TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar Soruları

TYT/Sosyal Bilimler
5. TBMM Başkanı Mustafa Kemal, yurttaki olağanüs
tü durumdan ötürü yeni bir yönetimin kurulmasının
gerekli olduğunu vurguluyordu. Daha sonra bu yö-
netimi, kamu egemenliğine dayanan "halk hüküme-
ti" olarak niteliyor ama gerçekte her bakımdan bir
Cumhuriyet olduğu gerçeğini ön plana çıkarmıyordu.
Mustafa Kemal'in izlediği bu politika aşağıdaki-
lerden hangisiyle açıklanabilir?
6.
A) TBMM'yi ülkede tek otorite kılmak istemesiyle
B) Güçler birliği ilkesini uygulamasıyla
C) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ve İstanbul'un iş-
gal edilme tehlikesiyle
D) Rejim tartışmalarının ülkede birlik ve beraberliği
bozacağı endişesiyle
E) Saltanat ve hilafet makamlarına bağlılıkla
• K'nin Ekvator'a ol
C
Nitelik Yayıncılık
YEM
7 Y
a
A
B
C
D
E
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
TYT/Sosyal Bilimler 5. TBMM Başkanı Mustafa Kemal, yurttaki olağanüs tü durumdan ötürü yeni bir yönetimin kurulmasının gerekli olduğunu vurguluyordu. Daha sonra bu yö- netimi, kamu egemenliğine dayanan "halk hüküme- ti" olarak niteliyor ama gerçekte her bakımdan bir Cumhuriyet olduğu gerçeğini ön plana çıkarmıyordu. Mustafa Kemal'in izlediği bu politika aşağıdaki- lerden hangisiyle açıklanabilir? 6. A) TBMM'yi ülkede tek otorite kılmak istemesiyle B) Güçler birliği ilkesini uygulamasıyla C) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ve İstanbul'un iş- gal edilme tehlikesiyle D) Rejim tartışmalarının ülkede birlik ve beraberliği bozacağı endişesiyle E) Saltanat ve hilafet makamlarına bağlılıkla • K'nin Ekvator'a ol C Nitelik Yayıncılık YEM 7 Y a A B C D E
5.2004 - KPSS
1- Tekalifi Milliye emirleri
Hiyanet-i Vataniye kanunu
D-Ağnam vergisinin arttırılması hakkında Kanun
Yukarıdakilerden hangilerini 1. TBMM çıkarmıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve Ill
KPSS
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
5.2004 - KPSS 1- Tekalifi Milliye emirleri Hiyanet-i Vataniye kanunu D-Ağnam vergisinin arttırılması hakkında Kanun Yukarıdakilerden hangilerini 1. TBMM çıkarmıştır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) I ve Ill KPSS
4.
6
Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin kendisine karşı
çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla aldığı önlem-
lerden biri değildir?
A) Yasama yetkisinin Meclis'e devredilmesi V
B) Düzenli ordunun kuruluş işlemlerinin hızlandırılması
C) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması.
D) İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesil-
mesi
E) Hiyanet'i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
4. 6 Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin kendisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla aldığı önlem- lerden biri değildir? A) Yasama yetkisinin Meclis'e devredilmesi V B) Düzenli ordunun kuruluş işlemlerinin hızlandırılması C) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması. D) İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesil- mesi E) Hiyanet'i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
9. Itol T
1
Trablusgarp'ı işgal eden İtalya'ya karşı Osmanlı Devle-
ti denge siyaseti uygulamaya çalışmış fakat bu amacın-
da başarılı olamamıştır.
uputelivet
Sabil Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden
hangisinin göstergesi olabilir?
writer
A) Güçlü devlet olma özelliğini sürdürdüğünün
B) iç sorunlarının dış soruna dönüştüğünün
New
LC) Yalnızlık politikasına itildiğinin
APOTEAM-AM
D) İslamcılık politikasından vazgeçtiğinin
E) Balkanlardaki son toprak parçasını kaybettiğinin
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
9. Itol T 1 Trablusgarp'ı işgal eden İtalya'ya karşı Osmanlı Devle- ti denge siyaseti uygulamaya çalışmış fakat bu amacın- da başarılı olamamıştır. uputelivet Sabil Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? writer A) Güçlü devlet olma özelliğini sürdürdüğünün B) iç sorunlarının dış soruna dönüştüğünün New LC) Yalnızlık politikasına itildiğinin APOTEAM-AM D) İslamcılık politikasından vazgeçtiğinin E) Balkanlardaki son toprak parçasını kaybettiğinin
15. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıka-
rılması, aşağıdaki fikirlerden hangi-
sinin sonucundadır?
Vah-
en han-
A) İnkılap kanunlarını kararlılıkla uy-
gulamak
BY Anadolu'da başlayan ayaklanmala-
rı bastırmak
Sevr Antlaşması'nı imzalayanları
yargılamak
PD) Firar eden askerleri yakalamak
E) Şeyh Sait İsya'ni bastırmak
175
21
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
15. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıka- rılması, aşağıdaki fikirlerden hangi- sinin sonucundadır? Vah- en han- A) İnkılap kanunlarını kararlılıkla uy- gulamak BY Anadolu'da başlayan ayaklanmala- rı bastırmak Sevr Antlaşması'nı imzalayanları yargılamak PD) Firar eden askerleri yakalamak E) Şeyh Sait İsya'ni bastırmak 175 21
isem yayıncılı
E 16. 20 Ocak 1921'de yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esa-
siye Kanunu aşağıdakilerden hangisi tarafın-
dan hazırlanmıştır?
A) Heyet-i Temsiliye
B) Meclis-i Mebusan
C) Felah-ı Vatan
Encümen-i Mahsusa
E) Encümen-i Daniş
milea
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
isem yayıncılı E 16. 20 Ocak 1921'de yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esa- siye Kanunu aşağıdakilerden hangisi tarafın- dan hazırlanmıştır? A) Heyet-i Temsiliye B) Meclis-i Mebusan C) Felah-ı Vatan Encümen-i Mahsusa E) Encümen-i Daniş milea
4. Aşağıda Milli Mücadele ve TBMM'ye karşı çıkarılan
ayaklanmalar ile bu ayaklanmaların nitelikleri verilmiştir.
1. Anzavur
Ahmet
II. Bolu, Düzce,
Hendek, Ada--
pazarı
III. Çerkez
Ethem
IV. Milli
Aşireti
V. Kuvay-l
İnzibatiye
Bu
A) I
Bursa, Balıkesir bölgesindeki
Kuvay-i Milliyeye karşı silahlı
güçlerdir.
TBMM'nin varlığını sona erdir-
meye yönelik ayaklanmalardır.
hent
Düzenli ordunun kurulmasına
tepki hareketidir.
Güneydoğu Anadolu'da bazı
aşiretlerin TBMM'ye karşı güç ve
otoriteyi ele geçirme eylemidir.
tard
İstanbul Hükümeti tarafından Si-
-- vas Kongresi'ni basmakla görev-
lendirilmiş ordudur.
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
B) II
C) III
D) IV E) V
len Tür-
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
4. Aşağıda Milli Mücadele ve TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalar ile bu ayaklanmaların nitelikleri verilmiştir. 1. Anzavur Ahmet II. Bolu, Düzce, Hendek, Ada-- pazarı III. Çerkez Ethem IV. Milli Aşireti V. Kuvay-l İnzibatiye Bu A) I Bursa, Balıkesir bölgesindeki Kuvay-i Milliyeye karşı silahlı güçlerdir. TBMM'nin varlığını sona erdir- meye yönelik ayaklanmalardır. hent Düzenli ordunun kurulmasına tepki hareketidir. Güneydoğu Anadolu'da bazı aşiretlerin TBMM'ye karşı güç ve otoriteyi ele geçirme eylemidir. tard İstanbul Hükümeti tarafından Si- -- vas Kongresi'ni basmakla görev- lendirilmiş ordudur. eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? B) II C) III D) IV E) V len Tür-
19. Olağanüstü yetkilere sahip olarak açılan Bü-
yük Millet Meclisinin adının başına "Türkiye"
sözcüğünün getirilmesi, aşağıda verilen hangi
tarihte gerçekleşmiştir?
A) 8 Şubat 1921
B) 29 Ekim 1923
C) 1 Kasım 1922
D) 3 Mart 1924
E) 3 Aralık 1920
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
19. Olağanüstü yetkilere sahip olarak açılan Bü- yük Millet Meclisinin adının başına "Türkiye" sözcüğünün getirilmesi, aşağıda verilen hangi tarihte gerçekleşmiştir? A) 8 Şubat 1921 B) 29 Ekim 1923 C) 1 Kasım 1922 D) 3 Mart 1924 E) 3 Aralık 1920
1
bir
di-
6. Osmanlı yönetimi ve İtilaf Devletlerinin İstanbul'daki temsilcileri
ponu TBMM'nin açılmasını bir ihtilal girişimi olarak yorumlamışlardır.
277
Bu düşünceyi TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi,
destekler niteliktedir?
A) Kendine karşı çıkartılan ayaklanmaları sert tedbirlerle
bastırması
B) Vergi oranlarını arttırması
C) TBMM'nin üstünde hiç bir gücün varlığını kabul etmemesi
D) Anadolu Ajansı'nı kurması
E) Nasihat Heyetleri kurarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerine
göndermesi
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
1 bir di- 6. Osmanlı yönetimi ve İtilaf Devletlerinin İstanbul'daki temsilcileri ponu TBMM'nin açılmasını bir ihtilal girişimi olarak yorumlamışlardır. 277 Bu düşünceyi TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi, destekler niteliktedir? A) Kendine karşı çıkartılan ayaklanmaları sert tedbirlerle bastırması B) Vergi oranlarını arttırması C) TBMM'nin üstünde hiç bir gücün varlığını kabul etmemesi D) Anadolu Ajansı'nı kurması E) Nasihat Heyetleri kurarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerine göndermesi
n
Prf Yayınları
11. I. TBMM'de görülen aşağıdaki durumlardan hangisi, mec-
lisin demokratik bir anlayışla oluşturulduğunu gösterir?
Ulusal bağımsızlığın öncelikli amaç olarak görülmesi
B) Siyasal partilere yer verilmemesi
C) Milletvekillerinin farklı siyasal düşünceleri temsil etmesi
B) Yerel yönetimlere atama yapılması
E) Askerlik ve vergi konularında yasal düzenlemeler yapıl-
masi
itibarın
ATB
Bitila
kall
CYTB
(D) As
E) İst
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
n Prf Yayınları 11. I. TBMM'de görülen aşağıdaki durumlardan hangisi, mec- lisin demokratik bir anlayışla oluşturulduğunu gösterir? Ulusal bağımsızlığın öncelikli amaç olarak görülmesi B) Siyasal partilere yer verilmemesi C) Milletvekillerinin farklı siyasal düşünceleri temsil etmesi B) Yerel yönetimlere atama yapılması E) Askerlik ve vergi konularında yasal düzenlemeler yapıl- masi itibarın ATB Bitila kall CYTB (D) As E) İst
MI
..
Test - 5
I. TBMM'de egemenliğin kaynağının millet olduğuna dair yasal
düzenlemeler yapılmış olmasına karşın bu düzenlemelerde
yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu belirten ifadelere yer
verilmemiştir.
1. TBMM'nin böyle bir tutum geliştirmiş olması aşağıda-
kilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Milletvekillerinin demokrasiye olan bağlılığıyla
B Halk desteğine sahip olunmamasıyla
C) Kamuoyunun rejim değişikliğine hazır olmamasıyla
D) Kuvvetler birliğine dayalı bir anlayışın benimsenmesiyle
Mecliste muhalif gruplara yer verilmemesiyle
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
MI .. Test - 5 I. TBMM'de egemenliğin kaynağının millet olduğuna dair yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın bu düzenlemelerde yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu belirten ifadelere yer verilmemiştir. 1. TBMM'nin böyle bir tutum geliştirmiş olması aşağıda- kilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Milletvekillerinin demokrasiye olan bağlılığıyla B Halk desteğine sahip olunmamasıyla C) Kamuoyunun rejim değişikliğine hazır olmamasıyla D) Kuvvetler birliğine dayalı bir anlayışın benimsenmesiyle Mecliste muhalif gruplara yer verilmemesiyle
5.
Aslı Öğretmen öğrencilerinden I.BMM ile ilgili değerlendir-
me yapmalarını istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı değerlen-
dirmenin doğru olduğu söylenemez?
A) Ahmet: İnkılapların yerleştirilmesini sağlamıştır.
B) Erhan: Olağanüstü yetkilere sahiptir.
C) Kerem: Ulusal egemenliği ilke edinmiştir.
D) Kadir: Kurucu Meclis niteliği taşımıştır.
E) Faruk: Savaş Meclisi'dir.
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
5. Aslı Öğretmen öğrencilerinden I.BMM ile ilgili değerlendir- me yapmalarını istemiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı değerlen- dirmenin doğru olduğu söylenemez? A) Ahmet: İnkılapların yerleştirilmesini sağlamıştır. B) Erhan: Olağanüstü yetkilere sahiptir. C) Kerem: Ulusal egemenliği ilke edinmiştir. D) Kadir: Kurucu Meclis niteliği taşımıştır. E) Faruk: Savaş Meclisi'dir.
2. I. İnönü Savaşı sonrasında gerçekleşen aşağıdaki geliş-
melerden hangisi, TBMM'nin halk üzerindeki saygınlık ve
itibarını artırdığını gösterir?
A) TBMM ile diplomatik ilişkiler kuran devlet sayısının artması
Bİtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşması'nı diplomatik yollarla
kabul ettirmeye çalışmaları
C) TBMM'nin Londra Konferansı'na davet edilmesi
D) Asker kaçakları sayısının azalması
E) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
Prf Yayınları
5. İti
pc
di
sa
VE
SSM
Se
m
A
B
C
D
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
2. I. İnönü Savaşı sonrasında gerçekleşen aşağıdaki geliş- melerden hangisi, TBMM'nin halk üzerindeki saygınlık ve itibarını artırdığını gösterir? A) TBMM ile diplomatik ilişkiler kuran devlet sayısının artması Bİtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşması'nı diplomatik yollarla kabul ettirmeye çalışmaları C) TBMM'nin Londra Konferansı'na davet edilmesi D) Asker kaçakları sayısının azalması E) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi Prf Yayınları 5. İti pc di sa VE SSM Se m A B C D
BENIM HOCAM SENÍM BAŞARIM BENİM HOCAM BE
12. Eskiden Kuvayımilliyeci olup sonra-
dan TBMM'ye karşı ayaklanma çıka-
ranların temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
1250
Duzenli orduya katılmama
B) Yeni bir devlet kurma
C) Osmanlı Mebusan Meclisini tekrar
açtırma
D) Boğazları ele geçirme
E) Askerden kaçanları yakalama
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
BENIM HOCAM SENÍM BAŞARIM BENİM HOCAM BE 12. Eskiden Kuvayımilliyeci olup sonra- dan TBMM'ye karşı ayaklanma çıka- ranların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1250 Duzenli orduya katılmama B) Yeni bir devlet kurma C) Osmanlı Mebusan Meclisini tekrar açtırma D) Boğazları ele geçirme E) Askerden kaçanları yakalama
1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun
2. maddesi "Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin
yegâne ve hakiki temsilcisi olan Büyük Millet Meclisin-
de toplanır." şeklindedir.
Buna göre Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
A) Güçler birliği ilkesini benimsemiştir.
B) Kişi hak ve özgürlüklerini koruma altına almıştır.
C) Şeri hükümleri uygulamıştır.
D) Kabine sistemini benimsemiştir.
E) Hilafetin devamlılığını sağlamıştır.
VOF
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 2. maddesi "Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin yegâne ve hakiki temsilcisi olan Büyük Millet Meclisin- de toplanır." şeklindedir. Buna göre Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Güçler birliği ilkesini benimsemiştir. B) Kişi hak ve özgürlüklerini koruma altına almıştır. C) Şeri hükümleri uygulamıştır. D) Kabine sistemini benimsemiştir. E) Hilafetin devamlılığını sağlamıştır. VOF
8. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına
ortam hazırlayan gelişmelerden değildir?
A) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
B) Misak-ı Milli Kararları'nın alınması
C) İstanbul'un işgali
D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması
E) Temsil Kurulu'nun faaliyetleri
Yayıncılık
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
8. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına ortam hazırlayan gelişmelerden değildir? A) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması B) Misak-ı Milli Kararları'nın alınması C) İstanbul'un işgali D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması E) Temsil Kurulu'nun faaliyetleri Yayıncılık