Yazının İcadı ve Önemi Soruları

3. Cahiliye Dönemi'nde Arabistan'da;
Putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi
dinler yaygındı.
• Habeşistan'dan getirilen köleler bulunmaktaydı.
. Tarım, ticaret ve hayvancılık en yaygın ekonomik fa-
aliyetlerdendi.
• Mekke, Medine ve Taif gi
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
3. Cahiliye Dönemi'nde Arabistan'da; Putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi dinler yaygındı. • Habeşistan'dan getirilen köleler bulunmaktaydı. . Tarım, ticaret ve hayvancılık en yaygın ekonomik fa- aliyetlerdendi. • Mekke, Medine ve Taif gibi şehirler bulunmaktaydı. Arap Yarımadası'nın yukarıda verilen özellikleri aşağı- dakilerden hangisine kanıt oluşturmaz? A) Sınıflı toplum yapısı bulunmaktadır. B) Kabileler arası mücadeleler yaygındır. C) Ekonomik faaliyetler çeşitlilik göstermektedir. D) Yerleşik hayat bulunmaktadır. E) Semavi inançlar da görülmektedir.
bare
ni ola
Datiya
8.
Haçlı Seferleri'nin aşağıda verilen sonuçlarından han-
gisi Avrupa'da siyasi açıdan büyük bir değişimin ya-
şanmasına neden olmuştur?
Barut yapımının Avrupalılarca öğrenilmesi
B) Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ticaretin yaygınlaş
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
bare ni ola Datiya 8. Haçlı Seferleri'nin aşağıda verilen sonuçlarından han- gisi Avrupa'da siyasi açıdan büyük bir değişimin ya- şanmasına neden olmuştur? Barut yapımının Avrupalılarca öğrenilmesi B) Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ticaretin yaygınlaş- ması Pusulanın Avrupa'ya geçmesi ve geliştirilmesi D) Doğu'da Haçlı kontluklarının kurulması E Kiliseye duyulan güvenin azalması ..... eis Yayınları 11. Haçlı I. B II. S III. k IV. K nede aşağ mişt A B)
14. Aşağıdakilerden hangisi Hicret'in sonuçlarından
biri değildir?
A) Hicri takvime başlangıç oluşturmuştur.
BY Islam Devleti'nin temeli atılmıştır.
C Medine Sözleşmesi yapılmıştır.
DI Mekkelilerle çatışmalar sona ermiştir.
E Ensar ve Muhacir kardeşliği ol
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
14. Aşağıdakilerden hangisi Hicret'in sonuçlarından biri değildir? A) Hicri takvime başlangıç oluşturmuştur. BY Islam Devleti'nin temeli atılmıştır. C Medine Sözleşmesi yapılmıştır. DI Mekkelilerle çatışmalar sona ermiştir. E Ensar ve Muhacir kardeşliği oluşmuştur.
SOSYAL BİLİMLER
A
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (1
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorune
Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
SOSYAL BİLİMLER A 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (1 Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorune Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için a 3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 20 dakik Atatürk, Cumhuriyetin ilanından sonra ordunun siyasetten ayrılması için düzenlemeler yapılması- na önem vermiştir. Bu doğrultuda; meclis hükümeti sisteminden kabine sistemi- ne geçilmesi, N. ordu komutanlarının milletvekilliği görevinden ayrılması, Erkaniharbiye Vekaleti'nin kaldırılması düzenlemelerinden hangilerinin yapıldığı sa- vunulabilir? A) Yalnız I Dyll ve Ill alnız II E) I, ILve III e ve ll 3.
8.
Kanuni Dönemi'nde Avrupa'da yaşanan mezhep çatışmala-
rinda Katoliklere karşı Protestanlar desteklenmiştir.
-
Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti'yle ilgili,
I. Dış politikasında denge siyaseti izlemiştir.
II. Avrupa'daki karışık ortamdan yararlanmak i
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
8. Kanuni Dönemi'nde Avrupa'da yaşanan mezhep çatışmala- rinda Katoliklere karşı Protestanlar desteklenmiştir. - Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti'yle ilgili, I. Dış politikasında denge siyaseti izlemiştir. II. Avrupa'daki karışık ortamdan yararlanmak istemiştir. III. Halifeliği siyasi alanda kullanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III APOIEMI
4. İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarının, Gök Tanrı, Mu-
sevilik, Hristiyanlık, Maniheizm ve Budizm gibi inançla-
ri benimsemelerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin
etkili olduğu söylenemez
AL Egemenlik anlayışı
B) Coğrafi konum
Ticari ilişkiler
Yenili
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
4. İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarının, Gök Tanrı, Mu- sevilik, Hristiyanlık, Maniheizm ve Budizm gibi inançla- ri benimsemelerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez AL Egemenlik anlayışı B) Coğrafi konum Ticari ilişkiler Yeniliklere açık olma 2 Göç ve savaşlar
6. Fransa, Ankara Antlaşması'nı imzalayarak TBMM'yi res-
men tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi ka-
panmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi'ne kaydı-
rılmıştır.
Bu kaynakların Türk ordusu tarafından aşağıdaki sa-
vaşlardan hangisinde kullanı
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
6. Fransa, Ankara Antlaşması'nı imzalayarak TBMM'yi res- men tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi ka- panmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi'ne kaydı- rılmıştır. Bu kaynakların Türk ordusu tarafından aşağıdaki sa- vaşlardan hangisinde kullanıldığı savunulabilir? A) Birinci İnönü Helvet B) Eskişehir-Kütahya C) İkinci İnönü D) Sakarya E) Büyük Taaruz
er-
G
S
A
M
4.
Eda: Sümerlerin yazıyı icat etmesi ile insanoğlu bu olayı
bir dönüm noktası olarak kabul etmiş ve yazıdan önceki
zamanlar tarih öncesi, yazıdan sonraki zamanlar ise tarihî
dönemler olarak adlandırılmıştır.
Batuhan: Çünkü yazı
RU BANKASI
Bu d
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
er- G S A M 4. Eda: Sümerlerin yazıyı icat etmesi ile insanoğlu bu olayı bir dönüm noktası olarak kabul etmiş ve yazıdan önceki zamanlar tarih öncesi, yazıdan sonraki zamanlar ise tarihî dönemler olarak adlandırılmıştır. Batuhan: Çünkü yazı RU BANKASI Bu diyaloğa göre Batuhan'ın aşağıdakilerden hangisi ile sözlerine devam etmesi uygun olur? A) Birtakım ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmıştır. B) Anadolu'ya daha geç bir devirde gelmiştir. C) Tarihî olaylarla ilgili daha doğru ve kesin bilgilere ulaşıl- masını sağlamıştır. D) İlk zamanlarda kil tabletler üzerine yazılarak kullanıl- mıştır. E) Konargöçer yaşam tarzının daha fazla ön plana çıkma- sına katkı sağlamıştır.
i-
@ 3.
Yıl
1925
1929
1930
1931
1932
1933
CA
Kron-
Hat Uzunluğu Tren kilometre
3.957
5.131
5.632
5.767
6.040
6.102
2.938
4.824
5.196
4.912
4.270
5.483
Bu tablodaki bilgilere göre Cumhuriyet'in ilk
yıllarında demir yolu ulaşımıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerd
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
i- @ 3. Yıl 1925 1929 1930 1931 1932 1933 CA Kron- Hat Uzunluğu Tren kilometre 3.957 5.131 5.632 5.767 6.040 6.102 2.938 4.824 5.196 4.912 4.270 5.483 Bu tablodaki bilgilere göre Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yolu ulaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? 29BEHERENDINTONERA "Osman dahil olr Müt . ola C A) Ulaşımda öncelik demir yoluna verilmiştir. B Yabancıların elindeki demir yolları satın alına- rak millileştirilmiştir. insiexsT ninsms Sekiz yılda iki katı kadar demir yolu döşenmiştir. D) İlk kamu işletmeciliği kurumu Devlet Demiryol- ları olmuştur.ete MisbrunslA smitalU EX 1929'dan itibaren yalnızca demir yolu ulaşımı tercih edilmiştir. 13sv 2 syn00 13 ovonias8 - nainemel3 mibil 8 hellotA ispod - sb'syn00 T Tallő0-10hv 02 ob'eybhOT 8 sb SC al g şe B C V
5.
Gazneli Mahmut, Abbasi Halifesi Kadir Billah'ı koru-
yup kolladığı ve İslamiyet'i Hindistan'da yaymaya ça-
lıştığı için halife tarafından kendisine "Sultan"
verilmiştir.
unvanı
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Şii Büveyhoğulları
devletine son vererek A
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
5. Gazneli Mahmut, Abbasi Halifesi Kadir Billah'ı koru- yup kolladığı ve İslamiyet'i Hindistan'da yaymaya ça- lıştığı için halife tarafından kendisine "Sultan" verilmiştir. unvanı Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Şii Büveyhoğulları devletine son vererek Abbasi Halifesi Kaim bi Emril- lah'ı koruduğu için halife tarafından kendisine "Doğu- nun ve Batının Sultanı" unvanı vermiştir. Buna göre Türk hükümdarları ile ilgili, ● ● İslam dünyasındaki otoritelerinin arttığı, II. İslam dünyasının ve halifenin koruyuculuğunu üst- lendikleri, III. Siyasi açıdan halifeye bağlı oldukları yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II breingasd iğibusisopi E) I, II ve III B C) Yalnız III
Aşağıda yazının gelişimi ile ilgili bir şema ve görsel
verilmiştir.
Yazının Gelişimi
Resim YazıSI
(Piktografik)
Orta Asya
Damga Yazısı
Sözcük
Yazısı
Hece
Yazısı
Harf Yazısı
14.
INT
TE ETME
D) I ve III
abeçdefgghijkl
mnoöprsştuüvyz
Bu verilerden hareketle y
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
Aşağıda yazının gelişimi ile ilgili bir şema ve görsel verilmiştir. Yazının Gelişimi Resim YazıSI (Piktografik) Orta Asya Damga Yazısı Sözcük Yazısı Hece Yazısı Harf Yazısı 14. INT TE ETME D) I ve III abeçdefgghijkl mnoöprsştuüvyz Bu verilerden hareketle yazının gelişim sürecinde; +1. somut nesnelerden sembollere, MIMISEY (3 II. işaret ve kavramlardan seslere, inizemlibe masis helepl08 (2 PAST III. seslerden kelime ve cümlelere A evrildiği veya döndüğü söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II LE) II ve III C) Yalnız I
aa-
SI
len-
minin
ve III
le alin-
ya göre
D) Insanlar arasındaki etkileşimin artması
E) Ahlaki görüşlerin öneminin azalması
Soru 11
Bir bölgede yapılan araştırmalar sonucun-
da kil tabletlere rastlanmıştır.
Yalnızca bu bilgiyle,
1. Yazıyı bilmektedirler.
I
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi Soru Çözümü
aa- SI len- minin ve III le alin- ya göre D) Insanlar arasındaki etkileşimin artması E) Ahlaki görüşlerin öneminin azalması Soru 11 Bir bölgede yapılan araştırmalar sonucun- da kil tabletlere rastlanmıştır. Yalnızca bu bilgiyle, 1. Yazıyı bilmektedirler. II. İlk Çağ'ı yaşayan bir toplumla etkileşim kurmuşlardır. III. Topraktan faydalanılmıştır. yargılarından hangilerine doğrudan ula- şılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız il 9999 D) I ve III C) Yalnız E) Il ve Ill leri iç . Tarihi zama makt Tarih . Tarih tif de Tarihi müm dene O