Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Soruları

a
K
90.
9. Büyük Selçuklu Devleti'nde; ikta verilen komutanların
revleri arasında, devleti adına asker toplamak, onları ye
tiştirmek, tüm masraflarını karşılamak bulundukları yerin
güvenliğini, toprakların ekilmesini, vergilerin toplanmasını
sağlamak da vardı.
Buna göre,
1.
Sosyal yararı gözeten vakıfların giderleri ikta toprakla-
rının gelirleriyle karşılanmıştır.
II.
İkta sistemi devletin ekonomik yükünü azaltmış ve bu
alanda devlete katkı sağlamıştır.
MI.
Devletin asker ihtiyacının karşılanmasında ikta sistemi
etkili olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
a K 90. 9. Büyük Selçuklu Devleti'nde; ikta verilen komutanların revleri arasında, devleti adına asker toplamak, onları ye tiştirmek, tüm masraflarını karşılamak bulundukları yerin güvenliğini, toprakların ekilmesini, vergilerin toplanmasını sağlamak da vardı. Buna göre, 1. Sosyal yararı gözeten vakıfların giderleri ikta toprakla- rının gelirleriyle karşılanmıştır. II. İkta sistemi devletin ekonomik yükünü azaltmış ve bu alanda devlete katkı sağlamıştır. MI. Devletin asker ihtiyacının karşılanmasında ikta sistemi etkili olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
8. Osmanlı Devleti'nde beşik ulemalığı XVII. yüzyıl-
da yaygınlaşmaya başladı.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde ortaya çı-
kardığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı parasının değer kaybetmesi
B) Adalet sisteminin bozulması
C) Şehzadelerin tecrübe kazanmadan tahta
geçmeleri
D) Medreseler yanında batı tarzı okulların açıl-
ması
E) Devşirme sisteminden yetişenlerin tecrübe-
siz olması
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
8. Osmanlı Devleti'nde beşik ulemalığı XVII. yüzyıl- da yaygınlaşmaya başladı. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde ortaya çı- kardığı sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı parasının değer kaybetmesi B) Adalet sisteminin bozulması C) Şehzadelerin tecrübe kazanmadan tahta geçmeleri D) Medreseler yanında batı tarzı okulların açıl- ması E) Devşirme sisteminden yetişenlerin tecrübe- siz olması
10 Gündelik hayatta Hicri takvim kullanılırken 1829 yılından
itibaren Osmanlı Devleti'nde mali işlerde aksama
olmaması için Rumi takvim kullanılmıştır.
9
Buna göre takvimlerin hazırlanmasında,
1. toplumsal ihtiyaçlar,
II. ekonomik gereklilikler,
III, uluslararası rekabet
düşüncelerinden hangilerinin dikkate alındığı
savunulabilir
AYalnız II
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, Ive III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
10 Gündelik hayatta Hicri takvim kullanılırken 1829 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nde mali işlerde aksama olmaması için Rumi takvim kullanılmıştır. 9 Buna göre takvimlerin hazırlanmasında, 1. toplumsal ihtiyaçlar, II. ekonomik gereklilikler, III, uluslararası rekabet düşüncelerinden hangilerinin dikkate alındığı savunulabilir AYalnız II D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, Ive III
Tarih Öğretmeni, Çınar'a ödev olarak Osmanlı toplum yapısı
konusunu vermiştir. Çınar, hazırladığı ödevde Osmanlı top-
lum yapısını beş madde yazmış ancak öğretmeni bunlardan
birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre öğretmenin, Çınar'ın ödevinde yanlış oldu-
ğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet çok uluslu toplum yapısına sahiptir.
B) Devlet içindeki gayrimüslimler din, mezhep, vicdan öz-
gürlüğü yanında kendi kültürlerini ve benliklerini cemaat
sistemleri içinde yaşatmışlardır.
C) Askeriler denilen yöneticiler arasında Müslüman olma-
yanlara yer verilmemiştir.
D) Osmanlı millet sistemi, bir sosyal sınıflama esasına da-
yanmamıştır.
E) Reaya arasında haklar bakımından değil, yükümlülükler
bakımından farklılıklar vardır.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Tarih Öğretmeni, Çınar'a ödev olarak Osmanlı toplum yapısı konusunu vermiştir. Çınar, hazırladığı ödevde Osmanlı top- lum yapısını beş madde yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin, Çınar'ın ödevinde yanlış oldu- ğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet çok uluslu toplum yapısına sahiptir. B) Devlet içindeki gayrimüslimler din, mezhep, vicdan öz- gürlüğü yanında kendi kültürlerini ve benliklerini cemaat sistemleri içinde yaşatmışlardır. C) Askeriler denilen yöneticiler arasında Müslüman olma- yanlara yer verilmemiştir. D) Osmanlı millet sistemi, bir sosyal sınıflama esasına da- yanmamıştır. E) Reaya arasında haklar bakımından değil, yükümlülükler bakımından farklılıklar vardır.
3. Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrosunda bulunan üst
düzey yöneticilerin yer aldığı Divan-ı Hümayun'da
önemli konular görüşülür ve alınan kararlar padişa-
hin onayı ile kesinlik kazanırdı. Ayrıca kadıların ver-
diği kararlara itiraz edildiği zaman dava Divana gelir
ve görüşmeler sonucunda kazaskerin de etkinliğiyle
son karar verilirdi.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi-
nie ulaşılamaz?
A) Divan, padişahın mutlak egemenlik haklarını
kısıtlayamamıştır.
Kovanın
Divanın üyelerini Osmanlı hanedan üyeleri oluş-
turmuştur.
C) Divan, çok fonksiyonlu işleyen bir yönetim kuru-
ludur.
DY Divan, yönetim organı olmasının yanı sıra aynı
zamanda yüksek mahkeme gibi işlemiştir.
EXDivan, padişaha yönetimde yardımcı olan bir
danışma organıdır.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
3. Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrosunda bulunan üst düzey yöneticilerin yer aldığı Divan-ı Hümayun'da önemli konular görüşülür ve alınan kararlar padişa- hin onayı ile kesinlik kazanırdı. Ayrıca kadıların ver- diği kararlara itiraz edildiği zaman dava Divana gelir ve görüşmeler sonucunda kazaskerin de etkinliğiyle son karar verilirdi. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi- nie ulaşılamaz? A) Divan, padişahın mutlak egemenlik haklarını kısıtlayamamıştır. Kovanın Divanın üyelerini Osmanlı hanedan üyeleri oluş- turmuştur. C) Divan, çok fonksiyonlu işleyen bir yönetim kuru- ludur. DY Divan, yönetim organı olmasının yanı sıra aynı zamanda yüksek mahkeme gibi işlemiştir. EXDivan, padişaha yönetimde yardımcı olan bir danışma organıdır.
16
N
2.
KPSS
TARIH
1. Padişah
II. Sadrazam
III. Nişancı
Yukarıdakilerden hangileri yönetim hakkına
sahiptir?
A) I, II ve III
B) I ve II
TEST
Osmanlı Devleti Kültü
D) Yalnız II
C) Yalnız I
E) II ve III
Aşağıdaki padişahlardan hangisinin aynı
zamanda "Halife" olma özelliği yoktur?
Al Fatih Sultan Mehme
4
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
16 N 2. KPSS TARIH 1. Padişah II. Sadrazam III. Nişancı Yukarıdakilerden hangileri yönetim hakkına sahiptir? A) I, II ve III B) I ve II TEST Osmanlı Devleti Kültü D) Yalnız II C) Yalnız I E) II ve III Aşağıdaki padişahlardan hangisinin aynı zamanda "Halife" olma özelliği yoktur? Al Fatih Sultan Mehme 4
12.
mesi
durumlarından hangilerinde neden-sonuç bağının
olduğu söylenebilir?
A) Yalniz I
Dve III
B) Yalnız II
Kunduz
wur
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Yukarıdaki görsellerde tarih biliminin incelediği
konulardan hangisine yer verilmemiştir?
AVEkonomik
B) Kültürel
y Ekon
D) Siyasi
E) Sosyal
C) Eser
3.
an
of of of the fr fr of of fr f
L
E
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
12. mesi durumlarından hangilerinde neden-sonuç bağının olduğu söylenebilir? A) Yalniz I Dve III B) Yalnız II Kunduz wur C) Yalnız III E) I, II ve III Yukarıdaki görsellerde tarih biliminin incelediği konulardan hangisine yer verilmemiştir? AVEkonomik B) Kültürel y Ekon D) Siyasi E) Sosyal C) Eser 3. an of of of the fr fr of of fr f L E
5. Tarih Öğretmeni Yunus, öğrencilerine "Osmanlı Dev-
leti'nde padişah değişikliğinde defterdarın hazinede
nakit bulundurmak için büyük çabalar harcadığını,
devletin taht değişiklikleri sırasında maliyesinde ciddi
sıkıntılar yaşadığını" ifade etmiştir.
Tarih öğretmeninin söz ettiği durum, Osmanlı dev-
let hazinesinin aşağıdakilerden hangisinin karşı-
lanmasında güçlükler yaşadığını kanıtlar nitelikte-
dir?
A) Sefer giderleri
B) Cülus giderleri
C) Kapıkulu maaşları
D) Savaş tazminatları
E) Şehzade masrafları
CAP
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
5. Tarih Öğretmeni Yunus, öğrencilerine "Osmanlı Dev- leti'nde padişah değişikliğinde defterdarın hazinede nakit bulundurmak için büyük çabalar harcadığını, devletin taht değişiklikleri sırasında maliyesinde ciddi sıkıntılar yaşadığını" ifade etmiştir. Tarih öğretmeninin söz ettiği durum, Osmanlı dev- let hazinesinin aşağıdakilerden hangisinin karşı- lanmasında güçlükler yaşadığını kanıtlar nitelikte- dir? A) Sefer giderleri B) Cülus giderleri C) Kapıkulu maaşları D) Savaş tazminatları E) Şehzade masrafları CAP
AL BİLİMLER TESTİ
- (11-15) Felsefe, (16-20) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
erler
a çi-
lan-
den
a-
re
4.
3. Tanzimat Dönemi'nde,
●
DO
İlk yarı resmi gazete (Ceride-i Havadis) çıkarılmış,
Batıdan ilk şiir çevirileri (Tercüme-i Manzume)
yayınlanmış,
İlk modern tiyatro oyunu (Şair Evlenmesi) yazılmış,
İlk roman çevirisi (Tercüme-i Telemak) yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun sonuç-
larından biri olduğu savunulamaz?
●
0072044A
A) Kültürel hayatının gelişmesi
B) Evrensel sanat değerlerinin Osmanlı'da da kabul
görmesi
C Fransızca'nın yaygınlaşması
D) Okuma ve yazmanın öneminin artması
E) Halkın batı kültürünü tanıması
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
AL BİLİMLER TESTİ - (11-15) Felsefe, (16-20) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. erler a çi- lan- den a- re 4. 3. Tanzimat Dönemi'nde, ● DO İlk yarı resmi gazete (Ceride-i Havadis) çıkarılmış, Batıdan ilk şiir çevirileri (Tercüme-i Manzume) yayınlanmış, İlk modern tiyatro oyunu (Şair Evlenmesi) yazılmış, İlk roman çevirisi (Tercüme-i Telemak) yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun sonuç- larından biri olduğu savunulamaz? ● 0072044A A) Kültürel hayatının gelişmesi B) Evrensel sanat değerlerinin Osmanlı'da da kabul görmesi C Fransızca'nın yaygınlaşması D) Okuma ve yazmanın öneminin artması E) Halkın batı kültürünü tanıması
Aşağıdakilerden hangisinde açıklaması verilmiş altı çi-
zili kavram Osmanlı ticari yaşamıyla ilgili değildir?
A) Loncalar; üretilen malların kalite kontrolünü yapar.
B) Menzil teşkilatı; ulaşım ve haberleşmeden sorumludur.
C) Avarız; olağanüstü durumlarda toplanan vergidir.
D) Gedik; dükkan açma hakkıdır.
E) Derbentçiler; yol, köprü ve geçitlerin güvenliğini sağlar.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Aşağıdakilerden hangisinde açıklaması verilmiş altı çi- zili kavram Osmanlı ticari yaşamıyla ilgili değildir? A) Loncalar; üretilen malların kalite kontrolünü yapar. B) Menzil teşkilatı; ulaşım ve haberleşmeden sorumludur. C) Avarız; olağanüstü durumlarda toplanan vergidir. D) Gedik; dükkan açma hakkıdır. E) Derbentçiler; yol, köprü ve geçitlerin güvenliğini sağlar.
KONU ANLATIMI TESTİ: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında O
7. Osmanlı Devleti'nde Timar Sistemi ile devlet hazi-
nesinden harcama yapılmadan bir ordu oluşturul-
muştur.
Bu sistemin XVII. yüzyılda bozulması,
1. Eyalet ordusunun bozulması
II. Miri toprak sisteminin yaygınlaştırılması
III. Askeri alanda islahata gerek duyulması
gibi durumlardan hangilerine yol açmıştır?
A) Yalnız I
Yalnız III
I ve II
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
KONU ANLATIMI TESTİ: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında O 7. Osmanlı Devleti'nde Timar Sistemi ile devlet hazi- nesinden harcama yapılmadan bir ordu oluşturul- muştur. Bu sistemin XVII. yüzyılda bozulması, 1. Eyalet ordusunun bozulması II. Miri toprak sisteminin yaygınlaştırılması III. Askeri alanda islahata gerek duyulması gibi durumlardan hangilerine yol açmıştır? A) Yalnız I Yalnız III I ve II
7. Osmanlı Devleti'nde Divanıhüma-
yun'da;
1. azınlıklar,
beylerbeyi,
I kadı, T
IV. müderris
unsurlarından hangileri temsil edil-
mistir?
A) Yalnız IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
B) II ve IV
D) II, III ve IV
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
7. Osmanlı Devleti'nde Divanıhüma- yun'da; 1. azınlıklar, beylerbeyi, I kadı, T IV. müderris unsurlarından hangileri temsil edil- mistir? A) Yalnız IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV B) II ve IV D) II, III ve IV
Günümüzde mahkeme salonlarının giriş kapısında du-
ran içeri alınacak kişileri yüksek sesle davet eden mah-
keme ile kalem arasında evrak getirip götüren müha-
şirlerin Osmanlı Devleti Dönemi'nde karşılığı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Şehremini B) Darphane emini C) Çaşnigir
D) Çavuşbaşı
E) Has odabaşı
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Günümüzde mahkeme salonlarının giriş kapısında du- ran içeri alınacak kişileri yüksek sesle davet eden mah- keme ile kalem arasında evrak getirip götüren müha- şirlerin Osmanlı Devleti Dönemi'nde karşılığı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Şehremini B) Darphane emini C) Çaşnigir D) Çavuşbaşı E) Has odabaşı
4. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında devlet idaresinde ön plan-
da olan Türk kökenli vezir ve beyler, veziriazam Çandarlı Halil
Paşa'dan sonra bu özelliklerini kaybederek yerlerini devşirme-
den yetişen devlet adamlarına bırakmışlardır.
Osmanlı Devleti'nde bu uygulamanın aşağıdakilerden han-
gisine neden olduğu söylenemez?
A) Bürokraside devşirmeden yetişenlerle Türk kökenliler ara-
sında rekabetin oluşmasına
BY Devlet kurumlarında gayrimüslimlerin etkinliğinin artmasına
C) Merkezi otoritenin gücünü korumasına
D) İdari kurumlarda Türk kökenli devlet adamlarının etkisinin
azalmasına
Enderun kurumunun önem kazanmasına
TYT DENEME-2
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
4. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında devlet idaresinde ön plan- da olan Türk kökenli vezir ve beyler, veziriazam Çandarlı Halil Paşa'dan sonra bu özelliklerini kaybederek yerlerini devşirme- den yetişen devlet adamlarına bırakmışlardır. Osmanlı Devleti'nde bu uygulamanın aşağıdakilerden han- gisine neden olduğu söylenemez? A) Bürokraside devşirmeden yetişenlerle Türk kökenliler ara- sında rekabetin oluşmasına BY Devlet kurumlarında gayrimüslimlerin etkinliğinin artmasına C) Merkezi otoritenin gücünü korumasına D) İdari kurumlarda Türk kökenli devlet adamlarının etkisinin azalmasına Enderun kurumunun önem kazanmasına TYT DENEME-2
5.
Osmanlı Devleti'nde reayanın refahını sağla-
mak için öncelikle piyasalarda istenilen yeterli
✓ miktarda mal bulundurmayı ve üretimi artırma-
yı amaçlayan arz yönlü ekonomi politikası aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm
B) laşecilik
C) Gelenekçilik
D) Fiskalizm
E) Liberalizm
7.
ABCDE
Aşağı
önen
A)
B)
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
5. Osmanlı Devleti'nde reayanın refahını sağla- mak için öncelikle piyasalarda istenilen yeterli ✓ miktarda mal bulundurmayı ve üretimi artırma- yı amaçlayan arz yönlü ekonomi politikası aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Merkantilizm B) laşecilik C) Gelenekçilik D) Fiskalizm E) Liberalizm 7. ABCDE Aşağı önen A) B)
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Saray
Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Enderun, Idari yöneticilerin ve saray görev-
lilerinin yetiştirildiği bir "saray okulu" niteliği
taşırdı.
B) Harem özel bir bölüm olup padişah ve ai-
lesi dışında kimse ikamet edemezdi.
C) Birun, padişahın resmî hayatının geçtiği
yerdir.
D) Osmanlı Devleti'nde devşirme yöntemiy-
le toplanan çocuklardan saraya alınanlar,
Enderun kısmında eğitim görmüşlerdir
E) Enderun ve Birun kısımlarını birbirine bağ-
layan bölüme "Babiali" adı verilmiştir.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Saray Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Enderun, Idari yöneticilerin ve saray görev- lilerinin yetiştirildiği bir "saray okulu" niteliği taşırdı. B) Harem özel bir bölüm olup padişah ve ai- lesi dışında kimse ikamet edemezdi. C) Birun, padişahın resmî hayatının geçtiği yerdir. D) Osmanlı Devleti'nde devşirme yöntemiy- le toplanan çocuklardan saraya alınanlar, Enderun kısmında eğitim görmüşlerdir E) Enderun ve Birun kısımlarını birbirine bağ- layan bölüme "Babiali" adı verilmiştir.