Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar Soruları

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına is
1.
I. durum: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf
Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne zorla kabul ettirdiği
Sevr Antlaşması'nda, Doğu Anadolu'da bir Ermeni
Devleti'nin kurulacağı belirtilmiştir.
II. durum: Büyük Taarruz'dan sonra TBMM
Hükûmeti'nin İtilaf Devletleriyle imzaladığı Lozan Barış
HOT Antlaşması'nda Doğu Anadolu'nun TBMM
Hükûmeti'ne ait olduğu kabul edilmiştir.
Bu iki duruma bakılarak;
Jarak;
ne I. Sevr Antlaşması'nın geçerliliğini yitirdiği,
II. askerî başarıların diplomatik başarılara ortam
miqhy hazırla
III. İtilaf Devletlerinin geri adım attığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
hazırladığı,
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
3.
C) Yalnız III
Timarlı s
Devleti i
Devleti,
getirere
karşı c
XVI. y
ayakl
Bu b
X
II.
C
4
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına is 1. I. durum: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne zorla kabul ettirdiği Sevr Antlaşması'nda, Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulacağı belirtilmiştir. II. durum: Büyük Taarruz'dan sonra TBMM Hükûmeti'nin İtilaf Devletleriyle imzaladığı Lozan Barış HOT Antlaşması'nda Doğu Anadolu'nun TBMM Hükûmeti'ne ait olduğu kabul edilmiştir. Bu iki duruma bakılarak; Jarak; ne I. Sevr Antlaşması'nın geçerliliğini yitirdiği, II. askerî başarıların diplomatik başarılara ortam miqhy hazırla III. İtilaf Devletlerinin geri adım attığı yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I hazırladığı, D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III 3. C) Yalnız III Timarlı s Devleti i Devleti, getirere karşı c XVI. y ayakl Bu b X II. C 4
n-
13
Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki özellikle-
rinden hangisinin bu antlaşmanın uluslararası
düzeyde önemli bir belge hâline gelmesinde di-
ğerlerine göre daha etkili olduğu savunulabilir?
A) Devletlerin eşitliği ilkesini gözetmesi
B) Osmanlı'dan kalan birçok sorunu çözmesi
C) Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırla-
ması
D) Boğazlar için çeşitli devletlerin yer aldığı bir ko-
misyon yönetimi getirmesi
EÇeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlandı-
ran hükümler içermesi
4
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
n- 13 Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki özellikle- rinden hangisinin bu antlaşmanın uluslararası düzeyde önemli bir belge hâline gelmesinde di- ğerlerine göre daha etkili olduğu savunulabilir? A) Devletlerin eşitliği ilkesini gözetmesi B) Osmanlı'dan kalan birçok sorunu çözmesi C) Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırla- ması D) Boğazlar için çeşitli devletlerin yer aldığı bir ko- misyon yönetimi getirmesi EÇeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlandı- ran hükümler içermesi 4 Diğer sayfaya geçiniz.
12. Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik gö.
revinden alınan Mustafa Kemal aşağıdakiler.
den hangisiyle askerlik görevine geri dön.
müştür?
A) Sivas Kongresi
B) Tekalif-i Milliye Emirleri
C) Başkomutanlık Yasası
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
12. Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik gö. revinden alınan Mustafa Kemal aşağıdakiler. den hangisiyle askerlik görevine geri dön. müştür? A) Sivas Kongresi B) Tekalif-i Milliye Emirleri C) Başkomutanlık Yasası D) Mudanya Ateşkes Antlaşması E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
nasi
hale
sa-
12. Kurtuluş Savaşı'nda,
1. TBMM'nin Londra Konferansına katılması
II. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanma
SI
III. Moskova Antlaşması'nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri, anlaşma devletle-
rinin kendi aralarında görüş ayrılığı yaşama-
sına neden olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
AC
SSCB
C) I ve Il
sin
ay-
kte-
için
ir
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
nasi hale sa- 12. Kurtuluş Savaşı'nda, 1. TBMM'nin Londra Konferansına katılması II. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanma SI III. Moskova Antlaşması'nın imzalanması gelişmelerinden hangileri, anlaşma devletle- rinin kendi aralarında görüş ayrılığı yaşama- sına neden olmuştur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III AC SSCB C) I ve Il sin ay- kte- için ir
5. Itilaf Devletleri'nin Istanbul Hükümeti'ni Lozan Barış
görüşmelerine davet etmesi üzerine, Istanbul Hükümeti
görüşmelere katılma kararı almıştır.
Bu durumun TBMM'nin aşağıdaki kararlardan hangisini
almasında etkili olduğu söylenebilir?
A Saltanatın kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilanı
Halifeliğin kaldırılması
D) Yeni bir anayasanın hazırlanması
E) Görüşmelere katılmama kararının alınması
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
5. Itilaf Devletleri'nin Istanbul Hükümeti'ni Lozan Barış görüşmelerine davet etmesi üzerine, Istanbul Hükümeti görüşmelere katılma kararı almıştır. Bu durumun TBMM'nin aşağıdaki kararlardan hangisini almasında etkili olduğu söylenebilir? A Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı Halifeliğin kaldırılması D) Yeni bir anayasanın hazırlanması E) Görüşmelere katılmama kararının alınması
YAKUT SERISI
OL04-SS.29TYT03 / SOSYAL BİLİMLER
LİMLER TESTİ
erilerinin ölçülmesine yönelik olarak sırasıyla Tarih (1-5), Coğrafya (6-10),
ait toplam 20 soru vardır.
kısmına işaretleyiniz.
3. Lozan Konferansı sonuçlanmadan Mustafa Kemal
Paşa'nın önderliğinde toplanan Türkiye İktisat
Kongresinde, kurulacak yeni devletin izleyeceği
ekonomik ilkeler tartışılarak karara bağlanmıştır.
Bu kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Ekonomik kalkınmada özel sektörün de yer alması
B) Kendi kendine yeterli bir ekonominin kurulması
C) Ham maddesi ülke içinden karşılanacak millî
sanayinin oluşturulmas
D) Yabancıların ekonomik ayrıcalıklarının kaldırılması
E) Avrupa devletlerine tanınan kapütilasyonların
genişletilmesi
4. XIX. yy.da 'Avrupalı büyük güçler, Osmanlı topraklarının
geleceği konusunda farklı bakış açılarına sahiptir.
Ingiltere, Avrupa'daki dengeleri gözeterek Osmanlı
toprak bütünlüğünü savunuyordu. Rusya, Akdeniz'e
ulaşmak istiyordu. Fransa, Doğu Akdeniz'deki
Hristiyanları koruyarak etki alanını genişletmeyi
hedefliyordu.
Bu farklı siyasetlerin Osmanlı Devleti açısından
aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı
söylenebilir?
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
YAKUT SERISI OL04-SS.29TYT03 / SOSYAL BİLİMLER LİMLER TESTİ erilerinin ölçülmesine yönelik olarak sırasıyla Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), ait toplam 20 soru vardır. kısmına işaretleyiniz. 3. Lozan Konferansı sonuçlanmadan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde toplanan Türkiye İktisat Kongresinde, kurulacak yeni devletin izleyeceği ekonomik ilkeler tartışılarak karara bağlanmıştır. Bu kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ekonomik kalkınmada özel sektörün de yer alması B) Kendi kendine yeterli bir ekonominin kurulması C) Ham maddesi ülke içinden karşılanacak millî sanayinin oluşturulmas D) Yabancıların ekonomik ayrıcalıklarının kaldırılması E) Avrupa devletlerine tanınan kapütilasyonların genişletilmesi 4. XIX. yy.da 'Avrupalı büyük güçler, Osmanlı topraklarının geleceği konusunda farklı bakış açılarına sahiptir. Ingiltere, Avrupa'daki dengeleri gözeterek Osmanlı toprak bütünlüğünü savunuyordu. Rusya, Akdeniz'e ulaşmak istiyordu. Fransa, Doğu Akdeniz'deki Hristiyanları koruyarak etki alanını genişletmeyi hedefliyordu. Bu farklı siyasetlerin Osmanlı Devleti açısından aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?
20. "Melhame-i Kübra" olarak da tanımla-
nan Sakarya Savaşı, aşağıdakilerden
hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) Kafkas sınırımızın kesin olarak çi-
✓
zilmesi
B) Düzenli orduların savunmadan sal-
dırıya geçmesi
e
C) Mustafa Kemal'e "Müşirlik ve Gazi-
lik" unvanlarının verilmesi
D) İtilaf Devletleri'nin Bursa'dan çekil-
mesi
E) İngilizlerin, Malta esirlerini serbest
bırakması
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
20. "Melhame-i Kübra" olarak da tanımla- nan Sakarya Savaşı, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? A) Kafkas sınırımızın kesin olarak çi- ✓ zilmesi B) Düzenli orduların savunmadan sal- dırıya geçmesi e C) Mustafa Kemal'e "Müşirlik ve Gazi- lik" unvanlarının verilmesi D) İtilaf Devletleri'nin Bursa'dan çekil- mesi E) İngilizlerin, Malta esirlerini serbest bırakması
31 Ekim 1919 Maraş'ta
ilk hareketin başlaması Elazığ
(Sütçü İmam) 12 Şubat
itya
1920 Maras'ın
düşman işgalinden
Niğde
kurtuluşu
26.1.1921
Adana
Maraş
Antep
8 Şubat 1920 Urfa'da
Fransızlara karşı çarpışmala-
rin başlaması 11 Nisan 1920
Urfa'nın düşman işgalinden
kurtuluşu
Urfa
Mus
28 Mart 1920
Şahin Bey'in Antep savaşla-
rinda şehit düşmesi 25 Aralık
1921 Antep'in düşman
isgalinden kurtuluşu
Bitlis
Siirt
VAN
GOLD Van
SURIYE
Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Fransa ile
imzalanan 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile
Fransa Hatay hariç işgal bölgesinden çekilmiştir.
Dicle
Musul
Hakkari
IRAK
50 100 150 200
Kurtuluş Savaşı sırasında açılan Güney Cephesi ile il-
gili verilen harita ve bilgiler dikkate alındığında aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Işgale karşı direnişte öncü isimler etkili olmuştur.
B) Batı Cephesi'ndeki askeri başarılar Güney Cephesi'ni
etkilemiştir.
C) Maraş ve Urfa TBMM'nin açılışından önce işgalden
kurtulmuştur.
D) Misak-ı Milli'den ödün verilmiştir.
TBMM'nin varlığını tanıyan ilk devlet Fransa olmuştur.
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
31 Ekim 1919 Maraş'ta ilk hareketin başlaması Elazığ (Sütçü İmam) 12 Şubat itya 1920 Maras'ın düşman işgalinden Niğde kurtuluşu 26.1.1921 Adana Maraş Antep 8 Şubat 1920 Urfa'da Fransızlara karşı çarpışmala- rin başlaması 11 Nisan 1920 Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu Urfa Mus 28 Mart 1920 Şahin Bey'in Antep savaşla- rinda şehit düşmesi 25 Aralık 1921 Antep'in düşman isgalinden kurtuluşu Bitlis Siirt VAN GOLD Van SURIYE Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Fransa ile imzalanan 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile Fransa Hatay hariç işgal bölgesinden çekilmiştir. Dicle Musul Hakkari IRAK 50 100 150 200 Kurtuluş Savaşı sırasında açılan Güney Cephesi ile il- gili verilen harita ve bilgiler dikkate alındığında aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Işgale karşı direnişte öncü isimler etkili olmuştur. B) Batı Cephesi'ndeki askeri başarılar Güney Cephesi'ni etkilemiştir. C) Maraş ve Urfa TBMM'nin açılışından önce işgalden kurtulmuştur. D) Misak-ı Milli'den ödün verilmiştir. TBMM'nin varlığını tanıyan ilk devlet Fransa olmuştur.
5. I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaş-
malardan yalnızca Lozan Antlaşması'nın günü-
müze kadar geçerliliğini korumasının nedenleri
arasında;
I. Türkiye'nin yayılımcı siyaset izlememesi
II. Devletlerin bağımsızlığına saygı duyması
III. Mütekabiliyet esasına göre yapılması
durumlarından hangisi örnek olarak gösterile-
bilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
19
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
5. I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaş- malardan yalnızca Lozan Antlaşması'nın günü- müze kadar geçerliliğini korumasının nedenleri arasında; I. Türkiye'nin yayılımcı siyaset izlememesi II. Devletlerin bağımsızlığına saygı duyması III. Mütekabiliyet esasına göre yapılması durumlarından hangisi örnek olarak gösterile- bilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 19
2₁
e
Kurtuluş Savaşı - III
Yunan ordusu Ankara'yı ele geçirip TBMM'yi dağıtmak için
saldırıya geçerek II. İnönü Savaşı'nı başlatmıştır.
Yunanlıların bu amacının başarıya ulaşmasının;
Y Milli Mücadele'nin sona ermesi,
H. Sevr Barış Antlaşması'nın uygulanması,
III. Türk milletinin bağımsızlığının yitirilmesi
durumlarından hangilerinin yaşanmasına ortam
hazırlayacağı savunulabilir?
A) Yalnız I
1.
D) II ve III
E
B) Yalnız II
0:0
C) I ve II
E) I, II ve III
0
**
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
2₁ e Kurtuluş Savaşı - III Yunan ordusu Ankara'yı ele geçirip TBMM'yi dağıtmak için saldırıya geçerek II. İnönü Savaşı'nı başlatmıştır. Yunanlıların bu amacının başarıya ulaşmasının; Y Milli Mücadele'nin sona ermesi, H. Sevr Barış Antlaşması'nın uygulanması, III. Türk milletinin bağımsızlığının yitirilmesi durumlarından hangilerinin yaşanmasına ortam hazırlayacağı savunulabilir? A) Yalnız I 1. D) II ve III E B) Yalnız II 0:0 C) I ve II E) I, II ve III 0 **
5. Türk ordusu II. İnönü Zaferi'nden sonra Aslıhanlar ve
Dumlupınar'da Yunan ordusuna karşı saldırıya geçtiği hâlde
bu saldırılarda başarılı olamamıştır.
Bu başarısızlığın Türk ordusuyla ilgili;
I. disiplinden yoksun olması,
II. taarruz gücüne sahip olmaması,
III. ordu mensuplarının siyasetle uğraşması
durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
5. Türk ordusu II. İnönü Zaferi'nden sonra Aslıhanlar ve Dumlupınar'da Yunan ordusuna karşı saldırıya geçtiği hâlde bu saldırılarda başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığın Türk ordusuyla ilgili; I. disiplinden yoksun olması, II. taarruz gücüne sahip olmaması, III. ordu mensuplarının siyasetle uğraşması durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
TYT/ SOSYAL BİLİMLER
5. TBMM, 1921'de Antep'e Gazi, 1973'te Maraş'a Kahraman
ve 1984'te Urfa'ya Şanlı unvanlarını vermiştir.
Adı geçen illere bu unvanların verilmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenli orduya en fazla katılım sağlayan bölgeler olma-
ları
B) Bölgede TBMM'ye karşı isyan çıkmaması
Yapılan inkılapların çok çabuk benimsenmesi
D) Kuvayımilliye güçlerinin düşmana karşı başarılı müca-
deleleri
İşgalcı İtalyan güçlerine karşı mücadele etmeleri
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
TYT/ SOSYAL BİLİMLER 5. TBMM, 1921'de Antep'e Gazi, 1973'te Maraş'a Kahraman ve 1984'te Urfa'ya Şanlı unvanlarını vermiştir. Adı geçen illere bu unvanların verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzenli orduya en fazla katılım sağlayan bölgeler olma- ları B) Bölgede TBMM'ye karşı isyan çıkmaması Yapılan inkılapların çok çabuk benimsenmesi D) Kuvayımilliye güçlerinin düşmana karşı başarılı müca- deleleri İşgalcı İtalyan güçlerine karşı mücadele etmeleri
larınızı, cevap kag inin Sosy
1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anlaşma Devletleri Batı
Cephesi'nde Yunanlara verdikleri desteği Doğu Cephe-
si'ndeki Ermenilere vermemişler ve TBMM'nin buradaki
başarısını engelleyici bir tutum takınmamışlardır.
Aşağıdakilerin hangisinin bu durumun sebeplerinden
biri olduğu savunulabilir?
A) Doğu Anadolu'nun gizli paylaşım antlaşmalarına konu
edilmesi
B) İtalyanların Kuvayımilliyecileri yer yer Yunan ordusuna
karşı desteklemesi
C) Sovyet Rusya'nın Kafkaslardaki etkinliğini artırması
D) İngiltere'nin Fransa ile sömürge rekabeti hâlinde olması
F) Bir süre önce Suriye'ye göç ettirilmiş olan Ermenilerin
Doğu Anadolu'ya dönmelerinin sağlanması
3.
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
larınızı, cevap kag inin Sosy 1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anlaşma Devletleri Batı Cephesi'nde Yunanlara verdikleri desteği Doğu Cephe- si'ndeki Ermenilere vermemişler ve TBMM'nin buradaki başarısını engelleyici bir tutum takınmamışlardır. Aşağıdakilerin hangisinin bu durumun sebeplerinden biri olduğu savunulabilir? A) Doğu Anadolu'nun gizli paylaşım antlaşmalarına konu edilmesi B) İtalyanların Kuvayımilliyecileri yer yer Yunan ordusuna karşı desteklemesi C) Sovyet Rusya'nın Kafkaslardaki etkinliğini artırması D) İngiltere'nin Fransa ile sömürge rekabeti hâlinde olması F) Bir süre önce Suriye'ye göç ettirilmiş olan Ermenilerin Doğu Anadolu'ya dönmelerinin sağlanması 3.
4.
Atatürk Nutuk'ta yer alan, "Ankara'da millî hükûmet
kurulmadan önce İstanbul'da bir sultan ve bunun bir
hükümeti vardı. Bu hükûmet biçimi, millete istekli oldu-
ğu bağımsızlık ve hürriyeti vermeye yeterli değildir. Bu
hükûmet biçiminin verdiği kötü sonuçlar ortadadır." söz-
leriyle aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gereklili-
ğine vurgu yapmıştır?
A) Cumhuriyetin ilanı
By Saltanatın kaldırılması
C) TBMM'nin açılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Medeni Kanun'un kabulü
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
4. Atatürk Nutuk'ta yer alan, "Ankara'da millî hükûmet kurulmadan önce İstanbul'da bir sultan ve bunun bir hükümeti vardı. Bu hükûmet biçimi, millete istekli oldu- ğu bağımsızlık ve hürriyeti vermeye yeterli değildir. Bu hükûmet biçiminin verdiği kötü sonuçlar ortadadır." söz- leriyle aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gereklili- ğine vurgu yapmıştır? A) Cumhuriyetin ilanı By Saltanatın kaldırılması C) TBMM'nin açılması D) Halifeliğin kaldırılması E) Medeni Kanun'un kabulü
jeigs (chipses Higil aheinsia
16. Milli Mücadele Dönemi'nde Ankara Hükümeti'nin hu-
kuki varlığını tanıyan ilk hükümet aşağıdakilerden
hangisidir?
ilk ilişkiler Rusya ile
A) Moskova Hükümeti
B) Erivan Hükümeti
C) Bakü Hükümeti
D) Tiflis Hükümeti
E) Kabil Hükümeti
20.
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
jeigs (chipses Higil aheinsia 16. Milli Mücadele Dönemi'nde Ankara Hükümeti'nin hu- kuki varlığını tanıyan ilk hükümet aşağıdakilerden hangisidir? ilk ilişkiler Rusya ile A) Moskova Hükümeti B) Erivan Hükümeti C) Bakü Hükümeti D) Tiflis Hükümeti E) Kabil Hükümeti 20.
ni
ri
12/Londra Konferansı'na katılan TBMM heyetinin
İtalya ve Fransa ile madenlerin işletilmesiyle ilgili
yaptığı anlaşmalar TBMM tarafından kabul edil-
memiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak TBMM'nin,
1. Azınlıklara verilen hakların genişletilmesi
II. Kapitülasyonların devam ettirilmesi
III. Misakımilli'den taviz verilmesi
konularından hangilerine karşı olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B Yalnız II
D) II ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
ni ri 12/Londra Konferansı'na katılan TBMM heyetinin İtalya ve Fransa ile madenlerin işletilmesiyle ilgili yaptığı anlaşmalar TBMM tarafından kabul edil- memiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak TBMM'nin, 1. Azınlıklara verilen hakların genişletilmesi II. Kapitülasyonların devam ettirilmesi III. Misakımilli'den taviz verilmesi konularından hangilerine karşı olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız I C) Yalnız III E) I, II ve III B Yalnız II D) II ve III