Oğuz Göçleri ve Anadolu Soruları

9.
B
Moğol İlhanlıların Ön Asya'ya doğru ilerlemeleri
üzerine Büyük Selçuklu topraklarına sığınan Oğuz
boyları Selçuklular tarafından Anadolu'nun belirli
bölgelerine düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir.
10. Sınıf Deneme Sınavı 02
Selçukluların Anadolu'yla ilgili bu politikası
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Anadolu'daki Türk hâkimiyetini kalıcı hâle
getirmeye
B) Büyük Selçuklu topraklarında Moğollara karşı
bir savunma hattı oluşturmaya
C) Avrupa'da oluşabilecek bir Haçlı ittifakını
önlemeye
D) İslam dünyasının siyasi ve dinî liderliğini
üstlenmeye
E) Abbasilerin koruyuculuğunu üstlenmeye
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
9. B Moğol İlhanlıların Ön Asya'ya doğru ilerlemeleri üzerine Büyük Selçuklu topraklarına sığınan Oğuz boyları Selçuklular tarafından Anadolu'nun belirli bölgelerine düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir. 10. Sınıf Deneme Sınavı 02 Selçukluların Anadolu'yla ilgili bu politikası aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? A) Anadolu'daki Türk hâkimiyetini kalıcı hâle getirmeye B) Büyük Selçuklu topraklarında Moğollara karşı bir savunma hattı oluşturmaya C) Avrupa'da oluşabilecek bir Haçlı ittifakını önlemeye D) İslam dünyasının siyasi ve dinî liderliğini üstlenmeye E) Abbasilerin koruyuculuğunu üstlenmeye
EST
Türkiye
rina ve
tur?
SI
9
Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin Anado-
lu'ya gelmesi
İskan politikasının uygulanması
Miryokefalon Savaşı'nın yapılması
Tule Yukarıda verilenlerden hangilerinin, Anadolu'
nun Türkleşmesine katkı sağladığı söylenebilir?
Sils
sinley (A
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
900
E) I, II ve III
111
7
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
EST Türkiye rina ve tur? SI 9 Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin Anado- lu'ya gelmesi İskan politikasının uygulanması Miryokefalon Savaşı'nın yapılması Tule Yukarıda verilenlerden hangilerinin, Anadolu' nun Türkleşmesine katkı sağladığı söylenebilir? Sils sinley (A A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 900 E) I, II ve III 111 7
BİLİMLER - 1 TESTİ
ersi olmak üzere toplam 16 soru vardır.
cü-
hi,
a-
et-
de
ve
le
e
G
95
S
R
M
A
3.
Teorg
bu!
DENEME-1
Ahlat Selçuklu Mezarlığı
210 dönümlük bir alanı kaplayan bu mezarlıkta çeşitli bi-
çimlerde yaklaşık 8200 mezar taşı bulunmaktadır. Bölgede
Orta Asya Türk mezar tiplerine benzeyen ve yer altına
kazılmış odacıklar şeklinde yapılmış mezarlar da bulun-
muştur. Mezarlıkta tarih boyunca bölgede hüküm sürmüş
Ermeniler, Saltuklular, Ahlatşahlar, Eyyubîler, Selçuklular
ve nihayet Osmanlılara ait mezarlar yer almaktadır.
Buna göre Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda çalışma yapan
bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisini söyle-
mesi doğru olur?
A) İslamiyet öncesi Türk devletleri tarafından inşa edil-
miştir.
B) Anadolu'da yaşamış birçok milletin tarihine ışık tutan
bir ören yeridir.
C) Bölgedeki buluntular, Türklerin yerleşik yaşamı benim-
sediğinin kanıtıdır.
D) Dünyanın bilinen ilk tapınakları Doğu Anadolu'da yer
almaktadır.
E) Mezarların büyük bölümü Türkiye Selçukluları Döne-
mi'nde yapılmıştır.
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
BİLİMLER - 1 TESTİ ersi olmak üzere toplam 16 soru vardır. cü- hi, a- et- de ve le e G 95 S R M A 3. Teorg bu! DENEME-1 Ahlat Selçuklu Mezarlığı 210 dönümlük bir alanı kaplayan bu mezarlıkta çeşitli bi- çimlerde yaklaşık 8200 mezar taşı bulunmaktadır. Bölgede Orta Asya Türk mezar tiplerine benzeyen ve yer altına kazılmış odacıklar şeklinde yapılmış mezarlar da bulun- muştur. Mezarlıkta tarih boyunca bölgede hüküm sürmüş Ermeniler, Saltuklular, Ahlatşahlar, Eyyubîler, Selçuklular ve nihayet Osmanlılara ait mezarlar yer almaktadır. Buna göre Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda çalışma yapan bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisini söyle- mesi doğru olur? A) İslamiyet öncesi Türk devletleri tarafından inşa edil- miştir. B) Anadolu'da yaşamış birçok milletin tarihine ışık tutan bir ören yeridir. C) Bölgedeki buluntular, Türklerin yerleşik yaşamı benim- sediğinin kanıtıdır. D) Dünyanın bilinen ilk tapınakları Doğu Anadolu'da yer almaktadır. E) Mezarların büyük bölümü Türkiye Selçukluları Döne- mi'nde yapılmıştır.
28. Büyük Selçukluların Bâtinilere karşı aldığı tedbirler
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Şehzadelerin eğitiminde atabeyleri görevlendirmeleri
B) İkta sistemini uygulamaları
Nizamiye Medreselerini kurmaları
D) Türk beyliklerini kurdurmaları
E) Bizans yönünde akınlarda bulunmaları
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
28. Büyük Selçukluların Bâtinilere karşı aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Şehzadelerin eğitiminde atabeyleri görevlendirmeleri B) İkta sistemini uygulamaları Nizamiye Medreselerini kurmaları D) Türk beyliklerini kurdurmaları E) Bizans yönünde akınlarda bulunmaları
"eştiği yer
ilimlerle
DOĞA KOLEJİ
11. Tarih bilimi geçmişte yaşayan insan topluluklarının
birbirleriyle olan ilişkilerini incelerken yer ve zamanı
dikkate alan, neden ve sonuçlara özen gösteren,
tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmelerde bulu-
nan bir bilim dalıdır.
Buna göre tarih incelemelerinde,
1. olaylar arasındaki ilişkileri inceleme
II. coğrafi şartların, olaylar üzerindeki etkilerini
araştırma,
III. yaşanan olaylan objektif olarak değerlendirme
amaçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
"eştiği yer ilimlerle DOĞA KOLEJİ 11. Tarih bilimi geçmişte yaşayan insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini incelerken yer ve zamanı dikkate alan, neden ve sonuçlara özen gösteren, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmelerde bulu- nan bir bilim dalıdır. Buna göre tarih incelemelerinde, 1. olaylar arasındaki ilişkileri inceleme II. coğrafi şartların, olaylar üzerindeki etkilerini araştırma, III. yaşanan olaylan objektif olarak değerlendirme amaçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve III
26. Tarihî olgu, benzer olayların ya da birbiriyle
ilişkili gelişmelerin yarattığı ortak sonuç
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi
Anadolu'nun Türkleşmesi olgusunu
destekleyen gelişmeler arasında
gösterilemez?
A) Malazgirt Savaşı'nı Türklerin kazanması
B) Karahanlıların Türk devlet geleneğini
sürdürmesi
Kayıların Anadolu'ya gelmesi
Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması
Alaeddin Keykubat'ın Alaiye şehrini kurması
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
26. Tarihî olgu, benzer olayların ya da birbiriyle ilişkili gelişmelerin yarattığı ortak sonuç olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun Türkleşmesi olgusunu destekleyen gelişmeler arasında gösterilemez? A) Malazgirt Savaşı'nı Türklerin kazanması B) Karahanlıların Türk devlet geleneğini sürdürmesi Kayıların Anadolu'ya gelmesi Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması Alaeddin Keykubat'ın Alaiye şehrini kurması
1
23. Tarih öğretmeni Kerem'e ödev olarak İkinci Beylik-
ler Dönemi konusunu vermiştir. Kerem hazırladığı
ödevde İkinci Beylikler Dönemi'ne ait bazı özellik-
leri yazmış ancak öğretmeni bu özelliklerden biri-
nin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre öğretmenin, Kerem'in ödevinde yan-
lış olduğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
ATürkçenin resmî dil ilan edilmesi
B) Batı Anadolu'nun Türkleştirilmesi
C) Anadolu'nun imar edilmesi
D) Gaza ve cihat politikası izlenmesi
E) Türk denizciliğinin başlatılması
25.
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
1 23. Tarih öğretmeni Kerem'e ödev olarak İkinci Beylik- ler Dönemi konusunu vermiştir. Kerem hazırladığı ödevde İkinci Beylikler Dönemi'ne ait bazı özellik- leri yazmış ancak öğretmeni bu özelliklerden biri- nin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin, Kerem'in ödevinde yan- lış olduğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisidir? ATürkçenin resmî dil ilan edilmesi B) Batı Anadolu'nun Türkleştirilmesi C) Anadolu'nun imar edilmesi D) Gaza ve cihat politikası izlenmesi E) Türk denizciliğinin başlatılması 25.
3. Bizans Devleti;
• Türklerin Anadolu'ya girişini engellemek,
• Türklerin Anadolu'da genişlemesini engelle-
mek,
• Türkleri Anadolu'dan çıkarmak
amaçlarıyla;
1. Haçlı Seferleri, +
II. Miryokefalon Savaşı, +
III. Malazgirt Savaşı +
gelişmelerinden hangilerinin organizasyonun-
da yer almıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
3. Bizans Devleti; • Türklerin Anadolu'ya girişini engellemek, • Türklerin Anadolu'da genişlemesini engelle- mek, • Türkleri Anadolu'dan çıkarmak amaçlarıyla; 1. Haçlı Seferleri, + II. Miryokefalon Savaşı, + III. Malazgirt Savaşı + gelişmelerinden hangilerinin organizasyonun- da yer almıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
2. Büyük Selçuklularda,
C
●
0
Tuğrul Bey, hanedan mensuplarını ve komutanlarını Ana-
dolu'nun fethi konusunda görevlendirmiştir.
Alp Arslan fethedilen bölgeyi fetheden komutana kılıç
hakkı olarak vermiştir.
Büyük Selçuklu hükümdarlarının bu tutumu ile aşağıda-
kilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz?
A Danişmentliler beyliğinin kurulması
B) Pasinler Savaşı'nın yapılması
C) Baba İshak İsyanı'nın çıkması
D) Anadolu'da cami, medrese, kervansaray, imarethane, za-
viye, hamam, kümbet gibi mimari eserler inşa edilmesi
E Anadolu'yu yurt edinme politikasının temelinin atılması
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
2. Büyük Selçuklularda, C ● 0 Tuğrul Bey, hanedan mensuplarını ve komutanlarını Ana- dolu'nun fethi konusunda görevlendirmiştir. Alp Arslan fethedilen bölgeyi fetheden komutana kılıç hakkı olarak vermiştir. Büyük Selçuklu hükümdarlarının bu tutumu ile aşağıda- kilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? A Danişmentliler beyliğinin kurulması B) Pasinler Savaşı'nın yapılması C) Baba İshak İsyanı'nın çıkması D) Anadolu'da cami, medrese, kervansaray, imarethane, za- viye, hamam, kümbet gibi mimari eserler inşa edilmesi E Anadolu'yu yurt edinme politikasının temelinin atılması
4. XI. yüzyıl başlarında Türklerin Anadolu'yu yurt edin-
melerini kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakiler-
den hangisinin etkisi yoktur?
A) Bizans İmparatorluğu'nda sık sık yaşanan taht kavga-
larının merkezî otoriteyi zayıflatması
B) Civar bölgelerdeki Ermeni ve Gürcülerle sık sık yaşa-
nan siyasi sorunların Bizans İmparatorluğu'nu yıprat-
masi
C) Bizans-Sasani savaşları yüzünden Anadolu tahribata
uğramış, halkın can ve mal güvenliği kalmaması ve
ticaret yolların güvenliğini kaybetmiş, tarımsal üretim
iyice azalması, halkın daha güvenli gördüğü birtakım
kalelere sığınması
D) Anadolu'da yaşayan Ermeniler, Süryaniler ve Rumla-
rin Bizans'ın ağır vergilerinden ve baskılarından bunal-
maları
E) Emevilerin uygulamış oldukları mevali politikası ile
bölge halkının uğradığı asimilasyon hareketlerinin
olumsuz etkileri
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
4. XI. yüzyıl başlarında Türklerin Anadolu'yu yurt edin- melerini kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakiler- den hangisinin etkisi yoktur? A) Bizans İmparatorluğu'nda sık sık yaşanan taht kavga- larının merkezî otoriteyi zayıflatması B) Civar bölgelerdeki Ermeni ve Gürcülerle sık sık yaşa- nan siyasi sorunların Bizans İmparatorluğu'nu yıprat- masi C) Bizans-Sasani savaşları yüzünden Anadolu tahribata uğramış, halkın can ve mal güvenliği kalmaması ve ticaret yolların güvenliğini kaybetmiş, tarımsal üretim iyice azalması, halkın daha güvenli gördüğü birtakım kalelere sığınması D) Anadolu'da yaşayan Ermeniler, Süryaniler ve Rumla- rin Bizans'ın ağır vergilerinden ve baskılarından bunal- maları E) Emevilerin uygulamış oldukları mevali politikası ile bölge halkının uğradığı asimilasyon hareketlerinin olumsuz etkileri
TES
2
8. XIII. yüzyılın başlarında Moğolların, batıya doğru
yayılmaya başlayıp Horasan gibi önemli Türk nüfu-
sunun bulunduğu bölgeleri ele geçirmesi sonu-
cunda Moğol hakimiyeti altında yaşamak istemeyen
Türkmenler, Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmış-
tır. Türkiye Selçuklu Devleti ise göç eden bu Türk-
menleri, uç bölgelere yerleştirmiş ayrıca yarı gö-
çebe yaşayan bazı Türkmen grupları da yerleşik ya-
şama geçirmek amacıyla birtakım tedbirler almıştır.
Yukarıda verilen bilgiye göre Türkiye Selçuklu
Devleti'nin uygulamış olduğu siyasetle ile aşa-
ğıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?
A) Merkezi otoriteyi sağlamak
B) Düzenli vergi geliri almak
C) Sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak
D) Asayiş ortamını oluşturmak
E) Anadolu'da Türkmen nüfusunu arttırmak
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
TES 2 8. XIII. yüzyılın başlarında Moğolların, batıya doğru yayılmaya başlayıp Horasan gibi önemli Türk nüfu- sunun bulunduğu bölgeleri ele geçirmesi sonu- cunda Moğol hakimiyeti altında yaşamak istemeyen Türkmenler, Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmış- tır. Türkiye Selçuklu Devleti ise göç eden bu Türk- menleri, uç bölgelere yerleştirmiş ayrıca yarı gö- çebe yaşayan bazı Türkmen grupları da yerleşik ya- şama geçirmek amacıyla birtakım tedbirler almıştır. Yukarıda verilen bilgiye göre Türkiye Selçuklu Devleti'nin uygulamış olduğu siyasetle ile aşa- ğıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez? A) Merkezi otoriteyi sağlamak B) Düzenli vergi geliri almak C) Sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak D) Asayiş ortamını oluşturmak E) Anadolu'da Türkmen nüfusunu arttırmak
5.
6.
TYT/ Sosyal Bilimler
Selçukluların artan nüfus karşısında verimli topraklara sahip
olan Anadolu'yu kendilerine yurt edinmek istemesi ve Bizans'ın
Anadolu'daki egemenliğini korumasından dolayı 1048 yılında
Bizans orduları ile Selçuklu ordusu karşı karşıya gelerek Pa-
sinler Savaşı yaşanmıştır. Savaşı kazanan Selçuklular Ana-
dolu'ya yerleşme politikasının temellerini atmış ve Tuğrul Bey
daha sonra Şii Büveyhoğulları tehlikesine karşı Abbasi halife-
sini koruma altına almıştır. Halife tarafından Tuğrul Bey'e "do-
ğunun ve batının hükümdarı" unvanı verilmiştir. Halife sonrakı
yıllarda Tuğrul Bey adına hutbe okutarak bütün siyasi yetkilerini
Tuğrul Bey'e devretmiştir.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Anadolu topraklarına yerleşmek için ilk adım atılmıştır.
II. Tuğrul Bey İslam Dünyası'nın lideri olmuştur.
III. Halife Tuğrul Bey'e makamını koruduğu için unvan ver-
miştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yanız I
D) ve III
B) I ve II
ER
E I, II e fil
CI ve Ill
Kerem Öğretmen öğrencilere "Cumhuriyet'in ilk yıllarından gü-
nümüze kadar Türkiye'de nüfus sürekli artmıştır. Bu durumun
olumlu sonuçları nelerdir?" sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden;
i golirleri artmıstır
8
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
5. 6. TYT/ Sosyal Bilimler Selçukluların artan nüfus karşısında verimli topraklara sahip olan Anadolu'yu kendilerine yurt edinmek istemesi ve Bizans'ın Anadolu'daki egemenliğini korumasından dolayı 1048 yılında Bizans orduları ile Selçuklu ordusu karşı karşıya gelerek Pa- sinler Savaşı yaşanmıştır. Savaşı kazanan Selçuklular Ana- dolu'ya yerleşme politikasının temellerini atmış ve Tuğrul Bey daha sonra Şii Büveyhoğulları tehlikesine karşı Abbasi halife- sini koruma altına almıştır. Halife tarafından Tuğrul Bey'e "do- ğunun ve batının hükümdarı" unvanı verilmiştir. Halife sonrakı yıllarda Tuğrul Bey adına hutbe okutarak bütün siyasi yetkilerini Tuğrul Bey'e devretmiştir. Bu bilgilere dayanarak, I. Anadolu topraklarına yerleşmek için ilk adım atılmıştır. II. Tuğrul Bey İslam Dünyası'nın lideri olmuştur. III. Halife Tuğrul Bey'e makamını koruduğu için unvan ver- miştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yanız I D) ve III B) I ve II ER E I, II e fil CI ve Ill Kerem Öğretmen öğrencilere "Cumhuriyet'in ilk yıllarından gü- nümüze kadar Türkiye'de nüfus sürekli artmıştır. Bu durumun olumlu sonuçları nelerdir?" sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden; i golirleri artmıstır 8
Soru Bankası
lu
k
O/benimhocam TEST 2
11.
10. Bizans XI. yüzyılda Anadolu'yu askerî ve ekonomik anlamda
ihmal etmiş, daha da kötüsü halka karşı Ortodokslaştırma
ve Rumlaştırma politikası takip ederek onları baskı altına
tutmaya gayret sarf etmiştir. Anadolu'nun yerli halkı, Selçuklu
ve Türkmen birliklerinin askerî faaliyetleri dolayısıyla korku ve
tedirginlik duymuşlarsa da zaman içinde Türklerin hoşgörüye
dayalı devlet idarelerini görerek onları takdir etmekten geri
durmamışlardır.
Bu bilgiden hareketle Bizans'ın uyguladığı politikaların;
1. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu halkının desteğini
kaybetmesine,
u
II. Anadolu topraklarındaki savunma sisteminin ciddi bir
zafiyete uğramasına,
III. Selçukluların Anadolu'da büyük bir direnişle karşılaşma-
dan ilerlemesine
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına yol açtığı
söylenebilir?
A) Yalmz I
B) Yalniz II
C) Yalnız III
DI ve III
11. Türkiye Selçuklu Devleti'nde esnaf teşkilatları, kendilerine
bağlı bütün zanaat dallarını teftiş eder, kesinlikle hilo 10
kötü isciliče izin vermezlerdi
E) I, II ve III
1.
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
Soru Bankası lu k O/benimhocam TEST 2 11. 10. Bizans XI. yüzyılda Anadolu'yu askerî ve ekonomik anlamda ihmal etmiş, daha da kötüsü halka karşı Ortodokslaştırma ve Rumlaştırma politikası takip ederek onları baskı altına tutmaya gayret sarf etmiştir. Anadolu'nun yerli halkı, Selçuklu ve Türkmen birliklerinin askerî faaliyetleri dolayısıyla korku ve tedirginlik duymuşlarsa da zaman içinde Türklerin hoşgörüye dayalı devlet idarelerini görerek onları takdir etmekten geri durmamışlardır. Bu bilgiden hareketle Bizans'ın uyguladığı politikaların; 1. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu halkının desteğini kaybetmesine, u II. Anadolu topraklarındaki savunma sisteminin ciddi bir zafiyete uğramasına, III. Selçukluların Anadolu'da büyük bir direnişle karşılaşma- dan ilerlemesine durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına yol açtığı söylenebilir? A) Yalmz I B) Yalniz II C) Yalnız III DI ve III 11. Türkiye Selçuklu Devleti'nde esnaf teşkilatları, kendilerine bağlı bütün zanaat dallarını teftiş eder, kesinlikle hilo 10 kötü isciliče izin vermezlerdi E) I, II ve III 1.
Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisinin Bü-
yük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan'ın komu-
tanlarından biri tarafından kurulduğu söylene-
mez?
A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Artuklular
D) Mengücekliler
E) Dulkadiroğulları
te be
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisinin Bü- yük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan'ın komu- tanlarından biri tarafından kurulduğu söylene- mez? A) Danişmentliler B) Saltuklular C) Artuklular D) Mengücekliler E) Dulkadiroğulları te be
Hinds
2. Türkiye Selçukluları, doğudan gelen Türkmenleri, ba-
tida uç" adı verdiği Bizans sınırlarına yerleştirirdi. But
Türkmenlerin Bizans'tan ele geçirdikleri bölgeler, Türki-
ye Selçuklu Devleti tarafından onlara "kılıç hakki" olarak
verilirdi.
Bu uygulamanın sonuçları arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
A) Bizans'ın hâkimiyet alanının daralması
B) Türkiye Selçuklularının sınır güvenliğinin artması
C) Türkmenlere yeni yurtların açılması
D) Batı Anadolu'da İslamiyet'in yayılması
ED Türkiye Selçuklularında merkezî otoritenin güçlen-
mesi
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
Hinds 2. Türkiye Selçukluları, doğudan gelen Türkmenleri, ba- tida uç" adı verdiği Bizans sınırlarına yerleştirirdi. But Türkmenlerin Bizans'tan ele geçirdikleri bölgeler, Türki- ye Selçuklu Devleti tarafından onlara "kılıç hakki" olarak verilirdi. Bu uygulamanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Bizans'ın hâkimiyet alanının daralması B) Türkiye Selçuklularının sınır güvenliğinin artması C) Türkmenlere yeni yurtların açılması D) Batı Anadolu'da İslamiyet'in yayılması ED Türkiye Selçuklularında merkezî otoritenin güçlen- mesi
4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin, Anadolu'yu yur
edinmesini kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
A) Bizans'ın iç karışıklıklar içinde olması
B) Haçlı Seferlerinin devam ediyor olması
C) Bizans'ın, Arap ve Sasanilerle yaptığı savaşlar nede
niyle Anadolu nüfusunun azalmış olması
D) Anadolu halkının çoğunun güney ve batı Anadolu'da
sahil bölgelerine göç etmesi
E) Yoksul düşmüş Anadolu halkının mevcut yönetimder
memnun olmaması
Tarih
Oğuz Göçleri ve Anadolu
4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin, Anadolu'yu yur edinmesini kolaylaştıran etkenlerden biri değildir? A) Bizans'ın iç karışıklıklar içinde olması B) Haçlı Seferlerinin devam ediyor olması C) Bizans'ın, Arap ve Sasanilerle yaptığı savaşlar nede niyle Anadolu nüfusunun azalmış olması D) Anadolu halkının çoğunun güney ve batı Anadolu'da sahil bölgelerine göç etmesi E) Yoksul düşmüş Anadolu halkının mevcut yönetimder memnun olmaması