Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Soruları

3.
Osmanlı Devleti 1913 Londra Antlaşması ile;
Cibles!
1. Arnavutluk,
II: Ege Adaları, eh nabienqot int
III. Batı Trakya
topraklarından hangilerinin geleceğini büyük dev-
letlerin vereceği karara bırakmıştır?blog
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
3. Osmanlı Devleti 1913 Londra Antlaşması ile; Cibles! 1. Arnavutluk, II: Ege Adaları, eh nabienqot int III. Batı Trakya topraklarından hangilerinin geleceğini büyük dev- letlerin vereceği karara bırakmıştır?blog A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
5. I. 1856 Paris Antlaşması
II. 1878 Berlin Antlaşması
III. 1897 İstanbul Antlaşması
Osmanlı Devleti yukarıdaki antlaşmalardan hangi-
lerini galip devlet olarak imzalamıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
spauldstT. (@
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
in telved insan
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
5. I. 1856 Paris Antlaşması II. 1878 Berlin Antlaşması III. 1897 İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti yukarıdaki antlaşmalardan hangi- lerini galip devlet olarak imzalamıştır? A) Yalnız I D) I ve III spauldstT. (@ B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III in telved insan
10. SINIF
TARİH
7. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren Yeniçeri
Ocağı'na usulsüz alımlar başlamış, bunun yanı sıra yeni-
çeriler yönetiminde de etkili olmaya başlamışlardır.
Yukarıda verilen bu durumla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Merkezi otorite bozulmaya başlamıştır.
B) Yeniçeriler, siyasete de karışmaya başlamıştır.
C) Yeniçeriler, asıl görevlerinden uzaklaşmışlardır.
D) Osmanlı'da ilmiye sınıfı bozulmaya başlamıştır.
E) Osmanlı'da otorite boşluğu yaşanmaktadır.
9.Y
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
10. SINIF TARİH 7. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren Yeniçeri Ocağı'na usulsüz alımlar başlamış, bunun yanı sıra yeni- çeriler yönetiminde de etkili olmaya başlamışlardır. Yukarıda verilen bu durumla ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Merkezi otorite bozulmaya başlamıştır. B) Yeniçeriler, siyasete de karışmaya başlamıştır. C) Yeniçeriler, asıl görevlerinden uzaklaşmışlardır. D) Osmanlı'da ilmiye sınıfı bozulmaya başlamıştır. E) Osmanlı'da otorite boşluğu yaşanmaktadır. 9.Y
11. I. Ahmet döneminde "sancağa çıkma" usulü kaldırıla-
rak yerine ekber ve erşed sistemi getirilmiştir.
I. Ahmet bu sistem değişikliği ile temelde aşağıdaki-
lerden hangisini amaçlamıştır?
A) Fetihleri hızlandırmayı
B) Taht kavgalarını azaltmayı
C) Yeniçeri isyanlarını engellemeyi
D) Şehzadelere devlet tecrübesi kazandırmayı
E) Askeri yapıyı güçlendirmeyi
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
11. I. Ahmet döneminde "sancağa çıkma" usulü kaldırıla- rak yerine ekber ve erşed sistemi getirilmiştir. I. Ahmet bu sistem değişikliği ile temelde aşağıdaki- lerden hangisini amaçlamıştır? A) Fetihleri hızlandırmayı B) Taht kavgalarını azaltmayı C) Yeniçeri isyanlarını engellemeyi D) Şehzadelere devlet tecrübesi kazandırmayı E) Askeri yapıyı güçlendirmeyi
2. Timar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti'ni sosyal,
siyasal, ekonomik vs... olmak üzere birçok alanda etki-
lemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi timar sisteminin bozulması-
nın sosyal sonuçlarından biri değildir?
A) Köyden kente göç artmıştır.
B) Eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamıştır.
C) Şehirlerde güvenlik sorunları baş göstermeye başla-
mıştır.
D) Göç ve işsizlik sorunları doğmuştur.
E) Celali İsyanları'nın çıkmasına sebep olmuştur.
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
2. Timar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti'ni sosyal, siyasal, ekonomik vs... olmak üzere birçok alanda etki- lemiştir. Aşağıdakilerden hangisi timar sisteminin bozulması- nın sosyal sonuçlarından biri değildir? A) Köyden kente göç artmıştır. B) Eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamıştır. C) Şehirlerde güvenlik sorunları baş göstermeye başla- mıştır. D) Göç ve işsizlik sorunları doğmuştur. E) Celali İsyanları'nın çıkmasına sebep olmuştur.
çözülmesine kam
yargılarından hangilerine ulastlamaz?
Kuvvetler aynliği ilkesini güçlendirmiştir.
A- Yalnız 1
Yalnız II
B-
C- Yalniz 111
D- 1 ve 11
E- II ve III
9- 19. yüzyılda büyük
bulunmayan
ve
anlaşmazlıklar içinde
dünyayı aralarında bölüşen
sömürgeci devletler arasında var olan dengenin
bozulmasına
en önemli olay
yol
açan
aşağıdakilerden hangisidir?
4 Balkan Yanmadasında kurulan devletlerarasinda
yaşanan rekabet
B Ingiltere'nin güçlü bir donanma oluşturması
Fransa'nin Almanya'dan toprak talep etmesi
Rusya'nın Balkanlara yönelmesi
E Alman imparatorluğunun kurulmas
"Harb- Umumi" kavramı aşağıdakiler
için kullanılmaktadır?
A- 9
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
çözülmesine kam yargılarından hangilerine ulastlamaz? Kuvvetler aynliği ilkesini güçlendirmiştir. A- Yalnız 1 Yalnız II B- C- Yalniz 111 D- 1 ve 11 E- II ve III 9- 19. yüzyılda büyük bulunmayan ve anlaşmazlıklar içinde dünyayı aralarında bölüşen sömürgeci devletler arasında var olan dengenin bozulmasına en önemli olay yol açan aşağıdakilerden hangisidir? 4 Balkan Yanmadasında kurulan devletlerarasinda yaşanan rekabet B Ingiltere'nin güçlü bir donanma oluşturması Fransa'nin Almanya'dan toprak talep etmesi Rusya'nın Balkanlara yönelmesi E Alman imparatorluğunun kurulmas "Harb- Umumi" kavramı aşağıdakiler için kullanılmaktadır? A- 9
S
1.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde yaşanan;
I. Almanya seferi,
II. İstanbul Antlaşması,
III. I. Viyana kuşatması
gelişmelerinden hangilerinde Avusturya, Osmanlıların
askeri ve siyasi üstünlüğüne karşı koyamamıştır?
A) Yalnız T
D) Ivett
(B) Yalnız II
E) II ve I
C) I ve II
4.
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
S 1. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde yaşanan; I. Almanya seferi, II. İstanbul Antlaşması, III. I. Viyana kuşatması gelişmelerinden hangilerinde Avusturya, Osmanlıların askeri ve siyasi üstünlüğüne karşı koyamamıştır? A) Yalnız T D) Ivett (B) Yalnız II E) II ve I C) I ve II 4.
SOR
7. Osmanlı Devleti'nin;
I. iskan,
II. dini hoşgörü,
III. merkezi yönetim
uygulamalarından hangileri Balkanların etnik ve dini
yapısının değişmesiyle sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I've III
C) I ve III
EI, II ve III
10. Aş
le
C
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
SOR 7. Osmanlı Devleti'nin; I. iskan, II. dini hoşgörü, III. merkezi yönetim uygulamalarından hangileri Balkanların etnik ve dini yapısının değişmesiyle sonuçlanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I've III C) I ve III EI, II ve III 10. Aş le C
ye-
mak
han
k
ngi-
-di-
ntitp
1. Ünite/ Test 04
14. Tarih ödevini araştırmak için kütüphane-
ye giden Banu, kütüphanede tarihî olay-
ların Asya tarihi, Avrupa tarihî gibi bö-
lümlere ayrıldığını görmüş ve Avrupa
tarihinde önemli yer tutan feodalizm ko-
nusunu incelemiş ve ödevini hızlıca bitir-
miştir.
Buna göre Banu'nun ödevini araştırır-
ken kütüphanede Asya tarihi, Avrupa
tarihî gibi sınıflandırma ile karşılaş-
ması, tarihe yardımcı aşağıdaki bilim
dallarından hangisine terstir?
A) Paleografi
C) Kronoloji
B) Epigrafi
D) İstatistik
E) Ekoloji
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
ye- mak han k ngi- -di- ntitp 1. Ünite/ Test 04 14. Tarih ödevini araştırmak için kütüphane- ye giden Banu, kütüphanede tarihî olay- ların Asya tarihi, Avrupa tarihî gibi bö- lümlere ayrıldığını görmüş ve Avrupa tarihinde önemli yer tutan feodalizm ko- nusunu incelemiş ve ödevini hızlıca bitir- miştir. Buna göre Banu'nun ödevini araştırır- ken kütüphanede Asya tarihi, Avrupa tarihî gibi sınıflandırma ile karşılaş- ması, tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından hangisine terstir? A) Paleografi C) Kronoloji B) Epigrafi D) İstatistik E) Ekoloji
XVII. yüzyılın sonlarına doğru, şehir ve kasabalarda devlet
ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen ve halkın oyu ile
seçilen ayanlar, yerli ailelerden atanmıştır.
Bu bilgiden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Feodal yapı güçlenmiştir.
B) Devlet-halk bütünleşmesi sağlanmıştır.
C) Halkın devlet yönetimdeki etkinliği artmıştır.
D) İdarede merkeziyetçi yapı benimsenmiştir.
E) Yerel güçlerin etkinliği azaltılmıştır.
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
XVII. yüzyılın sonlarına doğru, şehir ve kasabalarda devlet ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen ve halkın oyu ile seçilen ayanlar, yerli ailelerden atanmıştır. Bu bilgiden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Feodal yapı güçlenmiştir. B) Devlet-halk bütünleşmesi sağlanmıştır. C) Halkın devlet yönetimdeki etkinliği artmıştır. D) İdarede merkeziyetçi yapı benimsenmiştir. E) Yerel güçlerin etkinliği azaltılmıştır.
10. I. Gelişen savaş teknolojilerine uyum sağlama çalışmaları-
nın getirdiği mali yük
II.
Maaşlı asker sayısının artırılması
III. Üretimin iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayamaması
IV. Avrupa'nın uyguladığı merkantilist ekonomi politikası ne-
deniyle yurt dışına para kaçışı olması
V. Timar sisteminin uygulanmaya devam edilmesi
Yukarıdakilerden hangisinin XVII. yüzyılda Osmanlı mali
yapısını olumsuz etkilediği söylenemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
10. I. Gelişen savaş teknolojilerine uyum sağlama çalışmaları- nın getirdiği mali yük II. Maaşlı asker sayısının artırılması III. Üretimin iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayamaması IV. Avrupa'nın uyguladığı merkantilist ekonomi politikası ne- deniyle yurt dışına para kaçışı olması V. Timar sisteminin uygulanmaya devam edilmesi Yukarıdakilerden hangisinin XVII. yüzyılda Osmanlı mali yapısını olumsuz etkilediği söylenemez? A) I B) II C) III D) IV E) V
5.
Moğol
İmparatorluğu'nu kuran Temuçin, 1206 yılında yapı-
lan kurultayda Türk-Moğol boyları tarafından kağan seçilmiş
ve Cengiz adını almıştır.
Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Moğolların boylar hâlinde yaşadığına
B) Temuçin'in boyları birleştirdiğine
C) Cengiz Han ve neslinin ilahi soya dayandırıldığına
D) Moğol İmparatorluğu'nun Türk ve Moğol boylarınca
oluşturulduğuna
E) Eski Türk devlet yönetim anlayışının Moğollarda da
görüldüğüne
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
5. Moğol İmparatorluğu'nu kuran Temuçin, 1206 yılında yapı- lan kurultayda Türk-Moğol boyları tarafından kağan seçilmiş ve Cengiz adını almıştır. Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Moğolların boylar hâlinde yaşadığına B) Temuçin'in boyları birleştirdiğine C) Cengiz Han ve neslinin ilahi soya dayandırıldığına D) Moğol İmparatorluğu'nun Türk ve Moğol boylarınca oluşturulduğuna E) Eski Türk devlet yönetim anlayışının Moğollarda da görüldüğüne
9. Bir ülkenin zenginliği sahip olduğu altın ve gümüş mikta-
rına bağlıdır.
●
●
Madenlerin ülke dışına çıkışı (ithalat) kısıtlanırken ülkeye
değerli maden girişi (ihracat) desteklenir.
Avrupa ülkelerinin ticaret politikalarının temelini oluştur-
muştur.
Yalnız bu bilgilere bakılarak merkantilizm ile ilgili aşağı-
daki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Halkın ekonomik sıkıntıları ön plandadır.
B) Ülkenin ekonomik gücünü ve zenginliğini en üst düzeye
çıkarma amacı gütmüştür.
C) Ülke içinde halkın yaşam standartlarını düşürmüştür.
D) Ticaret yollarının ülke ekonomisi üzerinde etkisi yoktur.
E) Halk arasında sınıf farklılıkları vardır.
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
9. Bir ülkenin zenginliği sahip olduğu altın ve gümüş mikta- rına bağlıdır. ● ● Madenlerin ülke dışına çıkışı (ithalat) kısıtlanırken ülkeye değerli maden girişi (ihracat) desteklenir. Avrupa ülkelerinin ticaret politikalarının temelini oluştur- muştur. Yalnız bu bilgilere bakılarak merkantilizm ile ilgili aşağı- daki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? A) Halkın ekonomik sıkıntıları ön plandadır. B) Ülkenin ekonomik gücünü ve zenginliğini en üst düzeye çıkarma amacı gütmüştür. C) Ülke içinde halkın yaşam standartlarını düşürmüştür. D) Ticaret yollarının ülke ekonomisi üzerinde etkisi yoktur. E) Halk arasında sınıf farklılıkları vardır.
1. Rusya, sıcak denizlere açılma amacını gerçekleştirmek
için;
1. Balkanlar,
II. Boğazlar,
III. Karadeniz
bölgelerinden hangilerinde Osmanlı Devleti ile karşı kar-
şıya gelmiştir?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
1. Rusya, sıcak denizlere açılma amacını gerçekleştirmek için; 1. Balkanlar, II. Boğazlar, III. Karadeniz bölgelerinden hangilerinde Osmanlı Devleti ile karşı kar- şıya gelmiştir? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III
1.
Misakımilli Kararlarından Bazıları
Arap topraklarının
gelecegi bu topraklarda
yaşayan halkın vereceği
oy ile belirlenecektir.
Batı Trakya'da bulunan
Türklerin geleceği bölge
halkının vereceği oy ile
belirlenecektir.
Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan üç sancakta
(Kars, Ardahan, Batum) ve Artvin sancağında gerekirse
tekrar halk oylaması yapılabilir.
Buna göre verilen Misakımillî kararları ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sorunların halkın kararına uygun bir şekilde çözülme-
si hedeflenmiştir. +
B) Sorunların çözümünde demokratik ve barışçıl yollara
başvurulmuştur. +
C) Bazı bölgelerde Türk nüfusunun fazla sayıda olması-
na güvenilmiştir.
D) Türk Devleti'nin milli sınırları belirlenmiştir.
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
1. Misakımilli Kararlarından Bazıları Arap topraklarının gelecegi bu topraklarda yaşayan halkın vereceği oy ile belirlenecektir. Batı Trakya'da bulunan Türklerin geleceği bölge halkının vereceği oy ile belirlenecektir. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan üç sancakta (Kars, Ardahan, Batum) ve Artvin sancağında gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. Buna göre verilen Misakımillî kararları ile ilgili aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Sorunların halkın kararına uygun bir şekilde çözülme- si hedeflenmiştir. + B) Sorunların çözümünde demokratik ve barışçıl yollara başvurulmuştur. + C) Bazı bölgelerde Türk nüfusunun fazla sayıda olması- na güvenilmiştir. D) Türk Devleti'nin milli sınırları belirlenmiştir.
31. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda geçen;
B
• Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. İdare yönetimi
halkın kendi kendisinin yönetmesi ilkesine dayanır.
• Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek
temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
• Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" adını taşır.
kararlarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Anayasa ile egemenlik halka verilmiştir.
B) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
C) Kuvvetler birliği kabul edilmiştir.
D) Meşruti yönetim anlayışı güçlendirilmiştir.
E) TBMM'ye olağanüstü meclis özelliğini kazandırmıştır.
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
31. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda geçen; B • Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. İdare yönetimi halkın kendi kendisinin yönetmesi ilkesine dayanır. • Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır. • Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" adını taşır. kararlarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anayasa ile egemenlik halka verilmiştir. B) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. C) Kuvvetler birliği kabul edilmiştir. D) Meşruti yönetim anlayışı güçlendirilmiştir. E) TBMM'ye olağanüstü meclis özelliğini kazandırmıştır.