Zaman ve Takvim Soruları

9.
10.
8.
TARİH
. MO tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriye doğru
gittikçe, MS tarihleri ise Milat Takviminin başlangıcından gü-
nümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak;
41
1. MO iki tarihten sayısal değeri büyük ol

Tarih

Zaman ve Takvim Soru Çözümü

9. 10. 8. TARİH . MO tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe, MS tarihleri ise Milat Takviminin başlangıcından gü- nümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar. Bu bilgiye dayanarak; 41 1. MO iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir. II. MÖ iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi çıkarmak gerekir. III. MỖ bir tarih ile MS bir tarih arasındaki süre bunlardan sa- yısal değeri küçük olanın sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur. IV. MS iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. V. MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihl gösterir. yargılarından hangilerine vanılabilir? A) Yalnız ! B) I ve II Il ve IV E) I, Ill ve V Il ve V Takvim zamanı yıllara, aylara ve günlere bölme metodudur. Tarihte ilkçağ uygarlıklarıyla birlikte ortaya çıkan takvim de- ğişik uygarlıklarda farklı şekillere uğramıştır. Buna karşın, de- ğişmeyen ya da ortak olan tek şey, güneş ya da ay gibi gök cisimlerinin hareketlerinin (yılın) baz alınmasıdır. Aşağıdaki takvim çeşitlerinden hangisi Güneş Yılına göre düzenlenmemiştir? A12 Hayvanlı Takvim Rumi Takvirn Miladi Takvim Celáll Takvimi Hicri Takvim Ay yıl, esasl. NEC 12. Heredotos'un "tarihin bak den hangisi diğerlerinder Eski bir yerleşim yerinde yapılan bir kazıda elde edilen bul- quların değerlendirilmesi agamaanda Paleografya bilimcisine Kendilerinden önce ya ler vermesi Yaşanan olayların tan Yazdığı olayların doğ SI Halk arasında anlat Olayların zamanını t 13. Herhangi iki tarihsel sayılamayacağını orta sonrakinin nedenleri Bu yargı dikkate alm 1. Tarihi olaylar s neden-sonuç il II. Bir tarihi olay ke gibi kendinden III. Tarihte neden öncellk/sonra yargılarından ha Yalnız 1 DIVE 14. Eski bir yerleşn 1. Kil tabletler II. Madeni par III. Hiyaroglit bulunmuştur. Bu malzeme hangi bilim c

par
Türkmenler, Türklerin göçebe yaşaması, avcılık vs. lle uğraşması sebebiyle yıl adlarına hayvan adlarının veril-
diğini belirtirler. Bunun dışında eski toplumlar arasında yaygın olan çeşitli nesne ve canlılara tapınma yani totemizm
gibi inançların da bu

Tarih

Zaman ve Takvim Soru Çözümü

par Türkmenler, Türklerin göçebe yaşaması, avcılık vs. lle uğraşması sebebiyle yıl adlarına hayvan adlarının veril- diğini belirtirler. Bunun dışında eski toplumlar arasında yaygın olan çeşitli nesne ve canlılara tapınma yani totemizm gibi inançların da bu adlandırmada etkili olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Türkmenler, Kazaklar, Uygurlar ve diğer Türk boyları arasında hayvan adlarının yıl adlarına verilmesi ile ilgili birçok efsane ve rivayet vardır. Bir iki örnek verecek olursak: S "Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugait'l-t-Türk'te Türklerin bu yılların her birinde hikmet var sanarak onunla laf tuttuklarını, uğur saydıklarını belirtir. Verdiği bilgilere göre "ud yılı, savaşların çok olduğu bir yıldır. Takagu yılında yiyecek çok-otar, ancak insanlar arasında kargaşa olurmuş. Timsah-yılı girdiğinde yağmur çok yağar. bolluk olurmuş. Domuz yılmda kar ve soğuk çok olurmuş. Yani böylece Türkler her yıl bir şey olacağına inanırlarmış." Kaşgarlı, 12 Hayvanlı Türk takviminin ortaya çıkışı hakkındaki Uygur rivayetini de şöyle vermektedir: "Türk hakanlarından birisi kendi idaresinden birkaç yıl önce yapılmış olan bir savaş hakkında bilgi almak ister. Ancak danışmanların o savaşın yapıldığı yıl hususunda yanılırlar. Bunun üzerine Hakan, kendilerinin bu tarihte nasıl yanıldılarsa, daha sonra gele- ceklerin de yanılabileceklerini, bu sebeple göğün 12 burcu ve 12 ay sayısınca her yıla birer ad konulmasını ister. Ha- kanın teklifi kurultayca benimsenir. Daha sonra bir sürek avına çıkılır. Hakan, hayvanların Ilısu'ya doğru sürülmesini ve sıkıştırılmasını emreder. Av bu şekilde devam eder. Bu sırada bazı hayvanlar suya atlayarak karşı sahile çıkmaya çalışırlar. On iki hayvan bunu başarır. Böylece karşıya geçen hayvanların adını sırasıyla her bir yıla ad olarak verirler. Bu hayvanlardan birincisi sıcan < siçgan imiş. İlk geçen bu hayvan olduğu için senenin başı bu adla anılmıştır." Türkmenler arasındaki rivayet: Eskiden hayvanlar arasında "Kim yılı önce görürse, onun adını yıl adlarının ilki olsun" şeklinde bir şart öne sürülmüş. Bunu duyan deve "Ben hayvanların hepsinden uzun ve iriyim, bu yüzden de yılı ilk ben görürüm, adım da yıl adlarının birincisi olur." diye kibirlenmiş. Ama yılın görüleceği sıralarda sıçan devenin hörgücüne çıkıp deveden önce yılı görmüş. Yıl adlarının ilkine de onun adı verilmiş. Deve buna çok sinirlenip sıçana saldırmış. Sıçan kuma (başka rivayette küle) girip saklanmış. Devenin hala kül görünce oturup ağnaması taa o zaman- ki düşmanlıktan kalmadır," derler. Dr. Nergis BIRAY, A.O. Türkiyat Araştırmaları Ensititüsü Dergisi Sayı 39. Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN özel Sayısı "Divano-Lugat'it Türk 1, 1985, s,344,349 . Bozkır kültürüne sahip Türk topluluklarının takvimi 6. Uygur rivayetine göre 12 hayvanlı Türk takviminde kullanmalarında; senenin başının sıçan ile adlandırılması; 1. ekip biçme zamanını belirlemek, 1. Ilisu Nehri'nde karşıya geçen ilk hayvan olması, II. göç hareketlerini düzenlemek, III. ticari faaliyetlerini geliştirmek X amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? II. diğer hayvanlara göre küçük olması, III. kutsal kabul edilmesi durumlarından hangileriyle ilgilidir? A) Yalnız I C) Yalnız III O A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III Altın citdigim Cve Il

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir