Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa Soruları

4. Yeni Çağ Avrupası'nda meydana gelen Coğrafi Keşifle-
rin önemli sebeplerinden birisi de Akdeniz ticaretinin ta-
mamen Müslümanların denetimine geçmesidir.
2299
Buna rağmen Venedik ve Ceneviz'in Coğrafi Keşifle-
re katılan ülkeler arasında olmaması,
1. bu devletlerin okyanuslara kıyılarının olmaması,
II. insan haklarına saygılı davranmaları,
tomatous
III. temel geçim kaynaklarının ticarete dayalı olması
nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
Yalnız II
Nike Pow
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
4. Yeni Çağ Avrupası'nda meydana gelen Coğrafi Keşifle- rin önemli sebeplerinden birisi de Akdeniz ticaretinin ta- mamen Müslümanların denetimine geçmesidir. 2299 Buna rağmen Venedik ve Ceneviz'in Coğrafi Keşifle- re katılan ülkeler arasında olmaması, 1. bu devletlerin okyanuslara kıyılarının olmaması, II. insan haklarına saygılı davranmaları, tomatous III. temel geçim kaynaklarının ticarete dayalı olması nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I D) I ve III Yalnız II Nike Pow E) II ve III C) I ve II
D) Ie II
11. Yeni Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkan,
I. Coğrafi Keşifler,
II. Reform hareketleri,
III. Rönesans
gibi gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'n
olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I
C
maş
ves, min
myon &
D) I ve III
ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız II
E) I, II ve III
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
D) Ie II 11. Yeni Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkan, I. Coğrafi Keşifler, II. Reform hareketleri, III. Rönesans gibi gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'n olumsuz etkilemiştir? A) Yalnız I C maş ves, min myon & D) I ve III ve III B) Yalnız II C) Yalnız II E) I, II ve III
16. Mustafa Kemal, "Cumhuriyet fikir serbestliği ta-
raftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her
fikre saygı duyarız." demiştir.
Bu düşüncenin uygulandığına kanıt olarak,
1. Çok partili hayata geçiş denemeleri
II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
III. İki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
1 ve ll
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
16. Mustafa Kemal, "Cumhuriyet fikir serbestliği ta- raftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız." demiştir. Bu düşüncenin uygulandığına kanıt olarak, 1. Çok partili hayata geçiş denemeleri II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi III. İki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II 1 ve ll D) I ve III E) I, II ve III
0. Osmanlılarda "Klasik Dönem" dediğimiz XVII. yüzyıla ka-
dar geçen zaman ile onu izleyen XVIII. yüzyılın temel eko-
nomik anlayışı, devlet anlayışına sıkı sıkıya bağlıydı. Os-
manlı devlet anlayışı, padişahın halkını güvenli ve refah
içinde yaşatması amacına dayanıyordu. Bu bakımdan Os-
manlılarda ekonomik faaliyetlerin tümü, reayanın sıkıntıya
düşmeden bolluk içinde yaşamasını sağlamak amacıyla
düzenlenmişti.
Bu anlayış doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin üretim
istikrarını korumak için aşağıdaki politikalardan han-
gisini uyguladığı söylenebilir?
A) Veraset sistemini
B) Kanun-u Kadim anlayışını
C) Dirlik sistemini
D) İskân politikasını
E) Devşirme sistemini
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
0. Osmanlılarda "Klasik Dönem" dediğimiz XVII. yüzyıla ka- dar geçen zaman ile onu izleyen XVIII. yüzyılın temel eko- nomik anlayışı, devlet anlayışına sıkı sıkıya bağlıydı. Os- manlı devlet anlayışı, padişahın halkını güvenli ve refah içinde yaşatması amacına dayanıyordu. Bu bakımdan Os- manlılarda ekonomik faaliyetlerin tümü, reayanın sıkıntıya düşmeden bolluk içinde yaşamasını sağlamak amacıyla düzenlenmişti. Bu anlayış doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin üretim istikrarını korumak için aşağıdaki politikalardan han- gisini uyguladığı söylenebilir? A) Veraset sistemini B) Kanun-u Kadim anlayışını C) Dirlik sistemini D) İskân politikasını E) Devşirme sistemini
3. Aşağıdaki aydınlanmacı düşünürlerden hangisi
"özel mülkiyet" anlayışına karşı çıkan bir toplum
düzeni kurulmasını savunmamıştır?
A) Thomas More
B) Jean Jacques Rousseau
C) Adam Smith
D) Karl Marx
E) Friedrich Engels
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
3. Aşağıdaki aydınlanmacı düşünürlerden hangisi "özel mülkiyet" anlayışına karşı çıkan bir toplum düzeni kurulmasını savunmamıştır? A) Thomas More B) Jean Jacques Rousseau C) Adam Smith D) Karl Marx E) Friedrich Engels
O ilk Çağ tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
sinde II. olayın, 1. olay sonucunda ortaya çıktığı
savunulamaz?
1. Olay
A) Güneş yılı esasına dayalı
takvimin yapılması
B) Paranın icat edilmesi
C)Yazının bulunması
D) Tek tanrılı dini inançların
ortaya çıkması
TEST 3
Kolonicilik faaliyetlerinin
başlaması
II. Olay
Tarımsal faaliyetlerin
düzenlenmesi
Ticari faaliyetlerde
kolaylık sağlanması
Diplomatik ilişkilerin
hız kazanması
Monarşik yönetim
sistemlerinin kurulması
Kültürel etkileşimin
artması
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
O ilk Çağ tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- sinde II. olayın, 1. olay sonucunda ortaya çıktığı savunulamaz? 1. Olay A) Güneş yılı esasına dayalı takvimin yapılması B) Paranın icat edilmesi C)Yazının bulunması D) Tek tanrılı dini inançların ortaya çıkması TEST 3 Kolonicilik faaliyetlerinin başlaması II. Olay Tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesi Ticari faaliyetlerde kolaylık sağlanması Diplomatik ilişkilerin hız kazanması Monarşik yönetim sistemlerinin kurulması Kültürel etkileşimin artması
TARİH TA
6. Tarihî olaylar incelenirken olayların geçtiği yerlerde
araştırma yapmak olayların aydınlatılmasında önemli
bir katkı sağlar.
Bu uygulamanın;
Payas Altın Oran E
1. olayların geçtiği yerlerin coğrafi yapılarının olayla-
ra etkisinin saptanması,
II. dini inanç özelliklerinin ortaya koyulması,
orduların asker sayısının belirlenmesi
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunu-
labilir?+)
Yalnız I
D) I ve
B) Yalniz II
C) I ve II
E) I, ve III
1. y've
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
TARİH TA 6. Tarihî olaylar incelenirken olayların geçtiği yerlerde araştırma yapmak olayların aydınlatılmasında önemli bir katkı sağlar. Bu uygulamanın; Payas Altın Oran E 1. olayların geçtiği yerlerin coğrafi yapılarının olayla- ra etkisinin saptanması, II. dini inanç özelliklerinin ortaya koyulması, orduların asker sayısının belirlenmesi amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunu- labilir?+) Yalnız I D) I ve B) Yalniz II C) I ve II E) I, ve III 1. y've
Soru 2
Siyasi birliğin olmadığı İyonlarda bilimsel
alanda önemli gelişmelere imza atılmıştır.
Hipokrat, Heredot, Tales gibi birçok bilim in-
sanı yetişmiştir.
Bu bilgilere bakılarak lyonlarla ilgili,
1. Efes, Milet, Foça İzmir gibi şehir devletle-
rinden oluşmuştur.
II. Özgür düşünce ortamı gelişmiştir. +
III. Siyasi yapı bilimsel gelişmelerin yapılma-
sına engel olmamıştır. +
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
Soru 2 Siyasi birliğin olmadığı İyonlarda bilimsel alanda önemli gelişmelere imza atılmıştır. Hipokrat, Heredot, Tales gibi birçok bilim in- sanı yetişmiştir. Bu bilgilere bakılarak lyonlarla ilgili, 1. Efes, Milet, Foça İzmir gibi şehir devletle- rinden oluşmuştur. II. Özgür düşünce ortamı gelişmiştir. + III. Siyasi yapı bilimsel gelişmelerin yapılma- sına engel olmamıştır. + yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
1.
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içinde iken aynı yüzyılda
Avrupa'da Reform Hareketleri yaşanmıştır.
Reform hareketlerinin;
1. Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması,
II. kilisenin bilim ve sanat üzerindeki baskısının sona ermesi,
III. kilisenin endülüjans, aforoz gibi yetkilerini kaybetmesi
sonuçlarından hangileri Osmanlı ile Avrupa devletlerinin
ilişkisini doğrudan etkilemiştir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve/ill
C) Yalnız III
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
1. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içinde iken aynı yüzyılda Avrupa'da Reform Hareketleri yaşanmıştır. Reform hareketlerinin; 1. Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması, II. kilisenin bilim ve sanat üzerindeki baskısının sona ermesi, III. kilisenin endülüjans, aforoz gibi yetkilerini kaybetmesi sonuçlarından hangileri Osmanlı ile Avrupa devletlerinin ilişkisini doğrudan etkilemiştir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve II E) I ve/ill C) Yalnız III
2.
Orta Çağ'da İslam dünyasının bilim ve sanat alanında elin-
de tuttuğu üstünlük aşağıdaki durumlardan hangisinin so-
nucunda Avrupa'ya geçmiştir?
A) Sanayi Devrimi'nin başlamasının
B) Haçlı Seferlerinin
C) Magna Karta'nın ilanının
D) Rönesans hareketlerinin
E) Skolastik düşüncenin yayılmasının
TOP
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ'da İslam dünyasının bilim ve sanat alanında elin- de tuttuğu üstünlük aşağıdaki durumlardan hangisinin so- nucunda Avrupa'ya geçmiştir? A) Sanayi Devrimi'nin başlamasının B) Haçlı Seferlerinin C) Magna Karta'nın ilanının D) Rönesans hareketlerinin E) Skolastik düşüncenin yayılmasının TOP
10. İlk Çağ'da kurulan Fenike Uygarlığı deniz ticareti ve
kolonicilikte ileri giderken Mısır Uygarlığı tarımda ileri
gitmiştir. Orta Asya Bozkırlarında yaşayan toplumların
en önemli ekonomik faaliyeti ise hayvancılık olmuştur.
Yukarıda bahsedilen farklılığın oluşmasındaki temel
sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumların kültürel farklılıkları
B) Uygarlıkların kuruldukları bölgelerin özellikleri
C) Uygarlıkları kuranların mensup olduğu etnik köken
farkı
D) Yazı kullanımının bölgelere göre farklılaşması
E) Toplumların inanç ve geleneklerinin farklı olması
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
10. İlk Çağ'da kurulan Fenike Uygarlığı deniz ticareti ve kolonicilikte ileri giderken Mısır Uygarlığı tarımda ileri gitmiştir. Orta Asya Bozkırlarında yaşayan toplumların en önemli ekonomik faaliyeti ise hayvancılık olmuştur. Yukarıda bahsedilen farklılığın oluşmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumların kültürel farklılıkları B) Uygarlıkların kuruldukları bölgelerin özellikleri C) Uygarlıkları kuranların mensup olduğu etnik köken farkı D) Yazı kullanımının bölgelere göre farklılaşması E) Toplumların inanç ve geleneklerinin farklı olması
2. Tarih Öncesi Çağlar ve Tarihi Çağlara, insan topluluk-
larının gerçekleştirdiği bazı önemir olgular damgasın
vurmuştur.
Aşağıdakilerin hangisinde çağ ile çağa damgasını
vuran önemli olgu doğru eşleştirilmemiştir?
ALCitati Taş Çağı Üretimin başlaması
B) İlk Çağ
C) Orta Cağ
D) Yeni Çağ
E) Yakın Çağ
Yeni siyasi örgütlenmelerin oluş-
ması
Skolastik sistemin ortaya çıkması
Laik devlet anlayışının güçlenmesi
Sanayi üretiminin artması
5. Mitolojiye
hangisinin
daha fazla
A) Pers
6.
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
2. Tarih Öncesi Çağlar ve Tarihi Çağlara, insan topluluk- larının gerçekleştirdiği bazı önemir olgular damgasın vurmuştur. Aşağıdakilerin hangisinde çağ ile çağa damgasını vuran önemli olgu doğru eşleştirilmemiştir? ALCitati Taş Çağı Üretimin başlaması B) İlk Çağ C) Orta Cağ D) Yeni Çağ E) Yakın Çağ Yeni siyasi örgütlenmelerin oluş- ması Skolastik sistemin ortaya çıkması Laik devlet anlayışının güçlenmesi Sanayi üretiminin artması 5. Mitolojiye hangisinin daha fazla A) Pers 6.
B
Kitapçık Türü
12. Sınıf
Hazır Bulunuşluk
SOSYAL BİLİMLE
1. Bu testte, sosyal bilimlerin temel kavramlarıyla düşünm
ölçülmesine yönelik olarak Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), F-
(16-20) derslerinden toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ay
1. Üretim faaliyetlerindeki kol gücünün yerini
makine gücünün alması olarak nitelendirilebilecek
büyük iktisadi ve sosyal dönüşüm, XVIII. yüzyılın
ortalarında, aşağıdaki ülkelerin hangisinde
başlamıştır?
A) Almanya
B) İtalya
D) Fransa
C) Ingiltere
E) Hollanda
3. C
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
B Kitapçık Türü 12. Sınıf Hazır Bulunuşluk SOSYAL BİLİMLE 1. Bu testte, sosyal bilimlerin temel kavramlarıyla düşünm ölçülmesine yönelik olarak Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), F- (16-20) derslerinden toplam 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ay 1. Üretim faaliyetlerindeki kol gücünün yerini makine gücünün alması olarak nitelendirilebilecek büyük iktisadi ve sosyal dönüşüm, XVIII. yüzyılın ortalarında, aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır? A) Almanya B) İtalya D) Fransa C) Ingiltere E) Hollanda 3. C
uksçuluk
2. Fransız İhtilali sonrasında milliyetçilik, laiklik, eşitlik gibi
düşünceler ortaya çıkmıştır.
Bu düşüncelerin Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki
gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı söyle-
nemez?
A) Kanunu Esasi'nin ilan edilmesine
B) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanmasına
Senedi İttifak'ın imzalanmasına
D) Ulusçuluk ayaklanmalarının çıkmasına
E) Islahat Fermanı'nın yayınlanmasına
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
uksçuluk 2. Fransız İhtilali sonrasında milliyetçilik, laiklik, eşitlik gibi düşünceler ortaya çıkmıştır. Bu düşüncelerin Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı söyle- nemez? A) Kanunu Esasi'nin ilan edilmesine B) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanmasına Senedi İttifak'ın imzalanmasına D) Ulusçuluk ayaklanmalarının çıkmasına E) Islahat Fermanı'nın yayınlanmasına
8. Yüzyıl Savaşlarında, İngiltere'nin Fransa toprak-
larına egemen olmak ve Avrupa'daki etkinliğini
artırmak istemesinin temel sebepleri arasında;
1. ekonomik,
II. dinî,
III. siyasi
faktörlerinden hangileri daha belirleyici olmuştur?
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, IWe III
TIJUNGA
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
8. Yüzyıl Savaşlarında, İngiltere'nin Fransa toprak- larına egemen olmak ve Avrupa'daki etkinliğini artırmak istemesinin temel sebepleri arasında; 1. ekonomik, II. dinî, III. siyasi faktörlerinden hangileri daha belirleyici olmuştur? B) Yalnız III C) I ve II A) Yalnız I D) I ve III E) I, IWe III TIJUNGA
2.
İyon şehir devletleri ilk zamanlarda krallar tarafından yöne-
tilmiş, ancak daha sonra güçlenen asiller kralları ortadan
kaldırarak oligarşik bir yönetim kurmuşlardır. İyonya'da en
son demokratik hükümetler görev yapmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Siyasal birliğin sağlandığına
B) Halkın yönetimde etkili olduğuna;
Asillerin yönetimde söz sahibi olduğuna
D) Kralların güç kaybettiğine ✓
İyonya'da sınıf ayrımı olduğuna
5.
Perslerde e
ler "kralın
tişlik olan
Bu bilgil
hangisin
A) Hab
B Tic
C) Ve
DM
S
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
2. İyon şehir devletleri ilk zamanlarda krallar tarafından yöne- tilmiş, ancak daha sonra güçlenen asiller kralları ortadan kaldırarak oligarşik bir yönetim kurmuşlardır. İyonya'da en son demokratik hükümetler görev yapmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Siyasal birliğin sağlandığına B) Halkın yönetimde etkili olduğuna; Asillerin yönetimde söz sahibi olduğuna D) Kralların güç kaybettiğine ✓ İyonya'da sınıf ayrımı olduğuna 5. Perslerde e ler "kralın tişlik olan Bu bilgil hangisin A) Hab B Tic C) Ve DM S