Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Soruları

1.
Osmanlı Devleti'nde XVIII. yy.da yeniçerilerin dev-
let yönetiminde etkinliklerini artırmaları;
1. saray masraflarının kısıtlanması,
II. merkezî otoritenin bozulması,
III. malikâne sisteminin uygulanması
gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
1. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yy.da yeniçerilerin dev- let yönetiminde etkinliklerini artırmaları; 1. saray masraflarının kısıtlanması, II. merkezî otoritenin bozulması, III. malikâne sisteminin uygulanması gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
160
9.
ord Kump
YEDIIKLIM
OSYM
ne sorar
Test - 31
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda Batılılaşma;
resim, heykel, müzik, tiyatro gibi tüm sanat dal-
larını etkisine almışsa da mimari en hızlı etkile-
şimin uygulandığı alan olmuştur. Batıdaki bütün
üsluplar ile Osmanlı mimari üslubunun aynı anda
kullanıldığı seçmeci (eklektik) mimari tarzda
eserler bu dönemde karşımıza çıkar.
Qunund
Aşağıdaki mimari yapıların hangisinde seç-
meci anlayışın etkisi yoktur?
Nuruosmaniye Camisil
B) Çırağan Sarayı
C) Beylerbeyi Sarayı O
Yıldız Camisi
EXHamidiye Camisi
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
160 9. ord Kump YEDIIKLIM OSYM ne sorar Test - 31 Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda Batılılaşma; resim, heykel, müzik, tiyatro gibi tüm sanat dal- larını etkisine almışsa da mimari en hızlı etkile- şimin uygulandığı alan olmuştur. Batıdaki bütün üsluplar ile Osmanlı mimari üslubunun aynı anda kullanıldığı seçmeci (eklektik) mimari tarzda eserler bu dönemde karşımıza çıkar. Qunund Aşağıdaki mimari yapıların hangisinde seç- meci anlayışın etkisi yoktur? Nuruosmaniye Camisil B) Çırağan Sarayı C) Beylerbeyi Sarayı O Yıldız Camisi EXHamidiye Camisi
2.
Osmanlı Devleti'nin 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesinden sonra
papanın kışkırtmasıyla bir araya gelen İspanya, Malta,
Ceneviz ve Venedikliler tarafından oluşturulan kuvvetler
İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yakmışlardır.
Bu durumun;
1. Süveyş Kanalı Projesi'nin gerçekleşmemesine,
II. Boğazların uluslararası bir statü kazanmasına,
III. Akdeniz'de Osmanlı hâkimiyetinin zayıflamasına
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
b
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
t
Yalnız III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
2. Osmanlı Devleti'nin 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesinden sonra papanın kışkırtmasıyla bir araya gelen İspanya, Malta, Ceneviz ve Venedikliler tarafından oluşturulan kuvvetler İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Bu durumun; 1. Süveyş Kanalı Projesi'nin gerçekleşmemesine, II. Boğazların uluslararası bir statü kazanmasına, III. Akdeniz'de Osmanlı hâkimiyetinin zayıflamasına gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savu- nulabilir? A) Yalnız I b B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III t Yalnız III
2020-TYT/Sosyal Bilimler
kişin
5. Osmanlı Devleti'nde nasihatname ve siyasetname- 7. Gün
unclerde belirtilen padişah ve devlet idarecilerinde bu-
we lunması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden
Bb hangisi gösterilemez?
6.
iditeup
A Herkesten eşit miktarda vergi almalıdır.
B) Ordunun başında gaza ve cihat amaçlı fetihlerde
bulunmalıdır.
C) Devleti idare edecekleri liyakat esasına göre
belirlemelidir.
2012
meldo
D) Din ve ırk farkı gözetmeksizin kanunları herkese eşit
olarak uygulamalıdır.
elem
(2
E) Kendi çıkarları için çalışan idarecileri görevden alarak
cezalandırmalıdır.
semnifey SNémsimu
Yağış mm
400-
300-
75x
200-
bisqet
100-
NEVI
undb
adb hid aico a yawed.
tid Thod
na
M
Sıcaklık °C
+30
25
-20
-15
-10
11
B
ha
nem
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
2020-TYT/Sosyal Bilimler kişin 5. Osmanlı Devleti'nde nasihatname ve siyasetname- 7. Gün unclerde belirtilen padişah ve devlet idarecilerinde bu- we lunması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden Bb hangisi gösterilemez? 6. iditeup A Herkesten eşit miktarda vergi almalıdır. B) Ordunun başında gaza ve cihat amaçlı fetihlerde bulunmalıdır. C) Devleti idare edecekleri liyakat esasına göre belirlemelidir. 2012 meldo D) Din ve ırk farkı gözetmeksizin kanunları herkese eşit olarak uygulamalıdır. elem (2 E) Kendi çıkarları için çalışan idarecileri görevden alarak cezalandırmalıdır. semnifey SNémsimu Yağış mm 400- 300- 75x 200- bisqet 100- NEVI undb adb hid aico a yawed. tid Thod na M Sıcaklık °C +30 25 -20 -15 -10 11 B ha nem
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde mer-
keziyetçi yapının korunması için alınan tedbirler
arasında gösterilemez?
(A) Mültezimlerin vergi toplama işiyle görevlendirilmesi
B) Ekber ve erşet sistemi ile "kafesusulü'nün uygula-
maya konulması
C) Saray içi evliliklerin teşvik edilmesi
D) Devşirme, timar ve müsadere sistemlerinin uygu-
lanması
5.
YAYIN DENİZi
E) Ülkenin idari birimlere ayrılması ve bu birimlerin
başlarına merkezden yönetici atanması
C
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde mer- keziyetçi yapının korunması için alınan tedbirler arasında gösterilemez? (A) Mültezimlerin vergi toplama işiyle görevlendirilmesi B) Ekber ve erşet sistemi ile "kafesusulü'nün uygula- maya konulması C) Saray içi evliliklerin teşvik edilmesi D) Devşirme, timar ve müsadere sistemlerinin uygu- lanması 5. YAYIN DENİZi E) Ülkenin idari birimlere ayrılması ve bu birimlerin başlarına merkezden yönetici atanması C
ATLAS OKYANUSU
400 A
Fas
Pale
Fransa
Almanya
Kutser fiome pamen
Imparatorluğu
Avusturya
Cova
Phone
www
Macaristan
UNAYDA
d
AKDENIZ
A) Yavuz Sultan Selim
B) Fatih Sultan Mehmet
C) Yıldırım Bayezit
D) Çelebi Mehmet
E) Kanuni Sultan Süleyman
KARADENİZ
Ankara
Kashys
Misir
Badklas
Taran
Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren bu haritaya
göre aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi ke-
sinlikle tahta geçmemiştir?
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
ATLAS OKYANUSU 400 A Fas Pale Fransa Almanya Kutser fiome pamen Imparatorluğu Avusturya Cova Phone www Macaristan UNAYDA d AKDENIZ A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Yıldırım Bayezit D) Çelebi Mehmet E) Kanuni Sultan Süleyman KARADENİZ Ankara Kashys Misir Badklas Taran Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren bu haritaya göre aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi ke- sinlikle tahta geçmemiştir?
11. Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatı içinde yer alan bağlı bey
ve hükûmetlerden Eflak, Boğdan ve Erdel voyvodalıkları d
lete vergi verirken, Kırım Hanlığı vergiden muaf tutulmuştur
Osmanlı Devleti'nin eyaletlerde bu şekilde farklı uygula
ma yapmasında;
1. teokratik yönetim anlayışı,
II. gelir düzeyi farklılığı,
III. devlet merkezine yakınlık
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
11. Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatı içinde yer alan bağlı bey ve hükûmetlerden Eflak, Boğdan ve Erdel voyvodalıkları d lete vergi verirken, Kırım Hanlığı vergiden muaf tutulmuştur Osmanlı Devleti'nin eyaletlerde bu şekilde farklı uygula ma yapmasında; 1. teokratik yönetim anlayışı, II. gelir düzeyi farklılığı, III. devlet merkezine yakınlık durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III
9.
Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nde idari ve
adalet ile ilgilenen kadıların görevleri arasında gösterile-
mez?
A) Merkezden gelen fermanları halka duyurmak
B) Halkın isteklerini Divana ulaştırmak ✓
C) Vakıf ve şirket kurma onayını vermek
Kazalardaki müderrisleri atamak
E) Davalara bakıp yargıçlık görevini üstlenmek
98
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
9. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nde idari ve adalet ile ilgilenen kadıların görevleri arasında gösterile- mez? A) Merkezden gelen fermanları halka duyurmak B) Halkın isteklerini Divana ulaştırmak ✓ C) Vakıf ve şirket kurma onayını vermek Kazalardaki müderrisleri atamak E) Davalara bakıp yargıçlık görevini üstlenmek 98
indekskitap
ur-
er-
E
6. Osmanlı Devleti'nde Divanıhümayunun;
yasama
II. yürütme, Padisah' to değil
III. yargı
A) Yalnız
yetkilerinden hangilere sahip olduğu söy-
lenebilir?
B) Yalnız II
D) ve III
1: ?
mi
E)), II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
indekskitap ur- er- E 6. Osmanlı Devleti'nde Divanıhümayunun; yasama II. yürütme, Padisah' to değil III. yargı A) Yalnız yetkilerinden hangilere sahip olduğu söy- lenebilir? B) Yalnız II D) ve III 1: ? mi E)), II ve III C) Yalnız III
Kurtur
bygang
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde
kadıların etkinliklerinden biri değildir?
A) Hukuki sözleşmeleri onaylama
B) Yargı kararlarını uygulatma
C) Kazaları yönetme
D) Bölgesinin belediye işlerini düzenleme
E) Çeşitli ilişkileri karara bağlama
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Kurtur bygang Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde kadıların etkinliklerinden biri değildir? A) Hukuki sözleşmeleri onaylama B) Yargı kararlarını uygulatma C) Kazaları yönetme D) Bölgesinin belediye işlerini düzenleme E) Çeşitli ilişkileri karara bağlama
42. - Farsçada "dış" anlamına gelir.
-
-
Adalet kasrı, mutfak erzak odalarının yer aldığı bö-
lümdür.
Padişaha hizmet eden görevliler burada yer alır.
Yukarıda sözü edilen saray bölümü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Enderun
Ler Babüsselam
B) Harem
Birun
LEDivan-ı Hümayun
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
42. - Farsçada "dış" anlamına gelir. - - Adalet kasrı, mutfak erzak odalarının yer aldığı bö- lümdür. Padişaha hizmet eden görevliler burada yer alır. Yukarıda sözü edilen saray bölümü aşağıdakilerden hangisidir? A) Enderun Ler Babüsselam B) Harem Birun LEDivan-ı Hümayun
21. Osmanlı toplumundaki;
seyfiye,
1. reaya,
HH kalemiye,
V ilmiye
A) Yalnız I
sınıflarından hangileri yönetici zümre arasında yer al-
maktadır?
(B) ve II
osveć
LDH, II ve IV
87
LC) I, II ve III
LE), III ve IV
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
21. Osmanlı toplumundaki; seyfiye, 1. reaya, HH kalemiye, V ilmiye A) Yalnız I sınıflarından hangileri yönetici zümre arasında yer al- maktadır? (B) ve II osveć LDH, II ve IV 87 LC) I, II ve III LE), III ve IV
16. Kapıkulu Ordusunun askerlerinin temel eğitimi aldık-
ları ocaktır. Can
Kapıkulu Ordusunun silahlarının yapımından ve ba-
undan Dolay
kımından sorumlu olan birimdir.
Top mermisi yapan ve savaş sırasında kullanan as-
kerlerden oluşan ocaktır.
OT VI
• Seferler sırasında kale kuşatmalarında tünel kazan
askerlerden oluşan ocaktır.
Yukarıda, Kapıkulu ordusuna ait sınıfların özellikleri veril-
miştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan değildir?
A) Lağımcılar Ocağı
B) Yeniçeri Ocağı
C) Acemi Ocağı
D) Cebeciler Ocağı
E) Topçu Ocağı
ne
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
16. Kapıkulu Ordusunun askerlerinin temel eğitimi aldık- ları ocaktır. Can Kapıkulu Ordusunun silahlarının yapımından ve ba- undan Dolay kımından sorumlu olan birimdir. Top mermisi yapan ve savaş sırasında kullanan as- kerlerden oluşan ocaktır. OT VI • Seferler sırasında kale kuşatmalarında tünel kazan askerlerden oluşan ocaktır. Yukarıda, Kapıkulu ordusuna ait sınıfların özellikleri veril- miştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan değildir? A) Lağımcılar Ocağı B) Yeniçeri Ocağı C) Acemi Ocağı D) Cebeciler Ocağı E) Topçu Ocağı ne
17. Osmanlı Devleti'ndeki;
exO
1. toprağını nedensiz üst üste üç yıl işlemeyen köylü-
den toprağın alınması,
helley missibl
II. köylüden vergilerin ürün üzerinden alınması,
III. toprağını nedensiz terk eden köylünün bir süre için-
de geri dönmesine izin verilmesi
BEYA
uygulamalarından hangileri tarımsal üretimi arttırma-
ya yönelik uygulanan bir politikadır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
17. Osmanlı Devleti'ndeki; exO 1. toprağını nedensiz üst üste üç yıl işlemeyen köylü- den toprağın alınması, helley missibl II. köylüden vergilerin ürün üzerinden alınması, III. toprağını nedensiz terk eden köylünün bir süre için- de geri dönmesine izin verilmesi BEYA uygulamalarından hangileri tarımsal üretimi arttırma- ya yönelik uygulanan bir politikadır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
AYDIN YAYINLARI
5. Osmanlı Devleti'nde uygulanan toprak sistemi dik-
kate alındığında toprağın miri, mülk ve vakıf arazile-
ri olmak üzere üçe ayrıldığı görülür.
Bu bilgiye göre, Osmanlı toprak sistemi ile ilgili,
1. Gelirlerin bir bölümü sosyal yardımlaşmaya ay-
rılmıştır.
Toprağın mülkiyeti büyük ölçüde devlete aittir.
H. Reayaya mülkiyet hakkı tanınmamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) U ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
AYDIN YAYINLARI 5. Osmanlı Devleti'nde uygulanan toprak sistemi dik- kate alındığında toprağın miri, mülk ve vakıf arazile- ri olmak üzere üçe ayrıldığı görülür. Bu bilgiye göre, Osmanlı toprak sistemi ile ilgili, 1. Gelirlerin bir bölümü sosyal yardımlaşmaya ay- rılmıştır. Toprağın mülkiyeti büyük ölçüde devlete aittir. H. Reayaya mülkiyet hakkı tanınmamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) U ve III C) I ve II E) I, II ve III
8.
Pençik sistemi, savaş esirlerinin 1/5'inin alınmasıyla oluşturulan
askerî birliktir. Ancak bu uygulamanın doğru olmadığı görülerek
zamanla devşirme sistemi uygulanmaya başlamıştır.
Buna göre hangi savaştan sonra bu uygulamadan vazgeçil-
miştir?
A) Ankara Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) Koyunhisar Savaşı
D) Varna Savaşı
E) Ploşnik Bozgunu
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
8. Pençik sistemi, savaş esirlerinin 1/5'inin alınmasıyla oluşturulan askerî birliktir. Ancak bu uygulamanın doğru olmadığı görülerek zamanla devşirme sistemi uygulanmaya başlamıştır. Buna göre hangi savaştan sonra bu uygulamadan vazgeçil- miştir? A) Ankara Savaşı B) Sırpsındığı Savaşı C) Koyunhisar Savaşı D) Varna Savaşı E) Ploşnik Bozgunu