Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti Soruları

1.
Kök Türklerin faaliyetlerinden bazıları şunlardır:
Bumin Kağan, Avar egemenliğine son vererek Ötü-
ken merkezli olarak devletin temellerini atmıştır.
Mukan Kağan, İstemi Yabgu'nun yardımıyla Töles
boylarını bir araya toplamış, ülke sınırlarını batıda
Hazar Denizi'ne kadar genişletmiş, doğudaki Kıtan-
lar ve kuzeydeki Kırgızları hâkimiyet altına almıştır.
Astemi Yabgu, İpek Yolu üzerinde denetim sağlamak
için önce Ak Hunlarla daha sonra Sasanilerle müca-
dele etmiştir.
Bu faaliyetler Kök Türk Devleti'nin;
I. yerleşik yaşama geçme,
II. egemenlik alanını genişletme,
III. ekonomik kazanç elde etme
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik-
tir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
1. Kök Türklerin faaliyetlerinden bazıları şunlardır: Bumin Kağan, Avar egemenliğine son vererek Ötü- ken merkezli olarak devletin temellerini atmıştır. Mukan Kağan, İstemi Yabgu'nun yardımıyla Töles boylarını bir araya toplamış, ülke sınırlarını batıda Hazar Denizi'ne kadar genişletmiş, doğudaki Kıtan- lar ve kuzeydeki Kırgızları hâkimiyet altına almıştır. Astemi Yabgu, İpek Yolu üzerinde denetim sağlamak için önce Ak Hunlarla daha sonra Sasanilerle müca- dele etmiştir. Bu faaliyetler Kök Türk Devleti'nin; I. yerleşik yaşama geçme, II. egemenlik alanını genişletme, III. ekonomik kazanç elde etme amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik- tir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız C) I ve II E) I, II ve III
'da
ü bir
jav
37
art,
11
(10) İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bütün id
görevliler aynı zamanda birer askerdi.
Buna göre;
1. Yönetimde özerk bir yapı vardır.
II. Ordu - millet ilişkisi üst düzeydedir.
III. Askeri ve sivil teşkilatların birbiriyle bağla
vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalniz II
A) Yalnız !
D) I ve III
C)Yaln
-Etive Ill
Islam
boyla
boyu
Sade
1.
yar
A)
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
'da ü bir jav 37 art, 11 (10) İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bütün id görevliler aynı zamanda birer askerdi. Buna göre; 1. Yönetimde özerk bir yapı vardır. II. Ordu - millet ilişkisi üst düzeydedir. III. Askeri ve sivil teşkilatların birbiriyle bağla vardır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? B) Yalniz II A) Yalnız ! D) I ve III C)Yaln -Etive Ill Islam boyla boyu Sade 1. yar A)
1.
K 931
9. SINIF/Tarih
Bu testte 30 soru vardır.
D) I ve II
7418
Kavimler Göçü'nün (375) ardından Avrupa'da si-
yasi, sosyal ve ekonomik açıdan önemli değişimler
yaşandı.
Buna göre,
1. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması,
II. Avrupa'da skolastik düşüncenin etkinliğinin art-
ması,
III. Katolik Kilisesi'nin gücünün artması
gelişmelerinden hangileri Kavimler Göçü'nün
siyasi sonuçları arasında sayılabilir?
Yalnız I
B) Yalnız II
TARİH T
E) I ve III
C) Yalnız III
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
1. K 931 9. SINIF/Tarih Bu testte 30 soru vardır. D) I ve II 7418 Kavimler Göçü'nün (375) ardından Avrupa'da si- yasi, sosyal ve ekonomik açıdan önemli değişimler yaşandı. Buna göre, 1. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması, II. Avrupa'da skolastik düşüncenin etkinliğinin art- ması, III. Katolik Kilisesi'nin gücünün artması gelişmelerinden hangileri Kavimler Göçü'nün siyasi sonuçları arasında sayılabilir? Yalnız I B) Yalnız II TARİH T E) I ve III C) Yalnız III
28. Türk devletlerinde "Devlet halk için vardır." anlayışı ege-
mendir. Orhun Kitabeleri'nde geçen "Ölecek milleti diriltip
doyurdum. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin, az
milleti çok kıldım." sözleri bu anlayışın göstergesidir.
Buna göre, Orhun Yazıtları'nda geçen Türk devlet ve
yönetim anlayışı ile ilgili;
I. sosyal devlet,
II. birlik ve beraberlik,
III. halkın refahı
özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
28. Türk devletlerinde "Devlet halk için vardır." anlayışı ege- mendir. Orhun Kitabeleri'nde geçen "Ölecek milleti diriltip doyurdum. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin, az milleti çok kıldım." sözleri bu anlayışın göstergesidir. Buna göre, Orhun Yazıtları'nda geçen Türk devlet ve yönetim anlayışı ile ilgili; I. sosyal devlet, II. birlik ve beraberlik, III. halkın refahı özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III
1. Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal, Temsil Heyeti
başkanı olarak tüm illere telgraf çekerek, İstanbul Hükü-
meti ile haberleşmeyi kesmelerini istemiş ve olumlu yanıt
almıştır. Bu gelişmenin ardından Damat Ferit Hükümeti is-
tifa etmek zorunda kalmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Tam bağımsızlığın sağlandığının
B) Temsil Heyeti'nin etkinliğinin arttığının
Milli egemenlik ilkesinin benimsendiğinin
D) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin
E Meclis hükümeti sistemine geçildiğinin
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
1. Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal, Temsil Heyeti başkanı olarak tüm illere telgraf çekerek, İstanbul Hükü- meti ile haberleşmeyi kesmelerini istemiş ve olumlu yanıt almıştır. Bu gelişmenin ardından Damat Ferit Hükümeti is- tifa etmek zorunda kalmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) Tam bağımsızlığın sağlandığının B) Temsil Heyeti'nin etkinliğinin arttığının Milli egemenlik ilkesinin benimsendiğinin D) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin E Meclis hükümeti sistemine geçildiğinin
k
er
4. Orta Asya için Türkiye kelimesinin kullanımı VI. yüzyılda ilk
olarak Bizans kaynaklarında yer almıştır. IX ve X. yüzyıllara
gelindiğinde aynı kaynaklarda Volga Nehri'nden Orta Avru-
pa'ya kadar uzanan coğrafya için de Türkiye denilmiştir.
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilişkilen-
dirilebilir?
A) Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle
B) Kavimler Göçü'nün yaşanmasıyla
C) Malazgirt Savaşı'nın gerçekleşmesiyle
D) Emevi ordularının Kafkaslara girmesiyle
(E) Haçlı Seferleri'nin başlamasıyla
(a
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
k er 4. Orta Asya için Türkiye kelimesinin kullanımı VI. yüzyılda ilk olarak Bizans kaynaklarında yer almıştır. IX ve X. yüzyıllara gelindiğinde aynı kaynaklarda Volga Nehri'nden Orta Avru- pa'ya kadar uzanan coğrafya için de Türkiye denilmiştir. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilişkilen- dirilebilir? A) Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle B) Kavimler Göçü'nün yaşanmasıyla C) Malazgirt Savaşı'nın gerçekleşmesiyle D) Emevi ordularının Kafkaslara girmesiyle (E) Haçlı Seferleri'nin başlamasıyla (a
9. Dilek Öğretmen, öğrencilerine "Osmanlı Devleti'nde gayri-
müslimlerin din ve mezhep yönünden bağlı oldukları mahke-
melerdi. Bu mahkemeler daha çok şahıslarla ilgili olarak aile
ve miras hukuku gibi davalara bakardı." bilgisini verdikten
sonra bu mahkemenin ne olduğunu sormuştur.
Dilek Öğretmen'in bu sorusuna öğrencilerin aşağıdaki-
lerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir?
A) Nizamiye
C) Cemaat
E) Şeri
B) Konsolosluk
D) Ticaret
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
9. Dilek Öğretmen, öğrencilerine "Osmanlı Devleti'nde gayri- müslimlerin din ve mezhep yönünden bağlı oldukları mahke- melerdi. Bu mahkemeler daha çok şahıslarla ilgili olarak aile ve miras hukuku gibi davalara bakardı." bilgisini verdikten sonra bu mahkemenin ne olduğunu sormuştur. Dilek Öğretmen'in bu sorusuna öğrencilerin aşağıdaki- lerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? A) Nizamiye C) Cemaat E) Şeri B) Konsolosluk D) Ticaret
56. 452 yılının ilkbaharı sonlarında Attila, ordusu ile
Pannonia'dan hareketle Alplerin dar boğazını geçti. Roma
İmparatorluğu'nun dokuzuncu büyük şehri Aquileia'yı ele
geçirdi. Bu şehir düştükten sonra Attila, İtalya'ya girdi. Bu
durum karşısında Roma İmparatoru III. Valentianus, Roma
hükümetini topladı. Bir çözüm yolu bulmaya çalıştı. Roma
şehrinin valisi Trigetius ve Papa I. Leo, Attila'ya elçi olarak
gönderildi.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gös-
terilemez?
A) Hunların Avrupa siyasetinde etkili olduğuna
B) Roma'da din ve siyaset ilişkisinin kurulduğuna
C) Hunların güçlü bir ordu teşkilatı oluşturduğuna
D) Attila'nın Avrupa siyasi birliğini sağladığına
E) Türklerin Avrupa'ya göç ettiklerine
Tum Aupa
Fetheds
16
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
56. 452 yılının ilkbaharı sonlarında Attila, ordusu ile Pannonia'dan hareketle Alplerin dar boğazını geçti. Roma İmparatorluğu'nun dokuzuncu büyük şehri Aquileia'yı ele geçirdi. Bu şehir düştükten sonra Attila, İtalya'ya girdi. Bu durum karşısında Roma İmparatoru III. Valentianus, Roma hükümetini topladı. Bir çözüm yolu bulmaya çalıştı. Roma şehrinin valisi Trigetius ve Papa I. Leo, Attila'ya elçi olarak gönderildi. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gös- terilemez? A) Hunların Avrupa siyasetinde etkili olduğuna B) Roma'da din ve siyaset ilişkisinin kurulduğuna C) Hunların güçlü bir ordu teşkilatı oluşturduğuna D) Attila'nın Avrupa siyasi birliğini sağladığına E) Türklerin Avrupa'ya göç ettiklerine Tum Aupa Fetheds 16
D)
birleriyle uzun soluklu savaşlar yapmas
E) Sümerlerin yaptığı kanunların Babil kanunlarına
temel oluşturması
34. Bengi Öğretmen tahtaya;
nüfusun artması,
iklimin bozulması,
• boylar arası mücadele,
•
●
●
dış baskılar,
• hayvan hastalıkları
kavramlarını yazdıktan sonra öğrencilerinden hangi ko-
nuyu anlatacağını tahmin etmelerini istemiştir.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin doğ-
ru tahminde bulunduğu söylenebilir?
A Esra: Türklerde askerî yaşam
B) Tuğba: Büyük Türk göçleri
Cemil: Türklerde ekonomik hayat
D) Şevval: Türklerde devlet yönetimi
E) Metin: Türkler ve komşuları
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
D) birleriyle uzun soluklu savaşlar yapmas E) Sümerlerin yaptığı kanunların Babil kanunlarına temel oluşturması 34. Bengi Öğretmen tahtaya; nüfusun artması, iklimin bozulması, • boylar arası mücadele, • ● ● dış baskılar, • hayvan hastalıkları kavramlarını yazdıktan sonra öğrencilerinden hangi ko- nuyu anlatacağını tahmin etmelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin doğ- ru tahminde bulunduğu söylenebilir? A Esra: Türklerde askerî yaşam B) Tuğba: Büyük Türk göçleri Cemil: Türklerde ekonomik hayat D) Şevval: Türklerde devlet yönetimi E) Metin: Türkler ve komşuları
2. Uygurların;
.
•
●
kendilerine ait bir alfabelerinin olması,
dini terimlerin Türkçe karşılığını
kullanmaları,
minyatürlü kitap örnekleri oluşturmaları
gelişmelerine bakılarak;
1. kültürel alanda gelişme gösterdikleri,
II. ulusal benliklerini korudukları,
III. farklı toplulukları bir araya getirdikleri
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
2. Uygurların; . • ● kendilerine ait bir alfabelerinin olması, dini terimlerin Türkçe karşılığını kullanmaları, minyatürlü kitap örnekleri oluşturmaları gelişmelerine bakılarak; 1. kültürel alanda gelişme gösterdikleri, II. ulusal benliklerini korudukları, III. farklı toplulukları bir araya getirdikleri yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta
Asya'dan göç etmelerinin sonuçları ara
sında gösterilemez?
A) Göç ettikleri yerlerse değişik isimlerde dev-
letler kurdular.
B) Göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve
askerî teşkilatlanmalarda çevrelerindeki
devletleri etkilediler.
C) Göç ettikleri yerlerdeki kültürleri etk lediler,
kendileri de farklı kültürlerden etkilebiler.
D) Göç ettikleri yerlere Kendi dinî inançlarını
götürdüler ve burada kendi inançlarını yay-
dılar.
E) Göçler sonucunda Anadolu, Suriye, Ortal
Avrupa ve Sibirya'ya yerleştiler.
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin sonuçları ara sında gösterilemez? A) Göç ettikleri yerlerse değişik isimlerde dev- letler kurdular. B) Göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askerî teşkilatlanmalarda çevrelerindeki devletleri etkilediler. C) Göç ettikleri yerlerdeki kültürleri etk lediler, kendileri de farklı kültürlerden etkilebiler. D) Göç ettikleri yerlere Kendi dinî inançlarını götürdüler ve burada kendi inançlarını yay- dılar. E) Göçler sonucunda Anadolu, Suriye, Ortal Avrupa ve Sibirya'ya yerleştiler.
3. Tarihte devletlerin askerî örgütlenmeye önem vermesinde ve ordularını güçlendirme ihtiyacı duymalarında;
I. sınırlarını genişletmek,
II. ticari faaliyetlerin güvenliğini sağlanmak,
III. merkezî otoriteyi güçlü tutmak
gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız III
D
I ve III
E) I, II ve III
Kalan Süre 2
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
3. Tarihte devletlerin askerî örgütlenmeye önem vermesinde ve ordularını güçlendirme ihtiyacı duymalarında; I. sınırlarını genişletmek, II. ticari faaliyetlerin güvenliğini sağlanmak, III. merkezî otoriteyi güçlü tutmak gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur? A Yalnız I B) Yalnız II Yalnız III D I ve III E) I, II ve III Kalan Süre 2
7. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulduğu ilk yıllarda hutbede
önce halifenin sonra Büyük Selçuklu hükümdarının en son
olarak da Türkiye Selçuklu sultanının adı okunmakta idi.
Bu bilgi göz önüne alındığında Türkiye Selçuklu Devleti
ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?
A) Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasal üstünlüğünü kabul
ederek kurulmuşlardır.
B) Moğolların Anadolu'yu ele geçirmesini engellemişlerdir.
C) Abbasi Halifeliği'nin dinsel liderliğini kabul etmişlerdir.
D) Abbasi ile Büyük Selçuklu devletlerinin döneminde
egemenlik sürdürmüşlerdir.
E) Kurulduğu ilk yıllarda tam olarak bağımsız olamamışlar-
dır.
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
7. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulduğu ilk yıllarda hutbede önce halifenin sonra Büyük Selçuklu hükümdarının en son olarak da Türkiye Selçuklu sultanının adı okunmakta idi. Bu bilgi göz önüne alındığında Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla- maz? A) Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasal üstünlüğünü kabul ederek kurulmuşlardır. B) Moğolların Anadolu'yu ele geçirmesini engellemişlerdir. C) Abbasi Halifeliği'nin dinsel liderliğini kabul etmişlerdir. D) Abbasi ile Büyük Selçuklu devletlerinin döneminde egemenlik sürdürmüşlerdir. E) Kurulduğu ilk yıllarda tam olarak bağımsız olamamışlar- dır.
6. Memlüklerde yönetimin başında ve kilit noktalarda yüks
dereceli emirler bulunurdu.
Bu bilgiyle Memlüklerde,
I. Hanedanlık sistemi uygulanmamıştır.
II. Askerî bir yönetim oluşturulmuştur.
III. Düzenli veraset sistemi hazırlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
9.
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
6. Memlüklerde yönetimin başında ve kilit noktalarda yüks dereceli emirler bulunurdu. Bu bilgiyle Memlüklerde, I. Hanedanlık sistemi uygulanmamıştır. II. Askerî bir yönetim oluşturulmuştur. III. Düzenli veraset sistemi hazırlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III 9.
A
İMLER TESTİ
5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
mlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru vardır.
smına işaretleyiniz.
3.
A
Osmanlı devlet ve toplum hiyerarşisinin oluşumunda
aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu söyle-
nebilir?
A) Bireyin aldığı eğitim
B) Etnik köken
C) Türkçe bilmek
D) Sosyo-ekonomik faaliyetler
Din ve mezhep
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
A İMLER TESTİ 5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini mlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru vardır. smına işaretleyiniz. 3. A Osmanlı devlet ve toplum hiyerarşisinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu söyle- nebilir? A) Bireyin aldığı eğitim B) Etnik köken C) Türkçe bilmek D) Sosyo-ekonomik faaliyetler Din ve mezhep
e
Palme Yayınevi
11. Abbasi Halifesi'nin aşağıdakilerden
hangisinden sonra I. Beyazıt'a (Yıldırım)
"Sultan-ı İklim-i Rum" (Anadolu Sultanı)
unvanını verdiği ileri sürülmüştür?
A) Bulgar krallığına son vermesi
B) Haçlıları, Niğbolu Savaşı'nda yenmesi
C) İstanbul'u kuşatması
e
D) Önemli ölçüde Anadolu Türk Siyasi Bir-
liğini sağlaması
E) Fetihlerini gaza anlayışına dayandırması
#
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
e Palme Yayınevi 11. Abbasi Halifesi'nin aşağıdakilerden hangisinden sonra I. Beyazıt'a (Yıldırım) "Sultan-ı İklim-i Rum" (Anadolu Sultanı) unvanını verdiği ileri sürülmüştür? A) Bulgar krallığına son vermesi B) Haçlıları, Niğbolu Savaşı'nda yenmesi C) İstanbul'u kuşatması e D) Önemli ölçüde Anadolu Türk Siyasi Bir- liğini sağlaması E) Fetihlerini gaza anlayışına dayandırması #