Orta Çağ Kavram Haritası Soruları

36.
Nehirleri arasındaki verimli topraklarda kurulmuş
olan bu medeniyet, dünyanın en eski uygarlıkları arasın-
da yer almaktadır. Ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır.
İpek böcekçiliği ve ipek üretimi, İpek Yolu'nun ortaya çık-
masına ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca
bu medeniyet; barut, matbaa, mürekkep, pusula, kâğıt
gibi insanlık tarihine yön veren birçok buluşun ortaya çık-
Comod
masında etkili olmuştur. (M)
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
sinin getirilmesi doğru olur?
A) Ganj ve indus
C) Seyhun ve Ceyhun
B) Fırat ve Dicle
D) Obi ve Yenisey
Sarı Irmak ve Gök Irmak
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
36. Nehirleri arasındaki verimli topraklarda kurulmuş olan bu medeniyet, dünyanın en eski uygarlıkları arasın- da yer almaktadır. Ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır. İpek böcekçiliği ve ipek üretimi, İpek Yolu'nun ortaya çık- masına ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca bu medeniyet; barut, matbaa, mürekkep, pusula, kâğıt gibi insanlık tarihine yön veren birçok buluşun ortaya çık- Comod masında etkili olmuştur. (M) Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- sinin getirilmesi doğru olur? A) Ganj ve indus C) Seyhun ve Ceyhun B) Fırat ve Dicle D) Obi ve Yenisey Sarı Irmak ve Gök Irmak
9. Tarihin çeşitli dönemlerinde dünya üzerinde birçok
uygarlık ortaya çıkmıştır.
Uygarlıkların ortaya çıkışında
I. coğrafi koşullar,
II. siyasi gelişmeler,
Hl. kitlesel hareketler
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
I
ve III
D
E
Tarih
CVe Il
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
9. Tarihin çeşitli dönemlerinde dünya üzerinde birçok uygarlık ortaya çıkmıştır. Uygarlıkların ortaya çıkışında I. coğrafi koşullar, II. siyasi gelişmeler, Hl. kitlesel hareketler durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II I ve III D E Tarih CVe Il E) I, II ve III
10. Orta Çağ Avrupa'sında tarih anlayışı İlk Çağ'dan bile geri
kalmış, eleştirilerden uzak, mistik ve belli dogmalar üzerinde
şekillenmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunu-
labilir?
A) Dinsel kaynaklı çatışmaların yaşanmasını
B) Olayların subjektif olarak ele alınmasını
CObjektif tarih anlayışının ortaya çıkmasını
D) Tarihi araştırmalarda belgelerden yararlanmasını
E) Dinsel konularda var olan ayrımın sürmesini
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
10. Orta Çağ Avrupa'sında tarih anlayışı İlk Çağ'dan bile geri kalmış, eleştirilerden uzak, mistik ve belli dogmalar üzerinde şekillenmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunu- labilir? A) Dinsel kaynaklı çatışmaların yaşanmasını B) Olayların subjektif olarak ele alınmasını CObjektif tarih anlayışının ortaya çıkmasını D) Tarihi araştırmalarda belgelerden yararlanmasını E) Dinsel konularda var olan ayrımın sürmesini
2. Osmanlı Devleti'nde Selçuklularda olduğu gibi lalalara
geniş yetkiler verilmemiştir.
Bu durum Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili,
I. demokratik nitelikte gelişmeler yaşandığı,
II. merkezi devlet yönetimine önem verildiği,
III. otoriteyi güçlendirecek tedbirler alındığı
çıkarımlarından hangilerine kanıt oluşturur nitelikte-
dir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
2. Osmanlı Devleti'nde Selçuklularda olduğu gibi lalalara geniş yetkiler verilmemiştir. Bu durum Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili, I. demokratik nitelikte gelişmeler yaşandığı, II. merkezi devlet yönetimine önem verildiği, III. otoriteyi güçlendirecek tedbirler alındığı çıkarımlarından hangilerine kanıt oluşturur nitelikte- dir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
1. I. Ruhban
II. Burjuva
III. Soylu
Orta Çağ boyunca etkinliğini güçlü bir şekilde sürdüren
sınıflar arasında, yukarıdakilerden hangileri yer almakta-
dır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
1. I. Ruhban II. Burjuva III. Soylu Orta Çağ boyunca etkinliğini güçlü bir şekilde sürdüren sınıflar arasında, yukarıdakilerden hangileri yer almakta- dır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
ER TESTİ
3. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döne-
minde yapılan inkılapları korumak ve onların
surekliliğini sağlamak amacında olduğu savu-
nulamaz?
A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim
sistemine geçilmesi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Firkasının kapatılması
E) Serbest Cumhuriyet Firkasının kendisini feshet-
mesi
4. Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yön-
den birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve
fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çı-
karları ortak olan toplumdur." demiştir.
Atatürk'ün bu anlatımıyla,
kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlığı,
illiueteiliči
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
ER TESTİ 3. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döne- minde yapılan inkılapları korumak ve onların surekliliğini sağlamak amacında olduğu savu- nulamaz? A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi D) Terakkiperver Cumhuriyet Firkasının kapatılması E) Serbest Cumhuriyet Firkasının kendisini feshet- mesi 4. Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yön- den birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çı- karları ortak olan toplumdur." demiştir. Atatürk'ün bu anlatımıyla, kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuri- yeti vatandaşlığı, illiueteiliči
13
mined nininesüb felv xis (0
7. Aşağıdakilerden hangisi Patrici-Pelep arasın-
daki sınıf mücadelesi sonucunda hazırlanan ve
Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma
hukuk kuralları bütününe verilen addır?
A) Yasaname-i Büzürg
luiobanA
B12 Levha Kanunları id illed ninieignarl
C) Justinianus Kanunları
comenal
D) Hammurabi Kanunları
E) Medeni Kanun
Ders Uygulama Föyü | Tarih
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
13 mined nininesüb felv xis (0 7. Aşağıdakilerden hangisi Patrici-Pelep arasın- daki sınıf mücadelesi sonucunda hazırlanan ve Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukuk kuralları bütününe verilen addır? A) Yasaname-i Büzürg luiobanA B12 Levha Kanunları id illed ninieignarl C) Justinianus Kanunları comenal D) Hammurabi Kanunları E) Medeni Kanun Ders Uygulama Föyü | Tarih
yargıl
gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C)! ve il
E) I, II ve III
D) II ve III
Soru 3
Cengiz Han, Moğol ırkından olmasına rağ-
men kurduğu devlete, Türk-Moğol Impa-
ratorluğu denilmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Yönetim kadrolarında Uygur Türklerinin
yer alması
B) Devlet teşkilatının esaslarının ve kurumla-
rin Türk geleneklerine göre düzenlenmesi
C) Çin'den, Orta Avrupa'ya kadar geniş top-
raklara hakim olunması
D) Bazı Moğol boylarının Müslüman Türkle-
rin etkisiyle İslamiyet'i kabul etmesi
E) Güçlü ordulara sahip olmaları
ter
laş
A)
B₁
C
D
E
S
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
yargıl gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C)! ve il E) I, II ve III D) II ve III Soru 3 Cengiz Han, Moğol ırkından olmasına rağ- men kurduğu devlete, Türk-Moğol Impa- ratorluğu denilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) Yönetim kadrolarında Uygur Türklerinin yer alması B) Devlet teşkilatının esaslarının ve kurumla- rin Türk geleneklerine göre düzenlenmesi C) Çin'den, Orta Avrupa'ya kadar geniş top- raklara hakim olunması D) Bazı Moğol boylarının Müslüman Türkle- rin etkisiyle İslamiyet'i kabul etmesi E) Güçlü ordulara sahip olmaları ter laş A) B₁ C D E S
12. Duraklama Dönemi'nin sonuna kadar Osmanlı İmparator-
luğu dünyanın en büyük güçlerinden biridir. Bu dönemde
devletin sınırları daha da genişlemiş, dış görünüşü eski
özelliğini ve görkemini korumuştur. Fakat iç yapısında çok
önemli bozukluklar ortaya çıkmıştır.
Buna göre, Duraklama Dönemi'nin aşağıda yer alan iç
nedenlerinden hangisinin Osmanlı Devleti üzerinde da-
ha olumsuz sonuçlar doğurduğu söylenebilir?
A) Ordu ve donanmanın bozulması
B) Eğitim sisteminin bozulması
C) Ekonomik durumun bozulması
D) Eyalet yönetiminin bozulması
E) Merkez yönetiminin bozulması
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
12. Duraklama Dönemi'nin sonuna kadar Osmanlı İmparator- luğu dünyanın en büyük güçlerinden biridir. Bu dönemde devletin sınırları daha da genişlemiş, dış görünüşü eski özelliğini ve görkemini korumuştur. Fakat iç yapısında çok önemli bozukluklar ortaya çıkmıştır. Buna göre, Duraklama Dönemi'nin aşağıda yer alan iç nedenlerinden hangisinin Osmanlı Devleti üzerinde da- ha olumsuz sonuçlar doğurduğu söylenebilir? A) Ordu ve donanmanın bozulması B) Eğitim sisteminin bozulması C) Ekonomik durumun bozulması D) Eyalet yönetiminin bozulması E) Merkez yönetiminin bozulması
6.
Orta Çağ'da Batı dünyasında bilimsel coğrafya
alanında gerilemeye başlamasının nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Apek ve Baharat yollarının etkisiyle ticaretin gelişmesi
BY Haçlı Seferleri sırasında bilim kurumlarına zarar
vermesi
C) Bilimsel alanda gerilemelerin başlaması
D) Kilisenin batı dünyasındaki etkisinin artması
E) Hıristiyan din adamlarının özgür düşünceyi kısıtlaması
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
6. Orta Çağ'da Batı dünyasında bilimsel coğrafya alanında gerilemeye başlamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Apek ve Baharat yollarının etkisiyle ticaretin gelişmesi BY Haçlı Seferleri sırasında bilim kurumlarına zarar vermesi C) Bilimsel alanda gerilemelerin başlaması D) Kilisenin batı dünyasındaki etkisinin artması E) Hıristiyan din adamlarının özgür düşünceyi kısıtlaması Diğer sayfaya geçiniz.
in ünlü ka-
ir?
e ll
E) Fransız İhtilali
12. Orta Çağ'da feodal yönetim anlayışı Avrupa'da
yeni sınıflar ortaya çıkarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan biri de-
ğildir?
A) Süzeren
D) Lejyon
ONC
B) Vassal
*D
C) Burjuva
E) Baron
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
in ünlü ka- ir? e ll E) Fransız İhtilali 12. Orta Çağ'da feodal yönetim anlayışı Avrupa'da yeni sınıflar ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan biri de- ğildir? A) Süzeren D) Lejyon ONC B) Vassal *D C) Burjuva E) Baron
22230201
2. 1. Gök Tanrı inancını Asya dışındaki topluluklara
benimsetme
II. Daha mutedil bir iklimde ve verimli arazilerde
yaşama
III. Çin ve Moğol saldırılarından korunma
Bu amaçlardan hangileri Türklerin Orta Asya'dan
göç etmelerinde etkili olmamıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, ve III
LE
C) Yalnız III
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
22230201 2. 1. Gök Tanrı inancını Asya dışındaki topluluklara benimsetme II. Daha mutedil bir iklimde ve verimli arazilerde yaşama III. Çin ve Moğol saldırılarından korunma Bu amaçlardan hangileri Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinde etkili olmamıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, ve III LE C) Yalnız III
1-XVI. yüzyılın başlanna kadar Avrupa'da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda en yetkili kurum
hangisidir?
2-Papalık tarafında değerli görülen Aristo'nun hangi düşünceleri bilimin gelişmesini
engellemişti?
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
1-XVI. yüzyılın başlanna kadar Avrupa'da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda en yetkili kurum hangisidir? 2-Papalık tarafında değerli görülen Aristo'nun hangi düşünceleri bilimin gelişmesini engellemişti?
2) mezhep binigini engellenmesi
11. Coğrafi Keşifler'den sonra Avrupa'da güzel sanatlarla ilgilenen
zengin bir sınıf ortaya çıkmış, kültür ve sanat etkinliklerini
destekleyen bilim adamları ve sanatkarları koruyan "mesenler"
oluşturulmuştur. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Mesenlerin siyasi otoritesinin olduğuna
B) Sanatın ve bilimin gelişebilmesi için sanatçılara ekonomik
desteğin yapıldığına
C) Bilim adamlarının ticari etkinliklerle güç kazandığına
D) Avrupa'da sanat etkinliklerinin azaldığına
E) Mesenlerin sanatı ve bilimi geliştirmediğine
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
2) mezhep binigini engellenmesi 11. Coğrafi Keşifler'den sonra Avrupa'da güzel sanatlarla ilgilenen zengin bir sınıf ortaya çıkmış, kültür ve sanat etkinliklerini destekleyen bilim adamları ve sanatkarları koruyan "mesenler" oluşturulmuştur. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Mesenlerin siyasi otoritesinin olduğuna B) Sanatın ve bilimin gelişebilmesi için sanatçılara ekonomik desteğin yapıldığına C) Bilim adamlarının ticari etkinliklerle güç kazandığına D) Avrupa'da sanat etkinliklerinin azaldığına E) Mesenlerin sanatı ve bilimi geliştirmediğine
A) I
©
B) II
25) Aşağıdakilerden hangisi IMF'nin kuruluş amaçların-
dan biri değildir?
A) Yalnız I
C) III
D) II ve III
A) Üye ülkelere finansal destek sağlamak
B) Uluslararası ticareti geliştirmek
C) Üye ülkelerdeki üretim faaliyetlerini tamamen devlet
kontrolüne almak
D) Uluslararası ekonomik iş birliğini sağlamak
E) Üye ülkelerde işsizliğin azalmasına yönelik program-
lar yapmak
karşı tedbirler alma,
guçlü devletlerle ekonomik iş birliği yapma
politikalarından hangilerine yönelmesini zorunlu hâle
getirmiştir?
B) I ve II
D) IV
E) I, II ve III
8) İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de çıkarılan bir ka-
nunla hükümete zorunluluk durumlarında ihtiyaç madde-
lerini aramak ve bunlara el koymak için yetki verilmiştir.
Bu kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köylüyü Topraklandırma Kanunu
B) Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
C) Merkez Bankası Kanunu
D) Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurulması Kanun
E) Milli Korunma Kanunu
aruk etme,
E) V
C) I ve III
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
A) I © B) II 25) Aşağıdakilerden hangisi IMF'nin kuruluş amaçların- dan biri değildir? A) Yalnız I C) III D) II ve III A) Üye ülkelere finansal destek sağlamak B) Uluslararası ticareti geliştirmek C) Üye ülkelerdeki üretim faaliyetlerini tamamen devlet kontrolüne almak D) Uluslararası ekonomik iş birliğini sağlamak E) Üye ülkelerde işsizliğin azalmasına yönelik program- lar yapmak karşı tedbirler alma, guçlü devletlerle ekonomik iş birliği yapma politikalarından hangilerine yönelmesini zorunlu hâle getirmiştir? B) I ve II D) IV E) I, II ve III 8) İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de çıkarılan bir ka- nunla hükümete zorunluluk durumlarında ihtiyaç madde- lerini aramak ve bunlara el koymak için yetki verilmiştir. Bu kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Köylüyü Topraklandırma Kanunu B) Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu C) Merkez Bankası Kanunu D) Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurulması Kanun E) Milli Korunma Kanunu aruk etme, E) V C) I ve III
2.
Anadolu, coğrafi yapısı ve iklimsel özellikleriyle pek çok uygar-
lığa ev sahipliği yapmıştır.
TOP
Aşağıdakilerden hangisi bu coğrafyadaki yerleşim mer-
kezlerinden biri değildir?
A) Çayönü
B) Göbeklitepe
D) Indus
E) Truva
C) Hacılar
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
2. Anadolu, coğrafi yapısı ve iklimsel özellikleriyle pek çok uygar- lığa ev sahipliği yapmıştır. TOP Aşağıdakilerden hangisi bu coğrafyadaki yerleşim mer- kezlerinden biri değildir? A) Çayönü B) Göbeklitepe D) Indus E) Truva C) Hacılar