Zaman ve Takvim Soruları

10. Bugünkü takvimimizde kullandığımız bazı ay adları eski
Mezopotamya ay adlarından kalmadır. Şubat ve eylül Ak-
kad dilinde "şubatu" ve "elulu"; nisan ve temmuz Sümer
dilinde "nisanu" ve "dumuzi" veya "tammuz"dur. Haziran
Aramice iken mart, mayıs ve ağustos aylarının isimleri de
Latincedir.
Bu bilgileri öğrencileri ile paylaşan bir tarih öğretme-
ni aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt oluşturmaya
çalışmaktadır?
A) Günümüze ait bazı uygulamaların ortaya çıkmasında
farklı toplumların katkısı vardır.
B) Zamanın belirlenmesi, insanların her zaman öncelikli
amaçlanndan biri olmuştur.
C) Takvimler, astronomi biliminin gelişmesinin en önemli
nedenidir.
D) Türkler, takvimlerin farklı coğrafyalarda tanınmasına
katkı sağlamıştır.
E) Ticari faaliyetler, takvimlerin ortaya çıkmasında etkili
olmuştur.
Tarih
Zaman ve Takvim
10. Bugünkü takvimimizde kullandığımız bazı ay adları eski Mezopotamya ay adlarından kalmadır. Şubat ve eylül Ak- kad dilinde "şubatu" ve "elulu"; nisan ve temmuz Sümer dilinde "nisanu" ve "dumuzi" veya "tammuz"dur. Haziran Aramice iken mart, mayıs ve ağustos aylarının isimleri de Latincedir. Bu bilgileri öğrencileri ile paylaşan bir tarih öğretme- ni aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt oluşturmaya çalışmaktadır? A) Günümüze ait bazı uygulamaların ortaya çıkmasında farklı toplumların katkısı vardır. B) Zamanın belirlenmesi, insanların her zaman öncelikli amaçlanndan biri olmuştur. C) Takvimler, astronomi biliminin gelişmesinin en önemli nedenidir. D) Türkler, takvimlerin farklı coğrafyalarda tanınmasına katkı sağlamıştır. E) Ticari faaliyetler, takvimlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
II. Halkın, Mustafa Kemal
engelleme,
H. Anlaşma Devletlerini yok sayma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
• Alp, Himalaya, And ve Kayalık Dağları'nın oluşumu
• Kuzey Afrika'da rüzgâr aşındırması ile ortaya çıkan
mantar kaya, tafoni, şahit kaya gibi yer şekillerinin
oluşumu
• Atlas Okyanusu'na dökülen akarsuların ağız
kesiminde oluşan haliçli kıyılar
• Pasifik Okyanusu çevresinde volkanizma ile oluşan
dağlar
Yukarıda verilen özellikleri coğrafyanın alt dallarından
hangisi inceler?
A) Klimatoloji
C) Hidrografya
E) Biyocoğrafya
B) Jeomorfoloji
D) Kartografya
Tarih
Zaman ve Takvim
II. Halkın, Mustafa Kemal engelleme, H. Anlaşma Devletlerini yok sayma amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalniz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III • Alp, Himalaya, And ve Kayalık Dağları'nın oluşumu • Kuzey Afrika'da rüzgâr aşındırması ile ortaya çıkan mantar kaya, tafoni, şahit kaya gibi yer şekillerinin oluşumu • Atlas Okyanusu'na dökülen akarsuların ağız kesiminde oluşan haliçli kıyılar • Pasifik Okyanusu çevresinde volkanizma ile oluşan dağlar Yukarıda verilen özellikleri coğrafyanın alt dallarından hangisi inceler? A) Klimatoloji C) Hidrografya E) Biyocoğrafya B) Jeomorfoloji D) Kartografya
8.
Tarih öncesi dönemlere ait bilgilerin, tahminle-
re dayalı olmasının temel nedeni, aşağıdakiler-
den hangisidir?
Yeterince mimari eserin bırakılmamış olması
B) Tüketim ekonomisinin yaygın olması
C) Kültürel etkileşimin yaşanmaması
D) Yazının icat edilmemiş olması
E) Göçebe hayat tarzının görülmesi
Tarih
Zaman ve Takvim
8. Tarih öncesi dönemlere ait bilgilerin, tahminle- re dayalı olmasının temel nedeni, aşağıdakiler- den hangisidir? Yeterince mimari eserin bırakılmamış olması B) Tüketim ekonomisinin yaygın olması C) Kültürel etkileşimin yaşanmaması D) Yazının icat edilmemiş olması E) Göçebe hayat tarzının görülmesi
9. Erozyon olayının sık görüldüğü bir alan için,
Bitki örtüsü kısa boylu otlardır.
II. Akarsu rejimi düzensizdir.
III. Tektonik hareketler görülür.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
Zaman ve Takvim
9. Erozyon olayının sık görüldüğü bir alan için, Bitki örtüsü kısa boylu otlardır. II. Akarsu rejimi düzensizdir. III. Tektonik hareketler görülür. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve III
11 Justinianus Kanunları ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?
abi
1.
A) Aile ve evlilik kurumu dini bir temele
oturtulmuştur.
B) Suç ve ceza sisteminde suçluyu arındırma,
iyileştirme ve caydırma amaçlanmıştır.
C) Hapis cezası uygulaması yoktur.
E)
D) Avrupa'da düzenlenen ilk kanundur.
Ceza çeşitleri arasında sürgün ve taş
ocaklarında çalıştırma gibi uygulamalar vard
2
Tarih
Zaman ve Takvim
11 Justinianus Kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? abi 1. A) Aile ve evlilik kurumu dini bir temele oturtulmuştur. B) Suç ve ceza sisteminde suçluyu arındırma, iyileştirme ve caydırma amaçlanmıştır. C) Hapis cezası uygulaması yoktur. E) D) Avrupa'da düzenlenen ilk kanundur. Ceza çeşitleri arasında sürgün ve taş ocaklarında çalıştırma gibi uygulamalar vard 2
XVIII. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti;
• Poltova Savaşı'nda Rusya'ya yenilen İsveç Kralı XII
Şarl'a yardım bahanesiyle Rusya'ya savaş açarak Rus-
ya'yı yenilgiye uğratmıştır.
• Mora'daki Rum halka baskı yaptığı ve Akdeniz'deki Os-
manlı gemilerine saldırdığı gerekçesiyle de 1715'de Ve-
nedik'e savaş açmıştır.
Bu iki gelişme Osmanlı Devleti'nin;
Kaybettiği toprakları geri almak,
H. Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıkmasını engellemek,
III. Ortodoks Rumların koruyuculuğunu üstlenmek
politikalarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnızl
D) Il ve III
C) L ve if
Al, live i
33
Tarih
Zaman ve Takvim
XVIII. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti; • Poltova Savaşı'nda Rusya'ya yenilen İsveç Kralı XII Şarl'a yardım bahanesiyle Rusya'ya savaş açarak Rus- ya'yı yenilgiye uğratmıştır. • Mora'daki Rum halka baskı yaptığı ve Akdeniz'deki Os- manlı gemilerine saldırdığı gerekçesiyle de 1715'de Ve- nedik'e savaş açmıştır. Bu iki gelişme Osmanlı Devleti'nin; Kaybettiği toprakları geri almak, H. Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıkmasını engellemek, III. Ortodoks Rumların koruyuculuğunu üstlenmek politikalarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? A) Yalnız I B) Yalnızl D) Il ve III C) L ve if Al, live i 33
9
8.
İbraniler MÖ 3761'deki Yaratılış Yılı'nı, Yunanlılar ilk
olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776'yı, Hristiyanlar
Hz. İsa'nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar MS 622'de
Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini
takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır.
Buna göre takvimler oluşturulurken toplumların
aşağıdakilerden hangisini esas aldıkları savunulabilir?
A)
Evrensel olayları
B Yaşamlarını etkileyen olayları
C)
Diğer devletlerle olan ilişkileri
D)
Ünlü kişilerin ölüm yıllarını
E)
Yapılan yenilikleri
Tarih
Zaman ve Takvim
9 8. İbraniler MÖ 3761'deki Yaratılış Yılı'nı, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776'yı, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar MS 622'de Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır. Buna göre takvimler oluşturulurken toplumların aşağıdakilerden hangisini esas aldıkları savunulabilir? A) Evrensel olayları B Yaşamlarını etkileyen olayları C) Diğer devletlerle olan ilişkileri D) Ünlü kişilerin ölüm yıllarını E) Yapılan yenilikleri
Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiş-
tir.
Bu haritadaki işaretli alanlarda aşağıdakilerden han-
gisinin dağılışı verilmiş olabilir?
En fazla yağış alan yerler
B) Maki bitki örtüsünün dağılış yerleri
Don olayının en az olduğu yerler
Kar yağışının çok az olduğu yerler
EX Konveksiyonel yağış görülme alanları
Tarih
Zaman ve Takvim
Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiş- tir. Bu haritadaki işaretli alanlarda aşağıdakilerden han- gisinin dağılışı verilmiş olabilir? En fazla yağış alan yerler B) Maki bitki örtüsünün dağılış yerleri Don olayının en az olduğu yerler Kar yağışının çok az olduğu yerler EX Konveksiyonel yağış görülme alanları
2. Aşağıdakilerden hangisinde 1.de verilen gelişmenin
II.ye ortam hazırladığı söylenemez?
|
A) Perslerin posta örgütünü İletişimin hızlanması
kurmaları
||
D) Yunanistan'da tarıma
elverişli toprakların azlığı
E) Lidyalıların parayı kul-
lanmaları
B) Sümerlerin zigguratları
gözlemevi olarak kullan-
maları
C) Mısırlılarda ahiret inancı Mumyacılığın ortaya çık-
Gök biliminde gelişmeleri
ması
Deniz ticaretinin gelişmesi
Helenizm adında yeni bir
kültürün ortaya çıkması
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MEB
Tarih
Zaman ve Takvim
2. Aşağıdakilerden hangisinde 1.de verilen gelişmenin II.ye ortam hazırladığı söylenemez? | A) Perslerin posta örgütünü İletişimin hızlanması kurmaları || D) Yunanistan'da tarıma elverişli toprakların azlığı E) Lidyalıların parayı kul- lanmaları B) Sümerlerin zigguratları gözlemevi olarak kullan- maları C) Mısırlılarda ahiret inancı Mumyacılığın ortaya çık- Gök biliminde gelişmeleri ması Deniz ticaretinin gelişmesi Helenizm adında yeni bir kültürün ortaya çıkması Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MEB
me
16. Aşağıdaki haritada bazı noktalar numaralandırılarak
verilmiştir.
IV
Buna göre, haritada numaralandırılarak gösterilen
yerlerin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili
aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
I numaralı yer, Türkiye'de pamuk üretiminde büyük bir
paya sahiptir.
B) Il numaralı yer, Türkiye'nin önemli buğday üretim
alanlarının başında gelmektedir.
Cill numaralı yer, Türkiye'nin öneml sığır yetiştirme
alanıdır.
18.
D) IV numaralı yer, Türkiye'nin fındık üretiminin tamamını
karşılamaktadır.
E) V numaralı yer, Türkiye'nin önemli koyun yetiştirme
alanıdır.
sektör
hebin yayınları
Ta
S
C
Tarih
Zaman ve Takvim
me 16. Aşağıdaki haritada bazı noktalar numaralandırılarak verilmiştir. IV Buna göre, haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? I numaralı yer, Türkiye'de pamuk üretiminde büyük bir paya sahiptir. B) Il numaralı yer, Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarının başında gelmektedir. Cill numaralı yer, Türkiye'nin öneml sığır yetiştirme alanıdır. 18. D) IV numaralı yer, Türkiye'nin fındık üretiminin tamamını karşılamaktadır. E) V numaralı yer, Türkiye'nin önemli koyun yetiştirme alanıdır. sektör hebin yayınları Ta S C
- 101
BU
Avrupa
uitketer
www
Sayfa 99
15. DE
www.
1
a Reform hareketleri başladıktan sonr
gelişmeler şunlardır:
sburg Antlaşması'yla halkın, bağlı b
Kümdar veya prensin kabul ettiği me
70rlanması,
nlerin ortaya ç
Tarih
Zaman ve Takvim
- 101 BU Avrupa uitketer www Sayfa 99 15. DE www. 1 a Reform hareketleri başladıktan sonr gelişmeler şunlardır: sburg Antlaşması'yla halkın, bağlı b Kümdar veya prensin kabul ettiği me 70rlanması, nlerin ortaya ç
1.
KTT
1-2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
İlk insanlar, avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını de-
vam ettirdikleri için besinlerinin peşinden giderdi.
İnsanoğlu tarımla birlikte yerleşik hayata geçince
üretime başladı. Ürettiği ürünleri saklayarak kurak-
lik dönemlerini daha rahat atlatan insanlar, ürünle-
rinin fazlasını da satarak ticari faaliyette bulunur-
du. Diğer taraftan tarımın ortaya çıkışı toplumların
siyasi organizasyonlarında da değişime yol açtı.
İlk tarım toplumlarında ekonomik ve sosyal orga-
nizasyonu temel birimi 10-50 aileden oluşan top-
luluklardı. Avcı ve toplayıcı topluluklara göre hayat
standardı biraz daha iyileşen bu yerleşimler, za-
manla büyüyerek kabile konfederasyonlarını oluş-
turdu.
Bu bilgilere göre kabile konfederasyonunun
kurulmasında etkili olan en temel etken aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Avcı ve toplayıcı yaşamın sürdürülmesi
B) Tarımsal üretime geçilmesi
C) Yerleşik yaşamın benimsenmesi
D) Sosyal organizasyonların oluşturulması
E) İnsanların toplu yaşaması
3. Co
me
ma
2. İnsanlığın yerleşik yaşama geçmesinin sağla-
dığı kolaylıklar arasında aşağıdakilerden han-
At
le
A
Tarih
Zaman ve Takvim
1. KTT 1-2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. İlk insanlar, avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını de- vam ettirdikleri için besinlerinin peşinden giderdi. İnsanoğlu tarımla birlikte yerleşik hayata geçince üretime başladı. Ürettiği ürünleri saklayarak kurak- lik dönemlerini daha rahat atlatan insanlar, ürünle- rinin fazlasını da satarak ticari faaliyette bulunur- du. Diğer taraftan tarımın ortaya çıkışı toplumların siyasi organizasyonlarında da değişime yol açtı. İlk tarım toplumlarında ekonomik ve sosyal orga- nizasyonu temel birimi 10-50 aileden oluşan top- luluklardı. Avcı ve toplayıcı topluluklara göre hayat standardı biraz daha iyileşen bu yerleşimler, za- manla büyüyerek kabile konfederasyonlarını oluş- turdu. Bu bilgilere göre kabile konfederasyonunun kurulmasında etkili olan en temel etken aşağı- dakilerden hangisidir? A) Avcı ve toplayıcı yaşamın sürdürülmesi B) Tarımsal üretime geçilmesi C) Yerleşik yaşamın benimsenmesi D) Sosyal organizasyonların oluşturulması E) İnsanların toplu yaşaması 3. Co me ma 2. İnsanlığın yerleşik yaşama geçmesinin sağla- dığı kolaylıklar arasında aşağıdakilerden han- At le A
2.
Buluntu
Kil tabletler
Taş kitabeler
I. İnsan iskeletleri
V. Elbise ve kilim parçaları
A) I ve II
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğru ve-
rilmiştir?
P) Il ve IV
Bilim
Paleografya
Nümizmatik
Antropoloji
Arkeoloji
B) Ive III
C) II ve III
I, III ve IV
Tarih
Zaman ve Takvim
2. Buluntu Kil tabletler Taş kitabeler I. İnsan iskeletleri V. Elbise ve kilim parçaları A) I ve II Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğru ve- rilmiştir? P) Il ve IV Bilim Paleografya Nümizmatik Antropoloji Arkeoloji B) Ive III C) II ve III I, III ve IV
7.
Uygarlığın Doğuşu
Budizm Hindistan'da ortaya çıkmasına rağmen daha
çok Çin bölgesinde yayılması aşağıdakilerden hangi-
siyle açıklanabilir?
A) Budizmin Çinlilerin yapısına uygun olması
B) Deniz ticaretinin Hindistan'da olmaması
C) Coğrafi olarak Hindistan'ın geniş yer kaplaması
D) Kast sisteminin etkisi
E) Budizmin kurucusunun Çinli olması
Tarih
Zaman ve Takvim
7. Uygarlığın Doğuşu Budizm Hindistan'da ortaya çıkmasına rağmen daha çok Çin bölgesinde yayılması aşağıdakilerden hangi- siyle açıklanabilir? A) Budizmin Çinlilerin yapısına uygun olması B) Deniz ticaretinin Hindistan'da olmaması C) Coğrafi olarak Hindistan'ın geniş yer kaplaması D) Kast sisteminin etkisi E) Budizmin kurucusunun Çinli olması
9. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahat-
latmak amacıyla Karadeniz ve Marmara Denizi arasına ya-
pılması planlanan bir kanal projesidir.
Bu proje tamamlandığında, aşağıdaki ülkelerden hangi-
leri arasındaki deniz yolu ticaretinde Kanal İstanbul'un
kullanılması beklenir?
A) Yunanistan-Misir
B) Bulgaristan - Almanya
C) Ukrayna Romanya
D) Bulgaristan - Gürcistan
E) Italya - Hindistan
%
B
10. Aşağıdaki grafikte, üç ülkede çalışan nüfusun sektörel da-
ğılımı gösterilmiştir.
90-
80-
70-
60-
50-
B
Tarım
Sanayi
Hizmet
Tarih
Zaman ve Takvim
9. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahat- latmak amacıyla Karadeniz ve Marmara Denizi arasına ya- pılması planlanan bir kanal projesidir. Bu proje tamamlandığında, aşağıdaki ülkelerden hangi- leri arasındaki deniz yolu ticaretinde Kanal İstanbul'un kullanılması beklenir? A) Yunanistan-Misir B) Bulgaristan - Almanya C) Ukrayna Romanya D) Bulgaristan - Gürcistan E) Italya - Hindistan % B 10. Aşağıdaki grafikte, üç ülkede çalışan nüfusun sektörel da- ğılımı gösterilmiştir. 90- 80- 70- 60- 50- B Tarım Sanayi Hizmet
11. Ceyda'nın Maestro ve Momentum adıyla iki kredi kartı var-
dır. Aşağıda bu kartların 16 haneli numaralarının bir kısmı
verilmiştir.
5203 **** ****. 9650
MAESTRO
A) 34
5002 ***
Ceyda'nın kredi kartı numaraları ile ilgili;
Xp: 9 rakami sadece Maestro kart numarasında vardır.
q: Momentum kart numarasında kullanılmayan sadece
üç rakam vardır.
**** 3653
Vr: Maestro kart numarasında var olup Momentum kart
numarasında olmayan farklı rakamların toplamı 12'dir.
B) 33
MOMENTUM
önermeleri veriliyor.
(q⇒p)' ^r
T
önermesinin doğruluk değeri 1 olduğuna göre, Momen-
tum kart numarasındaki farklı rakamların toplamı kaçtır?
C) 32
D) 26
E) 25
A
Tarih
Zaman ve Takvim
11. Ceyda'nın Maestro ve Momentum adıyla iki kredi kartı var- dır. Aşağıda bu kartların 16 haneli numaralarının bir kısmı verilmiştir. 5203 **** ****. 9650 MAESTRO A) 34 5002 *** Ceyda'nın kredi kartı numaraları ile ilgili; Xp: 9 rakami sadece Maestro kart numarasında vardır. q: Momentum kart numarasında kullanılmayan sadece üç rakam vardır. **** 3653 Vr: Maestro kart numarasında var olup Momentum kart numarasında olmayan farklı rakamların toplamı 12'dir. B) 33 MOMENTUM önermeleri veriliyor. (q⇒p)' ^r T önermesinin doğruluk değeri 1 olduğuna göre, Momen- tum kart numarasındaki farklı rakamların toplamı kaçtır? C) 32 D) 26 E) 25 A