Siyaset Felsefesi Soruları

Buna göre
dakilerden hangisine neden oldu
yapılmakta
A) Bilim,
olarak
A Dogadaki nedensethain araştırılmasına
Dogmatik anlayirortaya çıkmasına
@ Mutlak dercegi arama çabasının artmasına
o Ousmein akh kelerine dayandırılmasına
Modem bisel yontemin doğuşuna
B) Bilimse
Bilim d
D) Bilims
gerçe
E) Bilimc
Prf Yayınlan
14. Bazı Sofist düşünürlere göre, sosyal düzeni belirleyen
kişiler en güçlü olanlardır. Güçlü kişiler ise genellikle top-
lumun çıkannı değil, kendi çıkarını düşünür. Adaleti oluş-
turan, ne olduğunu belirleyen, kuralları yapan güçlüler
kendi çıkarlannı korumaya çalışırlar. Bu kurallar güçsüz
olanlann çıkarlarını korumaya yönelik değildir.
Sofistlerin bu görüşlerinin siyasal alandaki yansıma-
si aşağıdakilerden hangisidir?
S
A) Bireyin varlığı devletin varlığına bağlıdır.
B) Devlet insan doğasının devamıdır.
c) Ideal toplumsal düzen olamaz.
Devlet ahlaki yaşamın gerçekleşme aracıdır.
E) Devlet insan doğası ile uyum içinde olmalıdır.
DENEME - 13
80
Felsefe
Siyaset Felsefesi
Buna göre dakilerden hangisine neden oldu yapılmakta A) Bilim, olarak A Dogadaki nedensethain araştırılmasına Dogmatik anlayirortaya çıkmasına @ Mutlak dercegi arama çabasının artmasına o Ousmein akh kelerine dayandırılmasına Modem bisel yontemin doğuşuna B) Bilimse Bilim d D) Bilims gerçe E) Bilimc Prf Yayınlan 14. Bazı Sofist düşünürlere göre, sosyal düzeni belirleyen kişiler en güçlü olanlardır. Güçlü kişiler ise genellikle top- lumun çıkannı değil, kendi çıkarını düşünür. Adaleti oluş- turan, ne olduğunu belirleyen, kuralları yapan güçlüler kendi çıkarlannı korumaya çalışırlar. Bu kurallar güçsüz olanlann çıkarlarını korumaya yönelik değildir. Sofistlerin bu görüşlerinin siyasal alandaki yansıma- si aşağıdakilerden hangisidir? S A) Bireyin varlığı devletin varlığına bağlıdır. B) Devlet insan doğasının devamıdır. c) Ideal toplumsal düzen olamaz. Devlet ahlaki yaşamın gerçekleşme aracıdır. E) Devlet insan doğası ile uyum içinde olmalıdır. DENEME - 13 80
eh AKADEMIK
11. Bilimsel bilgi, insan zihninden bağımsız bir dış dün-
yanın, fiziksel gerçekliğin bilgisidir
Bilimi meydana
getiren önermeler öbeği, doğrudan ya da dolaylı
olarak, gözlem konusu olan olayları ve olaylar ara-
sındaki ilişkileri ifade eder.
Bu parçada bilimin hangi özelliğinden söz edil-
mektedir?
A) Olgusal olma
B) Seçici olma
C) Mantıksal olma
Evrensel olma
Genelleyici olma
12. SINIF
16
Felsefe
Siyaset Felsefesi
eh AKADEMIK 11. Bilimsel bilgi, insan zihninden bağımsız bir dış dün- yanın, fiziksel gerçekliğin bilgisidir Bilimi meydana getiren önermeler öbeği, doğrudan ya da dolaylı olarak, gözlem konusu olan olayları ve olaylar ara- sındaki ilişkileri ifade eder. Bu parçada bilimin hangi özelliğinden söz edil- mektedir? A) Olgusal olma B) Seçici olma C) Mantıksal olma Evrensel olma Genelleyici olma 12. SINIF 16
15. Anarşistler, bireylerin ancak topluluk hayatının iliş-
kileri içinde gelişip serpileceğinden tamamen emin-
dirler. Ancak onlara göre özgür bir biçimde riza
gösterilen toplumsal bağlar söz konusudur. Tarih
boyunca devletin çoğu kez kişilerin gelişmesini
sekteye uğratma veya ortadan kaldırma olan zorba
bir biçim alma olduğu bir gerçektir. Devlet, yapay
zorlamalarıyla doğal toplumun ancak bir karikatürü-
dür.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine karşı
çıkılmaktadır?
A) Devletin insan doğasına uygun olduğuna
B) Toplumsal yaşamın işbölümüne göre işlediğine
C) İnsan doğasıyla uyumlu bir düzenin kurulabilece-
ğine
D) Devlet otoritesinin insanı doğasından uzaklaş-
tırdığına
E) Devletin sözleşmeye dayalı oluştuğuna
49
Felsefe
Siyaset Felsefesi
15. Anarşistler, bireylerin ancak topluluk hayatının iliş- kileri içinde gelişip serpileceğinden tamamen emin- dirler. Ancak onlara göre özgür bir biçimde riza gösterilen toplumsal bağlar söz konusudur. Tarih boyunca devletin çoğu kez kişilerin gelişmesini sekteye uğratma veya ortadan kaldırma olan zorba bir biçim alma olduğu bir gerçektir. Devlet, yapay zorlamalarıyla doğal toplumun ancak bir karikatürü- dür. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır? A) Devletin insan doğasına uygun olduğuna B) Toplumsal yaşamın işbölümüne göre işlediğine C) İnsan doğasıyla uyumlu bir düzenin kurulabilece- ğine D) Devlet otoritesinin insanı doğasından uzaklaş- tırdığına E) Devletin sözleşmeye dayalı oluştuğuna 49
18.
15. Platon'a göre, siyasi ve toplumsal yaşamın kaynağı in-
san doğasındadır. İktidar toplumu içten ve dıştan gele-
cek tehlikelere karşı korumak ihtiyacından doğmuştur.
Bu parçadan hareketle, Platon'un siyaset anlayışı
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Devlet kişilerin bir araya gelerek sonradan oluştur-
duğu yapay bir kurumdur.
8) Devletin doğal bir kurum olduğu
C) İktidarın kaynağın Tanrı olduğu
D) En iyi yönetim biçiminin demokrasi olduğu
E) ideal devlet düzeninin olamayacağı
Felsefe
Siyaset Felsefesi
18. 15. Platon'a göre, siyasi ve toplumsal yaşamın kaynağı in- san doğasındadır. İktidar toplumu içten ve dıştan gele- cek tehlikelere karşı korumak ihtiyacından doğmuştur. Bu parçadan hareketle, Platon'un siyaset anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Devlet kişilerin bir araya gelerek sonradan oluştur- duğu yapay bir kurumdur. 8) Devletin doğal bir kurum olduğu C) İktidarın kaynağın Tanrı olduğu D) En iyi yönetim biçiminin demokrasi olduğu E) ideal devlet düzeninin olamayacağı
veya
15. Geleneksel egemenliğin görüldüğü toplumlarda kral, toplumu
yönetme hak ve yetkisini toplumun geleneklerinden alır. Bu ne
oğlu yoksa büyük kardeşi geçer. Bu geleneğe göre başa geçen
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğin.
dedir?
denle kral öldüğünde geleneklere göre yerine büyük oğlu
yeni kralın yönetimi meşru yani yasal kabul edilir.
Egemenliğin kaynağı nedir?
BY Devletin temel işlevi nedir?
C) Birey-devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?
Dy Bireyin temel hakları nelerdir?
E) ideal devletin temel ilkesi ne olmalıdır?
Felsefe
Siyaset Felsefesi
veya 15. Geleneksel egemenliğin görüldüğü toplumlarda kral, toplumu yönetme hak ve yetkisini toplumun geleneklerinden alır. Bu ne oğlu yoksa büyük kardeşi geçer. Bu geleneğe göre başa geçen Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğin. dedir? denle kral öldüğünde geleneklere göre yerine büyük oğlu yeni kralın yönetimi meşru yani yasal kabul edilir. Egemenliğin kaynağı nedir? BY Devletin temel işlevi nedir? C) Birey-devlet ilişkisi nasıl olmalıdır? Dy Bireyin temel hakları nelerdir? E) ideal devletin temel ilkesi ne olmalıdır?
in, Yunan veya
karşılık MS 2.
arın ve halkla-
nde olan dini
m toplumunun
eçen dönemin
ir peygamber
Fu durum söz
cindeki yerini
4. Devlet; bireylerin özgürlüğünün, yaşam ve mülki-
yet haklarının koruyucusu olarak vardır. Buna göre
devletin görevi toplumun hukuk düzenini sağla-
maktır. Devletin bu görevi yerine getirebilmesi için
toplumda bir kuvvetler ayrılığının olması gerekir.
Bu kuvvetler ayrımı, devlette yasa yapan kuvvet
ile kanunları uygulayan kuvvetin birbirinden ayrı
olmasını ifade eder. Hükümdar ise hukukun ve ka-
nunların üstünde yer alamaz, hukuk ve kanunlar
hükümdarın üstünde bulunur.
Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağı-
daki filozoflardan hangisine aittir?
Felsefesinin
A) Locke
B) Rousseau
C) İbn Haldun
D) Hobbes
isteme
E) Platon
11
Felsefe
Siyaset Felsefesi
in, Yunan veya karşılık MS 2. arın ve halkla- nde olan dini m toplumunun eçen dönemin ir peygamber Fu durum söz cindeki yerini 4. Devlet; bireylerin özgürlüğünün, yaşam ve mülki- yet haklarının koruyucusu olarak vardır. Buna göre devletin görevi toplumun hukuk düzenini sağla- maktır. Devletin bu görevi yerine getirebilmesi için toplumda bir kuvvetler ayrılığının olması gerekir. Bu kuvvetler ayrımı, devlette yasa yapan kuvvet ile kanunları uygulayan kuvvetin birbirinden ayrı olmasını ifade eder. Hükümdar ise hukukun ve ka- nunların üstünde yer alamaz, hukuk ve kanunlar hükümdarın üstünde bulunur. Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağı- daki filozoflardan hangisine aittir? Felsefesinin A) Locke B) Rousseau C) İbn Haldun D) Hobbes isteme E) Platon 11
11. Her milletin kendine özgü bir siyasi tarzı ve tarihi
vardir. Omeğin, Türkler genellikle lider merkezi
bir siyasi anlayışa sahiptir. Devletin devamliliği ve
ilerlemesi, liderin yapıp ettikleriyle doğru orantilidir.
Liderin ölümü belki devletin son bulması demek de-
gildir ama derinden sarsılmasına sebeptir. Belki de
resmi tarih boyunca Türklerin bu kadar fazla devlet
kurup yıkmasının sebeplerinden biri de budur.
Parçada aşağıdaki siyaset felsefesi problemle-
rinden hangisi vurgulanmıştır?
A) Devlet gerekli bir kurum mudur?
B) Meşrutiyetin kaynağı nedir?
C) iktidarın kaynağı nedir?
e Sivil toplum nedir?
E) Barokrasi nedir?
Felsefe
Siyaset Felsefesi
11. Her milletin kendine özgü bir siyasi tarzı ve tarihi vardir. Omeğin, Türkler genellikle lider merkezi bir siyasi anlayışa sahiptir. Devletin devamliliği ve ilerlemesi, liderin yapıp ettikleriyle doğru orantilidir. Liderin ölümü belki devletin son bulması demek de- gildir ama derinden sarsılmasına sebeptir. Belki de resmi tarih boyunca Türklerin bu kadar fazla devlet kurup yıkmasının sebeplerinden biri de budur. Parçada aşağıdaki siyaset felsefesi problemle- rinden hangisi vurgulanmıştır? A) Devlet gerekli bir kurum mudur? B) Meşrutiyetin kaynağı nedir? C) iktidarın kaynağı nedir? e Sivil toplum nedir? E) Barokrasi nedir?
20. Ustanın biri ormanda gezerken yaşlı
bir ağaca rastlar. Ağacın dallarını keser,
toplayarak atölyesine götürür. Dallan
yontar ve şekil verir. Sonunda bir sandik
yapar
Metinde geçen usta ve sandık kavramları
Aristoteles'in aşağıda verilen
hangi nedenlerine sırasıyla karşılık
gelmektedir?
A) Fail, formel
B) Maddi, ereksel
C) Maddi, formel
D) Ereksel, maddi
E) Fail, maddi
Felsefe
Siyaset Felsefesi
20. Ustanın biri ormanda gezerken yaşlı bir ağaca rastlar. Ağacın dallarını keser, toplayarak atölyesine götürür. Dallan yontar ve şekil verir. Sonunda bir sandik yapar Metinde geçen usta ve sandık kavramları Aristoteles'in aşağıda verilen hangi nedenlerine sırasıyla karşılık gelmektedir? A) Fail, formel B) Maddi, ereksel C) Maddi, formel D) Ereksel, maddi E) Fail, maddi
les
15.
17. Hindist
yıda in
meme
sanilor
Ariler
Onlar
sıyla
ibade
etme
çeke
ma,
Tan
A
Hobbes'a göre, bütün bireyler barış için, kendi can
ve mal güvenlikleri için var olanlar üzerindeki hak-
larından vazgeçmelidirler. Ayrıca başkaları, insanın
kendi üzerinde ne kadar özgürlüğe sahipse insa-
nin da başkaları üzerinde o kadar özgürlüğe sahip
olması gerekir. Çünkü bütün insanlar her istediğini
yapma hakkını kendinde hissettikçe herkesle savaş
hâlinde olacaktır. Yani doğa durumu insanın varlı-
ğini sürdürme isteğine ters, tehlikeli durumdur. Bu
durum güçsüzlerin can güvenliğini yok edeceğinden
insanlar kendi yetkilerini kendi iradeleriyle kendile-
rinin üzerinde bir güce devretmek üzere sözleşme
yapmışlardır. İşte devlet bu sözleşmenin sonucunda
ortaya çıkmıştır.
Hobbes'un bu görüşlerinden aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılabilir?
Devlet, bireylerin ve kurumların karşılıklı güve-
niyle varlığını sürdürür.
B) Devlet Tanrısal iradenin yeryüzündeki yansımasıdır.
C) Devletin varlığı doğal ve zorunludur.
D) Devlet yapay bir kurumdur.
E) Devlet, toplumu baskı altında tutabilmek için si-
nirsız yetkiyle donatılmalıdır.
Par
ha
A)
C
18.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
les 15. 17. Hindist yıda in meme sanilor Ariler Onlar sıyla ibade etme çeke ma, Tan A Hobbes'a göre, bütün bireyler barış için, kendi can ve mal güvenlikleri için var olanlar üzerindeki hak- larından vazgeçmelidirler. Ayrıca başkaları, insanın kendi üzerinde ne kadar özgürlüğe sahipse insa- nin da başkaları üzerinde o kadar özgürlüğe sahip olması gerekir. Çünkü bütün insanlar her istediğini yapma hakkını kendinde hissettikçe herkesle savaş hâlinde olacaktır. Yani doğa durumu insanın varlı- ğini sürdürme isteğine ters, tehlikeli durumdur. Bu durum güçsüzlerin can güvenliğini yok edeceğinden insanlar kendi yetkilerini kendi iradeleriyle kendile- rinin üzerinde bir güce devretmek üzere sözleşme yapmışlardır. İşte devlet bu sözleşmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Hobbes'un bu görüşlerinden aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? Devlet, bireylerin ve kurumların karşılıklı güve- niyle varlığını sürdürür. B) Devlet Tanrısal iradenin yeryüzündeki yansımasıdır. C) Devletin varlığı doğal ve zorunludur. D) Devlet yapay bir kurumdur. E) Devlet, toplumu baskı altında tutabilmek için si- nirsız yetkiyle donatılmalıdır. Par ha A) C 18.
23. Stephanus Junius Brutus, krallıkların niçin yaratıldıkları
sorusuna yanıt ariyordu ve sonunda şu sonuca varmıştı:
“Ne zaman ki bu 'benim' ve 'senin' kelimeleri dünyaya
girdi ve yurttaşlar arasında malların sahipliğiyle ilgili
ayrılıklar, komşu halklar arasında da sinir
anlaşmazlıkları çıktı. İşte o zaman insanlar, zenginlerin
yoksulları ezmemeleri için düzeni sağlayabilecek olan
ve sağlaması gereken birine başvurmayı düşündüler,
Savaşlar ve çekişmeler çoğalınca da bilgelik ve gözü
pekliğine en çok güvendikleri birini başta kalması için
seçtiler."
Brutus'un bu parçadaki görüşleri, devletin kaynağı
ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Temel ihtiyaçların belirlenmesi
B) Mülkiyetin ortaya çıkması ve mülkiyet hakkının
korunması
C) idareciye itaat etme ve yasalara uyma eğilimi
D) Bireylerin kendisini toplum içinde gerçekleştirebilmesi
E) Sinifsız bir toplum yapısının oluşturulması ihtiyacı
Felsefe
Siyaset Felsefesi
23. Stephanus Junius Brutus, krallıkların niçin yaratıldıkları sorusuna yanıt ariyordu ve sonunda şu sonuca varmıştı: “Ne zaman ki bu 'benim' ve 'senin' kelimeleri dünyaya girdi ve yurttaşlar arasında malların sahipliğiyle ilgili ayrılıklar, komşu halklar arasında da sinir anlaşmazlıkları çıktı. İşte o zaman insanlar, zenginlerin yoksulları ezmemeleri için düzeni sağlayabilecek olan ve sağlaması gereken birine başvurmayı düşündüler, Savaşlar ve çekişmeler çoğalınca da bilgelik ve gözü pekliğine en çok güvendikleri birini başta kalması için seçtiler." Brutus'un bu parçadaki görüşleri, devletin kaynağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? A) Temel ihtiyaçların belirlenmesi B) Mülkiyetin ortaya çıkması ve mülkiyet hakkının korunması C) idareciye itaat etme ve yasalara uyma eğilimi D) Bireylerin kendisini toplum içinde gerçekleştirebilmesi E) Sinifsız bir toplum yapısının oluşturulması ihtiyacı
13. Farabi; "Devlet insanların korunma ve güvenlik ihti-
yaçlarından ortaya çıkmıştır. Devlet bu anlamda bir
toplumsal zorunluluk olarak var olur. Devlet yöneti-
cileri bu ihtiyacı karşılamak adına yönetme gücünü
elinde tutar." görüşünü savunmaktadır. Augustinus
ise "Devlet kutsal bir zorunluluk olarak ortaya çık-
mıştır. Devlet yöneticileri, Tanrı'nın buyruklarının ye-
rine getirilmesi için vardır." görüşünü savunmaktadır.
Bu parçada görüşleri verilen Ortaçağ düşünürle-
ri aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramak-
tadır?
A) Bireyin temel hakları nelerdir?
B) En iyi yönetim biçimi hangisidir?
C) İktidar kaynağını nereden alır?
D) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
E) Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?
Felsefe
Siyaset Felsefesi
13. Farabi; "Devlet insanların korunma ve güvenlik ihti- yaçlarından ortaya çıkmıştır. Devlet bu anlamda bir toplumsal zorunluluk olarak var olur. Devlet yöneti- cileri bu ihtiyacı karşılamak adına yönetme gücünü elinde tutar." görüşünü savunmaktadır. Augustinus ise "Devlet kutsal bir zorunluluk olarak ortaya çık- mıştır. Devlet yöneticileri, Tanrı'nın buyruklarının ye- rine getirilmesi için vardır." görüşünü savunmaktadır. Bu parçada görüşleri verilen Ortaçağ düşünürle- ri aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramak- tadır? A) Bireyin temel hakları nelerdir? B) En iyi yönetim biçimi hangisidir? C) İktidar kaynağını nereden alır? D) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? E) Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?
güle
B) Can
işle
C) M
D
buldugu.....seyi.....
plingine.....
kiuchyrbicht...sh.....y
...bilgai.....der sl..........kods.............. Ser..........................
Sekologinen der Technikum bendiciones
Protagoras "inson herseyin slawsuber
10. Ö. Faruk Erdem'in “Mitolojik Dönem ve Sonrasında Türklerin Felsefi Anlayışı” adlı maka.
lesine göre Türk hikmetinin en eski örneklerine İslamiyet öncesi dönemde, destanlarda
ve eski Türk savlarında rastlanır. Eski Türklerde yöneticinin en önemli özelliklerinden
biri bilge olmaktır. Bu yüzden kağan ve vezir gibi yöneticilerde bilge olma özelliği aranır.
Yöneticinin diğer erdemleri çalışkanlık, vatan sevgisi, cesaret, kahramanlık, gurur ve iyi
huy olarak sıralanır. Eski Türk metinlerinde Platon ve Aristo gibi Antik Yunan filozofları
arasında geçen bilge yönetici tartışmaları da görülür.
Metne göre eski Türk metinlerinde geçen hikmet görüşleriyle Antik Yunan filozofları-
nin felsefi görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız.
T
15.
11. Sofislerin bilgi görüsünün temel özelliği nedir?
Felsefe
Siyaset Felsefesi
güle B) Can işle C) M D buldugu.....seyi..... plingine..... kiuchyrbicht...sh.....y ...bilgai.....der sl..........kods.............. Ser.......................... Sekologinen der Technikum bendiciones Protagoras "inson herseyin slawsuber 10. Ö. Faruk Erdem'in “Mitolojik Dönem ve Sonrasında Türklerin Felsefi Anlayışı” adlı maka. lesine göre Türk hikmetinin en eski örneklerine İslamiyet öncesi dönemde, destanlarda ve eski Türk savlarında rastlanır. Eski Türklerde yöneticinin en önemli özelliklerinden biri bilge olmaktır. Bu yüzden kağan ve vezir gibi yöneticilerde bilge olma özelliği aranır. Yöneticinin diğer erdemleri çalışkanlık, vatan sevgisi, cesaret, kahramanlık, gurur ve iyi huy olarak sıralanır. Eski Türk metinlerinde Platon ve Aristo gibi Antik Yunan filozofları arasında geçen bilge yönetici tartışmaları da görülür. Metne göre eski Türk metinlerinde geçen hikmet görüşleriyle Antik Yunan filozofları- nin felsefi görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız. T 15. 11. Sofislerin bilgi görüsünün temel özelliği nedir?
5.
Platon'a göre insan ruhunda üç eğilim vardır. Bunlar, bes-
lenme, irade ve akıldır. Bu üç eğilim, devlette üç sinif ola-
rak karşımıza çıkar. Çalışmayı ve üretmeyi temsil eden
işçiler, irade ve gücü temsil eden askerler ve akli temsil
eden yöneticilerdir. Platon'a göre insan küçük bir organiz-
ma, devlet ise büyük bir organizmadır.
Platon'un bu açıklamasına en uygun devlet tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet, insanların ortak iradesinin ürünüdür.
B) Devlet, yasalara bağlı bir sözleşmedir.
C) Devlet, doğal bir kurumdur.
D) Devlet, güçlünün hâkim olduğu bir egemenlik şekli-
dir.
E) Devlet, hukuk kurallarından oluşmuş bir egemenlik
şeklidir
.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
5. Platon'a göre insan ruhunda üç eğilim vardır. Bunlar, bes- lenme, irade ve akıldır. Bu üç eğilim, devlette üç sinif ola- rak karşımıza çıkar. Çalışmayı ve üretmeyi temsil eden işçiler, irade ve gücü temsil eden askerler ve akli temsil eden yöneticilerdir. Platon'a göre insan küçük bir organiz- ma, devlet ise büyük bir organizmadır. Platon'un bu açıklamasına en uygun devlet tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet, insanların ortak iradesinin ürünüdür. B) Devlet, yasalara bağlı bir sözleşmedir. C) Devlet, doğal bir kurumdur. D) Devlet, güçlünün hâkim olduğu bir egemenlik şekli- dir. E) Devlet, hukuk kurallarından oluşmuş bir egemenlik şeklidir .
15. Machiavelli'nin siyaset anlayışının temelinde "erdem" ve
"sans-yazgi" kavramları bulunur. Onun erdem dediği şey,
kendi gücüne dayanarak devleti yöneten kişilerin
nitelikleridir. Erdem hem ileri görüşlülük hem de siyasal
merhametsizliktir. İtalyan birliğini sağlamak için fikir üreten
Machiavelli, şansı veya yazgıyı dizginlemek isteyen
yöneticinin zamana ayak uydurmakla erdemini ortaya
koyabileceğini söyler. Bunun için yönetici uygun araçlar
seçmeli, gerektiğinde yasayı da gücü de kullanabilmelidir.
Bu noktada yönetici bazen aslan olmalı, bazen tilki. Bazen
açıkça saldırmalı, bazen kendini gizlemelidir.
Bu parçaya dayanarak Machiavelli ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A) Yöneticilerin ahlaktan uzaklaşmasını hoş gördüğü
B) Devlet yönetiminde esnek bir ahlaki tutum benimsediğ
C) Yöneticilerin ahlaki olgunluğuna önem verdiği
D) Devleti ahlaki düşüncenin gerçekleşme aracı olarak
gördüğü
E) Bireylerin erdemli olabilecekleri toplumsal bir düzen
tasarladığı
Felsefe
Siyaset Felsefesi
15. Machiavelli'nin siyaset anlayışının temelinde "erdem" ve "sans-yazgi" kavramları bulunur. Onun erdem dediği şey, kendi gücüne dayanarak devleti yöneten kişilerin nitelikleridir. Erdem hem ileri görüşlülük hem de siyasal merhametsizliktir. İtalyan birliğini sağlamak için fikir üreten Machiavelli, şansı veya yazgıyı dizginlemek isteyen yöneticinin zamana ayak uydurmakla erdemini ortaya koyabileceğini söyler. Bunun için yönetici uygun araçlar seçmeli, gerektiğinde yasayı da gücü de kullanabilmelidir. Bu noktada yönetici bazen aslan olmalı, bazen tilki. Bazen açıkça saldırmalı, bazen kendini gizlemelidir. Bu parçaya dayanarak Machiavelli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? A) Yöneticilerin ahlaktan uzaklaşmasını hoş gördüğü B) Devlet yönetiminde esnek bir ahlaki tutum benimsediğ C) Yöneticilerin ahlaki olgunluğuna önem verdiği D) Devleti ahlaki düşüncenin gerçekleşme aracı olarak gördüğü E) Bireylerin erdemli olabilecekleri toplumsal bir düzen tasarladığı
TYT / SO
1
12. Karmaşa içindeki hiçbir toplum, yaşamını sürdürmeyi
başaramamıştır. Çünkü mutlak Özgurlugun olduğu yerde
karmaşa ve kaos vardır. Böyle bir özgürlük sonucu insan-
ların çıkar, istek ve düşünceleri birbirleriyle çatışır. Kaos
ve karmaşa hâlindeki toplumlarda herkesin yaşamı tehlike
altındadır. Karmaşa içindeki toplum, varlığını sürdüremez.
Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Joplumsal düzen ancak monarşik yönetimle sağlanabi-
lir.
B) Toplumsal düzen için insanların özgürlüğü tamamen
ortadan kaldırılmalıdır.
CY İnsan doğası toplumsal yaşama uygun değildir.
D) Toplumun varlığı için
düzen gereklidir.
E) İnsan doğasını bozan toplumsal yaşamın kendisidir.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
TYT / SO 1 12. Karmaşa içindeki hiçbir toplum, yaşamını sürdürmeyi başaramamıştır. Çünkü mutlak Özgurlugun olduğu yerde karmaşa ve kaos vardır. Böyle bir özgürlük sonucu insan- ların çıkar, istek ve düşünceleri birbirleriyle çatışır. Kaos ve karmaşa hâlindeki toplumlarda herkesin yaşamı tehlike altındadır. Karmaşa içindeki toplum, varlığını sürdüremez. Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden han- gisidir? A) Joplumsal düzen ancak monarşik yönetimle sağlanabi- lir. B) Toplumsal düzen için insanların özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmalıdır. CY İnsan doğası toplumsal yaşama uygun değildir. D) Toplumun varlığı için düzen gereklidir. E) İnsan doğasını bozan toplumsal yaşamın kendisidir.