Sermaye ve Emek Soruları

TYT
1040
3. Demokrasi, bir yönetim biçimi olarak İlk Çağ Grek şehir
devletlerinden Atina'da ortaya çıkmıştır. Atina vatandaşları
meclis görüşmelerine bizzat katılmak zorundaydılar, aksi
hâlde cezalandırılırlardı. Ancak Atina'da yaşayan herkes
vatandaş olarak kabul edilmiyordu. Vatandaşlık, ayrıcalıklı
bir statüydü ve şehir halkının yarısından daha azı bu
ayrıcalığa sahipti. Şehre dışarıdan göçle gelen yabancılar,
şehirde yaşayan kadınlar ve köleler vatandaş sayılmadıkları
için siyasi karar alma süreçlerine katılamazlardı.
Buna göre Atina siyasi yaşamı ile ilgili;
I. Doğrudan demokrasi ilkesinin benimsendiği,
II. Siyasi karar alma sürecine sadece Atinalı özgür
erkeklerin dahil edildiği,
107 bain
III. Eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara yer verildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
1-B
B) Yalnız H
DYI ve
E) I, II
PO boo
D
et ven
5.
a
6
Tarih
Sermaye ve Emek
TYT 1040 3. Demokrasi, bir yönetim biçimi olarak İlk Çağ Grek şehir devletlerinden Atina'da ortaya çıkmıştır. Atina vatandaşları meclis görüşmelerine bizzat katılmak zorundaydılar, aksi hâlde cezalandırılırlardı. Ancak Atina'da yaşayan herkes vatandaş olarak kabul edilmiyordu. Vatandaşlık, ayrıcalıklı bir statüydü ve şehir halkının yarısından daha azı bu ayrıcalığa sahipti. Şehre dışarıdan göçle gelen yabancılar, şehirde yaşayan kadınlar ve köleler vatandaş sayılmadıkları için siyasi karar alma süreçlerine katılamazlardı. Buna göre Atina siyasi yaşamı ile ilgili; I. Doğrudan demokrasi ilkesinin benimsendiği, II. Siyasi karar alma sürecine sadece Atinalı özgür erkeklerin dahil edildiği, 107 bain III. Eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara yer verildiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I 1-B B) Yalnız H DYI ve E) I, II PO boo D et ven 5. a 6
1.
numu
II. Meşrutiyet'in ilanının ardından;
I. siyasi partilerin kurulması,
II. padişahın yetkilerinin kısıtlanması,
III. 31 Mart Vakası'nın yaşanması
gelişmelerinden hangilerinin demokratik yaşam
biçiminin gelişmesine katkı sağladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız Icem B) Yalnız II ev C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
4.
Tarih
Sermaye ve Emek
1. numu II. Meşrutiyet'in ilanının ardından; I. siyasi partilerin kurulması, II. padişahın yetkilerinin kısıtlanması, III. 31 Mart Vakası'nın yaşanması gelişmelerinden hangilerinin demokratik yaşam biçiminin gelişmesine katkı sağladığı söylene- bilir? A) Yalnız Icem B) Yalnız II ev C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4.
9. Rodos ve 12 Ada'nın İtalya işgalinde kalma-
sında,
I. .93 Harbi
II. Kurtuluş Savaşı
III. Trablusgarp Savaşı
yukarıdaki savaşlardan hangilerinin etkili ol-
duğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Sermaye ve Emek
9. Rodos ve 12 Ada'nın İtalya işgalinde kalma- sında, I. .93 Harbi II. Kurtuluş Savaşı III. Trablusgarp Savaşı yukarıdaki savaşlardan hangilerinin etkili ol- duğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
11. 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması hükümlerine
göre, Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayıl-
makta iken, 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması ile padişaha
denk sayılmıştır.
Bu gelişmeye göre;
1.
Osmanlı Devleti Avusturya'nın üstünlüğünü kabul etmiş-
tir.
II.
Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki siyasal haki-
miyeti sona ermiştir.
III. Rönesans ve Reform'un Avrupa'ya olumlu katkıları ken-
dini göstermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
ve
B
1.
11
||
a
F
3.
Tarih
Sermaye ve Emek
11. 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması hükümlerine göre, Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayıl- makta iken, 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması ile padişaha denk sayılmıştır. Bu gelişmeye göre; 1. Osmanlı Devleti Avusturya'nın üstünlüğünü kabul etmiş- tir. II. Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki siyasal haki- miyeti sona ermiştir. III. Rönesans ve Reform'un Avrupa'ya olumlu katkıları ken- dini göstermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III ve B 1. 11 || a F 3.
31. Sanayi Devrimi dünyada pek çok yeni gelişmeyle bir-
likte tüketim ekonomisini de ortaya çıkartan önemli bir
aşamadır. Avrupa'da başlayan Sanayi Devrimi Osmanlı
Devleti'ni olumsuz etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin Osman-
lı'ya olumsuz etkileri arasında değildir?
A) Osmanlı Devleti'nde yerli üretim oldukça azalmıştır.
B) Askerlik alanında olumlu gelişmeler yaşanmıştır.
C) İşsizlik Osmanlı'nın önemli sorunlarından olmuştur.
D) Şehirlerde işsizliğe bağlı hukuki sorunlar artmıştır.
E) Osmanlı Devleti giderek dışa bağımlı hale gelmiştir.
Tarih
Sermaye ve Emek
31. Sanayi Devrimi dünyada pek çok yeni gelişmeyle bir- likte tüketim ekonomisini de ortaya çıkartan önemli bir aşamadır. Avrupa'da başlayan Sanayi Devrimi Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin Osman- lı'ya olumsuz etkileri arasında değildir? A) Osmanlı Devleti'nde yerli üretim oldukça azalmıştır. B) Askerlik alanında olumlu gelişmeler yaşanmıştır. C) İşsizlik Osmanlı'nın önemli sorunlarından olmuştur. D) Şehirlerde işsizliğe bağlı hukuki sorunlar artmıştır. E) Osmanlı Devleti giderek dışa bağımlı hale gelmiştir.
2. Sanayi İnkılabı'ndan sonra küçük atölye ve el tezgah-
larının yerini kömür, su ve petrol gücüyle çalışan büyük
imalathaneler ve fabrikalar aldı. Köyden kente göçün
artmasıyla kentler hızla büyüdü. Ticaretin geliştirilmesi
ve üretilen ürünlerin hızlı ve ucuz şekilde taşınması ger-
çeği ortaya çıktı.
Bu bilgilerde Sanayi İnkılabı'nın;
1. Ekonomi, +
II. Sosyal,
III. Ulaşım
alanlarından hangilerinde değişime neden olduğu
vurgulanmıştır?
A) I ve II.
C) II ve III.
B) I ve III.
D) III ve III.
Tarih
Sermaye ve Emek
2. Sanayi İnkılabı'ndan sonra küçük atölye ve el tezgah- larının yerini kömür, su ve petrol gücüyle çalışan büyük imalathaneler ve fabrikalar aldı. Köyden kente göçün artmasıyla kentler hızla büyüdü. Ticaretin geliştirilmesi ve üretilen ürünlerin hızlı ve ucuz şekilde taşınması ger- çeği ortaya çıktı. Bu bilgilerde Sanayi İnkılabı'nın; 1. Ekonomi, + II. Sosyal, III. Ulaşım alanlarından hangilerinde değişime neden olduğu vurgulanmıştır? A) I ve II. C) II ve III. B) I ve III. D) III ve III.
27. Coğrafi Keşiflerin sonuçlarıyla ilgi olarak;
Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Akdeniz limanla-
ri önemini yitirdi.
Kiliseye ve papalığa olan güven azaldı.
Keşfedilen yerlerin değerli madenleri Avrupa'ya ta-
şındı. Co
yargılarından hangileri hangilerine ulaşılabilir?
(C) Yalnız III
LA) Yalnız I
ve Il
B) Yalnız II
E II ve III
Tarih
Sermaye ve Emek
27. Coğrafi Keşiflerin sonuçlarıyla ilgi olarak; Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Akdeniz limanla- ri önemini yitirdi. Kiliseye ve papalığa olan güven azaldı. Keşfedilen yerlerin değerli madenleri Avrupa'ya ta- şındı. Co yargılarından hangileri hangilerine ulaşılabilir? (C) Yalnız III LA) Yalnız I ve Il B) Yalnız II E II ve III
3. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl ıslahatlarının özel-
likleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile-
mez?
A) Halk ilk kez yönetime katılmıştır.
BIslahatlar baskı ve şiddete dayalıdır.
C) Padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.
D) Kanun üstünlüğü ilk kez kabul edilmiştir.
E) Islahatlar devlet politikası hâline gelmiştir.
Tarih
Sermaye ve Emek
3. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl ıslahatlarının özel- likleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile- mez? A) Halk ilk kez yönetime katılmıştır. BIslahatlar baskı ve şiddete dayalıdır. C) Padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. D) Kanun üstünlüğü ilk kez kabul edilmiştir. E) Islahatlar devlet politikası hâline gelmiştir.
I
3.
"1838 Balta Limanı muahedesiyle İngil-
tere, Osmanlı ülkesinde Fransa ve Ve-
nedik'ten sonra ticarete başladığı halde
kısa sürede ön plana geçti; ödediği güm-
rük resmi oranı da % 5'ten % 3'e indi."
Mübahat Kütükoğlu'nun bu açıklama-
larından Osmanlı ekonomisiyle ilgili
aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapı-
lamaz?
A) Pazarlarında İngiliz mallarının art-
masi
B) Loncalarının önemini yitirmesi
C Mamul madde yerine hammadde
satılması
D) Sanayide üretim çeşitliliğinin artma-
✓
E) Üretilen ürün kalitesinin düşmesi
SI
Tarih
Sermaye ve Emek
I 3. "1838 Balta Limanı muahedesiyle İngil- tere, Osmanlı ülkesinde Fransa ve Ve- nedik'ten sonra ticarete başladığı halde kısa sürede ön plana geçti; ödediği güm- rük resmi oranı da % 5'ten % 3'e indi." Mübahat Kütükoğlu'nun bu açıklama- larından Osmanlı ekonomisiyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapı- lamaz? A) Pazarlarında İngiliz mallarının art- masi B) Loncalarının önemini yitirmesi C Mamul madde yerine hammadde satılması D) Sanayide üretim çeşitliliğinin artma- ✓ E) Üretilen ürün kalitesinin düşmesi SI
XVIII. yy.da Osmanlı Devleti
C
10 istanbul'da ilk Rum matbaası rum rahibi Nicodemus
Metaxas tarafından kurulmuştur. İlk Türk matbaası
Lale Devri'nde İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuş
ancak bu matbaada da dinî kitapların basımına izin
verilmemiştir.
Bu durumun;
Osmanlıda hattatlığın çok yaygın bir meslek olması,
II. Hâlkın okuma yazma bilme oranının düşük olması,
III. Gayrimüslimlerin okuma düzeyinin Müslümanlara
göre daha yüksek olması
durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?
rildi.
lar getirildi.
Idu ve mas-
J.
engellediği,
Yalnız III
önemi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
7 Vorackiz son kez
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Yürk götü
Tarih
Sermaye ve Emek
XVIII. yy.da Osmanlı Devleti C 10 istanbul'da ilk Rum matbaası rum rahibi Nicodemus Metaxas tarafından kurulmuştur. İlk Türk matbaası Lale Devri'nde İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuş ancak bu matbaada da dinî kitapların basımına izin verilmemiştir. Bu durumun; Osmanlıda hattatlığın çok yaygın bir meslek olması, II. Hâlkın okuma yazma bilme oranının düşük olması, III. Gayrimüslimlerin okuma düzeyinin Müslümanlara göre daha yüksek olması durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? rildi. lar getirildi. Idu ve mas- J. engellediği, Yalnız III önemi A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 7 Vorackiz son kez C) Yalnız III E) I, II ve III Yürk götü
B) Haçlı
Seferleri'nin
C) Bilim Rönesansı'nın
D Sanayi Devrimi'nin
E) Reform Hareketleri'nin
Endüstri Devrimi'nin ardından görülen;
tarımda makine kullanımının başlamasıyla, köylerde iş-
sizliğin artması
II. kırsal alanlardan kentlere doğru, yoğunlaşan göçlerin
çarpık kentleşmeye yol açması
II. işçi sınıfının sendikal haklar, için giriştiği mücadelenin
sonuç vermesi
gelişmelerinden hangileri "ekonomik değişimlerin yeni
sosyal sorunlara yol açtığı" yargısını doğrular nitelikte-
dir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Palme Yayınevi
Tarih
Sermaye ve Emek
B) Haçlı Seferleri'nin C) Bilim Rönesansı'nın D Sanayi Devrimi'nin E) Reform Hareketleri'nin Endüstri Devrimi'nin ardından görülen; tarımda makine kullanımının başlamasıyla, köylerde iş- sizliğin artması II. kırsal alanlardan kentlere doğru, yoğunlaşan göçlerin çarpık kentleşmeye yol açması II. işçi sınıfının sendikal haklar, için giriştiği mücadelenin sonuç vermesi gelişmelerinden hangileri "ekonomik değişimlerin yeni sosyal sorunlara yol açtığı" yargısını doğrular nitelikte- dir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III Palme Yayınevi
19. Osmanlı Devleti'nde modern dönemde ilk askeri
darbe tecrübesi hangi olayla yaşandı?
A) 31 Mart Olayı
B) Çırağan Baskını
C) Kuleli Olayı
D) Bab-ı Ali Baskını
E) Menemen İsyanı
23. Kütahya-Esk
daha hızlı yi
mal'e veriler
A Mareşall
B) Binbaşı
C) Başkom
DI 9. Kolor
E Albay
Tarih
Sermaye ve Emek
19. Osmanlı Devleti'nde modern dönemde ilk askeri darbe tecrübesi hangi olayla yaşandı? A) 31 Mart Olayı B) Çırağan Baskını C) Kuleli Olayı D) Bab-ı Ali Baskını E) Menemen İsyanı 23. Kütahya-Esk daha hızlı yi mal'e veriler A Mareşall B) Binbaşı C) Başkom DI 9. Kolor E Albay
1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile
Osmanlı Devleti'nin;
1. Kars,
II. Erzurum,
III. Batum,
IV. Doğubeyazıt
şehirlerinden hangilerini Rusya'ya verdiği ileri
sürülebilir?
A) I ve II
C) I, II ve III
B) I ve III
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
Tarih
Sermaye ve Emek
1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin; 1. Kars, II. Erzurum, III. Batum, IV. Doğubeyazıt şehirlerinden hangilerini Rusya'ya verdiği ileri sürülebilir? A) I ve II C) I, II ve III B) I ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
baterniidu pub
12. Merkantalizm, bir milletin ekonomik gücünü ve zengin-
liğini en üst düzeye çıkarmak amacını taşıyan ekonomi
modelidir.
Avrupa'da ortaya çıkan merkantalist anlayış aşağıda-
kilerden hangisine sebep olmuştur?
A) Feodalitenin ortaya çıkmasına
B) Rönesans hareketlerinin başlamasına
C) Avrupalı devletlerin sömürgecilik yarışına girmesine
D) Burjuva sınıfının doğmasına
E) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulmasına
Tarih
Sermaye ve Emek
baterniidu pub 12. Merkantalizm, bir milletin ekonomik gücünü ve zengin- liğini en üst düzeye çıkarmak amacını taşıyan ekonomi modelidir. Avrupa'da ortaya çıkan merkantalist anlayış aşağıda- kilerden hangisine sebep olmuştur? A) Feodalitenin ortaya çıkmasına B) Rönesans hareketlerinin başlamasına C) Avrupalı devletlerin sömürgecilik yarışına girmesine D) Burjuva sınıfının doğmasına E) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulmasına
kesine dâhil olduğu söylenebilir?
A) Bosna-Hersek
(B) Mısır
Suriye
D) Rodos
E) Belgrad
4
9. Osmanlı Devleti'nde kadıların denetimi içerisin-
de uygulanan narh sisteminde bir malın niteliğine
göre fiyatı belirleniyordu.
Bu uygulamanın;
I. gelir dağılımındaki adaletsizliğin önüne geç-
mek,
II. haksız rekabeti engellemek,
III. tüketici haklarını korumak
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
AYTPRESTIJ20195-3
D) II ve III
E) I, II ve III
12
Tarih
Sermaye ve Emek
kesine dâhil olduğu söylenebilir? A) Bosna-Hersek (B) Mısır Suriye D) Rodos E) Belgrad 4 9. Osmanlı Devleti'nde kadıların denetimi içerisin- de uygulanan narh sisteminde bir malın niteliğine göre fiyatı belirleniyordu. Bu uygulamanın; I. gelir dağılımındaki adaletsizliğin önüne geç- mek, II. haksız rekabeti engellemek, III. tüketici haklarını korumak amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III AYTPRESTIJ20195-3 D) II ve III E) I, II ve III 12
Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda Avrupa'dan
geri olduğunu;
I. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi,
II. Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması,
III. Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmesi
durumlarından hangileri kanıtlamaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
Sermaye ve Emek
Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda Avrupa'dan geri olduğunu; I. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi, II. Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması, III. Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmesi durumlarından hangileri kanıtlamaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III