Karahanlılar ve Gazneliler Soruları

i
İl
11
11
II.
II.
II.
II.
1. Anadolu'da Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları yolunda
Osmanlı Devleti'yle en çok mücadele eden beylik Karama-
noğulları olmuş ve beylikler üzerinde egemenlik kurmaya
çalışmıştır.
Karamanoğullarının böyle bir tutum sergilemesinde;
Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihlerine ağırlık vermesi,
kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı
olarak görmeleri,
III. yöneticilerinin ve halkın Türk olması
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
A Yalnız I
B) Yalnız III
I ve III
E) II ve III
Ive ll
Os
kul
A)
5. K
e
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
i İl 11 11 II. II. II. II. 1. Anadolu'da Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları yolunda Osmanlı Devleti'yle en çok mücadele eden beylik Karama- noğulları olmuş ve beylikler üzerinde egemenlik kurmaya çalışmıştır. Karamanoğullarının böyle bir tutum sergilemesinde; Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihlerine ağırlık vermesi, kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak görmeleri, III. yöneticilerinin ve halkın Türk olması durumlarından hangileri etkili olmamıştır? A Yalnız I B) Yalnız III I ve III E) II ve III Ive ll Os kul A) 5. K e
7. Karahanlıların
üzeri-
baskısı
artan
ne Horasan'a göç etmek zorunda kalan
Selçuklular bu bölgede aşağıdakilerden
hangisi ile mücadele etmek zorunda kal-
mıştır?
A) Eyyubiler
B) Gazneliler
C) Mümlükler-
D) Akşitler-
E) Büveyhoğulları
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
7. Karahanlıların üzeri- baskısı artan ne Horasan'a göç etmek zorunda kalan Selçuklular bu bölgede aşağıdakilerden hangisi ile mücadele etmek zorunda kal- mıştır? A) Eyyubiler B) Gazneliler C) Mümlükler- D) Akşitler- E) Büveyhoğulları
2.
Kök Türkler ve Uygurlar zamanında büyük gelişme gös-
teren Türk kültür ve medeniyeti Karahanlılardan itibaren
İslam kültür ve medeniyeti ile kaynaşmış, Türk-İslam
medeniyetinin temellerinin atılmasını sağlamıştır.
Bu bilgiden hareketle Karahanlılarla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi kesin olarak söylenir?
A) Orta Asya'dan farklı coğrafyalara göç ettikleri
B) İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri ol-
dukları
C) Türk kültürünün gelişimini olumsuz etkiledikleri
D) Kök Türk ve Uygur devletleriyle çağdaş oldukları
Konargöçer yaşamı terk ettikleri
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
2. Kök Türkler ve Uygurlar zamanında büyük gelişme gös- teren Türk kültür ve medeniyeti Karahanlılardan itibaren İslam kültür ve medeniyeti ile kaynaşmış, Türk-İslam medeniyetinin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Bu bilgiden hareketle Karahanlılarla ilgili aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir? A) Orta Asya'dan farklı coğrafyalara göç ettikleri B) İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri ol- dukları C) Türk kültürünün gelişimini olumsuz etkiledikleri D) Kök Türk ve Uygur devletleriyle çağdaş oldukları Konargöçer yaşamı terk ettikleri
Türk-İslam devletlerinden Gazneliler ile
Selçuklulanı karşı karşıya getiren neden
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baharat Yolu'nu ele geçirmek
B) Horasan bölgesinde egemenlik kurmak
C) Anadolu'ya akınlar düzenlemek
D) Islam dünyasının dini liderliğini ele geçir-
mek
E) Abbasi hilafet merkezini ortadan kaldırmak
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
Türk-İslam devletlerinden Gazneliler ile Selçuklulanı karşı karşıya getiren neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Baharat Yolu'nu ele geçirmek B) Horasan bölgesinde egemenlik kurmak C) Anadolu'ya akınlar düzenlemek D) Islam dünyasının dini liderliğini ele geçir- mek E) Abbasi hilafet merkezini ortadan kaldırmak
Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devleti olan
BybKarahanlılarda yöneticilerin ve halkın Türk olmasından
dolayı Türk kimliği korunmuştur.
1.
onlar Bu duruma Karahanlıların;
1. resmî dilin Türkçe olmasi
II. ikili teşkilatla yönetilmeleri,
hips MA
III. medreselerde şeri hukukun öğretilmesi sd (
özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız 1-
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devleti olan BybKarahanlılarda yöneticilerin ve halkın Türk olmasından dolayı Türk kimliği korunmuştur. 1. onlar Bu duruma Karahanlıların; 1. resmî dilin Türkçe olmasi II. ikili teşkilatla yönetilmeleri, hips MA III. medreselerde şeri hukukun öğretilmesi sd ( özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? B) Yalnız II A) Yalnız 1- D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
28. Maveraünnehir ve doğusunda Türklerin yaşa-
dığı bölgelerde hâkimiyet kuran, başlangıçta
eski Türk devletlerinin genel özelliklerini de-
vam ettiren ancak zamanla devlet yönetimin-
de İslam devletlerinden etkilenerek Türk-İslam
devlet yapısının oluşumunda bir köprü vazifesi
gören Türk-İslam devleti aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Selçuklular
C) Gazneliler
E) Osmanlılar
B) Karahanlılar
D) Memlüklar
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
28. Maveraünnehir ve doğusunda Türklerin yaşa- dığı bölgelerde hâkimiyet kuran, başlangıçta eski Türk devletlerinin genel özelliklerini de- vam ettiren ancak zamanla devlet yönetimin- de İslam devletlerinden etkilenerek Türk-İslam devlet yapısının oluşumunda bir köprü vazifesi gören Türk-İslam devleti aşağıdakilerden han- gisidir? A) Selçuklular C) Gazneliler E) Osmanlılar B) Karahanlılar D) Memlüklar
5.
I. Devletin bürokrasi dilinin Türkçe olması
II. Uygur alfabesini kullanmaları
III. Burslu öğrencilik sistemini başlatmaları
Bu özelliklerden hangileri Karahanlıların sosyal dev-
let anlayışına sahip olduklarını gösterir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
5. I. Devletin bürokrasi dilinin Türkçe olması II. Uygur alfabesini kullanmaları III. Burslu öğrencilik sistemini başlatmaları Bu özelliklerden hangileri Karahanlıların sosyal dev- let anlayışına sahip olduklarını gösterir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
14. Karahanlılar İslam dinine intikal etmelerine rağmen, Türk
kültürünün ve yönetim anayışının izlerini hiçbir zaman terk
etmemişlerdir.
Buna göre;
Ülkenin doğu ve batı anlayışı ile idare edilmesi,
11. Her alanda Türkçe'nin resmi dil kabul edilmesi,
M. Gaza ve Cihad anlayışıyla fetih hareketlerinde
bulunulması,
IV. Kağan, Hakan ve Han gibi unvanlar kullanılması
durumlarından hangileri Karahanlıların Türk Kültüründer
izler taşıdıklarına kanıttır?
A) I vell
B) I, II ve III
D), Il ve IV
GI, II ve
E) I, II, III ve IV
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
14. Karahanlılar İslam dinine intikal etmelerine rağmen, Türk kültürünün ve yönetim anayışının izlerini hiçbir zaman terk etmemişlerdir. Buna göre; Ülkenin doğu ve batı anlayışı ile idare edilmesi, 11. Her alanda Türkçe'nin resmi dil kabul edilmesi, M. Gaza ve Cihad anlayışıyla fetih hareketlerinde bulunulması, IV. Kağan, Hakan ve Han gibi unvanlar kullanılması durumlarından hangileri Karahanlıların Türk Kültüründer izler taşıdıklarına kanıttır? A) I vell B) I, II ve III D), Il ve IV GI, II ve E) I, II, III ve IV
6.
Karahanlılar İslamiyet'i kabul ettikten sonra da kut
inancını devam ettirmişler, ülkeyi ikili teşkilata göre
yönetmişler ve Uygur alfabesini kullanmışlardır.
Bu bilgiye göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
A) Geleneksel Türk veraset sistemini uygulamaya
devam ettiklerine
B) Merkeziyetçi bir devlet olmadıklarına
C) Yerleşik yaşama geçtiklerine
D) Milli değerleri devam ettirmeyi önemsediklerine
E) Arap kültürünün etkisi altında kalmadıklarına
9. Sınıf eis TARİH Soru Bankası
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
6. Karahanlılar İslamiyet'i kabul ettikten sonra da kut inancını devam ettirmişler, ülkeyi ikili teşkilata göre yönetmişler ve Uygur alfabesini kullanmışlardır. Bu bilgiye göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Geleneksel Türk veraset sistemini uygulamaya devam ettiklerine B) Merkeziyetçi bir devlet olmadıklarına C) Yerleşik yaşama geçtiklerine D) Milli değerleri devam ettirmeyi önemsediklerine E) Arap kültürünün etkisi altında kalmadıklarına 9. Sınıf eis TARİH Soru Bankası
Karahanlı ordusu tamamen Türk-
lerden meydana gelirken Gazne
ordusu farklı topluluklardan oluş-
muştur.
Gaznelilerdeki bu değişiklik;
halkın farklı etnik yapıya
sahip olması,
II. aynı ırkların birlik haline gel-
mesini önleme isteği,
I. ekonominin ticarete dayalı
olması
durumlarından hangileri ile açık-
lanabilir?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
Karahanlı ordusu tamamen Türk- lerden meydana gelirken Gazne ordusu farklı topluluklardan oluş- muştur. Gaznelilerdeki bu değişiklik; halkın farklı etnik yapıya sahip olması, II. aynı ırkların birlik haline gel- mesini önleme isteği, I. ekonominin ticarete dayalı olması durumlarından hangileri ile açık- lanabilir? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III
5. Tarih Öğretmeni tahtada iki harita göstererek bu haritala-
rin hangi Türk İslam devletlerinin siyasi sınırlarını göster-
diğini sormuştur.
Ovan
A)
B)
C)
D)
II.
B
Kudos
KARADENİZ
Sina
Halep
Bam
Buhara
840-1212 yılları arasında egemenlik kurmuştur.
ARABİSTAN
Medine
Diyarbakır
Urfa Van
Mekke
Semerkant Tirmiz
Tiflis
Tebriz
Musul
Bağdal
Otrar
Kazvin Rey
Hemedan
Şiraz
OĞUZLAR
Eyyubiler
Gazneliler
Karahanlılar
Eyyubiler
Karahanlılar
ARAL GOLÜ
Kaşgar
Hotan
Harizm Buhara
Nişabur
Balasagun
Cend BALKAS GOLD
0
Aşkabat Semerkant
Mec
birar
Taşkent
Herat
UMMAN DENIZ
Kabil
A
Gazne
Kandebar
Kaşgar
11
flotan
Kaşmit
Multan
> Gimla
Delhi
Agra
Hami
Almalık Karagar
S
• Aksu
Memlükler
Eyyubiler
Selçuklular
Akşitler
Gazneliler
Benares
HİNDİSTAN
Ötüken G
19
Urumçi
4
TİBETLİLER
Turfan
963-1187 yılları arasında egemenlik kurmuştur.
Öğretmenin haritada gösterdiği devletler aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
Kamul
(Hami)
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
5. Tarih Öğretmeni tahtada iki harita göstererek bu haritala- rin hangi Türk İslam devletlerinin siyasi sınırlarını göster- diğini sormuştur. Ovan A) B) C) D) II. B Kudos KARADENİZ Sina Halep Bam Buhara 840-1212 yılları arasında egemenlik kurmuştur. ARABİSTAN Medine Diyarbakır Urfa Van Mekke Semerkant Tirmiz Tiflis Tebriz Musul Bağdal Otrar Kazvin Rey Hemedan Şiraz OĞUZLAR Eyyubiler Gazneliler Karahanlılar Eyyubiler Karahanlılar ARAL GOLÜ Kaşgar Hotan Harizm Buhara Nişabur Balasagun Cend BALKAS GOLD 0 Aşkabat Semerkant Mec birar Taşkent Herat UMMAN DENIZ Kabil A Gazne Kandebar Kaşgar 11 flotan Kaşmit Multan > Gimla Delhi Agra Hami Almalık Karagar S • Aksu Memlükler Eyyubiler Selçuklular Akşitler Gazneliler Benares HİNDİSTAN Ötüken G 19 Urumçi 4 TİBETLİLER Turfan 963-1187 yılları arasında egemenlik kurmuştur. Öğretmenin haritada gösterdiği devletler aşağıdaki- lerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Kamul (Hami)
8. Türk-İslam devletlerinin siyasi alanda bağımsız olma-
larına rağmen Abbasi halifesi adına hutbe okutmaları
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Komşu devletler ile ilişkileri geliştirmek
B) Siyasi gücünü ve otoritesini pekiştirmek
C) Islam dünyasının koruyucusu olduğunu göstermek
D) Hanedan üyelerine gözdağı vermek
E) Gaza ve cihat politikasını sürdürmek
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
8. Türk-İslam devletlerinin siyasi alanda bağımsız olma- larına rağmen Abbasi halifesi adına hutbe okutmaları aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? A) Komşu devletler ile ilişkileri geliştirmek B) Siyasi gücünü ve otoritesini pekiştirmek C) Islam dünyasının koruyucusu olduğunu göstermek D) Hanedan üyelerine gözdağı vermek E) Gaza ve cihat politikasını sürdürmek
29. Karahanlılar,
.
●
Bimaristan adı verilen hastanelerde hastaların ücretsiz
tedavi edilmesini sağlamışlar
●
Ribat adı verilen kervansaraylarda tüccarları belirli bir
süre ücretsiz konaklatmışlar
Medreselerde eğitim gören öğrencileri burslu okut-
muşlardır.
Karahanlıların bu özellikleri dikkate alındığında ulaşı-
labilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim faaliyetlerini önemsemişlerdir.
B) Sosyal devlet anlayışıyla hareket etmişlerdir.
C) Ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmuşlar-
dır.
D) Halkın sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
E) Eğitim hizmetlerini devletin kontrolünde tutmuşlardır.
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
29. Karahanlılar, . ● Bimaristan adı verilen hastanelerde hastaların ücretsiz tedavi edilmesini sağlamışlar ● Ribat adı verilen kervansaraylarda tüccarları belirli bir süre ücretsiz konaklatmışlar Medreselerde eğitim gören öğrencileri burslu okut- muşlardır. Karahanlıların bu özellikleri dikkate alındığında ulaşı- labilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim faaliyetlerini önemsemişlerdir. B) Sosyal devlet anlayışıyla hareket etmişlerdir. C) Ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmuşlar- dır. D) Halkın sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılamışlardır. E) Eğitim hizmetlerini devletin kontrolünde tutmuşlardır.
to
6.
Karahanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin
doğru olduğu söylenemez?
idari teşkilatlanmalarında geleneksel değerlere önem
verdikleri
B) İslamiyet'in kabulü ile birlikte Türklerde yerleşik yaşam
tarzının ilk kez başladığı
Türk-İslam sentezini oluşturarak birçok Türk devletine
örnek oldukları
Yöneticilerinin "Han" veya "Hakan" unvanını kullandığı
E) Ülkelerini ikili teşkilata uygun olarak yönettikleri
1
1
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
to 6. Karahanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? idari teşkilatlanmalarında geleneksel değerlere önem verdikleri B) İslamiyet'in kabulü ile birlikte Türklerde yerleşik yaşam tarzının ilk kez başladığı Türk-İslam sentezini oluşturarak birçok Türk devletine örnek oldukları Yöneticilerinin "Han" veya "Hakan" unvanını kullandığı E) Ülkelerini ikili teşkilata uygun olarak yönettikleri 1 1
7. Karahanlı Devleti'nde, diğer Türk - İslam devletlerinden farklı
olarak halkın büyük çoğunluğu Türk'tür. Saray ve ordu teşkila-
tinda Türk gelenekleri devam ettirilmiş, resmî dil olarak Türkçe
kullanılmıştır.
Buna göre Karahanlılar ile ilgili olarak,
1. Etnik çeşitlilik azdır.
II. Türkçenin gelişimi devam etmiştir.
III. Güçlü bir merkezî otorite vardır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
7. Karahanlı Devleti'nde, diğer Türk - İslam devletlerinden farklı olarak halkın büyük çoğunluğu Türk'tür. Saray ve ordu teşkila- tinda Türk gelenekleri devam ettirilmiş, resmî dil olarak Türkçe kullanılmıştır. Buna göre Karahanlılar ile ilgili olarak, 1. Etnik çeşitlilik azdır. II. Türkçenin gelişimi devam etmiştir. III. Güçlü bir merkezî otorite vardır. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
8. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı ve Gazneli Devletleri-
nin ortak özellikleri arasında gösterilebilir?
A) Abbasi halifesine yardım etmeleri
B) Türkçeyi resmî dil olarak kullanmaları
C) Yönetim kademesinde divanların bulunması
D) Donanmaya sahip olmaları
E) Moğollara karşı mücadele etmeleri
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
8. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı ve Gazneli Devletleri- nin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? A) Abbasi halifesine yardım etmeleri B) Türkçeyi resmî dil olarak kullanmaları C) Yönetim kademesinde divanların bulunması D) Donanmaya sahip olmaları E) Moğollara karşı mücadele etmeleri