II. Mahmut Dönemi Soruları

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Rusya'nın özgür-
lük ve milliyetçilik düşüncesi karşısında bir politika iz-
lediğinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Balkan Slavlarını birleştirmek istemesi
B) Lehistan'ın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi Leh
Kralı seçtirmek istemesi
C) Mora'da Yunanlıların bağımsız olmak için çıkarttıkları
isyanı desteklemesi
D) Islahat hareketleriyle Osmanlı Devleti'nin güçlenme-
sinden çekinmesi
E) Yunanistan'a katılmak isteyen Giritli Rumları Ingiltere
ve Fransa'yla birlikte desteklemesi
(2008 - ÖSS)
8.
Tarih
II. Mahmut Dönemi
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Rusya'nın özgür- lük ve milliyetçilik düşüncesi karşısında bir politika iz- lediğinin göstergesi olduğu savunulabilir? A) Balkan Slavlarını birleştirmek istemesi B) Lehistan'ın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi Leh Kralı seçtirmek istemesi C) Mora'da Yunanlıların bağımsız olmak için çıkarttıkları isyanı desteklemesi D) Islahat hareketleriyle Osmanlı Devleti'nin güçlenme- sinden çekinmesi E) Yunanistan'a katılmak isteyen Giritli Rumları Ingiltere ve Fransa'yla birlikte desteklemesi (2008 - ÖSS) 8.
8
31. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat
Dönemi'nde.medreseler kapatıl-
mayarak onlara alternatif modern okullar açılmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde;
1. eğitim ve kültür alanında ikiliklerin yaşanması,
II. okur yazarlığın yaygınlaşması,
III. Avrupa ile etkileşimin artması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunu-
labilir?
A) Yalnız I
Dyll ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve II
C) I ve
Tarih
II. Mahmut Dönemi
8 31. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde.medreseler kapatıl- mayarak onlara alternatif modern okullar açılmıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde; 1. eğitim ve kültür alanında ikiliklerin yaşanması, II. okur yazarlığın yaygınlaşması, III. Avrupa ile etkileşimin artması gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunu- labilir? A) Yalnız I Dyll ve III B) Yalnız II E) I, II ve II C) I ve
28. İtalya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Ouchy (Uşi) Antlaş-
ması (18 Ekim 1912) ile Trablusgarp'ın İtalya'ya bırakılmasıyla
Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde;
1. Akdeniz hakimiyetinin zayıflaması
II. merkeziyetçi yönetimin zayıflaması,
III. Osmanlıcılık düşüncesinin önem kazanması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
II. Mahmut Dönemi
28. İtalya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Ouchy (Uşi) Antlaş- ması (18 Ekim 1912) ile Trablusgarp'ın İtalya'ya bırakılmasıyla Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde; 1. Akdeniz hakimiyetinin zayıflaması II. merkeziyetçi yönetimin zayıflaması, III. Osmanlıcılık düşüncesinin önem kazanması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
4.
E
Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan milliyetçi-
lik düşüncesinin etkisiyle dağınık uluslar birleşirken
çok uluslu devletler dağılma sürecine girmiştir.
Aşağıdakilerden
hangisi Fransız İhtilali'nin Os-
manlı Devleti'ne yansımaları arasında gösterile-
mez?
A Azınlık isyanlarının çıkması
B) Yunanistan'ın bağımsız olması
CI. Dünya Savaşı sırasında bazı Arapların isyan et-
mesi
D) Türkçülük düşüncesinin önem kazanması
E Padişah II. Mahmut ile ayanlar arasında Senedi-
ittifak Sözleşmesi'nin yapılması
Tarih
II. Mahmut Dönemi
4. E Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan milliyetçi- lik düşüncesinin etkisiyle dağınık uluslar birleşirken çok uluslu devletler dağılma sürecine girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin Os- manlı Devleti'ne yansımaları arasında gösterile- mez? A Azınlık isyanlarının çıkması B) Yunanistan'ın bağımsız olması CI. Dünya Savaşı sırasında bazı Arapların isyan et- mesi D) Türkçülük düşüncesinin önem kazanması E Padişah II. Mahmut ile ayanlar arasında Senedi- ittifak Sözleşmesi'nin yapılması
10. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlıcılık düşün-
cesini terk edip Türkçülük düşüncesini benimse-
mesinde, aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuş-
tur?
A) II. Meşrutiyet'in İlanı
B) Trablusgarp Savaşı
C) 31 Mart Olayı
D) Balkan Savaşları
E) I. Dünya Savaşı
let
Tarih
II. Mahmut Dönemi
10. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlıcılık düşün- cesini terk edip Türkçülük düşüncesini benimse- mesinde, aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuş- tur? A) II. Meşrutiyet'in İlanı B) Trablusgarp Savaşı C) 31 Mart Olayı D) Balkan Savaşları E) I. Dünya Savaşı let
ışını
giyi
masma leigen nebuslesvee abips set
14. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalar ve
sles bağımsız olan devletler eşleştirmesi aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmemiştir?
Antlaşma
A) Küçük Kaynarca
B)
n
Berlin
Edirne
lands
Berlin
Berlin
Bağımsız Olan Devlet
Kırım
Romanya
Yunanistan
inema0
deng
Bulgaristan
7.-Ster
Sırbistan
Tarih
II. Mahmut Dönemi
ışını giyi masma leigen nebuslesvee abips set 14. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalar ve sles bağımsız olan devletler eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmemiştir? Antlaşma A) Küçük Kaynarca B) n Berlin Edirne lands Berlin Berlin Bağımsız Olan Devlet Kırım Romanya Yunanistan inema0 deng Bulgaristan 7.-Ster Sırbistan
vecCA (0)
replaced jinsia sens:00 symblas hd
13. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın Yunan İsyanı'nı
bastırarak Doğu Akdeniz'de gücünü artırması;
I. İngiltere,
II. Rusya,
III. Fransa
devletlerinden hangilerini rahatsız etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
II. Mahmut Dönemi
vecCA (0) replaced jinsia sens:00 symblas hd 13. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın Yunan İsyanı'nı bastırarak Doğu Akdeniz'de gücünü artırması; I. İngiltere, II. Rusya, III. Fransa devletlerinden hangilerini rahatsız etmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
10. İkinci Meşrutiyet'in ilanı Osmanlı Devleti'nin dağılışını
önleyemediği gibi çözülme sürecini hızlandırmıştır.
Aşağıdaki toprak kayıplarından hangisi bu yargıyı
destekler nitelikte değildir?
A) Bulgaristan
B) Arnavutluk
C) Karadağ
D) Girit
E) Bosna-Hersek
Bisogofl
Tarih
II. Mahmut Dönemi
10. İkinci Meşrutiyet'in ilanı Osmanlı Devleti'nin dağılışını önleyemediği gibi çözülme sürecini hızlandırmıştır. Aşağıdaki toprak kayıplarından hangisi bu yargıyı destekler nitelikte değildir? A) Bulgaristan B) Arnavutluk C) Karadağ D) Girit E) Bosna-Hersek Bisogofl
4.
Paris
Antlaşması'nda (1856) aşağıdakilerden hangi-
si ile ilgili bir hüküm yer almamıştır?
A Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayılması
B) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne borç verme-
lesi
si
Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin
garantisi altına alınması
D) Islahat Fermanı ile azınlıklara yeni hakların tanın-
masi
asingslinA testerlal
E) Karadeniz'in tarafsız bir deniz olması
ayaufi J
Benar IN
Tarih
II. Mahmut Dönemi
4. Paris Antlaşması'nda (1856) aşağıdakilerden hangi- si ile ilgili bir hüküm yer almamıştır? A Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayılması B) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne borç verme- lesi si Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisi altına alınması D) Islahat Fermanı ile azınlıklara yeni hakların tanın- masi asingslinA testerlal E) Karadeniz'in tarafsız bir deniz olması ayaufi J Benar IN
shpisagot nin delval) name
18162 Briend det seol noa iligli
10. I.
Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya Berlin-Bağdat
demir yolu imtiyazını vermesi
II.
Süveyş Kanalı'nın açılması
III. Düyun-u Umumiye İdaresinin kurulması
Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı-İngiliz ilişkile-
rinin bozulmasına neden olmuştur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
jealexal olnult (8
samestna
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
II. Mahmut Dönemi
shpisagot nin delval) name 18162 Briend det seol noa iligli 10. I. Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya Berlin-Bağdat demir yolu imtiyazını vermesi II. Süveyş Kanalı'nın açılması III. Düyun-u Umumiye İdaresinin kurulması Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı-İngiliz ilişkile- rinin bozulmasına neden olmuştur? B) Yalnız II A) Yalnız I jealexal olnult (8 samestna D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
6. Aşağıdakilerden
ortam hazırladığı söylenemez?
||
(0
Ermeni sorununun uluslararası
alanda ilk kez gündeme
gelmesi
Osmanlı Devleti'nin Boğazlarla
ilgili son kez tek başına karar
vermesi
Paris Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Avrupa
devleti sayılması
Mısır'ın İngiliz egemenliği
altına girmesi
A) Berlin
Antlaşması
hangisinde 1.de verilenin II.ye
B) Hünkâr İskelesi
Antlaşması
D) Mehmet
Ali Paşa
Ayaklanması mio
E) Londra
Konferansı
mi
hoa
Boğazların idaresinin
uluslararası bir statü
kazanması (
nit
Tarih
II. Mahmut Dönemi
6. Aşağıdakilerden ortam hazırladığı söylenemez? || (0 Ermeni sorununun uluslararası alanda ilk kez gündeme gelmesi Osmanlı Devleti'nin Boğazlarla ilgili son kez tek başına karar vermesi Paris Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayılması Mısır'ın İngiliz egemenliği altına girmesi A) Berlin Antlaşması hangisinde 1.de verilenin II.ye B) Hünkâr İskelesi Antlaşması D) Mehmet Ali Paşa Ayaklanması mio E) Londra Konferansı mi hoa Boğazların idaresinin uluslararası bir statü kazanması ( nit
oil xemslöse iğthodened ev and
nendlyba ipibliquy minisigned nabyalblebigogs
5. 1. İlk dış borcun alınması
la
plama
II. Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayılması
III. Muharrem Kararnamesi'nin yayımlanması
IV. Kıbrıs'ın İngilizler tarafından kiralanması
c. imisha
V. Osmanlı Devleti'nin anayasal düzene geçmesi
RAT
Creati
Bu olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağı-
dakilerden hangisi en son gelişme olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Tarih
II. Mahmut Dönemi
oil xemslöse iğthodened ev and nendlyba ipibliquy minisigned nabyalblebigogs 5. 1. İlk dış borcun alınması la plama II. Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayılması III. Muharrem Kararnamesi'nin yayımlanması IV. Kıbrıs'ın İngilizler tarafından kiralanması c. imisha V. Osmanlı Devleti'nin anayasal düzene geçmesi RAT Creati Bu olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağı- dakilerden hangisi en son gelişme olur? A) I B) II C) III D) IV E) V
2. XIX. yüzyılda ulusçuluk düşüncesinin Osmanlı
İmparatorluğu'nu olumsuz etkilediğine;
1. Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı,
II. Etnik-i Eterya Cemiyetinin Mora'da Rumları ayak-
landırması,
III. Balkanlarda Sırpların Rusya ile iş birliği yaparak
isyan etmesi
gelişmelerinden hangileri örnek gösterilemez?
GEMLI.
Jelleg
Yalnız I
NA TER
B) Yalnız II
14
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
DENİZİ
Tarih
II. Mahmut Dönemi
2. XIX. yüzyılda ulusçuluk düşüncesinin Osmanlı İmparatorluğu'nu olumsuz etkilediğine; 1. Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı, II. Etnik-i Eterya Cemiyetinin Mora'da Rumları ayak- landırması, III. Balkanlarda Sırpların Rusya ile iş birliği yaparak isyan etmesi gelişmelerinden hangileri örnek gösterilemez? GEMLI. Jelleg Yalnız I NA TER B) Yalnız II 14 D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III DENİZİ
4.
I. Meşrutiyetin ilanı ile Kanun-i Esası yürürlüğe girmiş,
Meclis açılmıştır. Kurulan Âyan Meclisi yapılacak konu-
ların dini kurallara ve padişahın haklarına uygunluğunu
incelemiştir.
Bu uygulama ile;
I. Monarşi
II.
III. Teokrasi
IV. Aristokrasi
anlayışlarından hangilerine uygundur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Demokrasi
D) I ve III
C) I ve II
E) I, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
II. Mahmut Dönemi
4. I. Meşrutiyetin ilanı ile Kanun-i Esası yürürlüğe girmiş, Meclis açılmıştır. Kurulan Âyan Meclisi yapılacak konu- ların dini kurallara ve padişahın haklarına uygunluğunu incelemiştir. Bu uygulama ile; I. Monarşi II. III. Teokrasi IV. Aristokrasi anlayışlarından hangilerine uygundur? A) Yalnız I B) Yalnız II Demokrasi D) I ve III C) I ve II E) I, III ve IV Diğer sayfaya geçiniz.
eri'ne katılımı
C)Yalnız III
7. Avrupa'da meydana gelen;
1. ulusçuluk akımının yaygınlaşması,
II. mezhep birliğinin bozulması,
III. üretim faaliyetlerinin artması
gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'ni olumlu
yönde etkilediği söylenemez?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) Ivell
E) 1, Il ve Ill
C) I ve III
Tarih
II. Mahmut Dönemi
eri'ne katılımı C)Yalnız III 7. Avrupa'da meydana gelen; 1. ulusçuluk akımının yaygınlaşması, II. mezhep birliğinin bozulması, III. üretim faaliyetlerinin artması gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilediği söylenemez? A) Yalnız III D) II ve III B) Ivell E) 1, Il ve Ill C) I ve III
3. Şark Meselesi'nin Avrupa'nın siyasi gündemine gir-
mesindeki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlar'da milli duyguların gelişmesi
B) Fransız İhtilali'nin gerçekleşmesi
C) Almanya'nın siyasi birliğini sağlaması
D) Osmanlı Devleti üzerindeki emeller
E) Sanayi İnkılabı'nın yaşanması
Tarih
II. Mahmut Dönemi
3. Şark Meselesi'nin Avrupa'nın siyasi gündemine gir- mesindeki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkanlar'da milli duyguların gelişmesi B) Fransız İhtilali'nin gerçekleşmesi C) Almanya'nın siyasi birliğini sağlaması D) Osmanlı Devleti üzerindeki emeller E) Sanayi İnkılabı'nın yaşanması