İlk Çağ Uygarlıkları Soruları

B
14. İlk Çağ'da hukuk konusunu işleyen tarih öğretmeni, Roma
Hukuku ile ilgili şu bilgileri vermiştir; İmparator Justinianus
kendi dönemine kadar uygulanan bütün Roma kanunları-
ni düzenleyip kendi adıyla bilinen Justinianus Kanunlarını
oluşturmuştur. Bu kanunlarda suçluya hapis cezası ve-
rilmeyip onun yerine suçluların manastırlara kapatılması
yöntemine başvurulmuştur. Manastira kapatılmasındaki
maksatları suçluyu cezalandırmak değil bunun yerine on-
ların iyileşmesini sağlamaktı. İşlenen suçlara göre suçlu-
ların sürgüne gönderilmesi, taş ocaklarında çalıştırılması
ve mallarına el konulması gibi farklı cezalar da uygulan-
mıştır.
Tarih öğretmeninin, Roma Hukuku hakkında verdiği
bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
A) Bu kanunlarda farklı cezalandırma yöntemleri kullanıl-
mıştır.
B) Bu kanunlarda kişiyi iyileştirme yoluna başvurulmuştur.
C) Manastırlar bir rehabilite merkezi olarak kullanılmıştır.
D) Bu kanunlar farklı toplumlar tarafından kullanılmıştır.
E) Bu kanunlarda hapis uygulaması yoktur.
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
B 14. İlk Çağ'da hukuk konusunu işleyen tarih öğretmeni, Roma Hukuku ile ilgili şu bilgileri vermiştir; İmparator Justinianus kendi dönemine kadar uygulanan bütün Roma kanunları- ni düzenleyip kendi adıyla bilinen Justinianus Kanunlarını oluşturmuştur. Bu kanunlarda suçluya hapis cezası ve- rilmeyip onun yerine suçluların manastırlara kapatılması yöntemine başvurulmuştur. Manastira kapatılmasındaki maksatları suçluyu cezalandırmak değil bunun yerine on- ların iyileşmesini sağlamaktı. İşlenen suçlara göre suçlu- ların sürgüne gönderilmesi, taş ocaklarında çalıştırılması ve mallarına el konulması gibi farklı cezalar da uygulan- mıştır. Tarih öğretmeninin, Roma Hukuku hakkında verdiği bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? A) Bu kanunlarda farklı cezalandırma yöntemleri kullanıl- mıştır. B) Bu kanunlarda kişiyi iyileştirme yoluna başvurulmuştur. C) Manastırlar bir rehabilite merkezi olarak kullanılmıştır. D) Bu kanunlar farklı toplumlar tarafından kullanılmıştır. E) Bu kanunlarda hapis uygulaması yoktur.
7
x
7 Eski Mısır soylularının çocukları tapınakların yakınında bu-
lunan okullarda rahiplerin gözetiminde eğitim almışlardır.
Devlet memuru yetiştirmek için açılan bu okullarda eğiti-
min ilk aşaması hiyeroglif yazısını öğretmektir.
Buna göre;
TEST
Devlet bürokrasisi oluşturulmak istenmiştir.
Dinsel eğitim anlayışı benimsenmiştir.
III. Sınıfsal farklılıklar giderilmeye çalışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B11 ve ll
A) Yalnız I
_D) ve III
EI. II ve III
A) Yukarı Mezopotamun'r
İnsa
-etve III
8. İlk Çağ'da yaşanılan coğrafyanın ekonomik faaliyetler
üzerinde etkili olduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıt
olarak gösterilemez?
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
7 x 7 Eski Mısır soylularının çocukları tapınakların yakınında bu- lunan okullarda rahiplerin gözetiminde eğitim almışlardır. Devlet memuru yetiştirmek için açılan bu okullarda eğiti- min ilk aşaması hiyeroglif yazısını öğretmektir. Buna göre; TEST Devlet bürokrasisi oluşturulmak istenmiştir. Dinsel eğitim anlayışı benimsenmiştir. III. Sınıfsal farklılıklar giderilmeye çalışılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B11 ve ll A) Yalnız I _D) ve III EI. II ve III A) Yukarı Mezopotamun'r İnsa -etve III 8. İlk Çağ'da yaşanılan coğrafyanın ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
6.
?
İlk Çağ'da Mısır'da krallar dinî ve siyasi gücü kendi şahıs-
larında toplamışlardır.
Buna göre Mısırlılar ile ilgili;
I. teokratik devlet anlayışını benimsedikleri,
II. firavunun yetkilerini sınırladıklan,
III. feodal yönetim biçimini uyguladıklan
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
E II ve III
C) I ve Il
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
6. ? İlk Çağ'da Mısır'da krallar dinî ve siyasi gücü kendi şahıs- larında toplamışlardır. Buna göre Mısırlılar ile ilgili; I. teokratik devlet anlayışını benimsedikleri, II. firavunun yetkilerini sınırladıklan, III. feodal yönetim biçimini uyguladıklan yargılarından hangilerine ulaşılamaz? B) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III E II ve III C) I ve Il
yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
-D) I ve III
E) II ve III
12. Roma Uygarlığı'nda tarımdan elde edilen fazla ürünün
vergilendirilmesiyle oluşan kaynaklar;
x
13.
1. şehirli nüfus,
bürokrasi,
ordu
gruplarından hangilerinin ihtiyaçlarının karşılamasında
değerlendirilmiştir?
A Yalniz
-B)+ve Il
C) Yalnız III
Dyit ve yll
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindedir.
SH,
, II ve III
C)T ve III
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir? A) Yalnız I B) Yalnız II -D) I ve III E) II ve III 12. Roma Uygarlığı'nda tarımdan elde edilen fazla ürünün vergilendirilmesiyle oluşan kaynaklar; x 13. 1. şehirli nüfus, bürokrasi, ordu gruplarından hangilerinin ihtiyaçlarının karşılamasında değerlendirilmiştir? A Yalniz -B)+ve Il C) Yalnız III Dyit ve yll Diyarbakır'ın Ergani ilçesindedir. SH, , II ve III C)T ve III
2.
Hristiyanlık, Roma İmparatorluğunda öncelikle
yoksul halk arasında gizlilikle yayılmış ve Roma
yönetimi Hıristiyanlığın yayılmasına karşı çetin
önlemler almıştır."
Aşağıdakilerden hangisi, bunun temel nede-
nidir?
A) Hz. İsa'nın yahudi asıllı olması
B) Birden çok İncilin varlığı
C) Musevilerin Roma yönetimini kışkırtması
D) Roma İmparatorluğunda sosyal adaletin sağ-
lanmamış olması
E) Roma'da orta sınıfın yönetimde söz sahibi
olmak istemesi
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
2. Hristiyanlık, Roma İmparatorluğunda öncelikle yoksul halk arasında gizlilikle yayılmış ve Roma yönetimi Hıristiyanlığın yayılmasına karşı çetin önlemler almıştır." Aşağıdakilerden hangisi, bunun temel nede- nidir? A) Hz. İsa'nın yahudi asıllı olması B) Birden çok İncilin varlığı C) Musevilerin Roma yönetimini kışkırtması D) Roma İmparatorluğunda sosyal adaletin sağ- lanmamış olması E) Roma'da orta sınıfın yönetimde söz sahibi olmak istemesi
4.
İlk Çağ'da Mısır uygarlığı uzun yıllar bir bütün olarak ya-
şamını sürdürmüştür. Ancak Anadolu'da farklı devletler ve
toplumlar bir arada yaşamıştır.
Buna göre, Anadolu siyasi yapısının Mısır'dakinden
farklı olmasında aşağıdakilerden hangisinin doğrudan
etkili olduğu savunulabilir?
A) Coğrafi şartlarının farklı olması
B) Dinî inançların farklılık göstermesi
C) Ekonomik faaliyetlerinin çeşitlilik arz etmesi
D) Siyasi iktidarın süreklilik gösterememesi
E) Kültürel çatışmalardan etkilenilmesi
5.
İlk Çağ'da ortaya çıkan gelişmelerde coğrafi etkenler ve
toplumsal ihtiyaçlar etkili olmuştur.
Buna göre;
lilorin alfabeyi icat etmesi,
8.
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
4. İlk Çağ'da Mısır uygarlığı uzun yıllar bir bütün olarak ya- şamını sürdürmüştür. Ancak Anadolu'da farklı devletler ve toplumlar bir arada yaşamıştır. Buna göre, Anadolu siyasi yapısının Mısır'dakinden farklı olmasında aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir? A) Coğrafi şartlarının farklı olması B) Dinî inançların farklılık göstermesi C) Ekonomik faaliyetlerinin çeşitlilik arz etmesi D) Siyasi iktidarın süreklilik gösterememesi E) Kültürel çatışmalardan etkilenilmesi 5. İlk Çağ'da ortaya çıkan gelişmelerde coğrafi etkenler ve toplumsal ihtiyaçlar etkili olmuştur. Buna göre; lilorin alfabeyi icat etmesi, 8.
VAFITYT
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) ve
toplam 20 soru vardır.
DENE
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısr
1.
Mezopotamya'nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kö-
kenli bir kavim olan Sümerler, MÖ IV. binde Aşağı Me-
zopotamya'ya yerlesmislerdir. Burada şehir devletleri
kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkabilecek
bir sonuç değildir?
2.
A Mezopotamya medeniyetinin temelini Sümerler
oluşturmuştur.
B) Mezopotamya'da tarihî devirler Sümerlerle başla-
mıştır.
C) Biffhen ilk yazılı hukuk kurallarını Sümerler oluştur-
muştur.
bulan
D) Mezopotamya'da yazıyı ilk defa Sümerler kullan-
3.
iştir.
E) Sümerlerin Avrupa medeniyetine büyük katkıları ol-
muştur.
Eski Türklerde otlak ve meralar devletin malı sayılıyor-
du. Bu nedenle toplumda büyük toprak sahibi kişiler
yoktu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği
savunulabilir?
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
VAFITYT 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) ve toplam 20 soru vardır. DENE 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısr 1. Mezopotamya'nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kö- kenli bir kavim olan Sümerler, MÖ IV. binde Aşağı Me- zopotamya'ya yerlesmislerdir. Burada şehir devletleri kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkabilecek bir sonuç değildir? 2. A Mezopotamya medeniyetinin temelini Sümerler oluşturmuştur. B) Mezopotamya'da tarihî devirler Sümerlerle başla- mıştır. C) Biffhen ilk yazılı hukuk kurallarını Sümerler oluştur- muştur. bulan D) Mezopotamya'da yazıyı ilk defa Sümerler kullan- 3. iştir. E) Sümerlerin Avrupa medeniyetine büyük katkıları ol- muştur. Eski Türklerde otlak ve meralar devletin malı sayılıyor- du. Bu nedenle toplumda büyük toprak sahibi kişiler yoktu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir?
C)Yalnız III
aşlayarak doğaya
bulunmuştur.
olduğu söyle-
alnız III
A) Yalnız I
D) I ve IV
(ofaga
6. Anadolu'da, bir höyükte yapılan kazılarda, kilden yapılmı
kırık çanak parçalarına, demirden yapılmış orağa altın ve
gümüşten yapılmış takılara rastlanmıştır.
4
Buna göre bu bölge ile ilgili;
Madenlerin işlendiği
fi
Seramikten, gereçlerin yapıldığı
III Tarımsal faaliyetlerle yerleşik yaşama geçildiği
durumlarından hangilerinin, gerçekleşmiş olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız 1
D) Il ve Ill
E) Ill ve V
B) Yalniz II
C) I ve ll
E) I, II ve III
9.
111.
masi
gelişmelerinden hangi
A) Yalnız I
B) Y
D) II ve III
Anadolu'da bulunar
aşağıdaki uygarlıkl
A) Hitit
D) Frig
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
C)Yalnız III aşlayarak doğaya bulunmuştur. olduğu söyle- alnız III A) Yalnız I D) I ve IV (ofaga 6. Anadolu'da, bir höyükte yapılan kazılarda, kilden yapılmı kırık çanak parçalarına, demirden yapılmış orağa altın ve gümüşten yapılmış takılara rastlanmıştır. 4 Buna göre bu bölge ile ilgili; Madenlerin işlendiği fi Seramikten, gereçlerin yapıldığı III Tarımsal faaliyetlerle yerleşik yaşama geçildiği durumlarından hangilerinin, gerçekleşmiş olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız 1 D) Il ve Ill E) Ill ve V B) Yalniz II C) I ve ll E) I, II ve III 9. 111. masi gelişmelerinden hangi A) Yalnız I B) Y D) II ve III Anadolu'da bulunar aşağıdaki uygarlıkl A) Hitit D) Frig
9.
Batı Anadolu'da Efes, Milet, İzmir gibi polis denilen şehir devlet-
lerinden oluşan iyonlarda din adamları yönetimde etkiliydi fakat
yönetimde hâkim güç aristokratlardı.
Bu bilgilere bakıldığında İyonlarda;
sınıf ayrımı,
II. oligarşik oluşum,
III. teokratik anlayış
durumlarından hangilerinin görüldüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
9. Batı Anadolu'da Efes, Milet, İzmir gibi polis denilen şehir devlet- lerinden oluşan iyonlarda din adamları yönetimde etkiliydi fakat yönetimde hâkim güç aristokratlardı. Bu bilgilere bakıldığında İyonlarda; sınıf ayrımı, II. oligarşik oluşum, III. teokratik anlayış durumlarından hangilerinin görüldüğü söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
Türk takvimiy-
tır.?
Imiştir.?
2. İlk Çağ'da Anadolu'da görülen;
I. Tapates adı verilen halı ve kilimlerin dokunması,
II. Fibula denilen çengelli iğnelerin icat edilmesi,
III. çivi kullanmadan çeşitli mobilyaların yapılması
gelişmelerinden hangileri Frigler ile ilgilidir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
5.
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
Türk takvimiy- tır.? Imiştir.? 2. İlk Çağ'da Anadolu'da görülen; I. Tapates adı verilen halı ve kilimlerin dokunması, II. Fibula denilen çengelli iğnelerin icat edilmesi, III. çivi kullanmadan çeşitli mobilyaların yapılması gelişmelerinden hangileri Frigler ile ilgilidir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 5.
06-3
MOOOL IMPARATORLUĞU
drag f
**********
Yes
Bill Hot
L
MINKÁS TAN
Cengiz İmparatorluğu'yla ilgili olarak verilen bu hari-
taya bakıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisi ya
pilamaz
Çok uluslu bir yapının oluştuğu
Akdeniz'in Moğol hâkimiyetinde olduğu
Anadolu'nun Moğol hâkimiyetinde olduğu
Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir imparator-
luk olduğu
E) Misir ve Hicaz topraklarının işgale uğramadığı
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
06-3 MOOOL IMPARATORLUĞU drag f ********** Yes Bill Hot L MINKÁS TAN Cengiz İmparatorluğu'yla ilgili olarak verilen bu hari- taya bakıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisi ya pilamaz Çok uluslu bir yapının oluştuğu Akdeniz'in Moğol hâkimiyetinde olduğu Anadolu'nun Moğol hâkimiyetinde olduğu Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir imparator- luk olduğu E) Misir ve Hicaz topraklarının işgale uğramadığı
TYT
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-
ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olm
(21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru vardır.
1.
1. Suçu işleyenin yakınlarının da aynı cezaya
çarptırılması
II. Kadınlar ve erkeklerin aynı suçu
işlediklerinde aynı cezaya çarptırılmaları
III. Köle ve kölenin sahibinin farklı cezalara
çarptırılmaları
İlk Çağ uygarlıklarında cezalandırma sistemi ile
ilgili bazı uygulamalar yukarıda verilmiştir.
SOSYAL BIE
Buna göre hangileri "kolektif ceza" kavramına
örnek olarak gösterilebilir?
Yalnız i
D) Pye II
B) Yalnız
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
TYT Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11- ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olm (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru vardır. 1. 1. Suçu işleyenin yakınlarının da aynı cezaya çarptırılması II. Kadınlar ve erkeklerin aynı suçu işlediklerinde aynı cezaya çarptırılmaları III. Köle ve kölenin sahibinin farklı cezalara çarptırılmaları İlk Çağ uygarlıklarında cezalandırma sistemi ile ilgili bazı uygulamalar yukarıda verilmiştir. SOSYAL BIE Buna göre hangileri "kolektif ceza" kavramına örnek olarak gösterilebilir? Yalnız i D) Pye II B) Yalnız E) I, II ve III C) Yalnız III
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kü
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın
1.
1. İlk Çağ'da kurulan devletlerin bir çoğunda hüküm-
darlar egemenliklerini dine dayandırmışlar ve din
adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.
TOWE
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir göster-
gesi olduğu savunulabilir?
1
19/nolayst (A
A) Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaştığının
B) Kabilecilik anlayışının önem kazandığının
C) Feodal yönetimlerin kurulduğunun
D) Laik olmayan devlet anlayışının benimsendiğinin
E) Sınıf farklılıklarının ortaya çıktığının
yınları
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
SOSYAL BİLİMLER TESTİ Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kü yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın 1. 1. İlk Çağ'da kurulan devletlerin bir çoğunda hüküm- darlar egemenliklerini dine dayandırmışlar ve din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır. TOWE Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir göster- gesi olduğu savunulabilir? 1 19/nolayst (A A) Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaştığının B) Kabilecilik anlayışının önem kazandığının C) Feodal yönetimlerin kurulduğunun D) Laik olmayan devlet anlayışının benimsendiğinin E) Sınıf farklılıklarının ortaya çıktığının yınları
12. Bölgeyi istila eden Arilerin egemenliklerini sürekli
kılmak amacıyla uyguladıkları "Kast Sistemi"nin sosyal
tabakalaşmaya neden olduğu uygarlık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bizans
D) Moğol
B) Çin
E) Hint
C) Sasani
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
12. Bölgeyi istila eden Arilerin egemenliklerini sürekli kılmak amacıyla uyguladıkları "Kast Sistemi"nin sosyal tabakalaşmaya neden olduğu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Bizans D) Moğol B) Çin E) Hint C) Sasani
Örnek Soru 9
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun
sözcüklerle doldurunuz.
1. Ege uygarlıklarından ilki ....
önemli yerleşim merkezleri ise
2.
en
uygarlığı Mora'da kurulmuş ve
bu uygarlık Çanakkale Boğazı egemenliği için
savaşmıştır.
3. Yunanlılarda Atina ve Sparta arasındaki savaşın
.........., bu savaşta .....
adı .....
. galip gelmiştir.
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
Örnek Soru 9 Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 1. Ege uygarlıklarından ilki .... önemli yerleşim merkezleri ise 2. en uygarlığı Mora'da kurulmuş ve bu uygarlık Çanakkale Boğazı egemenliği için savaşmıştır. 3. Yunanlılarda Atina ve Sparta arasındaki savaşın .........., bu savaşta ..... adı ..... . galip gelmiştir.
ri yetiştirilmeye
evler inşa ed
keskin ve kulla
aşlar ayrıca top
emi için;
SI
mesi
stiği savunu
7.
- Tarih boyunca Hint topraklarının, değişik kavimlerin
istilasına uğraması
- Arilerin, Hindistan'a getirdiği "Kast Sitemi"nin toplum-
sal barışı engellemesi.
Dikkate alındığında Hindistan'da;
I. Ticari yaşam hızlanmıştır.
II. Sürekli göçler yaşanmıştır.
III. Tarihsel süreçte ulus olma bilincine ulaşılamamıştır.
yargılarından hangilerine, öncelikle ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B Yalnız II
C) Yalnız III
D) I yell
E) II ve III
O
10. İlk Çağ Anadolu uy
biri tarımdır.
S
Lidyalıların kold
II. Frigler'in sabar
III. Urartular'ın su
artan suyun b
durumlarından h
A) Yalnız I
D) II ve
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
ri yetiştirilmeye evler inşa ed keskin ve kulla aşlar ayrıca top emi için; SI mesi stiği savunu 7. - Tarih boyunca Hint topraklarının, değişik kavimlerin istilasına uğraması - Arilerin, Hindistan'a getirdiği "Kast Sitemi"nin toplum- sal barışı engellemesi. Dikkate alındığında Hindistan'da; I. Ticari yaşam hızlanmıştır. II. Sürekli göçler yaşanmıştır. III. Tarihsel süreçte ulus olma bilincine ulaşılamamıştır. yargılarından hangilerine, öncelikle ulaşılabilir? A) Yalnız I B Yalnız II C) Yalnız III D) I yell E) II ve III O 10. İlk Çağ Anadolu uy biri tarımdır. S Lidyalıların kold II. Frigler'in sabar III. Urartular'ın su artan suyun b durumlarından h A) Yalnız I D) II ve