İlk Çağ Soruları

enleme
750'de
elerde
dulları,
-ri ko-
= için
=tir.
;
uğu,
nem
des-
bi-
k
1.
TEST 1
Kültür, bir millete ait maddi ve manevi
değerler bütünüdür. Bu değerler göç,
savaş, ticaret gibi yollarla dünyanın
farklı bölgelerine taşınmış ve kültürler
arası etkileşim meydana gelmiştir.
kh
Buna göre, İlk Çağ uygarlıklarına
ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi
kültürler arası etkileşime örnek gös-
terilemez?
A) Hitit ile Mısır uygarlığı arasında
imzalanan Kadeş Barış Antlaşması
B) Mısırlıların firavunlar için piramitler,
halk için labirent adı verilen mezar-
lar yapması
CYM
CV Mezopatamya uygarlıklarının ortak
dilinin Akadça olması
D) Fenikelilerin denizaşırı seferler
yaparak koloniler kurması
4.
E) Lidyalıların, Sardes'tan başlayarak
Mezopatamya'ya kadar uzanan
Kral Yolu'nu yapması
5.
1.
11.
III.
Yuka
lerd
gile
A)
C)
M
Tarih
İlk Çağ
enleme 750'de elerde dulları, -ri ko- = için =tir. ; uğu, nem des- bi- k 1. TEST 1 Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bu değerler göç, savaş, ticaret gibi yollarla dünyanın farklı bölgelerine taşınmış ve kültürler arası etkileşim meydana gelmiştir. kh Buna göre, İlk Çağ uygarlıklarına ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi kültürler arası etkileşime örnek gös- terilemez? A) Hitit ile Mısır uygarlığı arasında imzalanan Kadeş Barış Antlaşması B) Mısırlıların firavunlar için piramitler, halk için labirent adı verilen mezar- lar yapması CYM CV Mezopatamya uygarlıklarının ortak dilinin Akadça olması D) Fenikelilerin denizaşırı seferler yaparak koloniler kurması 4. E) Lidyalıların, Sardes'tan başlayarak Mezopatamya'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yapması 5. 1. 11. III. Yuka lerd gile A) C) M
TARİH SORU BANKASI
3 Mısırlılar, tanrılarını genellikle hayvan ve bazen de in-
san şeklinde düşündüklerinden onlara barınak evler
yapmışlardır.
Bu bilgiye göre;
1. Dinsel inançlar, toplumların mimari çalışmalarına
etki etmiştir.
II. Siyasi hakimiyet toplumların dinsel birliğini sağla-
mıştır.
III. Mısır'da tek tanrılı din anlayışı hakimdir.
yargılarından hangileri şöylenebilir?
A) Yalnız I
ho
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
İlk Çağ
TARİH SORU BANKASI 3 Mısırlılar, tanrılarını genellikle hayvan ve bazen de in- san şeklinde düşündüklerinden onlara barınak evler yapmışlardır. Bu bilgiye göre; 1. Dinsel inançlar, toplumların mimari çalışmalarına etki etmiştir. II. Siyasi hakimiyet toplumların dinsel birliğini sağla- mıştır. III. Mısır'da tek tanrılı din anlayışı hakimdir. yargılarından hangileri şöylenebilir? A) Yalnız I ho D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III
ANTRENMAN
TESTI
Orta Çağ'da Dün
Sümerlerde hür vatandaşlar vergi ödemek zorundayken Urkagina, sosyal adaletsizliği önlemek için bir-
çok vergiyi kaldırmıştır. Güçlü bir yapıya sahip olan Roma'da ise tarımdan elde edilen fazla ürünün vergi-
lendirilmesiyle oluşan kaynaklar; orduyu, bürokrasiyi ve şehirli nüfusu beslemiştir.
Yalnız bu bilgilere dayanarak;
1. Uygulamalar zamanla toplumsal huzursuzluk meydana getirmiştir.
II. Bazı devletler toplanan vergileri askeri amaç için kullanmıştır.
III. Sümerlerin uygulamaları Romalıları etkilemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Ünite - 3
D) I ve II
E) I, II ve III
SINAVA HAZIF
TESTI
1. Bizans İmpa
ürünlerin Av
tiği yollar üz
hiptir. İpek
Türklerle itt
Buna göre
koruma d
A) Asker
2. Sasani
Tarih
İlk Çağ
ANTRENMAN TESTI Orta Çağ'da Dün Sümerlerde hür vatandaşlar vergi ödemek zorundayken Urkagina, sosyal adaletsizliği önlemek için bir- çok vergiyi kaldırmıştır. Güçlü bir yapıya sahip olan Roma'da ise tarımdan elde edilen fazla ürünün vergi- lendirilmesiyle oluşan kaynaklar; orduyu, bürokrasiyi ve şehirli nüfusu beslemiştir. Yalnız bu bilgilere dayanarak; 1. Uygulamalar zamanla toplumsal huzursuzluk meydana getirmiştir. II. Bazı devletler toplanan vergileri askeri amaç için kullanmıştır. III. Sümerlerin uygulamaları Romalıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Ünite - 3 D) I ve II E) I, II ve III SINAVA HAZIF TESTI 1. Bizans İmpa ürünlerin Av tiği yollar üz hiptir. İpek Türklerle itt Buna göre koruma d A) Asker 2. Sasani
3.
İlk Çağ toplumlarından Sümer, Hitit,
Hint, Lidya uygarlıklarının kuruldu-
ğu yerlerin ortak özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterile-
mez?
A) İklimin elverişli olması
B) Yaz yağışlarının bol olması
C) Su kaynaklarının bol olması
D) Tarım alanlarının geniş olması
istila ve saldırılara açık olması
Tarih
İlk Çağ
3. İlk Çağ toplumlarından Sümer, Hitit, Hint, Lidya uygarlıklarının kuruldu- ğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile- mez? A) İklimin elverişli olması B) Yaz yağışlarının bol olması C) Su kaynaklarının bol olması D) Tarım alanlarının geniş olması istila ve saldırılara açık olması
ığı
6.
1296 yılında Mısır Firavunu II. Ramses'in orduları, Hitit
ordularını kendi toprağı olan Suriye'de bulup yok etmek
için yola çıktı. Ancak Mısır-Hitit çatışmaları kesin olarak
sonuçlanmamış bu durum iki tarafı barış yapmaya zor-
lamıştır.
Paragrafta bulunan bilgilerde "tarih" biliminin aşağıdaki
özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir?
A) Yer - Surige
C) Sebep
B) Zaman
D) Sonuç -
E) Belgelere dayalı olma
Tarih
İlk Çağ
ığı 6. 1296 yılında Mısır Firavunu II. Ramses'in orduları, Hitit ordularını kendi toprağı olan Suriye'de bulup yok etmek için yola çıktı. Ancak Mısır-Hitit çatışmaları kesin olarak sonuçlanmamış bu durum iki tarafı barış yapmaya zor- lamıştır. Paragrafta bulunan bilgilerde "tarih" biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir? A) Yer - Surige C) Sebep B) Zaman D) Sonuç - E) Belgelere dayalı olma
6. Papirüsün Mısır'da, parşömenin Bergama'da, kâğıdın
Çin'de bulunup yaygınlaşmış olmasıyla aşağıdakiler-
den hangisi arasında ilişki kurulamaz?
A) Yazıyı kaydetme amacıyla farklı nesnelerden yararlanıl-
ması
B) Mısır ve Bergama'da İlk Çağ'ın en büyük kütüphaneleri-
nin kurulması
C) Mısırlılar ile Bergamalıların yazım malzemesi rekabeti-
ne girmesi
Siyasi yapıda site ve nom gibi örgütlenmelerin ortaya
çıkması
Mısır, Bergama ve Çin'de canlı bir kültür hayatının ol-
masi
Tarih
İlk Çağ
6. Papirüsün Mısır'da, parşömenin Bergama'da, kâğıdın Çin'de bulunup yaygınlaşmış olmasıyla aşağıdakiler- den hangisi arasında ilişki kurulamaz? A) Yazıyı kaydetme amacıyla farklı nesnelerden yararlanıl- ması B) Mısır ve Bergama'da İlk Çağ'ın en büyük kütüphaneleri- nin kurulması C) Mısırlılar ile Bergamalıların yazım malzemesi rekabeti- ne girmesi Siyasi yapıda site ve nom gibi örgütlenmelerin ortaya çıkması Mısır, Bergama ve Çin'de canlı bir kültür hayatının ol- masi
2.
●
Sasanilerde hükümdarın Tanrı Ahuramazda adına dün-
yaya iyiliği yaymakla görevli olduğuna,
Moğollarda Cengiz Han soyunun Gök Tanrı tarafından
ülkeyi yönetmek için seçildiğine,
Bizans'ta imparatorların Tanrı'nın iradesiyle göreve gel-
diğine inanılmıştır.
Bu örneklere bakılarak Orta Çağ devletleriyle ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Farklı inançlara saygılı bir yönetimin uygulandığına
B) (Federal devlet yapısının benimsendiğine
Din adamlarının desteğini alan ailelerin yönetimi ele ge-
çirebildiğine
yasal egemenliğin dinî inançlar üzerinden meşrulaştı-
rıldığına
E Halkın örf ve adetlerinin yönetimde belirleyici olduğuna
15
3.
Hz. Öm
leri üze
olmaya
alinan P
ötürü de
Bu bilg
Mú
11 Ord
IIMús
yargılan
A) Yalpr
Tarih
İlk Çağ
2. ● Sasanilerde hükümdarın Tanrı Ahuramazda adına dün- yaya iyiliği yaymakla görevli olduğuna, Moğollarda Cengiz Han soyunun Gök Tanrı tarafından ülkeyi yönetmek için seçildiğine, Bizans'ta imparatorların Tanrı'nın iradesiyle göreve gel- diğine inanılmıştır. Bu örneklere bakılarak Orta Çağ devletleriyle ilgili aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Farklı inançlara saygılı bir yönetimin uygulandığına B) (Federal devlet yapısının benimsendiğine Din adamlarının desteğini alan ailelerin yönetimi ele ge- çirebildiğine yasal egemenliğin dinî inançlar üzerinden meşrulaştı- rıldığına E Halkın örf ve adetlerinin yönetimde belirleyici olduğuna 15 3. Hz. Öm leri üze olmaya alinan P ötürü de Bu bilg Mú 11 Ord IIMús yargılan A) Yalpr
5. Konya Çatalhöyük, insanlık tarihinin ilk şehir
yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.
Bu durum,
I. Anadolu, dünya uygarlık tarihine katkıda
bulunmuştur.
II. Kent kültürü Anadolu'da gelişmiştir.
III. İlk yerleşik yaşam Anadolu'da görülmüş-
tür.
yargılarından hangilerine kanıt olarak gös-
terilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve II
C) Yalnız III
E), II ve III
Tarih
İlk Çağ
5. Konya Çatalhöyük, insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir. Bu durum, I. Anadolu, dünya uygarlık tarihine katkıda bulunmuştur. II. Kent kültürü Anadolu'da gelişmiştir. III. İlk yerleşik yaşam Anadolu'da görülmüş- tür. yargılarından hangilerine kanıt olarak gös- terilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II I ve II C) Yalnız III E), II ve III
7.
Fenikeliler ticari faaliyetleri sırasında Mısır ve
Mezopotamya'nın her alanındaki bilgi birikimi
ve kültürünü Akdeniz havzasına yaymışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt
Ja
pa
15-25
olarak gösterilebilir?
A) Koloni denilen liman kentlerini kurmaları
B) Fenikelilerin cam eşya yapımında ileri git-
meleri
C) Şehir devletleri halinde yaşamaları
D) Dağınık bir ülke olan Lübnan'da bulunma-
ları
E) İyon ve Yunanlıların, Fenike alfabesini kul-
lanması
Tarih
İlk Çağ
7. Fenikeliler ticari faaliyetleri sırasında Mısır ve Mezopotamya'nın her alanındaki bilgi birikimi ve kültürünü Akdeniz havzasına yaymışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt Ja pa 15-25 olarak gösterilebilir? A) Koloni denilen liman kentlerini kurmaları B) Fenikelilerin cam eşya yapımında ileri git- meleri C) Şehir devletleri halinde yaşamaları D) Dağınık bir ülke olan Lübnan'da bulunma- ları E) İyon ve Yunanlıların, Fenike alfabesini kul- lanması
Jardan
nsur-
8. Coğrafi konumu nedeniyle Orta As-
ya'da dönem dönem şiddetli kuraklık-
lar yaşanmıştır. Bu da bazı bölgeler-
de hem kıtlığın yaşanmasına hem de
salgın hastalıkların görülmesine neden
olmuştur. Kıtlığın yaşandığı yerlerde
geçimini hayvancılıktan sağlayan Türk-
ler, hayvanları için yeterli otlak bula-
mamıştır.
Buna göre;
I başka bölgelere göç edilmesi,
IL nüfus artışının olması,
III yerleşik hayata geçilmesi
durumlarından hangilerinin ger-
çekleşmesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
İlk Çağ
Jardan nsur- 8. Coğrafi konumu nedeniyle Orta As- ya'da dönem dönem şiddetli kuraklık- lar yaşanmıştır. Bu da bazı bölgeler- de hem kıtlığın yaşanmasına hem de salgın hastalıkların görülmesine neden olmuştur. Kıtlığın yaşandığı yerlerde geçimini hayvancılıktan sağlayan Türk- ler, hayvanları için yeterli otlak bula- mamıştır. Buna göre; I başka bölgelere göç edilmesi, IL nüfus artışının olması, III yerleşik hayata geçilmesi durumlarından hangilerinin ger- çekleşmesi beklenir? A) Yalnız I B) Yalnız III ve III D) II ve III E) I, II ve III
ri gitmişler-
ri ve mezar
cok önemli
hangisi-
/benimhocam
11. İlk Çağ Yunan uygarlığında iki önemli şehir devleti olan
Atinalılar ile Spartalılar arasında 27 yıl süren Peleponnes
savaşları yaşanmıştır.
Bu savaşlar;
1. Anadolu'nun Pers istilasına açık hâle gelmesi,
II. Yunanlarda siyasi birliğin kurulmasını geciktirmesi,
III. Olimpiyat oyunlarının Yunan şehir devletleri tarafından
başlatılması
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden
olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve Il
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2.
Tarih
İlk Çağ
ri gitmişler- ri ve mezar cok önemli hangisi- /benimhocam 11. İlk Çağ Yunan uygarlığında iki önemli şehir devleti olan Atinalılar ile Spartalılar arasında 27 yıl süren Peleponnes savaşları yaşanmıştır. Bu savaşlar; 1. Anadolu'nun Pers istilasına açık hâle gelmesi, II. Yunanlarda siyasi birliğin kurulmasını geciktirmesi, III. Olimpiyat oyunlarının Yunan şehir devletleri tarafından başlatılması durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? A) Yalnız I D) I ve Il B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 2.
Sarmal Tarih Soru Bankası
10. Suriye'de yapılan arkeolojik çalışmalar doğrultu-
sunda bulunan en eski mühür örnekleri, Yeni Taş
Devri'nde MÖ VII. binin ikinci yarısına aittir.
Bu bilgilere göre mühürlerle ilgili;
I. Devletlerin bağımsızlık sembolleridir.
II. Madenlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır.
III. Mezopotamya uygarlıkları tarafından kullanıl-
mıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
(A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve III
B
1
SARMAL
22
Top
tay
ma
✓ Tü
Öz
çil
K5O
g
Tarih
İlk Çağ
Sarmal Tarih Soru Bankası 10. Suriye'de yapılan arkeolojik çalışmalar doğrultu- sunda bulunan en eski mühür örnekleri, Yeni Taş Devri'nde MÖ VII. binin ikinci yarısına aittir. Bu bilgilere göre mühürlerle ilgili; I. Devletlerin bağımsızlık sembolleridir. II. Madenlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. III. Mezopotamya uygarlıkları tarafından kullanıl- mıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? (A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve III B 1 SARMAL 22 Top tay ma ✓ Tü Öz çil K5O g
.. Sarmal Tarih Soru Bankası
7. Sasanilerdeki danışma meclisi, Roma İmparatorlu-
ğu'ndaki konsüllerle benzerlik göstermektedir. Ancak
Roma'daki konsüller Sasani meclisine göre daha de-
mokratik bir yapıya sahiptir.
Bu durumun ortaya çıkmasında Sasani meclisi-
nin hangi özelliğe sahip olmasının etkili olduğu G
söylenebilir?
L
A) Hükümdarın başkomutanlık yetkisini elinde bu-
lundurması
B
B) Meclis üyelerinin halk tarafından seçilmesi
CHanedan üyelerinin mecliste daha etkin olması
D) Toplum içerisinde katı bir sınıf ayrımının olması
E) Ülke topraklarının eyaletlere bölünmesi
S
A
R
M
A
L
24
Antik Misi
yola çıkara
1.
çeşitli t
I
parali
III. hayvan
yargılarım
A) Yalnız
D
Tarih
İlk Çağ
.. Sarmal Tarih Soru Bankası 7. Sasanilerdeki danışma meclisi, Roma İmparatorlu- ğu'ndaki konsüllerle benzerlik göstermektedir. Ancak Roma'daki konsüller Sasani meclisine göre daha de- mokratik bir yapıya sahiptir. Bu durumun ortaya çıkmasında Sasani meclisi- nin hangi özelliğe sahip olmasının etkili olduğu G söylenebilir? L A) Hükümdarın başkomutanlık yetkisini elinde bu- lundurması B B) Meclis üyelerinin halk tarafından seçilmesi CHanedan üyelerinin mecliste daha etkin olması D) Toplum içerisinde katı bir sınıf ayrımının olması E) Ülke topraklarının eyaletlere bölünmesi S A R M A L 24 Antik Misi yola çıkara 1. çeşitli t I parali III. hayvan yargılarım A) Yalnız D
at edi
grafik (çivi
t biçimine
sonra her
un mikta-
u tabletler
man alan
si da çok
slerini ko-
ıdakiler-
atkı sağ- B
artmaya G
möğrenil-
esinin ol-
will
S
R
M
12. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ medeniyetlerinin
bilime yapmış olduğu katkılar arasında gösterile-
mez?
A) Çarpım tablosu ve dört işlem
B) Suyun kaldırma kuvveti ilkesi
C)) Sıfır sayısı horami
D Yerçekimi kanunu
E) Güneş yılı esasli takvim
ÖĞREN
Meşruiy
Bir eyl
dar
SP
Durumu)
toplum tarafın-
uygun, hukuki,
mesi demektir.
E) F
3. İlk c
bul
4.
Bu
ne
A
Tarih
İlk Çağ
at edi grafik (çivi t biçimine sonra her un mikta- u tabletler man alan si da çok slerini ko- ıdakiler- atkı sağ- B artmaya G möğrenil- esinin ol- will S R M 12. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ medeniyetlerinin bilime yapmış olduğu katkılar arasında gösterile- mez? A) Çarpım tablosu ve dört işlem B) Suyun kaldırma kuvveti ilkesi C)) Sıfır sayısı horami D Yerçekimi kanunu E) Güneş yılı esasli takvim ÖĞREN Meşruiy Bir eyl dar SP Durumu) toplum tarafın- uygun, hukuki, mesi demektir. E) F 3. İlk c bul 4. Bu ne A
4+
3.
Aşağıdakilerden hangisinde 1. de verilen durumun II. ye
ortam hazırladığı söylenemez? X
A)
Ateşin bulunması
B) Ürünlerin çoğalması
C) Tekerleğin icadı
Yazılı kanunların
oluşturulması
E) Gökyüzü olaylarının
incelenmesi
Madenlerin eritilmesi
Takas ticaretinin başlaması ✓
Uygarlıklar arasında etkile-
şimin artması
Toplumsal sınıfların ortaya
çıkması
Takvimlerin ortaya çıkması
Tarih
İlk Çağ
4+ 3. Aşağıdakilerden hangisinde 1. de verilen durumun II. ye ortam hazırladığı söylenemez? X A) Ateşin bulunması B) Ürünlerin çoğalması C) Tekerleğin icadı Yazılı kanunların oluşturulması E) Gökyüzü olaylarının incelenmesi Madenlerin eritilmesi Takas ticaretinin başlaması ✓ Uygarlıklar arasında etkile- şimin artması Toplumsal sınıfların ortaya çıkması Takvimlerin ortaya çıkması
Tarih öncesi devirlerde ortaya çıkan,
1. Mezopotamya'da şehir devletlerinin kurulması,
II. mağara duvarlarına resimlerin çizilmesi,
III. taştan sonra topraktan da ihtiyaçları karşılamaya
yönelik eşyalar yapılması
durumlarının Yeni Tas, Orta Taş ve Tunç devir-
leriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru
sıralanmıştır?
A) I, II, III
8 DK
D) I, III, II
B) II, III, I
C) III, I, II
E) III, II, I
Tarih
İlk Çağ
Tarih öncesi devirlerde ortaya çıkan, 1. Mezopotamya'da şehir devletlerinin kurulması, II. mağara duvarlarına resimlerin çizilmesi, III. taştan sonra topraktan da ihtiyaçları karşılamaya yönelik eşyalar yapılması durumlarının Yeni Tas, Orta Taş ve Tunç devir- leriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A) I, II, III 8 DK D) I, III, II B) II, III, I C) III, I, II E) III, II, I