Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler Soruları

25. Türkiye
Cumhuriyeti'nde,
1. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
II. Menemen Olayı'nın çıkması
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatıl-
ması
gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) II, I, III
C) III, II, I
E) III, I, II
B) II, III
D) I, III, II
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
25. Türkiye Cumhuriyeti'nde, 1. Medeni Kanun'un kabul edilmesi II. Menemen Olayı'nın çıkması III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatıl- ması gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıda- kilerden hangisidir? A) II, I, III C) III, II, I E) III, I, II B) II, III D) I, III, II
24.
1. Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkması
II. İnkılapların önünün açılması
III. Saltanatın kaldırılması
C's
008 11
Yukarıdakilerden hangileri halifeliğin kaldırıl-
ması sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
11 av
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
24. 1. Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkması II. İnkılapların önünün açılması III. Saltanatın kaldırılması C's 008 11 Yukarıdakilerden hangileri halifeliğin kaldırıl- ması sonucunda ortaya çıkmıştır? A) Yalnız I C) I ve II E) I, II ve III B) Yalnız II D) I ve III 11 av
2. Rusya coğrafyasındaki Türk aydınlarından;
1. İsmail Gaspıralı,
II. Yusuf Akçura,
III. Zeki Velidi Togan
hangileri, sonraki süreçte Türkiye'de görev yapmış-
tır?
A) Yalnız
B) Yalnız III
D) II ve III
c) yell
E) I, II ve III
6. 1867 yılı
hito, Bat
Japony:
"Meiji
aşağıc
A) Fe
O
B) H
D
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
2. Rusya coğrafyasındaki Türk aydınlarından; 1. İsmail Gaspıralı, II. Yusuf Akçura, III. Zeki Velidi Togan hangileri, sonraki süreçte Türkiye'de görev yapmış- tır? A) Yalnız B) Yalnız III D) II ve III c) yell E) I, II ve III 6. 1867 yılı hito, Bat Japony: "Meiji aşağıc A) Fe O B) H D
L KÜLTÜR
Deneme - 4
22. 1933 yılında çıkarılan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile
Türkiye'de karma ekonomi politikası uygulanmaya baş-
lanmıştır. Bu ekonomik sistemde yatırımlar hem devlet
hem de özel sektör eliyle yapılmaya başlanmıştır. Bu-
nun nedeni ise yatırımları sadece özel sektör eliyle ger-
çekleştirilecek sermayenin olmamasıdır.
Buna göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekono-
mide karma ekonomi denilen devletçilik anlayışının
benimsendiğinin kanıtı olabilir?
A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
B) Toprak reformunun uygulanması
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
D) Ağır sanayi ve hizmetle ilgili yatırımların devlet eliy-
le yapılması
E) Milli iktisadi kararlarının alınması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
L KÜLTÜR Deneme - 4 22. 1933 yılında çıkarılan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Türkiye'de karma ekonomi politikası uygulanmaya baş- lanmıştır. Bu ekonomik sistemde yatırımlar hem devlet hem de özel sektör eliyle yapılmaya başlanmıştır. Bu- nun nedeni ise yatırımları sadece özel sektör eliyle ger- çekleştirilecek sermayenin olmamasıdır. Buna göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekono- mide karma ekonomi denilen devletçilik anlayışının benimsendiğinin kanıtı olabilir? A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması B) Toprak reformunun uygulanması C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması D) Ağır sanayi ve hizmetle ilgili yatırımların devlet eliy- le yapılması E) Milli iktisadi kararlarının alınması
Savaşı'nda
7. sorrast.
smole.
17. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırıl-
masından sonra Ingiltere'ye sığınan Vahdet-
tin'in siyasi amaçlar için kullanılmasını engel-
lemeye yöneliktir?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın çıkarılması
C) Abdülmecit Efendi'nin halife seçilmesi
69
Lozan Antlaşması'nın imzalanması
EX Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Savaşı'nda 7. sorrast. smole. 17. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırıl- masından sonra Ingiltere'ye sığınan Vahdet- tin'in siyasi amaçlar için kullanılmasını engel- lemeye yöneliktir? A) Cumhuriyetin ilan edilmesi B) Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın çıkarılması C) Abdülmecit Efendi'nin halife seçilmesi 69 Lozan Antlaşması'nın imzalanması EX Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
Son Osmanlı Mebu-
abul edilen Misakı-
=
mez Türk vatanının
eri ile ilgili ifa-
B) I, II ve IV
D) II, III ve IV
sgal ettiği
ması,
meti ara-
'nın im-
20. 17 Kasım 1924'te Ankara'da kurulan
Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet
Fırkası için aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
A Kurucuları arasında Ali Fuat Ce-
besoy, Kâzım Karabekir, Adnan
Adıvar, Hüseyin Rauf Orbay gibi
önemli şahsiyetler yer almıştır.
B) Reisicumhur (cumhurbaşkanı) se-
çilen kişinin mebusluk sıfatı son
bulur fikrini savunmuşlardır.
C) Parti, Bakanlar Kurulu kararıyla 5
Haziran 1925'te kapatılmıştır.
D) Kapatılmasında Menemen Olayı
etkilidir.
E) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muha-
lefet partisidir.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Son Osmanlı Mebu- abul edilen Misakı- = mez Türk vatanının eri ile ilgili ifa- B) I, II ve IV D) II, III ve IV sgal ettiği ması, meti ara- 'nın im- 20. 17 Kasım 1924'te Ankara'da kurulan Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A Kurucuları arasında Ali Fuat Ce- besoy, Kâzım Karabekir, Adnan Adıvar, Hüseyin Rauf Orbay gibi önemli şahsiyetler yer almıştır. B) Reisicumhur (cumhurbaşkanı) se- çilen kişinin mebusluk sıfatı son bulur fikrini savunmuşlardır. C) Parti, Bakanlar Kurulu kararıyla 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır. D) Kapatılmasında Menemen Olayı etkilidir. E) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muha- lefet partisidir.
22. Yeni Türk devletinde meclis hükümeti
sisteminden kabine sistemini geçiş
aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Cumhuriyet'in ilanı
B) TBMM'nin açılması
C) 1921 Anayasası'nın benimsenmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Halifeliğin kaldırılması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
22. Yeni Türk devletinde meclis hükümeti sisteminden kabine sistemini geçiş aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Cumhuriyet'in ilanı B) TBMM'nin açılması C) 1921 Anayasası'nın benimsenmesi D) Saltanatın kaldırılması E) Halifeliğin kaldırılması
KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür
24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin
ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuri-
yet Fırkasının özelliklerini arasında yer almaz?
A) Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur.V
B) Devlete ait çiftliklerin topraksız köylülere dağıtıl-
masını istemiştir.
C) Teşviki-i Sanayi Kanunu'nun uygulanmasını iste-
miştir. V
D) Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı
olamayacağını savurmuştur.
E) Taşradaki ilk şubesini Urfa'da açmıştır. V
C
Co
?
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür 24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuri- yet Fırkasının özelliklerini arasında yer almaz? A) Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur.V B) Devlete ait çiftliklerin topraksız köylülere dağıtıl- masını istemiştir. C) Teşviki-i Sanayi Kanunu'nun uygulanmasını iste- miştir. V D) Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olamayacağını savurmuştur. E) Taşradaki ilk şubesini Urfa'da açmıştır. V C Co ?
KPSS/GK
23. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılmasıyla birlikte ordu
siyaset ilişkisi sona erdirilmeye çalışılmış, Mustafa
Kemal meclis içindeki asker kökenli milletvekillerinde
ordu ya da askerliği seçmelerini istemiştir. Böylelikle
ordu mensubu olanlardan siyasete devam etmek iste-
yenler askerlik mesleğini bırakmışlardır.
Buna göre askerlik mesleğini bırakarak siyasi haya-
ta devam eden devlet adamları arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?
A) Fevzi Çakmak
C) Refet Bele
B) Kazım Karabekir
D) Ali Fuat Cebesoy
E) İsmet İnönü
al pidas
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
KPSS/GK 23. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılmasıyla birlikte ordu siyaset ilişkisi sona erdirilmeye çalışılmış, Mustafa Kemal meclis içindeki asker kökenli milletvekillerinde ordu ya da askerliği seçmelerini istemiştir. Böylelikle ordu mensubu olanlardan siyasete devam etmek iste- yenler askerlik mesleğini bırakmışlardır. Buna göre askerlik mesleğini bırakarak siyasi haya- ta devam eden devlet adamları arasında aşağıdaki- lerden hangisi yer almaz? A) Fevzi Çakmak C) Refet Bele B) Kazım Karabekir D) Ali Fuat Cebesoy E) İsmet İnönü al pidas
1.
Müdafaa-i Hukuk Grubu üyelerinden meydana ge-
len siyasi oluşum, 1923'te Halk Fırkasına dönüş-
müştür. Partinin kurucusu Mustafa Kemal'dir.
Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilgili olarak verilen;
Ekonomide devletçilik ilkesini benimsemiştir.
II. 1923'ten 1950'ye kadar 27 yıl iktidarda kalmıştır.
UH. Türk tarihinin ilk siyasi partisidir.
bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
4. İstikla
g
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
1. Müdafaa-i Hukuk Grubu üyelerinden meydana ge- len siyasi oluşum, 1923'te Halk Fırkasına dönüş- müştür. Partinin kurucusu Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilgili olarak verilen; Ekonomide devletçilik ilkesini benimsemiştir. II. 1923'ten 1950'ye kadar 27 yıl iktidarda kalmıştır. UH. Türk tarihinin ilk siyasi partisidir. bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 4. İstikla g
X
TARİH
23. 1930 yıllarında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun
da kurucusu olduğu Kadro dergisi Atatürk ilke-
lerinden hangisini yerleştirmek amaçlı yayım-
lanmıştır?
A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Inkılapçılık
E) Milliyetçilik
26.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
X TARİH 23. 1930 yıllarında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun da kurucusu olduğu Kadro dergisi Atatürk ilke- lerinden hangisini yerleştirmek amaçlı yayım- lanmıştır? A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) Inkılapçılık E) Milliyetçilik 26.
+10 C
LP
77
a
R
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
a şartları nede-
alın kıyafetler
aptığımız iglo adı
uklardan koru-
erinden dolayı
ların üzerindeki
eçimimizi sağ-
şadığı yerdeki
=ine etkisin-
OLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAY H
B
3. Nuri Demirağ, 1012 kilometrelik demiryolunu
bir yıl gibi kısa sürede başarıyla tamamlamış-
tır. Bu çabasından dolayı Atatürk, Nuri Bey'e
"Demirağ" soyadını vermiştir. Havacılık sek-
töründe de faaliyet gösteren Nuri Demirağ,
yerli imkânlarla bir uçak fabrikası kurmaya
çalışmıştır. Deneme uçuşlarının yapılabilmesi
için Yeşilköy'de bir havaalanı yaptırmıştır.
Burada pilotların yetişmesi için Gök Okulu'nu
kurmuştur. Bu çalışmalar sonucunda 1941'de
tamamen Türk yapımı ilk uçak, İstanbul'dan
Demirağ'ın memleketi olan Sivas Divriği'ye
uçmuştur.
Buna göre, Nuri Demirağ ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Üretken olduğuna
B) Ülkesinin kalkınması için çalıştığına
C) işlerinde başarı gösterdiğine
D) Eleştirilere açık olduğuna
6. SINIF
5. Moğoli
alan, T
Başka
hâline
Bu fa
hang
A) Ki
B) D
C) E
D) A
6.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
+10 C LP 77 a R SOSYAL BİLGİLER TESTİ a şartları nede- alın kıyafetler aptığımız iglo adı uklardan koru- erinden dolayı ların üzerindeki eçimimizi sağ- şadığı yerdeki =ine etkisin- OLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAY H B 3. Nuri Demirağ, 1012 kilometrelik demiryolunu bir yıl gibi kısa sürede başarıyla tamamlamış- tır. Bu çabasından dolayı Atatürk, Nuri Bey'e "Demirağ" soyadını vermiştir. Havacılık sek- töründe de faaliyet gösteren Nuri Demirağ, yerli imkânlarla bir uçak fabrikası kurmaya çalışmıştır. Deneme uçuşlarının yapılabilmesi için Yeşilköy'de bir havaalanı yaptırmıştır. Burada pilotların yetişmesi için Gök Okulu'nu kurmuştur. Bu çalışmalar sonucunda 1941'de tamamen Türk yapımı ilk uçak, İstanbul'dan Demirağ'ın memleketi olan Sivas Divriği'ye uçmuştur. Buna göre, Nuri Demirağ ile ilgili aşağıda- kilerden hangisine ulaşılamaz? A) Üretken olduğuna B) Ülkesinin kalkınması için çalıştığına C) işlerinde başarı gösterdiğine D) Eleştirilere açık olduğuna 6. SINIF 5. Moğoli alan, T Başka hâline Bu fa hang A) Ki B) D C) E D) A 6.
3. Ankara'nın imar planını hazırlayarak Ankara'yı
bahçeli evlerden oluşan semtler ve açık alanlara
ulaşım imkanı veren bir şehir olarak kurgulayan
ünlü Alman mimar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heinrich Krippel
B) Piedro Conanica
C) Herman Jansen
D) Paul Hindemith
E) Bela Bartok
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
3. Ankara'nın imar planını hazırlayarak Ankara'yı bahçeli evlerden oluşan semtler ve açık alanlara ulaşım imkanı veren bir şehir olarak kurgulayan ünlü Alman mimar aşağıdakilerden hangisidir? A) Heinrich Krippel B) Piedro Conanica C) Herman Jansen D) Paul Hindemith E) Bela Bartok
15. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerdel
"Paşaların Komplosü" olarak değerlendirmiştir?
A) Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasını
B) Serbest Cumhuriyet Firkası'nın kurulmasını
C) Kendisine yönelik suikast girişiminde bulunulması-
ni
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını
E) Menemen Olayı'nın yaşanmasını
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
15. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerdel "Paşaların Komplosü" olarak değerlendirmiştir? A) Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasını B) Serbest Cumhuriyet Firkası'nın kurulmasını C) Kendisine yönelik suikast girişiminde bulunulması- ni D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını E) Menemen Olayı'nın yaşanmasını
6. Atatürk Dönemi'nde tarımsal üretimin artırılması
için aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yürütülme-
miştir?
A) Toprak Reformu Kanunu'nun çıkarılması
B) Köylünün tohumluk ve tarım araçları ile ilgili borç-
larının yirmi yıl ertelenmesi
C) Yeni kurulan fidanliklar, bağlar ve zeytinliklerden
belli bir süre vergi alınmaması
D) Tohum islah ve geliştirme istasyonlarının kurulması
E) Marshall Yardımı ile traktör sayısının artırılması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
6. Atatürk Dönemi'nde tarımsal üretimin artırılması için aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yürütülme- miştir? A) Toprak Reformu Kanunu'nun çıkarılması B) Köylünün tohumluk ve tarım araçları ile ilgili borç- larının yirmi yıl ertelenmesi C) Yeni kurulan fidanliklar, bağlar ve zeytinliklerden belli bir süre vergi alınmaması D) Tohum islah ve geliştirme istasyonlarının kurulması E) Marshall Yardımı ile traktör sayısının artırılması
21. Türkiye'de çok partili demokratik düzene ara
verilmesinde;
Ahmet Anzavur Ayaklanması,
Menemen Olayı,
III. Şeyh Sait Ayaklanması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
B) Yalnız II
C)Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
USH (A
E) II ve III
Hocam Menemen olayı'nın
Serb. Cum. Firk. kapatılması ile
bir alakası var mı?
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
21. Türkiye'de çok partili demokratik düzene ara verilmesinde; Ahmet Anzavur Ayaklanması, Menemen Olayı, III. Şeyh Sait Ayaklanması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? B) Yalnız II C)Yalnız III A) Yalnız I D) I ve II USH (A E) II ve III Hocam Menemen olayı'nın Serb. Cum. Firk. kapatılması ile bir alakası var mı?