Kuzey Afrika'nın Fethi'nin tamamlanması, VIII. Emevilerin siyasal varlıklarının sona ermesi sonuçlarından hangilerine yol açmıştır? Yalnız III Yalnız I B Yalnız II I I ve for y E) II ve III
4.
Abbasiler, Emevilerde uygulanan Mevali politikasına son ve-
rerek Türkler ve İranlıları devlet yönetimine yeniden dahil et-
mişlerdir. Abbasiler Emevi ailesine karşı kan davası yaparak
seferler yapmış ve Abbasilerin bu durumundan kaçanlar İspan-
ya'ya doğru giderek burada Emevilerin kolu olan başka bir dev-
let kurmuşlardır. Abbasiler Bağdat'ta rasathane açmış, Beytü'l
Hikme adı verilen medrese kurmuş ve diğer uygarlıklara ait olan
eserler incelenerek tercüme odalarını açmışlardır.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Arap milliyetçiliği politikası sona ermiştir.
II. İslam Dünyasında Rönesans Hareketi başlamıştır.
III. Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız !
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
4. Abbasiler, Emevilerde uygulanan Mevali politikasına son ve- rerek Türkler ve İranlıları devlet yönetimine yeniden dahil et- mişlerdir. Abbasiler Emevi ailesine karşı kan davası yaparak seferler yapmış ve Abbasilerin bu durumundan kaçanlar İspan- ya'ya doğru giderek burada Emevilerin kolu olan başka bir dev- let kurmuşlardır. Abbasiler Bağdat'ta rasathane açmış, Beytü'l Hikme adı verilen medrese kurmuş ve diğer uygarlıklara ait olan eserler incelenerek tercüme odalarını açmışlardır. Bu bilgilere dayanarak, I. Arap milliyetçiliği politikası sona ermiştir. II. İslam Dünyasında Rönesans Hareketi başlamıştır. III. Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız ! D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III