1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler Soruları

8.
1. islahat,
II. ihtilal,
III. diplomasi
kavramlarından hangilerinin yönetim biçimini değiş-
tirme amaçlı halk hareketi olduğu savunulabilir?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız
I
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
8. 1. islahat, II. ihtilal, III. diplomasi kavramlarından hangilerinin yönetim biçimini değiş- tirme amaçlı halk hareketi olduğu savunulabilir? B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I D) I ve III E) II ve III
16. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının
tarım alanındaki uygulamalarından biri değildir?
A) Makineleşmenin yaygınlaşması
B) Çiftçlye ucuz kredí sağlanması
C) Yeni arazilerin tarıma açılması
D) Toprak Reformu'nun yapılması
EXKaliteli tohum ve suni gübrenin temin edilmesi
(2018-KPSS)
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
16. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki uygulamalarından biri değildir? A) Makineleşmenin yaygınlaşması B) Çiftçlye ucuz kredí sağlanması C) Yeni arazilerin tarıma açılması D) Toprak Reformu'nun yapılması EXKaliteli tohum ve suni gübrenin temin edilmesi (2018-KPSS)
5.
Milli Kalkınma Partisi
Demokrat Parti
Liberal Demokrat Parti
ab Türkiye Sosyalist
İşçi Partisi
Çiftçi ve Köylü Partisi
İslam Koruma Partisi
Yalnız Vatan İçin Partisi
Türk Muhafazakâr
Partisi
Serbest Demokrat
Partisi
Millet Partisi
Toprak, Emlak ve Ser-
best Teşebbüs Partisi
Türkiye İşçi ve Çifti
Partisi
Yukarıdaki tabloda Türkiye'de 1946-1950 yılları ara-
sında kurulan partiler verilmiştir.
Bu tablodan yola çıkılarak aşağıdakilerden han-
gisi sövlenemez?
A) Laiklik ilkesine uymayan partilerin kurulduğu
BY Devletçi ekonomi modelini benimsemeyen par-
tilerin olduğu
C) Kurulan partilerin seçimlerde milletvekili çıkardı-
ģi
DÜlke ve millet kavramlarını öne çıkaran partilerin
bulunduğu
LE Toplumun sosyal ve ekonomik yapısının parti
isimlerine etki ettiği
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
5. Milli Kalkınma Partisi Demokrat Parti Liberal Demokrat Parti ab Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Çiftçi ve Köylü Partisi İslam Koruma Partisi Yalnız Vatan İçin Partisi Türk Muhafazakâr Partisi Serbest Demokrat Partisi Millet Partisi Toprak, Emlak ve Ser- best Teşebbüs Partisi Türkiye İşçi ve Çifti Partisi Yukarıdaki tabloda Türkiye'de 1946-1950 yılları ara- sında kurulan partiler verilmiştir. Bu tablodan yola çıkılarak aşağıdakilerden han- gisi sövlenemez? A) Laiklik ilkesine uymayan partilerin kurulduğu BY Devletçi ekonomi modelini benimsemeyen par- tilerin olduğu C) Kurulan partilerin seçimlerde milletvekili çıkardı- ģi DÜlke ve millet kavramlarını öne çıkaran partilerin bulunduğu LE Toplumun sosyal ve ekonomik yapısının parti isimlerine etki ettiği
26.
1. Millî egemenlik ilkesinin tam olarak uygulanmadığı
II. Cumhuriyet Halk Partisinin işleyişinde demokratik
temellerin eksikliği
III. Anayasada başkent ve rejimle ilgili ilkelerin gözden
geçirilmesinin gerekliliği
Dörtlü Takrir belgesinde yukarıdakilerden hangile-
rine yer verildiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II E) I, II ve III
C) Yalnız III
RE
M
i
DEN-
i
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
26. 1. Millî egemenlik ilkesinin tam olarak uygulanmadığı II. Cumhuriyet Halk Partisinin işleyişinde demokratik temellerin eksikliği III. Anayasada başkent ve rejimle ilgili ilkelerin gözden geçirilmesinin gerekliliği Dörtlü Takrir belgesinde yukarıdakilerden hangile- rine yer verildiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III RE M i DEN- i
6. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa için bir
barış ve iş birliği projesi olarak nitelendiri-
len Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET)
1957'de kurulmasından kısa bir süre sonra
Türkiye, 31 Temmuz 1959'da topluluğa ortak-
lık başvurusunda bulunmuştur.
Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini başla-
tan bu olayın aşağıdaki hangi başbakan
döneminde başladığı söylenebilir?
A) Adnan Menderes
B) İsmet İnönü
C) Süleyman Demirel
D) Bülent Ecevit
E) Turgut Özal
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
6. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa için bir barış ve iş birliği projesi olarak nitelendiri- len Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) 1957'de kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da topluluğa ortak- lık başvurusunda bulunmuştur. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini başla- tan bu olayın aşağıdaki hangi başbakan döneminde başladığı söylenebilir? A) Adnan Menderes B) İsmet İnönü C) Süleyman Demirel D) Bülent Ecevit E) Turgut Özal
27. 1991'de kurulan merkezi Türkiye'deki incirlik Üssü
olan, 36. paralelin kuzeyinin kontrol altında tutulma-
sıyla ve Irak'ın ateşkes şartlarına uyup uymadığını
kontrol etmekle görevli olan birlik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Devrim Muhafızları
B) İntikam Tugayları
C) Bordo Bereliler
D) Power Rangers
E) Çekiç Güç
...www.akademidenizi.com.tr
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
27. 1991'de kurulan merkezi Türkiye'deki incirlik Üssü olan, 36. paralelin kuzeyinin kontrol altında tutulma- sıyla ve Irak'ın ateşkes şartlarına uyup uymadığını kontrol etmekle görevli olan birlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Devrim Muhafızları B) İntikam Tugayları C) Bordo Bereliler D) Power Rangers E) Çekiç Güç ...www.akademidenizi.com.tr
6. Soğuk Savaş dönemini sıcak çatışmaya dönüş-
türmemek için 1955 yılında yapılan Bandung
Konferansı'na Asya temsilcisi olarak aşağıdaki dev-
letlerden hangisi katılmıştır?
A) Misir
B) Yunanistan
C) SSCB
D) Türkiye
E) Azerbaycan
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
6. Soğuk Savaş dönemini sıcak çatışmaya dönüş- türmemek için 1955 yılında yapılan Bandung Konferansı'na Asya temsilcisi olarak aşağıdaki dev- letlerden hangisi katılmıştır? A) Misir B) Yunanistan C) SSCB D) Türkiye E) Azerbaycan
15. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti dönemi
gelişmeleri arasında gösterilemez?
A) Atatürk'ü Koruma Kanunun çıkarılması
B) Millet Partisi'nin kapatılması
C) Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e taşınması
D) Meclis'te tahkikat komisyonunun kurulması
E) İthal ikameci ekonomiye geçilmesi
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
15. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? A) Atatürk'ü Koruma Kanunun çıkarılması B) Millet Partisi'nin kapatılması C) Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e taşınması D) Meclis'te tahkikat komisyonunun kurulması E) İthal ikameci ekonomiye geçilmesi
MURAT YAYINLARI
smiledsY (8
novaslos! (O
20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1960 sonra-
sında kurulan partiler arasında yer almıştır?
A) Milli Kalkınma Partisi
B) Demokrat Partisi
C) Millet Partisi
D) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
E) Milli Selamet Partisi
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
MURAT YAYINLARI smiledsY (8 novaslos! (O 20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1960 sonra- sında kurulan partiler arasında yer almıştır? A) Milli Kalkınma Partisi B) Demokrat Partisi C) Millet Partisi D) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi E) Milli Selamet Partisi
E
6
9
4
9
Z
7
S
F
2
6
7
L
B
€
#
B
22. Demokrat Partinin kurucuları arasında aşağı-
daki isimlerden hangisi gösterilemez?
A) Refik Koraltan
B) Adnan Menderes
C) Cemal Gürsel
D) Celâl Bayar
E) Fuat Köprülü
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
E 6 9 4 9 Z 7 S F 2 6 7 L B € # B 22. Demokrat Partinin kurucuları arasında aşağı- daki isimlerden hangisi gösterilemez? A) Refik Koraltan B) Adnan Menderes C) Cemal Gürsel D) Celâl Bayar E) Fuat Köprülü
Çevreleme Politikası
Truman Doktrini
1.
Il
III. Molotof Plani
IV Marshall Plani
Yukarıdakilerden hangileri ABD'nin;
SSCB'nin öncülüğünde oluşturulan
Doğu Blokunu kuşatma ve etkinliği-
ni azaltmaya yönelik politikalarıdır?
A) I ve Il
C) II ve IV
E) I, II ve IV
B) II ve III
D) III ve IV
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
Çevreleme Politikası Truman Doktrini 1. Il III. Molotof Plani IV Marshall Plani Yukarıdakilerden hangileri ABD'nin; SSCB'nin öncülüğünde oluşturulan Doğu Blokunu kuşatma ve etkinliği- ni azaltmaya yönelik politikalarıdır? A) I ve Il C) II ve IV E) I, II ve IV B) II ve III D) III ve IV
N
26. İsmet İnönü "Benim en büyük yenilgim, en büyük
zaferim oldu." ifadesini aşağıdaki gelişmelerden E
hangisi için kullanmıştır?
A) Liberal ekonomi sistemine geçilmesi
B) 6-7 Eylül Olaylarının çıkması
C) Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi
D) Türkiye'nin NATO'ya katılması
E) 1960 Darbesi'nin gerçekleşmesi
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
N 26. İsmet İnönü "Benim en büyük yenilgim, en büyük zaferim oldu." ifadesini aşağıdaki gelişmelerden E hangisi için kullanmıştır? A) Liberal ekonomi sistemine geçilmesi B) 6-7 Eylül Olaylarının çıkması C) Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi D) Türkiye'nin NATO'ya katılması E) 1960 Darbesi'nin gerçekleşmesi
25. 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat
Parti, 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesine kadar
ülkeyi yönetmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarı
döneminde izlenen politikalardan biri değildir?
A) Ithalatın kolaylaştırılması
B)
İşçilere sendika kurma hakkının verilmesi
C)
Ücretli hafta sonu tatili uygulamasının başlaması
D) Varlık Vergisi'nin toplanması
B.O.S
Genel af çıkarılması
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
25. 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesine kadar ülkeyi yönetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarı döneminde izlenen politikalardan biri değildir? A) Ithalatın kolaylaştırılması B) İşçilere sendika kurma hakkının verilmesi C) Ücretli hafta sonu tatili uygulamasının başlaması D) Varlık Vergisi'nin toplanması B.O.S Genel af çıkarılması
25. 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat
Parti, 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesine kadar
ülkeyi yönetmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarı
döneminde izlenen politikalardan biri değildir?
A) Ithalatın kolaylaştırılması
B) İşçilere sendika kurma hakkının verilmesi
C) Ücretli hafta sonu tatili uygulamasının başlaması
D) Varlık Vergisi'nin toplanması+S
Genel af çıkarılması
Goony
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
25. 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesine kadar ülkeyi yönetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarı döneminde izlenen politikalardan biri değildir? A) Ithalatın kolaylaştırılması B) İşçilere sendika kurma hakkının verilmesi C) Ücretli hafta sonu tatili uygulamasının başlaması D) Varlık Vergisi'nin toplanması+S Genel af çıkarılması Goony
3. Yönetmenliğini
Muhsin Ertuğrul'un üstlendiği
1953 yapımı ilk renkli Türk filmi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halıcı Kız
B) Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı
C) Pençe ve Casus
D) Mürebbiye
E) Muhsin Bey
4. Türkiye Cumbu
Abcawebde
Webde
7. Osman Hamdi Bey ön
fise Mektebi Atatürk D
demisi adını almıştır.
Güzel Sanatlar Akade
okullardan hangisini
A) İstanbul Üniversite
B) Yıldız Teknik Ünive
C) Mimar Sinan Unive
D) İstanbul Teknik
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
3. Yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul'un üstlendiği 1953 yapımı ilk renkli Türk filmi aşağıdakilerden hangisidir? A) Halıcı Kız B) Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı C) Pençe ve Casus D) Mürebbiye E) Muhsin Bey 4. Türkiye Cumbu Abcawebde Webde 7. Osman Hamdi Bey ön fise Mektebi Atatürk D demisi adını almıştır. Güzel Sanatlar Akade okullardan hangisini A) İstanbul Üniversite B) Yıldız Teknik Ünive C) Mimar Sinan Unive D) İstanbul Teknik
GENEL KÜLTÜR
25. Demokrat Parti Dönemi'nde dış politikada ya-
şanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) ABD Başkanı Eisenhower'in Türkiye'yi ziyareti
B) Bağdat Paktı'na üye olma
C) Avrupa Konseyi'ne davet edilme
D) Kore'ye asker gönderme
E Balkan Paktı'na katılma
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
GENEL KÜLTÜR 25. Demokrat Parti Dönemi'nde dış politikada ya- şanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) ABD Başkanı Eisenhower'in Türkiye'yi ziyareti B) Bağdat Paktı'na üye olma C) Avrupa Konseyi'ne davet edilme D) Kore'ye asker gönderme E Balkan Paktı'na katılma