II. Abdülhamid Dönemi Soruları

2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlı Devleti
aleyhine sonuçlandığı söylenemez?
A) Berlin Antlaşması
B) Ayastefanos Antlaşması
C) İstanbul Konferansı
D) Londra Boğazlar Antlaşması
E) Kale-i Sultaniye Antlaşması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlandığı söylenemez? A) Berlin Antlaşması B) Ayastefanos Antlaşması C) İstanbul Konferansı D) Londra Boğazlar Antlaşması E) Kale-i Sultaniye Antlaşması
8. Avrupa devletlerinin Balkan sorunu ile ilgili düzenlediği Ter-
sane Konferansı'nın toplandığı gün Osmanlı Devleti meşru-
tiyeti ilan etmiştir.
Osmanlı Devleti bu yolla aşağıdakilerden hangisini amaç-
lamıştır?
A) Meşrutiyetin kalıcılığını sağlamayı
B) İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetlerini sonlandırmayı
C) Almanya'nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasını sağla-
mayı
D) Konferansta Osmanlı aleyhine karar çıkmasını önlemeyi
E) Rusya'nın Avrupa devletleri ile yakınlaşmasını önlemeyi
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
8. Avrupa devletlerinin Balkan sorunu ile ilgili düzenlediği Ter- sane Konferansı'nın toplandığı gün Osmanlı Devleti meşru- tiyeti ilan etmiştir. Osmanlı Devleti bu yolla aşağıdakilerden hangisini amaç- lamıştır? A) Meşrutiyetin kalıcılığını sağlamayı B) İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetlerini sonlandırmayı C) Almanya'nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasını sağla- mayı D) Konferansta Osmanlı aleyhine karar çıkmasını önlemeyi E) Rusya'nın Avrupa devletleri ile yakınlaşmasını önlemeyi
3. 1912'de Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerinin savaş baş-
latmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Avrupalı devletlerin milliyetçiliği kışkırtması
B) Balkan uluslarının topraklarını genişletme politikası izle-
mesi
C) Osmanlı'nın İtalya ile savaş hâlinde olması
D) Balkan Devletlerinin ittifak yapmaları
E) İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu güvence altına
almak istemesi
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. 1912'de Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerinin savaş baş- latmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Avrupalı devletlerin milliyetçiliği kışkırtması B) Balkan uluslarının topraklarını genişletme politikası izle- mesi C) Osmanlı'nın İtalya ile savaş hâlinde olması D) Balkan Devletlerinin ittifak yapmaları E) İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu güvence altına almak istemesi
5. Uygarlık tarihinde köy yerleşiminden şehir yerleşimine
geçişte, aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili
olduğu söylenebilir?
A) Askeri etkinliklerin
B) Madenlerin işlenmesinin
C) Çok tanrılı inanç sisteminin
D) Ekonomik etkinliklerin
E) Sanatsal çalışmaların
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
5. Uygarlık tarihinde köy yerleşiminden şehir yerleşimine geçişte, aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Askeri etkinliklerin B) Madenlerin işlenmesinin C) Çok tanrılı inanç sisteminin D) Ekonomik etkinliklerin E) Sanatsal çalışmaların
8.
9.
yargılarından hangilerini kanıtlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C
Il ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
. Ana Tanrıça Kibele, en önemli tanrılarıdır.
. Öküz öldüren ya da saban kıran kişilere ölüm ceza-
si verilmiştir.
Frig uygarlığına ait bu özellikler doğrultusunda aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Teokratik bir yönetin anlayışının bulunduğuna
B) İnanç sistemlerinde din-doğa ilişkisinin etkili olduğuna
C) Temel geçim kaynakları arasında tarımın olduğuna
D) Geçim kaynaklarını korumaya yönelik kanunlar yap-
tıklarına
E) Ekonomik uğraşlarının inanç sistemlerini etkilediğine
Tarih dersi sırasında öğretmen Poyraz öğrencilerine İlk Çağ'da
Jullonilan yazı malzemeleri hangileridir? diye sormuştur.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
8. 9. yargılarından hangilerini kanıtlar? A) Yalnız I B) Yalnız II C Il ve III C) Yalnız III E) I, II ve III . Ana Tanrıça Kibele, en önemli tanrılarıdır. . Öküz öldüren ya da saban kıran kişilere ölüm ceza- si verilmiştir. Frig uygarlığına ait bu özellikler doğrultusunda aşağı- dakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Teokratik bir yönetin anlayışının bulunduğuna B) İnanç sistemlerinde din-doğa ilişkisinin etkili olduğuna C) Temel geçim kaynakları arasında tarımın olduğuna D) Geçim kaynaklarını korumaya yönelik kanunlar yap- tıklarına E) Ekonomik uğraşlarının inanç sistemlerini etkilediğine Tarih dersi sırasında öğretmen Poyraz öğrencilerine İlk Çağ'da Jullonilan yazı malzemeleri hangileridir? diye sormuştur.
75. 1593-1606 Avusturya savaşlarında yeniçeriler (devletten
üç ayda bir maaş alan birim), düşmanın tüfekli piyade
askeri karşısında başarısız olmuştur. Bunun üzerine
Osmanlı Devleti, yeniçerilerin sayısını önce 30.000'e
daha sonrada 50.000'e çıkarmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeniçeri sayısının
artmasının doğrudan sonuçları arasında yer alır?
A) Hazine giderlerinin artması
B) Merkezi otoritenin güçlenmesi
C) Diplomatik ilişkilerin zayıflaması
D) Timarlı sipahi sayısının artması
E) Ticari faaliyetlerin azalması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
75. 1593-1606 Avusturya savaşlarında yeniçeriler (devletten üç ayda bir maaş alan birim), düşmanın tüfekli piyade askeri karşısında başarısız olmuştur. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, yeniçerilerin sayısını önce 30.000'e daha sonrada 50.000'e çıkarmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeniçeri sayısının artmasının doğrudan sonuçları arasında yer alır? A) Hazine giderlerinin artması B) Merkezi otoritenin güçlenmesi C) Diplomatik ilişkilerin zayıflaması D) Timarlı sipahi sayısının artması E) Ticari faaliyetlerin azalması
e sosyal
a geniş
hazır-
smanlı
E
14. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda ilk kez Batı'ya elçiler gönder-
meye başlamıştır.
Batı'ya gönderilen ilk elçi olan Yirmisekiz Çelebi Meh-
met Efendi'nin ülkeye dönmesinden sonra, aşağıdaki
devletlerden hangisinin Osmanlı ülkesindeki etkisinin
daha çok arttığı söylenebilir?
İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Almanyamoumea E) Venedik Ma
2.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
e sosyal a geniş hazır- smanlı E 14. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda ilk kez Batı'ya elçiler gönder- meye başlamıştır. Batı'ya gönderilen ilk elçi olan Yirmisekiz Çelebi Meh- met Efendi'nin ülkeye dönmesinden sonra, aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı ülkesindeki etkisinin daha çok arttığı söylenebilir? İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Almanyamoumea E) Venedik Ma 2.
Boyect
2)
yet
nde
5n-
eten
y-
YEDIIKLIM
1878-1908
11. Osmanlı Devleti'nde yaşanan "İstibdat Döne-
mi"ne son vererek meşruti rejimi yeniden inşa
etmek isteyen İttihat ve Terakki Cemiyetinin
üyeleri;
S
101
sismsingyu nglanen,
1.
Enver ve Niyazi Beylerin isyanı,maill
l. Babiali Baskını'nı gerçekleştirme 13
III. Hürriyet Taburlarının kurulması ne o
faaliyetlerinden hangilerini desteklemişlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve III
Cve Il
E) I, II ve III
Commo
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
Boyect 2) yet nde 5n- eten y- YEDIIKLIM 1878-1908 11. Osmanlı Devleti'nde yaşanan "İstibdat Döne- mi"ne son vererek meşruti rejimi yeniden inşa etmek isteyen İttihat ve Terakki Cemiyetinin üyeleri; S 101 sismsingyu nglanen, 1. Enver ve Niyazi Beylerin isyanı,maill l. Babiali Baskını'nı gerçekleştirme 13 III. Hürriyet Taburlarının kurulması ne o faaliyetlerinden hangilerini desteklemişlerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II I ve III Cve Il E) I, II ve III Commo
3. Avrupalı devletler Balkan Bunalımı adı verilen sorunu
çözmek amacıyla 1876 - - - - Konferansı'nda bir araya
gelmiş buradaki kararları toprak bütünlüğüne aykırı bulan
Osmanlı Devletine karşı ---- savaş ilan etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?
A) İstanbul - Fransa
B) Londra - Rusya
C) Londra - İngiltere
D) İstanbul - Rusya
E) İstanbul - İngiltere
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Avrupalı devletler Balkan Bunalımı adı verilen sorunu çözmek amacıyla 1876 - - - - Konferansı'nda bir araya gelmiş buradaki kararları toprak bütünlüğüne aykırı bulan Osmanlı Devletine karşı ---- savaş ilan etmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? A) İstanbul - Fransa B) Londra - Rusya C) Londra - İngiltere D) İstanbul - Rusya E) İstanbul - İngiltere
aşlamadan yu-
ve resim ile il-
değerlendir-
28.
1.
11.
III.
YKS Alan Yeterlilik Testi-1
Mehmet Ali Paşa İsyanı
Hünkar İskelesi
Antlaşması
Kutsal yerler sorunu
A) Yalnız I
D) I ve III
11.
Misir sorunu
Boğazlar sorunu
XIX. yüzyılda Osmanlı tarihindeki bazı gelişmele-
rin gösterildiği tabloda, I. de verilen durumlardan
hangileri II. de verilen sonuçları ortaya çıkarmıştır?
C) I ve II
B) Yalnız III
Kırım Savaşı
E) I, II ve III
ya da
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
aşlamadan yu- ve resim ile il- değerlendir- 28. 1. 11. III. YKS Alan Yeterlilik Testi-1 Mehmet Ali Paşa İsyanı Hünkar İskelesi Antlaşması Kutsal yerler sorunu A) Yalnız I D) I ve III 11. Misir sorunu Boğazlar sorunu XIX. yüzyılda Osmanlı tarihindeki bazı gelişmele- rin gösterildiği tabloda, I. de verilen durumlardan hangileri II. de verilen sonuçları ortaya çıkarmıştır? C) I ve II B) Yalnız III Kırım Savaşı E) I, II ve III ya da
3. Yeni Çağ'da işçi ve işveren kesimlerin çıkar çatış-
malarına çözüm amaçlı olarak aydınlanmacı düşü-
nürler tarafından ortaya atılan fikirler arasında;
bamm. kapitalizm,
II. liberalizm,
III. sosyalizm
anlayışlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
0100M.asmorTIA
C) Yalnız III
E) I, II ve III
einsd (3
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Yeni Çağ'da işçi ve işveren kesimlerin çıkar çatış- malarına çözüm amaçlı olarak aydınlanmacı düşü- nürler tarafından ortaya atılan fikirler arasında; bamm. kapitalizm, II. liberalizm, III. sosyalizm anlayışlarından hangileri yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 0100M.asmorTIA C) Yalnız III E) I, II ve III einsd (3
5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait 20 soru vardır.
an kısmına işaretleyiniz.
4. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılın sonunda Batılı tarzda
kurulmuş Nizamicedit ordusuna halktan tepki gelmiştir.
Nizamicedit ordusuna verilen bu tepkinin nedeninin
aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Merkez ordu olarak düşünülmesi
156 BY Akka'da Napolyon'un ordusunu durdurması
İhtiyaçlarının karşılanması için halka ek vergiler konul-
ması
D) Yaya birliklerinden oluşması
ETAğırlıklı olarak İzmit dolaylarında ikamet ettirilmesi
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait 20 soru vardır. an kısmına işaretleyiniz. 4. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılın sonunda Batılı tarzda kurulmuş Nizamicedit ordusuna halktan tepki gelmiştir. Nizamicedit ordusuna verilen bu tepkinin nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Merkez ordu olarak düşünülmesi 156 BY Akka'da Napolyon'un ordusunu durdurması İhtiyaçlarının karşılanması için halka ek vergiler konul- ması D) Yaya birliklerinden oluşması ETAğırlıklı olarak İzmit dolaylarında ikamet ettirilmesi
A
6. Aşağıda Balkan devletlerinin sınırlarını gösteren bir
harita verilmiştir.
TALYA
lir?
AUSTURYA AACARISTAN
A) Yalnız I
131
SIRBİSTAN
KARADAS
ONANISTAN
MORA
D) I verill
ROMANYA
Bukres
Spa SULGARISTAN
Dimetoka
B) Yalnız II
Varma
GIRIT
Redeadac
RUSYA
Edime Midye
stanbul
Nic
OSMANLI DEVLETI
0
On ik Ada
RODOS
Bu haritadaki siyasi yapının ortaya çıkmasında,
I. sömürgecilik,
II. panslavizm..
III. milliyetçilik
fikirlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebi
O
135 km
ve ll
Il ve III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
A 6. Aşağıda Balkan devletlerinin sınırlarını gösteren bir harita verilmiştir. TALYA lir? AUSTURYA AACARISTAN A) Yalnız I 131 SIRBİSTAN KARADAS ONANISTAN MORA D) I verill ROMANYA Bukres Spa SULGARISTAN Dimetoka B) Yalnız II Varma GIRIT Redeadac RUSYA Edime Midye stanbul Nic OSMANLI DEVLETI 0 On ik Ada RODOS Bu haritadaki siyasi yapının ortaya çıkmasında, I. sömürgecilik, II. panslavizm.. III. milliyetçilik fikirlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebi O 135 km ve ll Il ve III
Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden
hangisindeki su yolu, insan eliyle açılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
8
26. Doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlar, insan
tarafından yoğun olarak kullanılırken elverişsiz alanlarda
insan faaliyetleri sınırlanmaktadır.
B) Sanayi
E) V
Buna göre, aşağıda verilen insan faaliyetlerinden
hangisinin gelişimi doğal çevre koşullarına daha az
bağımlıdır?
A) Tarım
D) Madencilik
C) Ormancılık
E) Ticaret
S
28
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu, insan eliyle açılmıştır? A) I B) II C) III D) IV 8 26. Doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlar, insan tarafından yoğun olarak kullanılırken elverişsiz alanlarda insan faaliyetleri sınırlanmaktadır. B) Sanayi E) V Buna göre, aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisinin gelişimi doğal çevre koşullarına daha az bağımlıdır? A) Tarım D) Madencilik C) Ormancılık E) Ticaret S 28
31. Ziya Gökalp "Türklere bir millet karakteri kazandıracak
etkenlerden biri milli ekonomidir." demiştir.
ve bir Türk kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak
Buna göre aşağıdaki çalışmalardan hangisinin Zi-
ya Gökalp'in ifadesine uygun olduğu soylenemez?
A) Duyun-u Umumiye'nin kurulması
B) İtibar-ı Milli Bankası'nın açılması
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkartılması
D) Koruyucu gümrük politikasının benimsenmesi
Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun oluşturulması
33
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
31. Ziya Gökalp "Türklere bir millet karakteri kazandıracak etkenlerden biri milli ekonomidir." demiştir. ve bir Türk kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak Buna göre aşağıdaki çalışmalardan hangisinin Zi- ya Gökalp'in ifadesine uygun olduğu soylenemez? A) Duyun-u Umumiye'nin kurulması B) İtibar-ı Milli Bankası'nın açılması C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkartılması D) Koruyucu gümrük politikasının benimsenmesi Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun oluşturulması 33
GİŞEN GÜNDELİK
nler,
Šim-
claş-
nin
im-
fi-
S-
eri
a
t
8. Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin aldığı yenil-
giler ve toprak kayıpları sonucunda orada
yaşayanların Osmanlı topraklarına doğru
göç etmelerinin Osmanlı Devleti'nde,
I. demografik yapının değişmesi,
II. göçmenlerin yerleştirildiği yörelerde top-
rak, su ve güvenlik konularında sorunla-
rın yaşanması,
III. etnik ve dini çeşitliliğin artması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
Yalnız II
Ett ve
Yalnız III
9. III. Selim'in Reisülküttabı (Dışişleri Bakanı)
olan ve modern Türk diplomasisinin kuru-
cularından sayılan Mehmet Raşit Efendi dış
politikada,
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
GİŞEN GÜNDELİK nler, Šim- claş- nin im- fi- S- eri a t 8. Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin aldığı yenil- giler ve toprak kayıpları sonucunda orada yaşayanların Osmanlı topraklarına doğru göç etmelerinin Osmanlı Devleti'nde, I. demografik yapının değişmesi, II. göçmenlerin yerleştirildiği yörelerde top- rak, su ve güvenlik konularında sorunla- rın yaşanması, III. etnik ve dini çeşitliliğin artması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) I ve II Yalnız II Ett ve Yalnız III 9. III. Selim'in Reisülküttabı (Dışişleri Bakanı) olan ve modern Türk diplomasisinin kuru- cularından sayılan Mehmet Raşit Efendi dış politikada,