Boşaltım Sistemi Soruları

BY ile temsil edilen yapı akciğerlerdir.
8. Vücudumuzda meydana gelen olaylar sonucunda vücuttan uzaklaştırılması gereken atık maddeler oluşur. Bu
atık maddeler kanımızda birikirler. Kanımız böbreklere gelen ve böbreklerden ayrılan damarlar yardımıyla te-
mizlenir.
Buna göre böbreğe gelen ve böbrekten giden kanın içerdiği atık madde miktarını gösteren grafik aşa-
ğıdakilerden hangisi gibi olabilir?
B) Atık Madde
Atık Madde
Gelen Giden
Kan Kan
DENEME - 3
→ Kan
Gelen Giden
Kan Kan
Kan
©
16
Atık Madde
Gelen Giden
Kan Kan
p
Kan
Atık Madde
Gelen Giden
Kan Kan
Kan
Diğer sayfaya geçiniz.
10.
129784
Yukarıdaki grafi
Grafiğe göre si
bileşke kuvvet
70
Ⓒ
50
DENEME - 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
BY ile temsil edilen yapı akciğerlerdir. 8. Vücudumuzda meydana gelen olaylar sonucunda vücuttan uzaklaştırılması gereken atık maddeler oluşur. Bu atık maddeler kanımızda birikirler. Kanımız böbreklere gelen ve böbreklerden ayrılan damarlar yardımıyla te- mizlenir. Buna göre böbreğe gelen ve böbrekten giden kanın içerdiği atık madde miktarını gösteren grafik aşa- ğıdakilerden hangisi gibi olabilir? B) Atık Madde Atık Madde Gelen Giden Kan Kan DENEME - 3 → Kan Gelen Giden Kan Kan Kan © 16 Atık Madde Gelen Giden Kan Kan p Kan Atık Madde Gelen Giden Kan Kan Kan Diğer sayfaya geçiniz. 10. 129784 Yukarıdaki grafi Grafiğe göre si bileşke kuvvet 70 Ⓒ 50 DENEME - 3
A
14. Boşaltım sistemindeki bir organda şekilde gös-
terilen X olayı meydana geliyor.
Buna göre X olayının gerçekleşmesinde;
1. İdrar kesesi
II. Böbrekler
III. Üretra
IV. Üreter
yapılarından hangileri görev yapar?
A) I, II ve IV
C) II, III ve IV
Martibir
yayınları
B) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV
16
15. Solu
rinda
Ola
Sc
Sc
veri
Buna
solur
den
A) S
C) AB
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
A 14. Boşaltım sistemindeki bir organda şekilde gös- terilen X olayı meydana geliyor. Buna göre X olayının gerçekleşmesinde; 1. İdrar kesesi II. Böbrekler III. Üretra IV. Üreter yapılarından hangileri görev yapar? A) I, II ve IV C) II, III ve IV Martibir yayınları B) I, III ve IV D) I, II, III ve IV 16 15. Solu rinda Ola Sc Sc veri Buna solur den A) S C) AB
a
12.
Fen Bilimleri 6. SINIF-A
Böbrekler
Deri Akciğerler Kalın
bağırsak
Yukarıdaki görsellerde bazı organların resimleri
verilmiştir. Görsellerde yer alan organların vücu-
dumuzdaki sistemler içerisinde bir veya birden
fazla görevi bulunabilir.
Buna göre, bu organlarla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Kalın bağırsak sindirim atıklarının, safranın ve
fazla suyun vücuttan uzaklaştırılmasını sağla-
yarak boşaltımda görev alır.
B) Deri terleme yoluyla vücudumuzdaki tüm tu-
zun ve tüm fazla suyun atılmasını sağlayarak
boşaltımda görev alır.
C) Akciğerler soluk verme olayıyla karbondioksi-
din ve su suharının vücuttan uzaklaştırılması-
ni sağlayarak boşaltımda görev alır.
D) Böbrekler, kandaki atık maddeleri (üre, su ve
tuz) süzerek kandan ayrılmasını sağlayan bo-
şaltım sistemi organıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
a 12. Fen Bilimleri 6. SINIF-A Böbrekler Deri Akciğerler Kalın bağırsak Yukarıdaki görsellerde bazı organların resimleri verilmiştir. Görsellerde yer alan organların vücu- dumuzdaki sistemler içerisinde bir veya birden fazla görevi bulunabilir. Buna göre, bu organlarla ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Kalın bağırsak sindirim atıklarının, safranın ve fazla suyun vücuttan uzaklaştırılmasını sağla- yarak boşaltımda görev alır. B) Deri terleme yoluyla vücudumuzdaki tüm tu- zun ve tüm fazla suyun atılmasını sağlayarak boşaltımda görev alır. C) Akciğerler soluk verme olayıyla karbondioksi- din ve su suharının vücuttan uzaklaştırılması- ni sağlayarak boşaltımda görev alır. D) Böbrekler, kandaki atık maddeleri (üre, su ve tuz) süzerek kandan ayrılmasını sağlayan bo- şaltım sistemi organıdır.
06)
2. Vücutta oluşan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmak
için boşaltım sistemi ve bu sisteme yardımcı organlar i
bulunmaktadır.
Boşaltım sistemi
organları
1. Akciğer
2. Börekler
3. Üretra
4. Üreter
Boşaltıma yardımcı
B) 1-c
organlar
a. Deri
b. Kalın bağısak
c. Mesane
d. Karaciğer
Tabloda boşaltım sistemi organları ve boşaltıma yardım-
ci organlar verilmiştir.
Buna göre, tablodaki hatanın düzeltilmesi için yu- 1
karıda verilen yapılardan hangileri yer değiştirilme-
lidir?
A) 2-d
C) 1-a
5.
D) 2-b
--HiperZek
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
06) 2. Vücutta oluşan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmak için boşaltım sistemi ve bu sisteme yardımcı organlar i bulunmaktadır. Boşaltım sistemi organları 1. Akciğer 2. Börekler 3. Üretra 4. Üreter Boşaltıma yardımcı B) 1-c organlar a. Deri b. Kalın bağısak c. Mesane d. Karaciğer Tabloda boşaltım sistemi organları ve boşaltıma yardım- ci organlar verilmiştir. Buna göre, tablodaki hatanın düzeltilmesi için yu- 1 karıda verilen yapılardan hangileri yer değiştirilme- lidir? A) 2-d C) 1-a 5. D) 2-b --HiperZek
Boşaltım
ile
9₁
n
ya
3. Böbreğin görevini eksik yapması ya da
böbrek yetmezliği olarak adlan
dirilir. Böbrek yetmezliği olan kişiler diyaliz
makinesine bağlanarak yaşamlarını sürdüre
pamaması
bilirler.
Aşağıda diyaliz makinesinde meydana ge
len kan değişimi verilmiştir.
filtre
11
Diyaliz
makinesi
I numaralı hortumla alınan üre miktarı yük-
sek olan kirli kan, diyaliz makinesindeki filt-
rede temizlenerek Il numaralı hortumla vü-
cuda geri verilir.
Buna göre hastadan alınan ve hastaya ve-
rilen kanda aşağıdaki maddelerden han
gisinin miktarı değişmeden kalır?
A) üre B) tuz
C) su D) glikoz
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
Boşaltım ile 9₁ n ya 3. Böbreğin görevini eksik yapması ya da böbrek yetmezliği olarak adlan dirilir. Böbrek yetmezliği olan kişiler diyaliz makinesine bağlanarak yaşamlarını sürdüre pamaması bilirler. Aşağıda diyaliz makinesinde meydana ge len kan değişimi verilmiştir. filtre 11 Diyaliz makinesi I numaralı hortumla alınan üre miktarı yük- sek olan kirli kan, diyaliz makinesindeki filt- rede temizlenerek Il numaralı hortumla vü- cuda geri verilir. Buna göre hastadan alınan ve hastaya ve- rilen kanda aşağıdaki maddelerden han gisinin miktarı değişmeden kalır? A) üre B) tuz C) su D) glikoz
6. Aşağıdaki organlardan hangisi atık madde-
leri vücuttan uzaklaştırmada görev almaz?
A)
C)
Akciğer
Deri
6. SINIF DENEME SINAVI
SAYISAL BÖLÜM
B)
D)
8988
İnce bağırsak
Böbrek
27
7. Aynı and.
zaman g
Yol (m)
Buna g
releri a
gisinde
A) Ece
C) Ece
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
6. Aşağıdaki organlardan hangisi atık madde- leri vücuttan uzaklaştırmada görev almaz? A) C) Akciğer Deri 6. SINIF DENEME SINAVI SAYISAL BÖLÜM B) D) 8988 İnce bağırsak Böbrek 27 7. Aynı and. zaman g Yol (m) Buna g releri a gisinde A) Ece C) Ece
Cem
Yarınki fen bilimleri dersinde
böbreklerin boşaltım
sistemindeki rolünü
anlatacağım.
Aşağıdakilerden hangisi Cem'in ders konusu
ile ilgili değildir?
A) Kanın süzülmesi
Brarın oluşumu
Kandan atık maddelerin uzaklaştırması
Bdrarın vücut dışına atılması
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
Cem Yarınki fen bilimleri dersinde böbreklerin boşaltım sistemindeki rolünü anlatacağım. Aşağıdakilerden hangisi Cem'in ders konusu ile ilgili değildir? A) Kanın süzülmesi Brarın oluşumu Kandan atık maddelerin uzaklaştırması Bdrarın vücut dışına atılması
4 Şekildeki poşetlerde vücudumuzda oluşan boşaltım atıklan bulunmaktadır. Vücudumuzdaki okuşan atik maddeleri uzak-
laştıran organlar ise çöp kutularının üzerine yazılmıştır.
Üre
Deri
Karbondioksit Besin atığı
Böbrek
ATÜre, karbondioksit, idrar, su
B)Besin atığı, idrar, safra, tuz
Üre, su, idrar, tuz
D) Karbondioksit, su, tuz, besin atığı
Su
idrar
Akciğer
Safra
Kalın bağırsak
Vücudumuzdaki atık maddeleri uzaklaştıran organların yazılı olduğu çöp kutularına poşetlerdeki uygun olan mad-
deler atılmak istendiğinde hangileri böbrek yazılı olan çöp kutusuna atılmalıdır?
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
4 Şekildeki poşetlerde vücudumuzda oluşan boşaltım atıklan bulunmaktadır. Vücudumuzdaki okuşan atik maddeleri uzak- laştıran organlar ise çöp kutularının üzerine yazılmıştır. Üre Deri Karbondioksit Besin atığı Böbrek ATÜre, karbondioksit, idrar, su B)Besin atığı, idrar, safra, tuz Üre, su, idrar, tuz D) Karbondioksit, su, tuz, besin atığı Su idrar Akciğer Safra Kalın bağırsak Vücudumuzdaki atık maddeleri uzaklaştıran organların yazılı olduğu çöp kutularına poşetlerdeki uygun olan mad- deler atılmak istendiğinde hangileri böbrek yazılı olan çöp kutusuna atılmalıdır?
aşağıdaki
asılır.
şir.
i artar.
oksijen
Martin
Kum
Pamuk
LUFT
D
C
B
A
Kum
Pamuk
Araç-gereç: 2 pet şişe, 1 metrelik ince boru, yapıştırıcı,
kum, pamuk
Deneyin yapılışı: Pet şişeler ortadan kesilir. Şişe
kapaklarına delik açılarak hortumlar geçirilir. Şişenin alt
kısmına delik açılır. Hortumlar şekildeki gibi yerleştirilir.
Deney düzeneğinde ilgili organlar harflendirilmiştir.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi vanlıştır?
AC ile gösterilen kısım idrar kesesidir.
BA ile gösterilen kısım kanın süzüldüğü organdır.
C) Dile gösterilen kısım idrarın dışarı atıldığı üreterdir
B ile gösterilen kısım idrarı böbreklerden idrar
kesesine taşıyan yapıdır.
retra
f
S
(o
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
aşağıdaki asılır. şir. i artar. oksijen Martin Kum Pamuk LUFT D C B A Kum Pamuk Araç-gereç: 2 pet şişe, 1 metrelik ince boru, yapıştırıcı, kum, pamuk Deneyin yapılışı: Pet şişeler ortadan kesilir. Şişe kapaklarına delik açılarak hortumlar geçirilir. Şişenin alt kısmına delik açılır. Hortumlar şekildeki gibi yerleştirilir. Deney düzeneğinde ilgili organlar harflendirilmiştir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi vanlıştır? AC ile gösterilen kısım idrar kesesidir. BA ile gösterilen kısım kanın süzüldüğü organdır. C) Dile gösterilen kısım idrarın dışarı atıldığı üreterdir B ile gösterilen kısım idrarı böbreklerden idrar kesesine taşıyan yapıdır. retra f S (o
2
Yukarıda boşaltım sistemine ait yapı ve organ-
lar numaralarla gösterilmiştir.
Numaralı kısımların görevleri ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 1 numaralı kısımda kan üretilir.
B) 2 numaralı kısım idrarı 1 numaralı kısma ta-
Şır.
C) 3 numaralı kısımda idrar biriktirilir.
D) 4 numaralı kısımdan atılan sıvıda her zaman
besin maddeleri bulunur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
2 Yukarıda boşaltım sistemine ait yapı ve organ- lar numaralarla gösterilmiştir. Numaralı kısımların görevleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) 1 numaralı kısımda kan üretilir. B) 2 numaralı kısım idrarı 1 numaralı kısma ta- Şır. C) 3 numaralı kısımda idrar biriktirilir. D) 4 numaralı kısımdan atılan sıvıda her zaman besin maddeleri bulunur.
ket eder.
kasılır.
eri Ege
ngiler
GENEL
12.
TE
eta
IV
Yukarıdaki boşaltım sisteminde bulunan yapı ve or-
ganlar I, II, III ve IV şeklinde numaralandırılmıştır.
Buna göre bu yapı ve organlarla ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
14.
A) I→ Böbrek: Vücudun su ve tuz dengesini ayarlar.
B) II → Üreter: Böreklerde oluşan idrarı idrar kesesine
taşır.
C) III →→Havuzcuk: İdrarın bir süre depolandığı yerdir.
D) IV → Üretra: İdrarın vücut dışına atıldığı yerdir.
LIGUR
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
ket eder. kasılır. eri Ege ngiler GENEL 12. TE eta IV Yukarıdaki boşaltım sisteminde bulunan yapı ve or- ganlar I, II, III ve IV şeklinde numaralandırılmıştır. Buna göre bu yapı ve organlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 14. A) I→ Böbrek: Vücudun su ve tuz dengesini ayarlar. B) II → Üreter: Böreklerde oluşan idrarı idrar kesesine taşır. C) III →→Havuzcuk: İdrarın bir süre depolandığı yerdir. D) IV → Üretra: İdrarın vücut dışına atıldığı yerdir. LIGUR
19. Böbrek, boşaltımının başladığı yerdir. Kan böbrek atardaman ile ilk önce böbreklere gelir ve burada süzülür. Süzülerek
temizlenen kan böbrek toplardamar lle böbreklerden çıkar. Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre, idrarı
oluşturur.
Sağlıklı bir insanın böbrek damarlarındaki üre ve alyuvar hücresi sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Kandaki Üre Miktari
Alyuvar Hücreleri Sayısı
X
damarı
Y
damari
Damarlar
Buna göre X ve Y damarları ve idrarın yapısı ile ilgili,
I. X damarı böbrek atardamarıdır.
II. Y damarı böbrek toplar damarıdır.
III. İdrar içerisinde kan hücresi bulunmaz.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız III.
B) I ve II.
X
daman
Y
damarı
C) I ve III.
Damarlar
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
19. Böbrek, boşaltımının başladığı yerdir. Kan böbrek atardaman ile ilk önce böbreklere gelir ve burada süzülür. Süzülerek temizlenen kan böbrek toplardamar lle böbreklerden çıkar. Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre, idrarı oluşturur. Sağlıklı bir insanın böbrek damarlarındaki üre ve alyuvar hücresi sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Kandaki Üre Miktari Alyuvar Hücreleri Sayısı X damarı Y damari Damarlar Buna göre X ve Y damarları ve idrarın yapısı ile ilgili, I. X damarı böbrek atardamarıdır. II. Y damarı böbrek toplar damarıdır. III. İdrar içerisinde kan hücresi bulunmaz. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız III. B) I ve II. X daman Y damarı C) I ve III. Damarlar D) I, II ve III.
B)
D)
A)
104.
2+3=5
FEN BİLİMLERİ
Üreter
Görselde numaralandırılmış I, II ve III numaralı yapıların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
Böbrek atardamarı
Böbrek toplardamarı
Böbrek atardamarı
11
Böbrek toplardamarı
Üreter
3 strel otorlover
Böbrek atardamarı
Böbrek toplardamarı
"Bobrek toplardam
→ 111 Meter
III
Böbrek atardamarı
Böbrek toplardamarı
Üreter
Üreter
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
B) D) A) 104. 2+3=5 FEN BİLİMLERİ Üreter Görselde numaralandırılmış I, II ve III numaralı yapıların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? Böbrek atardamarı Böbrek toplardamarı Böbrek atardamarı 11 Böbrek toplardamarı Üreter 3 strel otorlover Böbrek atardamarı Böbrek toplardamarı "Bobrek toplardam → 111 Meter III Böbrek atardamarı Böbrek toplardamarı Üreter Üreter
)
)
)
)
ETKİNLİK - 29
Aşağıda verilen ifadelerin yanlarına ifade doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
1. Böbreğe gelen kanın içindeki tüm maddeler idrara geçer.
2. Sağlıklı bir insanda glikozun fazlası böbreklerden geri emilmeyerek idrar ile dışarı atılır.
3. Böbrek atardamarı, boşaltım maddelerinin en fazla olduğu damardır.
4. Su, safra ve besin atıkları üretra ile dışarı atılır.
5. Soğuk hava, kan damarlarının büzülmesine sebep olduğundan kan basıncı artar ve bu durumda süzülen kan
miktarı ile oluşan idrar miktarı artar.
ureter
Boşaltım sistem
retre
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
) ) ) ) ETKİNLİK - 29 Aşağıda verilen ifadelerin yanlarına ifade doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. 1. Böbreğe gelen kanın içindeki tüm maddeler idrara geçer. 2. Sağlıklı bir insanda glikozun fazlası böbreklerden geri emilmeyerek idrar ile dışarı atılır. 3. Böbrek atardamarı, boşaltım maddelerinin en fazla olduğu damardır. 4. Su, safra ve besin atıkları üretra ile dışarı atılır. 5. Soğuk hava, kan damarlarının büzülmesine sebep olduğundan kan basıncı artar ve bu durumda süzülen kan miktarı ile oluşan idrar miktarı artar. ureter Boşaltım sistem retre
8. Koray Öğretmen vücudumuzda oluşan atık maddeler ve bu atık maddeleri uzaklaştıran organlarla ilgili eşleştirme
tablosunu aşağıdaki gibi çiziyor.
C)
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
Deri
Atıklar
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
Deri
Deri
Koray Öğretmen öğrencilerinden bu tabloyu hatasız bir şekilde doldurmasını istiyor.
Buna göre hangi öğrencinin yaptığı işaretleme doğrudur?
A)
B)
Atıklar
Atıklar
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
CO₂ Su Üre
✓
✓
CO₂ Su
CO₂
(Karbondioksit)
✓
✓
✓
Üre
✓
Besin
Atığı
✓
Besin
Atığı
✓
✓
Su
D)
Üre
Atıklar
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
Deri
Deri
Atıklar
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
CO₂
Besin Atığı
✓
✓
Su Üre
CO₂ Su Üre
✓
✓
✓
Besin
Atığı
Besin
Atığı
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
8. Koray Öğretmen vücudumuzda oluşan atık maddeler ve bu atık maddeleri uzaklaştıran organlarla ilgili eşleştirme tablosunu aşağıdaki gibi çiziyor. C) Organlar Kalın bağırsak Böbrek Deri Atıklar Organlar Kalın bağırsak Böbrek Deri Deri Koray Öğretmen öğrencilerinden bu tabloyu hatasız bir şekilde doldurmasını istiyor. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı işaretleme doğrudur? A) B) Atıklar Atıklar Organlar Kalın bağırsak Böbrek CO₂ Su Üre ✓ ✓ CO₂ Su CO₂ (Karbondioksit) ✓ ✓ ✓ Üre ✓ Besin Atığı ✓ Besin Atığı ✓ ✓ Su D) Üre Atıklar Organlar Kalın bağırsak Böbrek Deri Deri Atıklar Organlar Kalın bağırsak Böbrek CO₂ Besin Atığı ✓ ✓ Su Üre CO₂ Su Üre ✓ ✓ ✓ Besin Atığı Besin Atığı
16.
A)
B)
H
Tahtadaki şekilde harflerle gösterilen yapılar
için aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?
K
L
M
N
C)
D)
İdrar
kanalı
Böbrek
Böbrek
Böbrek
Üretra
Üreter
İdrar
kesesi
-K
İdrar
kanalı
L
M
N
Üreter
İdrar
kesesi
İdrar
kesesi
Üreter
Üretra
Havuzcuk Üreter
Üretra
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
16. A) B) H Tahtadaki şekilde harflerle gösterilen yapılar için aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? K L M N C) D) İdrar kanalı Böbrek Böbrek Böbrek Üretra Üreter İdrar kesesi -K İdrar kanalı L M N Üreter İdrar kesesi İdrar kesesi Üreter Üretra Havuzcuk Üreter Üretra