Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Soruları

14. Aşağıdaki maddelerden hangisinin içerdiği kimyasal
türlerin cinsi yanlış verilmiştir?
İçerdiği kimyasal
tür
Madde
İyon
Molekül
A) Etil alkol Sivisi
B) Brą SIVISI
C) He soy gazi
D) Yemek tuzu
Glikoz katışı
Atom
İyon
Molekül
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
14. Aşağıdaki maddelerden hangisinin içerdiği kimyasal türlerin cinsi yanlış verilmiştir? İçerdiği kimyasal tür Madde İyon Molekül A) Etil alkol Sivisi B) Brą SIVISI C) He soy gazi D) Yemek tuzu Glikoz katışı Atom İyon Molekül
24. Kapali 1 litre hacimli bir sistemde bir miktar N2O4 gazı
N20 (9) ► 2NO2(9)
denklemine göre dengeye ulaştığında 0,4 mol No, gazı oluş-
tuğu belirleniyor.
Bu sıcaklıktaki sistem için denge sabiti değeri (K) 0,2
olduğuna göre, N, O, gazının yüzde kaçı ayrışmıştır?
2
4
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
24. Kapali 1 litre hacimli bir sistemde bir miktar N2O4 gazı N20 (9) ► 2NO2(9) denklemine göre dengeye ulaştığında 0,4 mol No, gazı oluş- tuğu belirleniyor. Bu sıcaklıktaki sistem için denge sabiti değeri (K) 0,2 olduğuna göre, N, O, gazının yüzde kaçı ayrışmıştır? 2 4 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50
. Doymuş hidrokarbondur.
12
China CH3 - C
-
C atomuna iki tane metil, bir tane etil ve bir tane klor atomu bağlanmasıyla oluşan bileşikle ilgili
olarak,
cita
el
IV IUPAC adı 3 - kloro-3-metil bütan'dır.
C₂H5 C-ci
WI, özel adi izopentil klorür'dür.
1
IV Tersiyer pentil klorür olarak adlandırılabilir.
✓
Cit3
CE
V. Kapalı formülü C5H11 Cl'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
aider
A) IV ve V B) II, III ve IV
) V
E) II, IV ve v
CF CH3 - C - CH
CON DILANTEN
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
. Doymuş hidrokarbondur. 12 China CH3 - C - C atomuna iki tane metil, bir tane etil ve bir tane klor atomu bağlanmasıyla oluşan bileşikle ilgili olarak, cita el IV IUPAC adı 3 - kloro-3-metil bütan'dır. C₂H5 C-ci WI, özel adi izopentil klorür'dür. 1 IV Tersiyer pentil klorür olarak adlandırılabilir. ✓ Cit3 CE V. Kapalı formülü C5H11 Cl'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? aider A) IV ve V B) II, III ve IV ) V E) II, IV ve v CF CH3 - C - CH CON DILANTEN
-
TYT Deneme Sınavi 01
A
12. Aysun, bazı katılanın saf su ile etkileşimini incelemek
üzere aşağıdaki deneyleri yapmıştır.
Nalo)
C6H12O6(k)
CaOW)
25°C
Saf su
25°C
Saf su
25°C
Saf su
III
Buna göre 1, Il ve III numaralı kaplarda gerçekleşen
olaylar ve çözeltiler ile ilgili olarak Aysun bir rapor
hazırlarsa raporunda yazacağı aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlış olur?
All ve II. kapta fiziksel değişme, III. kapta ise
kimyasal değişme olmuştur.
B) I. kapta iyon - dipol etkileşimi gerçekleşir
.
gercekles
C) I. ve III. kaptaki çözeltiler elektrolit, II. kaptaki çözelti
ise elektrolit değildir.
D) Il. kapta indüklenmiş dipol - dipol etkileşiminin
etkin olduğu moleküler çözünme gerçekleşir.
E) Her üç çözeltinin kaynama noktası aynı koşullarda
saf sudan yüksektir.
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
- TYT Deneme Sınavi 01 A 12. Aysun, bazı katılanın saf su ile etkileşimini incelemek üzere aşağıdaki deneyleri yapmıştır. Nalo) C6H12O6(k) CaOW) 25°C Saf su 25°C Saf su 25°C Saf su III Buna göre 1, Il ve III numaralı kaplarda gerçekleşen olaylar ve çözeltiler ile ilgili olarak Aysun bir rapor hazırlarsa raporunda yazacağı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? All ve II. kapta fiziksel değişme, III. kapta ise kimyasal değişme olmuştur. B) I. kapta iyon - dipol etkileşimi gerçekleşir . gercekles C) I. ve III. kaptaki çözeltiler elektrolit, II. kaptaki çözelti ise elektrolit değildir. D) Il. kapta indüklenmiş dipol - dipol etkileşiminin etkin olduğu moleküler çözünme gerçekleşir. E) Her üç çözeltinin kaynama noktası aynı koşullarda saf sudan yüksektir.
Fen Bilimleri
2
21. Üç basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekanizması
aşağıdaki gibidir.
1. s(k) + O2(g) → 50 (9)
(Yavaş)
II. S0,(9) +0,(0) -- 50,() (Hızı)
Hizh
III. SO2(g) + H2O(g) - H,SO (O) (Hızlı)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tepkimenin hız bağıntısı r = k· [H,0]. (02)82 şeklin-Y
dedir.
B) so, ve SO, gazları ara üründür.
✓
C) I. basamağa katalizör eklenirse tepkimenin hızı artar. V
D) Hızın birimi mol/L.s alınırsa hız sabiti k'nin birimi sv
olur.
E) Sıcaklık artırılırsa hız sabitinin (k) değeri değişir.
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Fen Bilimleri 2 21. Üç basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekanizması aşağıdaki gibidir. 1. s(k) + O2(g) → 50 (9) (Yavaş) II. S0,(9) +0,(0) -- 50,() (Hızı) Hizh III. SO2(g) + H2O(g) - H,SO (O) (Hızlı) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkimenin hız bağıntısı r = k· [H,0]. (02)82 şeklin-Y dedir. B) so, ve SO, gazları ara üründür. ✓ C) I. basamağa katalizör eklenirse tepkimenin hızı artar. V D) Hızın birimi mol/L.s alınırsa hız sabiti k'nin birimi sv olur. E) Sıcaklık artırılırsa hız sabitinin (k) değeri değişir.
İyonlaşma
enerjisi
Z
9. Atom numaraları ardışık
olan X, Y, Z, K elementleri
için verilen iyonlaşma
enerjisi-proton sayısı gra-
fiğine göre aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlış-
tır?
X
•K
Proton
sayısı
A) Atom yarıçapı en fazla olan K, en az olan X dir.
B) Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki
Z>Y > X>K
C) Y nin atom numarası 17 olabilir.
D) K alkali metal, Y halojendir.
E) Y ve K nin kararlı iyonları izoelektroniktir.
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
İyonlaşma enerjisi Z 9. Atom numaraları ardışık olan X, Y, Z, K elementleri için verilen iyonlaşma enerjisi-proton sayısı gra- fiğine göre aşağıdaki bil- gilerden hangisi yanlış- tır? X •K Proton sayısı A) Atom yarıçapı en fazla olan K, en az olan X dir. B) Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki Z>Y > X>K C) Y nin atom numarası 17 olabilir. D) K alkali metal, Y halojendir. E) Y ve K nin kararlı iyonları izoelektroniktir.
12.
XY2(g) + 302(g) → XO2(g) + 2YO (9)
tepkimesine göre 15,2 g XY, gazının tamamı yeterli mik-
tarda O, gazı ile yakıldığında 8,8 g XO, ve 25,6 g YOZ
gazları elde edilmektedir.
Buna göre, X ve Y atomlarının mol kütleleri aşağıda-
kilerin hangisinde doğru verilmiştir? (0:16 g/mol)
X
A)
12
24
B)
24
64,
> J 8 åă o
C)
24
32
D)
12
32
E)
12
64
25519
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
12. XY2(g) + 302(g) → XO2(g) + 2YO (9) tepkimesine göre 15,2 g XY, gazının tamamı yeterli mik- tarda O, gazı ile yakıldığında 8,8 g XO, ve 25,6 g YOZ gazları elde edilmektedir. Buna göre, X ve Y atomlarının mol kütleleri aşağıda- kilerin hangisinde doğru verilmiştir? (0:16 g/mol) X A) 12 24 B) 24 64, > J 8 åă o C) 24 32 D) 12 32 E) 12 64 25519
110. Ba
108. Temel halde bulunan X element atomunun katman elekt-
ron dağılımı aşağıda modellenmiştir.
m
8
i
mul 3
B
d
G
f
S
A
A
M
A
1
Buna göre,
1. a ve b elektronları için açısal momentum kuantum sa-
yısı (l) değeri 1'dir.
II. c, d, e ve f elektronlarının enerjileri eşittir.
1
III. Spin kuantum sayısı (m) değeri olan en az 2
2
elektronu vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
28
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
110. Ba 108. Temel halde bulunan X element atomunun katman elekt- ron dağılımı aşağıda modellenmiştir. m 8 i mul 3 B d G f S A A M A 1 Buna göre, 1. a ve b elektronları için açısal momentum kuantum sa- yısı (l) değeri 1'dir. II. c, d, e ve f elektronlarının enerjileri eşittir. 1 III. Spin kuantum sayısı (m) değeri olan en az 2 2 elektronu vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 28
VAFI AYT
21. 0,1 molar 100 ml NaOH sulu çözeltisi üzerine 25°C
sabit sicaklıkta 0,1 molar HCI sulu çözeltisi ekleniyor.
Eklenen HCI çözeltisi hacmine karşılık oluşan çözelti
ile ilgili aşağıdaki ifadeler veriliyor.
0,1 molar
HCl(suda)
*
Con
100 mL
0,1 molar
NaOH(suda)
Buna göre,
Eklenen HCl çözeltisi (mL)
İfade
50 mL
100 mL
Tampon çözelti
oluşur.
Tam nötralleşme
+ olur.
Oluşan tuzun
+ katyonu hidroliz
olur.
200 mL
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
VAFI AYT 21. 0,1 molar 100 ml NaOH sulu çözeltisi üzerine 25°C sabit sicaklıkta 0,1 molar HCI sulu çözeltisi ekleniyor. Eklenen HCI çözeltisi hacmine karşılık oluşan çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadeler veriliyor. 0,1 molar HCl(suda) * Con 100 mL 0,1 molar NaOH(suda) Buna göre, Eklenen HCl çözeltisi (mL) İfade 50 mL 100 mL Tampon çözelti oluşur. Tam nötralleşme + olur. Oluşan tuzun + katyonu hidroliz olur. 200 mL ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
AYDI
G
16. • X, 3. periyot soygazıdır.
28 8 1
• Y, 4. periyot alkali metalidir.
• Z, 4. periyot halojenidir. 2887
,
2 7
X, Y ve Z ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden han-
gisi yanlıştır?
Al Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X atomudur.
B) X atomu ile Yt iyonunun çapı eşittir.
c) Y ile z elementleri YZ iyonik bileşiğini oluşturur.
D) Z'nin değerlik elektron sayısı 7'dir.
E) X'nin elektron düzeninin son terimi 4s' dir.
1
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
AYDI G 16. • X, 3. periyot soygazıdır. 28 8 1 • Y, 4. periyot alkali metalidir. • Z, 4. periyot halojenidir. 2887 , 2 7 X, Y ve Z ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden han- gisi yanlıştır? Al Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X atomudur. B) X atomu ile Yt iyonunun çapı eşittir. c) Y ile z elementleri YZ iyonik bileşiğini oluşturur. D) Z'nin değerlik elektron sayısı 7'dir. E) X'nin elektron düzeninin son terimi 4s' dir. 1
& Normal şartlar altında 5,6 L hacim kaplayan SO3 gazı için;
1. 0,25 moldür.
II. Kütlesi 20 gramdır.
111. 6,02x1023 tane molekül içerir.
yargılarından hangileri doğrudur? (0:16, S: 32 g/mol)
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız!
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
& Normal şartlar altında 5,6 L hacim kaplayan SO3 gazı için; 1. 0,25 moldür. II. Kütlesi 20 gramdır. 111. 6,02x1023 tane molekül içerir. yargılarından hangileri doğrudur? (0:16, S: 32 g/mol) B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III A) Yalnız!
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
Fen Bi
9. X ve Y metallerinden yapılmış bilyeler, sırayla sülfürik asit
çözeltisine atılıyor.
X metalinden yapılmış bilyenin kütlesi zamanla azalırken,
Y metalinden yapılmış bilyenin kütlesinin değişmediği
gözleniyor.
Buna göre gerçekleşen olayla ilgili,
1. Y metali X metalinden daha aktiftir.
il. Y metali platin (Pt) olabilir.
III. X, yarı soy metal olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Ivet
C) ve !!!
A) Yalnız if
D) II ve III
E) I, U ve III
y
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
TEMEL YETERLİLİK TESTİ Fen Bi 9. X ve Y metallerinden yapılmış bilyeler, sırayla sülfürik asit çözeltisine atılıyor. X metalinden yapılmış bilyenin kütlesi zamanla azalırken, Y metalinden yapılmış bilyenin kütlesinin değişmediği gözleniyor. Buna göre gerçekleşen olayla ilgili, 1. Y metali X metalinden daha aktiftir. il. Y metali platin (Pt) olabilir. III. X, yarı soy metal olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Ivet C) ve !!! A) Yalnız if D) II ve III E) I, U ve III y
50.20 coCO3 Cao
→
12. Ağzı açık bir kapta kütlece %20 saflıktaki 50 gram
CaCO3(k) bileşiği,
7
CaCO3k) - CaOk) + CO2(g)
(
tepkimesine göre parçalanıyor.
(
Tepkime sonucunda 5,6 gram Cao(k) elde edildiğine
göre olay ile ilgili,
Toplam katı kütlesi (9) Toplam kütle
10
10
0
Zaman
0
Zaman
II
Oluşan CO2(9) kütlesi (g)
4,4
0
Zaman
III
numaralanmış grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve III
E) Il ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
50.20 coCO3 Cao → 12. Ağzı açık bir kapta kütlece %20 saflıktaki 50 gram CaCO3(k) bileşiği, 7 CaCO3k) - CaOk) + CO2(g) ( tepkimesine göre parçalanıyor. ( Tepkime sonucunda 5,6 gram Cao(k) elde edildiğine göre olay ile ilgili, Toplam katı kütlesi (9) Toplam kütle 10 10 0 Zaman 0 Zaman II Oluşan CO2(9) kütlesi (g) 4,4 0 Zaman III numaralanmış grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) Il ve III
E) 6
DO
jo
+
2
3 ronal
ht.
10) 16.1016
22
17. Sabit hacimli kapalı kapta bulunan 2,4 atm basınçlı
SO3(0)
250 (9) = 250,(9) + O2(g)
tepkimesine göre dengeye ulaştığında kaptaki toplam
basınç 3 atm olmaktadır.
Buna göre, tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden
denge sabiti (K) nin değeri kaçtır?
A 0.6
B) 0,8
C) 1,2
D) 2
E) 2,4
4
3
hat
(2,-21
3
(2n-anh
34
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
E) 6 DO jo + 2 3 ronal ht. 10) 16.1016 22 17. Sabit hacimli kapalı kapta bulunan 2,4 atm basınçlı SO3(0) 250 (9) = 250,(9) + O2(g) tepkimesine göre dengeye ulaştığında kaptaki toplam basınç 3 atm olmaktadır. Buna göre, tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (K) nin değeri kaçtır? A 0.6 B) 0,8 C) 1,2 D) 2 E) 2,4 4 3 hat (2,-21 3 (2n-anh 34 Diğer sayfaya geçiniz.
6. Saf X maddesi yakıldığında,
X x + O. - YO, + 220
→
tepkimesine göre YO, ve ZO bileşikleri oluşmaktadır.
X ile ilgili;
1.
1 molekülülnde 2 mol Z vardır.
II. N tane Y içeren X bileşiği 1 mol'dür.
III. 1 molü 24,08.1023 tane atom içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 11
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
2
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
6. Saf X maddesi yakıldığında, X x + O. - YO, + 220 → tepkimesine göre YO, ve ZO bileşikleri oluşmaktadır. X ile ilgili; 1. 1 molekülülnde 2 mol Z vardır. II. N tane Y içeren X bileşiği 1 mol'dür. III. 1 molü 24,08.1023 tane atom içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 11 B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 2
9.
1.
1 atom - gram oksijen
II. 1 molekül - gram oksijen
III. 1 formül - gram Cao
Yukarıda miktarları verilen maddelerin kütleleri arasında-
ki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir? (0:16, Ca:20)
A) III > II >
B) II > I > III
C) > II > III
D) III > | > 11
E) II > III > 1
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
9. 1. 1 atom - gram oksijen II. 1 molekül - gram oksijen III. 1 formül - gram Cao Yukarıda miktarları verilen maddelerin kütleleri arasında- ki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? (0:16, Ca:20) A) III > II > B) II > I > III C) > II > III D) III > | > 11 E) II > III > 1