Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Soruları

1.
Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından
hangisi, Avrupa tarihi açısından daha kap-
samlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır?
A) Derebeylik rejiminin zayıflaması
B Bilimsel ve teknik buluşların Avrupa'ya taşın-
masi
e Ticaretle uğraşan sınıfın zenginleşmesi
D) Kiliseye duyulan güvenin azalması
E) Senyörlere bağlılığın azalması
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
1. Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa tarihi açısından daha kap- samlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır? A) Derebeylik rejiminin zayıflaması B Bilimsel ve teknik buluşların Avrupa'ya taşın- masi e Ticaretle uğraşan sınıfın zenginleşmesi D) Kiliseye duyulan güvenin azalması E) Senyörlere bağlılığın azalması
11. Selahaddin Eyyubi'nin yerine geçen Melik Adil'in Yafa'yı
Haçlılardan alması üzerine IV. Haçlı Seferi düzenlendi. Da-
ha önceki kayıplardan dolayı deniz yolunu tercih eden
Haçlılar, İstanbul'da taht kavgalarını duyunca İstanbul'da
konakladılar ve bir müddet sonra da bu şehri işgal ettiler.
İstanbul'daki Ortodoks Bizans hanedanının bir kısmı İznik'e
bir kısmı da Trabzon'a kaçarak burada yeni devletler kur-
dular.
memang
Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden han-
gisi söylenir?
A Melik Adil, IV. Haçlı Seferinde başarılı olmuştur.
Hristiyanlar arasında anlaşmazlıklar belirginleşmiştir.
Sefer başlama nedenine uygun olarak sonuçlanmıştır.
k üç Haçlı Seferi'nde Müslümanlar başarılı olmuştur.
E) Haçlı Seferleri denizden yapıldığında başarıya ulaş-
mıştır.
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
11. Selahaddin Eyyubi'nin yerine geçen Melik Adil'in Yafa'yı Haçlılardan alması üzerine IV. Haçlı Seferi düzenlendi. Da- ha önceki kayıplardan dolayı deniz yolunu tercih eden Haçlılar, İstanbul'da taht kavgalarını duyunca İstanbul'da konakladılar ve bir müddet sonra da bu şehri işgal ettiler. İstanbul'daki Ortodoks Bizans hanedanının bir kısmı İznik'e bir kısmı da Trabzon'a kaçarak burada yeni devletler kur- dular. memang Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden han- gisi söylenir? A Melik Adil, IV. Haçlı Seferinde başarılı olmuştur. Hristiyanlar arasında anlaşmazlıklar belirginleşmiştir. Sefer başlama nedenine uygun olarak sonuçlanmıştır. k üç Haçlı Seferi'nde Müslümanlar başarılı olmuştur. E) Haçlı Seferleri denizden yapıldığında başarıya ulaş- mıştır.
+
C
1. Pusulanın kullanılıyor olması
II. Doğu'nun zengin olması
III. Papanın söylem ve veatleri
Verilenlerden hangilerinin Haçlı Seferleri'ne katılımı
doğrudan artırdığı savunulur?
A) Yalnız 1
B) I ve III
D) Ive !!!
C)Yalnız III
E) I,II ve III
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
+ C 1. Pusulanın kullanılıyor olması II. Doğu'nun zengin olması III. Papanın söylem ve veatleri Verilenlerden hangilerinin Haçlı Seferleri'ne katılımı doğrudan artırdığı savunulur? A) Yalnız 1 B) I ve III D) Ive !!! C)Yalnız III E) I,II ve III
Orta Çağ'da Avrupa'da meydana gelen;
1. Balkın sosyal sınıflara ayrılmış olması,
II. teknik buluşların Avrupa'ya getirilmesi,
III. Batı Roma İmparatorluğu'nun parçalanması
gelişmelerden hangilerinin skolastik düşüncenin güç-
lenmesini kolaylaştırdığı savunulur?
A) Yalng I
DHI veill
B) Yalnız II
C) Il yet
(E) 1. live Ill
10
O de olabilir
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
Orta Çağ'da Avrupa'da meydana gelen; 1. Balkın sosyal sınıflara ayrılmış olması, II. teknik buluşların Avrupa'ya getirilmesi, III. Batı Roma İmparatorluğu'nun parçalanması gelişmelerden hangilerinin skolastik düşüncenin güç- lenmesini kolaylaştırdığı savunulur? A) Yalng I DHI veill B) Yalnız II C) Il yet (E) 1. live Ill 10 O de olabilir
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin se-
beplerinden biri değildir?
A) Matbaanin geliştirilmesi ve kullanılması
B) Bilim ve sanatı destekleyen "mesen" sınıfının ortaya
çıkması
C) Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması
D) Antik dönem eserlerinin incelenmesi
E) Bölgede refah düzeyinin yüksek olması
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin se- beplerinden biri değildir? A) Matbaanin geliştirilmesi ve kullanılması B) Bilim ve sanatı destekleyen "mesen" sınıfının ortaya çıkması C) Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması D) Antik dönem eserlerinin incelenmesi E) Bölgede refah düzeyinin yüksek olması
12. Roma İmparatorluğu'nun eski gücünü kaybettiği ve özellikle
de bireyleri korumakta yetersiz kaldığı dönemde, Avrupa'da
feodal siyasi yapılar ortaya çıkmıştır. MS 395'ten itibaren
Germen kabileleri kendi devletlerini kurarak bugünkü
Avrupa devletlerinin temellerini atmıştır. Avrupa'da Frank,
Vizigot, Ostrogot, Sakson gibi Germen krallıkları kurulmuş
ve bu krallıklar siyasi üstünlüğü ele almıştır.
Orta Çağ'da Avrupa'da yaşanan bu durumun aşağıda-
kilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir?
A
B
C
D
Güçlü bir devlet otoritesinden yoksun kalınmasına
Ekonomik yönden güçlenilmesine
Kısa sürede siyasi bir düzen kurulmasına
Kültürel birliğin oluşmasına
E Sosyoekonomik ve kurumsal yapının güçlenmesine
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
12. Roma İmparatorluğu'nun eski gücünü kaybettiği ve özellikle de bireyleri korumakta yetersiz kaldığı dönemde, Avrupa'da feodal siyasi yapılar ortaya çıkmıştır. MS 395'ten itibaren Germen kabileleri kendi devletlerini kurarak bugünkü Avrupa devletlerinin temellerini atmıştır. Avrupa'da Frank, Vizigot, Ostrogot, Sakson gibi Germen krallıkları kurulmuş ve bu krallıklar siyasi üstünlüğü ele almıştır. Orta Çağ'da Avrupa'da yaşanan bu durumun aşağıda- kilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir? A B C D Güçlü bir devlet otoritesinden yoksun kalınmasına Ekonomik yönden güçlenilmesine Kısa sürede siyasi bir düzen kurulmasına Kültürel birliğin oluşmasına E Sosyoekonomik ve kurumsal yapının güçlenmesine
395 yılında Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu Roma
olmak üzere ikiye ayrılması ile Avrupa'nın sosyo-ekonomik
ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler yaşanmıştır.
Bu değişikliklerin aşağıdakilerden hangisine neden ol-
duğu söylenemez?
A) Kavimler Göçü'nün başlamasına
B) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına
C) Feodal siyasi yapıların ortaya çıkmasına
D) Avrupa'nın güçlü bir devlet otoritesinden yoksun kalma-
sına
E) Avrupa'da Frank, Vizigot, Ostrogot, Sakson gibi Germen
krallıklarının kurulmasına
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
395 yılında Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması ile Avrupa'nın sosyo-ekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişikliklerin aşağıdakilerden hangisine neden ol- duğu söylenemez? A) Kavimler Göçü'nün başlamasına B) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına C) Feodal siyasi yapıların ortaya çıkmasına D) Avrupa'nın güçlü bir devlet otoritesinden yoksun kalma- sına E) Avrupa'da Frank, Vizigot, Ostrogot, Sakson gibi Germen krallıklarının kurulmasına
3.
Bizans, Sasani ve Moğol imparatorluklarının orduları güçlü,
düzenli ve disiplinliydi. Bizans ordusunun çoğunluğu paralı
askerlerden oluşurken Moğol ordusu gönüllü birliklerden
oluşmaktaydı. Moğol ordusu, Mao-dun'un (Mete Han) ge-
liştirdiği onlu teşkilata uygun olarak on, yüz, bin ve on bin
şeklinde bölümlere ayrılmıştı ve hafif süvari birliklerinden
oluşuyordu.
Verilen bilgiler doğrultusunda Orta Çağ imparatorluk-
larının askerî durumu ile ilgili;
I. askerî güce önem verildiği,
II. Moğol ordusunun hızlı hareket kabiliyetine sahip
olduğu,
III. Bizans ordusunun asıl gücünü eyalet birliklerinin
oluşturduğu
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
3. Bizans, Sasani ve Moğol imparatorluklarının orduları güçlü, düzenli ve disiplinliydi. Bizans ordusunun çoğunluğu paralı askerlerden oluşurken Moğol ordusu gönüllü birliklerden oluşmaktaydı. Moğol ordusu, Mao-dun'un (Mete Han) ge- liştirdiği onlu teşkilata uygun olarak on, yüz, bin ve on bin şeklinde bölümlere ayrılmıştı ve hafif süvari birliklerinden oluşuyordu. Verilen bilgiler doğrultusunda Orta Çağ imparatorluk- larının askerî durumu ile ilgili; I. askerî güce önem verildiği, II. Moğol ordusunun hızlı hareket kabiliyetine sahip olduğu, III. Bizans ordusunun asıl gücünü eyalet birliklerinin oluşturduğu sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
4.
Hellenizm ve Ortodoksluk gibi kültürel bileşenler sonucu
Bizans İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu'ndan farklı
bir siyasi yapı hâline ve Bizans İmparatoru gücünü tanrıdan
alan otokrat bir lider konumuna gelmiştir.
Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Doğu Roma İmparatorluğu'nun farklı kültürlerden etki-
lendiğine
B) Hristiyanlıkta mezhepsel farklılıklar olduğuna
C) Hellenizm'in Batı ve Doğu Roma'yı birleştirdiğine
D) Bizans'ın monarşik yapı ile yönetildiğine
E) Bizans'ta gücün meşruiyet kaynağının ilahi olduğuna
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
4. Hellenizm ve Ortodoksluk gibi kültürel bileşenler sonucu Bizans İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu'ndan farklı bir siyasi yapı hâline ve Bizans İmparatoru gücünü tanrıdan alan otokrat bir lider konumuna gelmiştir. Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Doğu Roma İmparatorluğu'nun farklı kültürlerden etki- lendiğine B) Hristiyanlıkta mezhepsel farklılıklar olduğuna C) Hellenizm'in Batı ve Doğu Roma'yı birleştirdiğine D) Bizans'ın monarşik yapı ile yönetildiğine E) Bizans'ta gücün meşruiyet kaynağının ilahi olduğuna
10. MÖ 451 - MÖ 449 yılları arasında Roma'daki sınıf farklı-
lıklarını ortadan kaldıran ve plep adı verilen orta sınıfa
memur ve asker olma hakkı tanıyan ve günümüz Avrupa
hukukunun temeli sayılan gelişme aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) 12 Levha Kanunları'nın yayımlanması
B) Fenikeliler ile Pön Savaşları'nın yapılması
C) Milano Fermanı'nın ilan edilmesi
D) Ülkenin eyaletlere ayrılarak tekfur adı verilen valilerin
görevlendirilmesi
E) Magna Karta'nın yayımlanması
enimhocam
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
10. MÖ 451 - MÖ 449 yılları arasında Roma'daki sınıf farklı- lıklarını ortadan kaldıran ve plep adı verilen orta sınıfa memur ve asker olma hakkı tanıyan ve günümüz Avrupa hukukunun temeli sayılan gelişme aşağıdakilerden han- gisidir? A) 12 Levha Kanunları'nın yayımlanması B) Fenikeliler ile Pön Savaşları'nın yapılması C) Milano Fermanı'nın ilan edilmesi D) Ülkenin eyaletlere ayrılarak tekfur adı verilen valilerin görevlendirilmesi E) Magna Karta'nın yayımlanması enimhocam
7
Soru 8
I. Papa ile krallar arasındaki mücadelenin
krallann aleyhine sonuçlanması
II. Avrupa'da sürekli orduların kurulması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılması
IV. Coğrafi Keşifler'in yapılması
V. Osmanlı Devleti'nin batıya yönelik sefer-
ler düzenlemesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin feo-
dalitenin yıkılmasında etkili olduğu söyle-
nemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Yalnız IV
C) Yalnız III
E) Yalnız V
Sor
Aşa
Ça
yal
A)
B)
C)
D
E
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
7 Soru 8 I. Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallann aleyhine sonuçlanması II. Avrupa'da sürekli orduların kurulması III. Barutun ateşli silahlarda kullanılması IV. Coğrafi Keşifler'in yapılması V. Osmanlı Devleti'nin batıya yönelik sefer- ler düzenlemesi Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin feo- dalitenin yıkılmasında etkili olduğu söyle- nemez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Yalnız IV C) Yalnız III E) Yalnız V Sor Aşa Ça yal A) B) C) D E
ETIN EKONOMIK FAALİYETLERE YANSIMASI
isinde fe-
Igili yanlış
nifidir.
vermez.
skerlik ya-
Doğu-Batı,
TEST 1
Soru 4 udget.
2.y its
Orta Çağ'da feodalitenin ortaya çıkmasın-
da aşağıdakilerden hangisinin doğrudan
etkisi olduğu söylenemez?
A) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
B) Vassal - süzeren ilişkisinin doğması
C) Bati Hunlarının batıya doğru göç etmesi
D) Avrupa siyasi birliğinin bozulması
E) Derebeylerin güçlenmesi
Soru 5
Orta Çağ'da kilisenin ve din adamları-
nın ayrıcalıklı olmasında aşağıdakilerden
TEST 1
Soru 7
Selçuk
Sin
II. har
ins
Ilon
faali
tini
bilir
AV
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
ETIN EKONOMIK FAALİYETLERE YANSIMASI isinde fe- Igili yanlış nifidir. vermez. skerlik ya- Doğu-Batı, TEST 1 Soru 4 udget. 2.y its Orta Çağ'da feodalitenin ortaya çıkmasın- da aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkisi olduğu söylenemez? A) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması B) Vassal - süzeren ilişkisinin doğması C) Bati Hunlarının batıya doğru göç etmesi D) Avrupa siyasi birliğinin bozulması E) Derebeylerin güçlenmesi Soru 5 Orta Çağ'da kilisenin ve din adamları- nın ayrıcalıklı olmasında aşağıdakilerden TEST 1 Soru 7 Selçuk Sin II. har ins Ilon faali tini bilir AV
la
buyuk din
Soru 3
Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasın-
da 116 yıl süren ve Avrupa tarihi açısından
önemli sonuçlara neden olan savaşlar ol-
muşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Yüzyıl Savaşları-
nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Fransa'da derebeylik rejimi zayıflamıştır.
B) İngiltere'de derebeylik rejimi zayıflamıştır.
C) İngiltere'de Çift Gül Savaşı çıkmıştır.
D) Fransa'da mutlak krallık kurulmuştur.
E) Rönesans Hareketleri başlamıştır.
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
la buyuk din Soru 3 Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasın- da 116 yıl süren ve Avrupa tarihi açısından önemli sonuçlara neden olan savaşlar ol- muşlardır. Aşağıdakilerden hangisi Yüzyıl Savaşları- nın sonuçları arasında gösterilemez? A) Fransa'da derebeylik rejimi zayıflamıştır. B) İngiltere'de derebeylik rejimi zayıflamıştır. C) İngiltere'de Çift Gül Savaşı çıkmıştır. D) Fransa'da mutlak krallık kurulmuştur. E) Rönesans Hareketleri başlamıştır.
6. Yaşadığı kentin iklim özelliklerini araştıran bir bilim insa-
nı, kent merkezindeki meteoroloji istasyonunun 25 yıllık
gözlem raporlarını incelemiş ve aşağıdaki sonuçlara
ulaşmıştır:
●
●
e
En sıcak ay 27,9 °C, en soğuk ay 8,8 °C'dir.
Toplam yağışın %7'si yazın, %13'ü sonbaharda
%63'ü kışın, %17'si ilkbaharda düşmüştür.
A) I
Kış yağışları yağmur şeklindedir.
Karlı ve donlu gün sayısı azdır.
Buna göre bilim insanının yaşadığı kent haritada
numaralandırılan kentlerden hangisi olabilir?
C) III
IV
B) II
D) IV
E) V
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
6. Yaşadığı kentin iklim özelliklerini araştıran bir bilim insa- nı, kent merkezindeki meteoroloji istasyonunun 25 yıllık gözlem raporlarını incelemiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır: ● ● e En sıcak ay 27,9 °C, en soğuk ay 8,8 °C'dir. Toplam yağışın %7'si yazın, %13'ü sonbaharda %63'ü kışın, %17'si ilkbaharda düşmüştür. A) I Kış yağışları yağmur şeklindedir. Karlı ve donlu gün sayısı azdır. Buna göre bilim insanının yaşadığı kent haritada numaralandırılan kentlerden hangisi olabilir? C) III IV B) II D) IV E) V
ÖRNEK SORU
32
Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını oluşturan timarlı sipahi-
lerin özelliklerinden bazıları şunlardır:
●
Bulundukları bölgelerde tarımsal faaliyetlerde bulunmuş-
lar, toprağını ekip biçmeyene ceza verme yetkisine sahip
olmuşlardır.
İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.
Savaş zamanında orduya katılmışlar, barış zamanlarında ise
bulundukları bölgede asayişi ve güvenliği sağlamışlardır.
Bu bilgiden hareketle timarlı sipahilerle ilgili,
Devletin otoritesini sağlamışlardır.
II. Gayrimüslimlerden seçilmişlerdir.
III, Üretimde sürekliliği sağlamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) Il ye III
C) Ive Il
Bölg
nuç)
Göc
mu
De
m
ve
Böyle
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
ÖRNEK SORU 32 Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını oluşturan timarlı sipahi- lerin özelliklerinden bazıları şunlardır: ● Bulundukları bölgelerde tarımsal faaliyetlerde bulunmuş- lar, toprağını ekip biçmeyene ceza verme yetkisine sahip olmuşlardır. İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Savaş zamanında orduya katılmışlar, barış zamanlarında ise bulundukları bölgede asayişi ve güvenliği sağlamışlardır. Bu bilgiden hareketle timarlı sipahilerle ilgili, Devletin otoritesini sağlamışlardır. II. Gayrimüslimlerden seçilmişlerdir. III, Üretimde sürekliliği sağlamışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) Il ye III C) Ive Il Bölg nuç) Göc mu De m ve Böyle
2. Avrupa'da feodal düzenin oluşmasında,
I. Kavimler Göçü'nün yaşanması
II. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
III. Burjuva sınıfının güçlenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve ill
PALME
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
2. Avrupa'da feodal düzenin oluşmasında, I. Kavimler Göçü'nün yaşanması II. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması III. Burjuva sınıfının güçlenmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve ill PALME