II. Bayezid Dönemi Soruları

HOCALARA GELDİK
32. Yill
12. Yıldırım Bayezid'in Anadolu'daki fetih hareketlerinin;
1. Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması,
II. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması,
III. Devlet sınırlarının Fırat'a kadar uzanması
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söyle-
nemez?
A) Yalnız
D) II ve III
(3)
Yalnız II
-C) Yalnız III
E) I, tive til
Tarih
II. Bayezid Dönemi
HOCALARA GELDİK 32. Yill 12. Yıldırım Bayezid'in Anadolu'daki fetih hareketlerinin; 1. Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması, II. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması, III. Devlet sınırlarının Fırat'a kadar uzanması gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söyle- nemez? A) Yalnız D) II ve III (3) Yalnız II -C) Yalnız III E) I, tive til
nulması
vleti'nin aşağ
tmesine nede
enedik
an
8. II. Bayezid Dönemi;
4
1. Cem Sultan Olayı'nın yaşanması,
II. Karamanoğullarına son verilmesi,
III. Memlüklularla ilişkilerin bozulması
gelişmelerinden hangileri dönemin fetihler açısından
pasif geçmesine neden olmuştur?
A) Yalnız I
D) ve III
B) Yalnız II
-G)Ivett
E) It ve tit
HOCALARA GELDİK
II.
III.
Ge
ha
ma
D
S
12.
Tarih
II. Bayezid Dönemi
nulması vleti'nin aşağ tmesine nede enedik an 8. II. Bayezid Dönemi; 4 1. Cem Sultan Olayı'nın yaşanması, II. Karamanoğullarına son verilmesi, III. Memlüklularla ilişkilerin bozulması gelişmelerinden hangileri dönemin fetihler açısından pasif geçmesine neden olmuştur? A) Yalnız I D) ve III B) Yalnız II -G)Ivett E) It ve tit HOCALARA GELDİK II. III. Ge ha ma D S 12.
ki-
T
e
HOCALARA GELDİK
12. XV. yüzyılda meydana gelen;
1. Cem Sultan Olayı'nın yaşanması,
II. Avrupa'da mezhep savaşlarının çıkması,
III. Don-Volga Kanal Projesi'nin başarısız olması
gelişmelerinden hangileri Osmanlıların fetih politika-
sında duraklamaya yol açmıştır?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
II. Bayezid Dönemi
ki- T e HOCALARA GELDİK 12. XV. yüzyılda meydana gelen; 1. Cem Sultan Olayı'nın yaşanması, II. Avrupa'da mezhep savaşlarının çıkması, III. Don-Volga Kanal Projesi'nin başarısız olması gelişmelerinden hangileri Osmanlıların fetih politika- sında duraklamaya yol açmıştır? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
TEST-2
Casince
1. Osmanlı İmparatorluğu'nun XVIII. yüzyıl'da imzaladığı;
1. Pasarofça,
II. Belgrad,
III. Ziştovi
inestadioly
antlaşmaları aşağıdaki devletlerden hangisiyle düzen-
lenmiştir?
A) Avusturya
D) Rusya
XVIII. Yüzy
B) Lehistan
E) Fransa
C) İran
Tarih
II. Bayezid Dönemi
TEST-2 Casince 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun XVIII. yüzyıl'da imzaladığı; 1. Pasarofça, II. Belgrad, III. Ziştovi inestadioly antlaşmaları aşağıdaki devletlerden hangisiyle düzen- lenmiştir? A) Avusturya D) Rusya XVIII. Yüzy B) Lehistan E) Fransa C) İran
3.
OTUZ YIL
SAVAŞLARI
Habsburg Hanedanı'nın Avrupa'da tek
hâkim güç olma isteği ile başlamıştır.
Martin Luther'in başlattığı Protestanlık
hareketi bu savaşın diğer bir nedenidir.
Westphalia Barışı ile son bulmuştur.
Yukarıda verilen şema doğrultusunda Otuz Yıl Savaş-
ları ile ilgili;
Avrupa'da dini kökenli mezhep savaşları olarak ka-
bul edilir.
Habsburgların Avrupa'daki genişleme siyaseti sava-
şi tetiklemiştir.
A) Yalnız I
III. Westphalia Barışı, Avrupa hukuk siteminin temelini
oluşturmuştur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
D) I ve III
B) Yalnız II
Give 11
E) I, I ve III
Tarih
II. Bayezid Dönemi
3. OTUZ YIL SAVAŞLARI Habsburg Hanedanı'nın Avrupa'da tek hâkim güç olma isteği ile başlamıştır. Martin Luther'in başlattığı Protestanlık hareketi bu savaşın diğer bir nedenidir. Westphalia Barışı ile son bulmuştur. Yukarıda verilen şema doğrultusunda Otuz Yıl Savaş- ları ile ilgili; Avrupa'da dini kökenli mezhep savaşları olarak ka- bul edilir. Habsburgların Avrupa'daki genişleme siyaseti sava- şi tetiklemiştir. A) Yalnız I III. Westphalia Barışı, Avrupa hukuk siteminin temelini oluşturmuştur. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? D) I ve III B) Yalnız II Give 11 E) I, I ve III
Colved
4. II. Bayezid Dönemi'nde Hristiyanların baskısı altında
kalan ve bunun sonucunda da Osmanlı Devleti'nden
yardım isteyen Müslümanların yaşadığı yer, aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Fransa
B) Is
D) Almanya
B) İspanya
VES
C) Memlük
E) İngiltere
Tarih
II. Bayezid Dönemi
Colved 4. II. Bayezid Dönemi'nde Hristiyanların baskısı altında kalan ve bunun sonucunda da Osmanlı Devleti'nden yardım isteyen Müslümanların yaşadığı yer, aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fransa B) Is D) Almanya B) İspanya VES C) Memlük E) İngiltere
9.
II. Bayezid Dönemi'nde Memlûk ilişkilerinin bozulma-
sında;
168
1. Cem Sultan'a destek verilmesi,
Karamanoğlu Kasım Bey'le Osmanlı aleyhine ittifak ku-
rulması,
III. Dulkadiroğulları Beyliği'nin içişlerine karışılması
gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
SORU BANKASI
Tarih
II. Bayezid Dönemi
9. II. Bayezid Dönemi'nde Memlûk ilişkilerinin bozulma- sında; 168 1. Cem Sultan'a destek verilmesi, Karamanoğlu Kasım Bey'le Osmanlı aleyhine ittifak ku- rulması, III. Dulkadiroğulları Beyliği'nin içişlerine karışılması gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II SORU BANKASI
4.
Log
İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nde, devlet VU
netme yetkisinin kağana Gök Tann tarafından
verildiğine inanılırdı.
Bu durum Türk Devletlerinde;
1. Gücün kaynağının ilahi olması,
II. karizmatik yönetim anlayışının oluşması
III. Taht kavgalarının çıkması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
II. Bayezid Dönemi
4. Log İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nde, devlet VU netme yetkisinin kağana Gök Tann tarafından verildiğine inanılırdı. Bu durum Türk Devletlerinde; 1. Gücün kaynağının ilahi olması, II. karizmatik yönetim anlayışının oluşması III. Taht kavgalarının çıkması sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
an ayi
orun-
nhşa-
ni ait
a ku-
uğu-
kimi
nda
en
risi
Oksijen Yayım
Çatalhöyük, Anadolu coğrafyasında 2000 yıldan fazla bir za-
manda köy yaşamından kentsel hayata geçişin önemli bir
kanıtıdır. Çatalhöyük'te ana tanrıça heykelcikleri, pencere-
siz ve girişleri çatıdan kerpiç evler, Anadolu'nun en eski ça-
nak çömlekleri ile ezme ve öğütme taşlanı bulunmuştur. Gü-
nümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine tarihlenen Çatalhöyük
8000 kişilik nüfusuyla o dönemin en büyük ve en kalabalık
yerleşmelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Bu bilgilerle;
I. Çatalhöyük'te yaşayanların zaman içinde sosyal yaşam
biçiminin geliştiği,
II. Çatalhöyük'ün Anadolu'nun yazıdan önceki dönemini
yansıtan yerleşim alanlarından biri olduğu,
III. Çatalhöyüklülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çaba
gösterdiği
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
II. Bayezid Dönemi
an ayi orun- nhşa- ni ait a ku- uğu- kimi nda en risi Oksijen Yayım Çatalhöyük, Anadolu coğrafyasında 2000 yıldan fazla bir za- manda köy yaşamından kentsel hayata geçişin önemli bir kanıtıdır. Çatalhöyük'te ana tanrıça heykelcikleri, pencere- siz ve girişleri çatıdan kerpiç evler, Anadolu'nun en eski ça- nak çömlekleri ile ezme ve öğütme taşlanı bulunmuştur. Gü- nümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine tarihlenen Çatalhöyük 8000 kişilik nüfusuyla o dönemin en büyük ve en kalabalık yerleşmelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu bilgilerle; I. Çatalhöyük'te yaşayanların zaman içinde sosyal yaşam biçiminin geliştiği, II. Çatalhöyük'ün Anadolu'nun yazıdan önceki dönemini yansıtan yerleşim alanlarından biri olduğu, III. Çatalhöyüklülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çaba gösterdiği ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
Sisinda
e ulas
işkilere
in öne
a sahip
inav
3. 1. Bayezid'in İstanbul kuşatmasından sonra Bizans ile bir
antlaşma yapılmıştır. Antlaşmada;
İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak.
-
- İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak için bir kadı
atanacak.
Bizans, Osmanlıya yıllık vergi verecek.
maddeleri yer almıştır.
-
-
Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?
L
A) İstanbul'daki Müslümanların hakları gözetilmiştir.
→B) İstanbul'daki Müslüman nüfusu artırılmaya çalışılmıştır.
C) Bizans'ın iç işlerine karışılmıştır.
D) Bizans ile Osmanlı arasında ittifak yapılmıştır.
E) Osmanlı, Bizans'a otoritesini kabul ettirmiştir
Tarih
II. Bayezid Dönemi
Sisinda e ulas işkilere in öne a sahip inav 3. 1. Bayezid'in İstanbul kuşatmasından sonra Bizans ile bir antlaşma yapılmıştır. Antlaşmada; İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak. - - İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak için bir kadı atanacak. Bizans, Osmanlıya yıllık vergi verecek. maddeleri yer almıştır. - - Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı- lamaz? L A) İstanbul'daki Müslümanların hakları gözetilmiştir. →B) İstanbul'daki Müslüman nüfusu artırılmaya çalışılmıştır. C) Bizans'ın iç işlerine karışılmıştır. D) Bizans ile Osmanlı arasında ittifak yapılmıştır. E) Osmanlı, Bizans'a otoritesini kabul ettirmiştir
15. Orta Çağ'da Çin ve Orta Doğu ile Batı ül-
keleri arasındaki en işlek transit kara ti-
careti İpek Yolu'dur.
Aşağıdakilerden hangisi bu ticaret yo-
lunun işlek olmasının bir sonucu ola-
maz?
A) Turfan, Aksu, Kaşgar gibi şehirlerin
kurulması
B Devletler arasında siyasi ve askerî
çekismelerin yaşanması
Pek çok ulusun birbiri ile tanışması
D) Kürk Yolu ticareti ile uğraşan tüccar
sayısının azalması
Kultürel alışverişin yaşanması
Tarih
II. Bayezid Dönemi
15. Orta Çağ'da Çin ve Orta Doğu ile Batı ül- keleri arasındaki en işlek transit kara ti- careti İpek Yolu'dur. Aşağıdakilerden hangisi bu ticaret yo- lunun işlek olmasının bir sonucu ola- maz? A) Turfan, Aksu, Kaşgar gibi şehirlerin kurulması B Devletler arasında siyasi ve askerî çekismelerin yaşanması Pek çok ulusun birbiri ile tanışması D) Kürk Yolu ticareti ile uğraşan tüccar sayısının azalması Kultürel alışverişin yaşanması
TEST/
KONU
(14)
1. XVII. yüzyılda Anadolu'da Celali Ayaklanmaları'nın
artmasında;
1. devletin mevcut vergi oranlarına zam yapması,
II. timar sisteminin bozulması,
III. Osmanlı veraset sisteminin değişmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
Konu Değe
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
II. Bayezid Dönemi
TEST/ KONU (14) 1. XVII. yüzyılda Anadolu'da Celali Ayaklanmaları'nın artmasında; 1. devletin mevcut vergi oranlarına zam yapması, II. timar sisteminin bozulması, III. Osmanlı veraset sisteminin değişmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I D) II ve III Konu Değe B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
Test 1
7. Mustafa Kemal'in Başkomutanlığa getirilmesiyle ilgili yasada,
"Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçü-
de artırmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak için
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis
adına sürekli olarak kullanabilir." hükmü yer almıştır.
Buna göre, Başkumandanlık Yasası'yla ilgili;
1. Mustafa Kemal'in alacağı kararların kanun sayılacağı,
II. Başkomutan Mustafa Kemal'e hızlı kararlar alma imkânı
verileceği,
III. meclisin yasama yetkisinin sona ereceği
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
9.
Tarih
II. Bayezid Dönemi
Test 1 7. Mustafa Kemal'in Başkomutanlığa getirilmesiyle ilgili yasada, "Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçü- de artırmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis adına sürekli olarak kullanabilir." hükmü yer almıştır. Buna göre, Başkumandanlık Yasası'yla ilgili; 1. Mustafa Kemal'in alacağı kararların kanun sayılacağı, II. Başkomutan Mustafa Kemal'e hızlı kararlar alma imkânı verileceği, III. meclisin yasama yetkisinin sona ereceği yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III 9.
12. Sivas Kongresi'nde Temsil Kurulu, "Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrul-
tusunda ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari
kararlar alma sorumluluğunu" yüklenmiştir.
N
Temsil Kurulu'nun yüklendiği sorumluluk ile aşağı-
dakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?
A) Ulusal nitelik kazanarak ulusal direnişi sevk ve
idare etme imkânı bulduğu
B) Ali Fuat Paşa'yı Umum Kuvâ-yı Millîye Kuman-
danlığı'na tayin ederek yürütme yetkisini kullandığı
C) Hükûmet gibi hareket etme olanağı bulduğu ✓
D) Ulusal güçlerin tek elden yönetiminde söz sahibi
olduğu
Yunan işgaline karşı öz savunma amacıyla Batı
Cephesi Müdafaa Hattı'nı kurduğu
Tarih
II. Bayezid Dönemi
12. Sivas Kongresi'nde Temsil Kurulu, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrul- tusunda ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari kararlar alma sorumluluğunu" yüklenmiştir. N Temsil Kurulu'nun yüklendiği sorumluluk ile aşağı- dakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? A) Ulusal nitelik kazanarak ulusal direnişi sevk ve idare etme imkânı bulduğu B) Ali Fuat Paşa'yı Umum Kuvâ-yı Millîye Kuman- danlığı'na tayin ederek yürütme yetkisini kullandığı C) Hükûmet gibi hareket etme olanağı bulduğu ✓ D) Ulusal güçlerin tek elden yönetiminde söz sahibi olduğu Yunan işgaline karşı öz savunma amacıyla Batı Cephesi Müdafaa Hattı'nı kurduğu
00
mış
ir.
uru
MIS
An
br
şr
Ya
Yavuz Sultan Selim zamanında;
@
11. DENEME SOSYAL BİLİMLER
Ⓡ
Safevilerle Çaldıran Savaşı yapılmış
Turnadağ Savaşı'yla Dulkadiroğullarına son verilmiş
Mercidabık ve Ridaniye Savaşları sonucunda Memlükler'e
Xilendy son verilmiştir.
Yavuz'un bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaçlar arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Anadolu'da siyasi birliği sağlamak
B) Baharat yolunu denetim altına almak
C) Anadolu'da şiiliğin yayılmasını önlemek
D) islam dünyasının liderliğini ele geçirmek
E) Akdeniz'i Türk gölü hâline getirmek
omuA (3
Tarih
II. Bayezid Dönemi
00 mış ir. uru MIS An br şr Ya Yavuz Sultan Selim zamanında; @ 11. DENEME SOSYAL BİLİMLER Ⓡ Safevilerle Çaldıran Savaşı yapılmış Turnadağ Savaşı'yla Dulkadiroğullarına son verilmiş Mercidabık ve Ridaniye Savaşları sonucunda Memlükler'e Xilendy son verilmiştir. Yavuz'un bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaçlar arasın- da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Anadolu'da siyasi birliği sağlamak B) Baharat yolunu denetim altına almak C) Anadolu'da şiiliğin yayılmasını önlemek D) islam dünyasının liderliğini ele geçirmek E) Akdeniz'i Türk gölü hâline getirmek omuA (3
Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler /
Fetih ve Fatih
asi 1480
ğı'na ait
Sylene-
z III
Test 53
7
4. 1480-1512 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan II.
Bayezid Dönemi'nde meydana gelen gelişmeler arasın-
da aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Karamanoğullarına son verilmesi
B) Memlük Devleti ile savaşılması
C) Karadeniz ve Ege'deki bazı adaların alınması
D) Şahkulu İsyanı'nın yaşanması
E) Safevilerle savaşların yapılması
7. F
S
Tarih
II. Bayezid Dönemi
Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / Fetih ve Fatih asi 1480 ğı'na ait Sylene- z III Test 53 7 4. 1480-1512 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan II. Bayezid Dönemi'nde meydana gelen gelişmeler arasın- da aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Karamanoğullarına son verilmesi B) Memlük Devleti ile savaşılması C) Karadeniz ve Ege'deki bazı adaların alınması D) Şahkulu İsyanı'nın yaşanması E) Safevilerle savaşların yapılması 7. F S