Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi Soruları

Herkesin içinde siyaha boyanmış limanlar yok mudur?
Ahmet Cemil'in bir gece vakti, hayallerini ardında
bıraktığı o siyah gece, o siyah deniz herkesin içinde
yok mudur? Dünya, Güneş'e ters dönerken yüzünü
sadece bizim yarım küremiz mi siyaha bürünür sanırız
oysa güneşli günleri olanların da zindana çevrilebilir
hayatı.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yer yer düş kırıklığı yaşanması
B) Kimi beklentilerin boşa çıkması
C) Yaşamin acı yüzüyle karşılaşılması
D) Gerçeğin insana ağır gelmesi
E) İçsel sıkıntıların baş göstermesi
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Herkesin içinde siyaha boyanmış limanlar yok mudur? Ahmet Cemil'in bir gece vakti, hayallerini ardında bıraktığı o siyah gece, o siyah deniz herkesin içinde yok mudur? Dünya, Güneş'e ters dönerken yüzünü sadece bizim yarım küremiz mi siyaha bürünür sanırız oysa güneşli günleri olanların da zindana çevrilebilir hayatı. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Yer yer düş kırıklığı yaşanması B) Kimi beklentilerin boşa çıkması C) Yaşamin acı yüzüyle karşılaşılması D) Gerçeğin insana ağır gelmesi E) İçsel sıkıntıların baş göstermesi
na-
um
a-
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Esirlik konusunu işleyen Sami Paşazâde Sezai'nin
Sergüzeşt adlı romanı da yazarın yakından tanıdığı bir
çevreyi, esirler ve cariyeler çevresini anlatmasına kar-
şin romantiklerin etkisinde kaldığından kişilerin psiko-
lojik dramını yansıtmaz.
B) Tanzimat romanında ve öyküsünde insan bütün boyut-
larıyla ele alınır; yaşarlığı
, canlılığı olan ve değişik insan-
lik durumlarını simgeleyen güçlü tiplere rastlanır.
Nabizâde Nazım'ın Karabibik ve Zehra adlı yapıtlan
da romantik niteliklerden çok, gerçekçi nitelikler taşır.
.
YAYINLARI
LIMIT
Tanzimatçılar, divan edebiyatında bulunan şiir, tarih,
mektup gibi edebiyat türlerini Batı anlayışına göre yer-
leştirmişlerdir; bunun yanı sıra divan edebiyatında bu-
lunmayan makale, tiyatro, roman, hikâye, ani, eleştiri
gibi yeni edebiyat türlerini Batı'dan getirmişlerdir.
E) Tanzimat edebiyatı, kendine özgü, siyasal, toplumu
düzenleyenlere açık, bunları yaratabilen yeni bir insan
tipi yaratmıştır; bu yeni insan tipi en güçlü anlatımını
Namik Kemal'in kişiliğinde ve yapıtlarında bulmuştur.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
na- um a- 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Esirlik konusunu işleyen Sami Paşazâde Sezai'nin Sergüzeşt adlı romanı da yazarın yakından tanıdığı bir çevreyi, esirler ve cariyeler çevresini anlatmasına kar- şin romantiklerin etkisinde kaldığından kişilerin psiko- lojik dramını yansıtmaz. B) Tanzimat romanında ve öyküsünde insan bütün boyut- larıyla ele alınır; yaşarlığı , canlılığı olan ve değişik insan- lik durumlarını simgeleyen güçlü tiplere rastlanır. Nabizâde Nazım'ın Karabibik ve Zehra adlı yapıtlan da romantik niteliklerden çok, gerçekçi nitelikler taşır. . YAYINLARI LIMIT Tanzimatçılar, divan edebiyatında bulunan şiir, tarih, mektup gibi edebiyat türlerini Batı anlayışına göre yer- leştirmişlerdir; bunun yanı sıra divan edebiyatında bu- lunmayan makale, tiyatro, roman, hikâye, ani, eleştiri gibi yeni edebiyat türlerini Batı'dan getirmişlerdir. E) Tanzimat edebiyatı, kendine özgü, siyasal, toplumu düzenleyenlere açık, bunları yaratabilen yeni bir insan tipi yaratmıştır; bu yeni insan tipi en güçlü anlatımını Namik Kemal'in kişiliğinde ve yapıtlarında bulmuştur.
TANZİMAT EDEBIYA
TAN
1.
romanla
10. Bu romanda yazarın kendisi de roman kahramanların
biridir. Romanin Türkçe karşılığı “gözlemler" anlamına g
Yazarının ön sözde "Bu romani, karilerime 'tabii'
dan bir numune olmak üzere takdim ediyorum." demesin
den de anlaşıldığı üzere, naturalist roman türüne bir om
tir. Buna göre yazar, vapurda Fransızca konuşan ikisi o
biri yaşlı üç Ermeni kadini görüp onları Beyoğlu'ndan
evlerine kadar takip eder. Görüşme talebinde bulundukta
sonra onların romanını yazmak istediğini söyler. Roman
yazarın tanıştığı kişilerin anlattığı olaylardan oluşur.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen
romanın yazarına aittir?
A) Zehra
B) Henüz On Yedi Yaşında
C) Sergüzeşt
D) İntibah
D
E) Araba Sevdası
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
TANZİMAT EDEBIYA TAN 1. romanla 10. Bu romanda yazarın kendisi de roman kahramanların biridir. Romanin Türkçe karşılığı “gözlemler" anlamına g Yazarının ön sözde "Bu romani, karilerime 'tabii' dan bir numune olmak üzere takdim ediyorum." demesin den de anlaşıldığı üzere, naturalist roman türüne bir om tir. Buna göre yazar, vapurda Fransızca konuşan ikisi o biri yaşlı üç Ermeni kadini görüp onları Beyoğlu'ndan evlerine kadar takip eder. Görüşme talebinde bulundukta sonra onların romanını yazmak istediğini söyler. Roman yazarın tanıştığı kişilerin anlattığı olaylardan oluşur. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen romanın yazarına aittir? A) Zehra B) Henüz On Yedi Yaşında C) Sergüzeşt D) İntibah D E) Araba Sevdası
endemik
16.1 Türk edebiyatının ilk psikolojik roman denemesi sa-
yılan bu eserde kişinin şahsi çıkarları ve kıskançlığı
yüzünden kendine ve çevresine verdiği zararlar an-
latılmıştır.
Türk edebiyatında yanlış Batılılaşmayı ele alan
romanlardan biridir. Eserde Bihruz Bey adındaki
mirasyedinin Batılı hayatı ve kültürü irdelemeden
uygulaması ve sonucunda karşılaştığı komik olaylar
anlatılmaktadır.
IN
III. Beş perdeden oluşan bu yapıtta kocasına ihanet
eden Dilruba'nın durumu anlatılır. Eser, kadının
ailedeki, toplumdaki yerini ve rolünü de sorgular.
IV. Eleştiri türünde kaleme alınan bu eserde yazarı di-
şında Tanzimat Devri sanatçılarının genel olarak
düştüğü ikilem sorgulanmaktadır.
V. Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen eser-
de iki gencin imkânsız aşkları anlatılırken toplumun
aile yapısı sorgulanmıştır.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki eserlerden
hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir?
A) İntibah
C) Âkif Bey
B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
D) Zehra
E) Tahrib-i Harabat
7
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
endemik 16.1 Türk edebiyatının ilk psikolojik roman denemesi sa- yılan bu eserde kişinin şahsi çıkarları ve kıskançlığı yüzünden kendine ve çevresine verdiği zararlar an- latılmıştır. Türk edebiyatında yanlış Batılılaşmayı ele alan romanlardan biridir. Eserde Bihruz Bey adındaki mirasyedinin Batılı hayatı ve kültürü irdelemeden uygulaması ve sonucunda karşılaştığı komik olaylar anlatılmaktadır. IN III. Beş perdeden oluşan bu yapıtta kocasına ihanet eden Dilruba'nın durumu anlatılır. Eser, kadının ailedeki, toplumdaki yerini ve rolünü de sorgular. IV. Eleştiri türünde kaleme alınan bu eserde yazarı di- şında Tanzimat Devri sanatçılarının genel olarak düştüğü ikilem sorgulanmaktadır. V. Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen eser- de iki gencin imkânsız aşkları anlatılırken toplumun aile yapısı sorgulanmıştır. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki eserlerden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir? A) İntibah C) Âkif Bey B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat D) Zehra E) Tahrib-i Harabat 7
1
8.
Millî edebiyat sanatçıları daha önce sanatçıları tara-
fından gerçekleştirilmeye çalışılan dilde sadeleşme dü-
şüncesini hayata geçirmeyi başarmışlardır.
tonguç kampüs
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Servetifünun
B) Fecriati
1
D) Tanzimat
C) Divan
E) Cumhuriyet
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
1 8. Millî edebiyat sanatçıları daha önce sanatçıları tara- fından gerçekleştirilmeye çalışılan dilde sadeleşme dü- şüncesini hayata geçirmeyi başarmışlardır. tonguç kampüs Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Servetifünun B) Fecriati 1 D) Tanzimat C) Divan E) Cumhuriyet
EMİ TİYATROSU
Test - 10
3.
Aşağıdaki yargılardan hangisi Tanzimat Dönemi
tiyatrosu için söylenemez?
A) İlk piyesi Şinasi kaleme almış, onu Namık Kemal ve
Ahmet Vefik Paşa'nın eserleri izlemiştir.
B) Ahmet Mithat Efendi, özellikle Fransız komedi yazarı
Moliere'den yaptığı uyarlamalarla dikkati çeker.
C) Namık Kemal, Celalettin Harzemşah adlı eserine
tiyatro ile ilgili görüşlerini açıkladığı bir mukaddime
yazmıştır.
D) Abdülhak Hamit'in yazdığı tiyatro eserleri oynanmak
için değil okunmak içindir.
E) Bu dönemin eserlerinde genellikle aile, gelenek,
görenek, vatan gibi konular işlenmiştir.
Vatan ya
VA
S
Bu oyunda, genç bir kız olan Şefika'nın, annesinin
gözettiği maddi menfaatler uğruna, sevdiği Atâ yerine
istemediği zengin biriyle evlendirilmesinden doğan fe-
For Türk edebiyatına aşk yüzünden
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
EMİ TİYATROSU Test - 10 3. Aşağıdaki yargılardan hangisi Tanzimat Dönemi tiyatrosu için söylenemez? A) İlk piyesi Şinasi kaleme almış, onu Namık Kemal ve Ahmet Vefik Paşa'nın eserleri izlemiştir. B) Ahmet Mithat Efendi, özellikle Fransız komedi yazarı Moliere'den yaptığı uyarlamalarla dikkati çeker. C) Namık Kemal, Celalettin Harzemşah adlı eserine tiyatro ile ilgili görüşlerini açıkladığı bir mukaddime yazmıştır. D) Abdülhak Hamit'in yazdığı tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak içindir. E) Bu dönemin eserlerinde genellikle aile, gelenek, görenek, vatan gibi konular işlenmiştir. Vatan ya VA S Bu oyunda, genç bir kız olan Şefika'nın, annesinin gözettiği maddi menfaatler uğruna, sevdiği Atâ yerine istemediği zengin biriyle evlendirilmesinden doğan fe- For Türk edebiyatına aşk yüzünden
Ahmet Mithat Efendi'nin eserleri içinde Felatun Bey
ile Rakım Efendi adlı romanının önemli bir yeri var-
dır. Çift kutupluluk üzerine kurulan eser, Türk ede-
biyatında Tanzimat'tan sonra başlayan yanlış Batılı-
laşmayı konu alan ilk romandır. Yazar, birbirinin zıttı
Rakım Efendi ile Felatun Bey tipleri etrafında son yüz-
yıl Osmanlı toplum hayatını gerçekçi bir gözle değer-
lendirme yoluna gider. Daha sonra bu konu başta
Nabizade Nazım olmak üzere, Recaizade Mahmut
Ekrem, Ahmet Mithat Efendi'nin etkisinde romanlar
yazan Hüseyin Rahmi Gürpinar, Cumhuriyet Döne-
mi yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazar-
ların romanlarında ele alınacaktır.
Bu parçadaki bilgi yanlışı ile ilgili aşağıdaki açık-
lamalardan hangisi doğrudur?
A))) Felatun Bey ile Rakım Efendi, yanlış Batılılaşma-
yı konu alan ilk roman değildir.
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Mithat Efen-
di'nin değil, Namık Kemal'in etkisinde romanlar
yazmıştır.
C) Nabizade Nazım'ın yanlış Batılılaşmayı konu alan
romanı yoktur.
D) Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet Dönemi de-
ğil, Millî Edebiyat Dönemi sanatçısıdır.
1) Felatun Bey ile Rakım Efendi romanının yazarı
Ahmet Mithat Efendi değildir.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Ahmet Mithat Efendi'nin eserleri içinde Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanının önemli bir yeri var- dır. Çift kutupluluk üzerine kurulan eser, Türk ede- biyatında Tanzimat'tan sonra başlayan yanlış Batılı- laşmayı konu alan ilk romandır. Yazar, birbirinin zıttı Rakım Efendi ile Felatun Bey tipleri etrafında son yüz- yıl Osmanlı toplum hayatını gerçekçi bir gözle değer- lendirme yoluna gider. Daha sonra bu konu başta Nabizade Nazım olmak üzere, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi'nin etkisinde romanlar yazan Hüseyin Rahmi Gürpinar, Cumhuriyet Döne- mi yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazar- ların romanlarında ele alınacaktır. Bu parçadaki bilgi yanlışı ile ilgili aşağıdaki açık- lamalardan hangisi doğrudur? A))) Felatun Bey ile Rakım Efendi, yanlış Batılılaşma- yı konu alan ilk roman değildir. B) Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Mithat Efen- di'nin değil, Namık Kemal'in etkisinde romanlar yazmıştır. C) Nabizade Nazım'ın yanlış Batılılaşmayı konu alan romanı yoktur. D) Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet Dönemi de- ğil, Millî Edebiyat Dönemi sanatçısıdır. 1) Felatun Bey ile Rakım Efendi romanının yazarı Ahmet Mithat Efendi değildir.