Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Soruları

. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına
", yanlış olanların başına "Y" yazınız. (10p)
Sıcaklığı farklı iki madde birbiri ile
(.....) temas ederse ısı alışverişi gerçek-
leşir.
Geri dönüşüm çevrenin kirlenmesi-
ne neden olur.
(...Y....)
(...Y....)
Gazlar ısı kaybederek sıvı hale
çebilir. Bu olaya donma denir.
(.....) Gazların hacimleri yoktur.
(..D..)
Sivi maddelerin hacimlerini dereceli
kap ile ölçebiliriz.
ge-
Karışımları ve ayırma yöntemlerini eşleştiriniz.
)
mir Tozu + Plastik
Eleme
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ", yanlış olanların başına "Y" yazınız. (10p) Sıcaklığı farklı iki madde birbiri ile (.....) temas ederse ısı alışverişi gerçek- leşir. Geri dönüşüm çevrenin kirlenmesi- ne neden olur. (...Y....) (...Y....) Gazlar ısı kaybederek sıvı hale çebilir. Bu olaya donma denir. (.....) Gazların hacimleri yoktur. (..D..) Sivi maddelerin hacimlerini dereceli kap ile ölçebiliriz. ge- Karışımları ve ayırma yöntemlerini eşleştiriniz. ) mir Tozu + Plastik Eleme
enerjisi kullanılarak trafik uyarı lev-
() Güneş
haları aydınlatılabilmektedir.
() Güneş enerjisini sadece insanların yaptığı
aletlerde kullanabilmektedir.
() Güneş enerjisi bahçe aydınlatmalarında isi
kaynağı olarak kullanılır.
Yukarıda verilen yorumlardan doğru olanının
önüne (D) yanlış olanının önüne (Y) yazılması
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangi-
gerekmektedir.
si doğru olur?
erine
D
D
D
C)
D)
D
THA
Y
Y
B)
Y
D
D
D
D
Y
93
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
enerjisi kullanılarak trafik uyarı lev- () Güneş haları aydınlatılabilmektedir. () Güneş enerjisini sadece insanların yaptığı aletlerde kullanabilmektedir. () Güneş enerjisi bahçe aydınlatmalarında isi kaynağı olarak kullanılır. Yukarıda verilen yorumlardan doğru olanının önüne (D) yanlış olanının önüne (Y) yazılması Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangi- gerekmektedir. si doğru olur? erine D D D C) D) D THA Y Y B) Y D D D D Y 93
11.
Geri dönüşümün birçok
yararı vardır ve bunlar-
dan bir tanesi de geri
dönüştürülebilir atık
maddelerin tekrar ham
madde olarak kullanıl-
masıdır. İnsan nüfusu-
nun artışı ile paralel olarak artan tüketimin
doğal dengeyi bozmasını engeller. Böylece
gelecek nesillerin kullanabileceği ham
maddeleri şimdiden tüketmemiş oluruz.
Buna göre gelecek nesillere kullanabilecek-
leri ham madde doğal bir yaşam bırakılma-
si için aşağıdakilerden hangisinin yapılması
uygun değildir?
A) Geri dönüşüm ile ilgili halk bilinçlendirilmelidir.
B) Geri dönüştürülebilecek malzemelerin top-
lanması belediyeler tarafından sağlanmalıdır.
C) Evde atık olarak ortaya çıkan tüm ürünlerin
çöp kutusunda toplanması sağlanmalıdır.
D) Geri dönüşüm tesislerinin sayısının artırılma-
si için kaynak ayırılmalıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
11. Geri dönüşümün birçok yararı vardır ve bunlar- dan bir tanesi de geri dönüştürülebilir atık maddelerin tekrar ham madde olarak kullanıl- masıdır. İnsan nüfusu- nun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozmasını engeller. Böylece gelecek nesillerin kullanabileceği ham maddeleri şimdiden tüketmemiş oluruz. Buna göre gelecek nesillere kullanabilecek- leri ham madde doğal bir yaşam bırakılma- si için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? A) Geri dönüşüm ile ilgili halk bilinçlendirilmelidir. B) Geri dönüştürülebilecek malzemelerin top- lanması belediyeler tarafından sağlanmalıdır. C) Evde atık olarak ortaya çıkan tüm ürünlerin çöp kutusunda toplanması sağlanmalıdır. D) Geri dönüşüm tesislerinin sayısının artırılma- si için kaynak ayırılmalıdır.
19
12. Aşağıdaki tabloda ülkemizde üretilen bazı kimyasal
ürünlerin dışarıya satış verileri görülmektedir.
Kimya Sektörü İhracatımız (Bin ABD $)
Ürün
Gübreler
2015
Tutkal, nişasta
Barut, patlayıcı
madde, kibrit
Mineral yakıtlar 4.518.438 3.211.455 4.327.175
yağlar
134.435
2016
30.264
146.239
2017
175.529 182.440 196.389
27.074
163.173
24.543
Buna göre belirtilen yıllarda tablodaki ürünlerle
ilgili,
1. İçlerinden sadece tutkal ve nişastanın ihracatı her
yıl artmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
II. Satıştan en fazla gelir elde ettiğimiz ürün mineral
yakıt ve yağlardır.
III. Barut, patlayıcı madde ve kibrit ihracatı her yıl
azalmıştır.
CL00-08.01CDS05
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
19 12. Aşağıdaki tabloda ülkemizde üretilen bazı kimyasal ürünlerin dışarıya satış verileri görülmektedir. Kimya Sektörü İhracatımız (Bin ABD $) Ürün Gübreler 2015 Tutkal, nişasta Barut, patlayıcı madde, kibrit Mineral yakıtlar 4.518.438 3.211.455 4.327.175 yağlar 134.435 2016 30.264 146.239 2017 175.529 182.440 196.389 27.074 163.173 24.543 Buna göre belirtilen yıllarda tablodaki ürünlerle ilgili, 1. İçlerinden sadece tutkal ve nişastanın ihracatı her yıl artmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III. II. Satıştan en fazla gelir elde ettiğimiz ürün mineral yakıt ve yağlardır. III. Barut, patlayıcı madde ve kibrit ihracatı her yıl azalmıştır. CL00-08.01CDS05
Zaman
Bir çok sektör için gerekli olan kimyasal ham maddeleri
üreten tesislerin tamamına kimya endüstrisi denir. Yeni
maddeler tesislerde kimyasal işlemlerle üretilmektedir.
Günlük hayatta kullanılan malzemelerin çoğu kimya en-
düstrisi sayesinde gübre, tip, boya, tarım, kağıt, petrol,
çimento, deri, otomotiv, ilaç ve eczacılık sektörlerinde
kullanılmaktadır. Kimya endüstrisi son yıllarda ülkemiz
için de çok önemli hale gelmiştir. Kimya sektörünün yap-
miş olduğu ihracat ve ithalat ekonomiye çok büyük katkı
sağlamaktadır.
Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi
doğru olabilir?
*
.
İhracat gelirleri
.
.
Ülke ekonomisinde gelir gider açığı kapanmaktadır.
Ülkede işsizlik oranı azalmaktadır.
Kar oranı yüksek ürünlerin üretimi artmıştır.
Ülkenin dışa bağımlılığı artmaktadır.
B) 2
D) 4
A) 1
C) 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Zaman Bir çok sektör için gerekli olan kimyasal ham maddeleri üreten tesislerin tamamına kimya endüstrisi denir. Yeni maddeler tesislerde kimyasal işlemlerle üretilmektedir. Günlük hayatta kullanılan malzemelerin çoğu kimya en- düstrisi sayesinde gübre, tip, boya, tarım, kağıt, petrol, çimento, deri, otomotiv, ilaç ve eczacılık sektörlerinde kullanılmaktadır. Kimya endüstrisi son yıllarda ülkemiz için de çok önemli hale gelmiştir. Kimya sektörünün yap- miş olduğu ihracat ve ithalat ekonomiye çok büyük katkı sağlamaktadır. Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğru olabilir? * . İhracat gelirleri . . Ülke ekonomisinde gelir gider açığı kapanmaktadır. Ülkede işsizlik oranı azalmaktadır. Kar oranı yüksek ürünlerin üretimi artmıştır. Ülkenin dışa bağımlılığı artmaktadır. B) 2 D) 4 A) 1 C) 3
D) Un ve şeker küçük taneli katılardır.
12- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar.
B) Tüm maddeler geri dönüştürülebilir.
C) Geri dönüşümün çevreye olumlu etkileri var.
D) Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
13- Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
D) Un ve şeker küçük taneli katılardır. 12- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. B) Tüm maddeler geri dönüştürülebilir. C) Geri dönüşümün çevreye olumlu etkileri var. D) Doğal kaynakların korunmasını sağlar. 13- Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan
5.
ifadelerinden hangileri doy
A) I ve Il
B) III ve IV
Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık gösterir fakat atık maddeler benzer aşamalardan ge-
çerler.
Karışık olarak verilen geri dönüşüm aşamalarının isimleri ve tanımları şöyledir:
Ayırma: Ayrı biriktirilen atıkların, çöple karışmadan temiz bir şekilde belediyeler tarafından uygun araçlar kullanılarak bulunduğ
Toplama: Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz bir şekilde biriktirilmesidir
yerden alınmasıdır.
Değerlendirme: Ayrılan atıkların farklı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni malzeme veya enerji üretiminde kulla
nılmasıdır.
Sınıflandırma: Kaynağından ayrı toplanan atıkların ayırma tesislerinde cinslerine göre ayrılmasıdır.
Geri dönüşüm aşamalarının isimleri ve tanımları hakkında yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A Geri dönüşüm aşamalarının isimleri ve tanımlarının tamamı doğrudur.
B) Geri dönüşüm aşamalarının isimleri ve tanımlarının tamamı yanlıştır.
Sınıflandırma ve değerlendirme tanımları karıştırılmıştır.
D) Toplama ve ayırma tanımları karıştırılmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
5. ifadelerinden hangileri doy A) I ve Il B) III ve IV Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık gösterir fakat atık maddeler benzer aşamalardan ge- çerler. Karışık olarak verilen geri dönüşüm aşamalarının isimleri ve tanımları şöyledir: Ayırma: Ayrı biriktirilen atıkların, çöple karışmadan temiz bir şekilde belediyeler tarafından uygun araçlar kullanılarak bulunduğ Toplama: Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz bir şekilde biriktirilmesidir yerden alınmasıdır. Değerlendirme: Ayrılan atıkların farklı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni malzeme veya enerji üretiminde kulla nılmasıdır. Sınıflandırma: Kaynağından ayrı toplanan atıkların ayırma tesislerinde cinslerine göre ayrılmasıdır. Geri dönüşüm aşamalarının isimleri ve tanımları hakkında yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? A Geri dönüşüm aşamalarının isimleri ve tanımlarının tamamı doğrudur. B) Geri dönüşüm aşamalarının isimleri ve tanımlarının tamamı yanlıştır. Sınıflandırma ve değerlendirme tanımları karıştırılmıştır. D) Toplama ve ayırma tanımları karıştırılmıştır.
(A)
Fatma
C)
Hasan
Çöp poşetlerinden uçurtma yapı-
yorum.
Ben bitmiş pilleri TAP'ın atık pil
kutularına atıyorum.
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri geri dönüşüme katkı sağlar?
Yalnız Fatma
Fatma ve Hasan
Kullandığımız eşyaları ihtiyaç sa-
hiplerine veriyorum.
B) Fatma ve Mert
D) Fatma, Mert ve Hasan
Mert
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
(A) Fatma C) Hasan Çöp poşetlerinden uçurtma yapı- yorum. Ben bitmiş pilleri TAP'ın atık pil kutularına atıyorum. Yukarıdaki öğrencilerden hangileri geri dönüşüme katkı sağlar? Yalnız Fatma Fatma ve Hasan Kullandığımız eşyaları ihtiyaç sa- hiplerine veriyorum. B) Fatma ve Mert D) Fatma, Mert ve Hasan Mert
(B) Baykuşların en
avlanma becerisini geliştirme amacıyla gel
e) Başlarının arkasında taklit yuz olması baykuş için
örnek verilebilir.
Baykuşlar için tüy desenleri kamufle olma, tüy kalınlıl
adaptasyona örnek verilebilir.
10. Sera gazlarının atmosferde kontrolsüz bir şekil-
de artması sebebiyle Güneş ışınları daha faz-
la tutularak küresel ısınma ve iklim değişikliği
meydana gelir. Küresel ısınmayı yavaşlatmak
için Türkiye ve çok sayıda ülkede, sera gazı
salınımını en aza indirmek için çalışmalar ya-
pılmaktadır.
Buna göre;
1. fosil yakıtla çalışan enerji santrallerine
yönelinmesi,
4
II. benzin ve dizelle çalışan otomobillerin
çoğaltılması,
III. fabrika bacalarında metan ve azotdioksit
gazlarını tutan özel filtreler kullanılması,
IV. kışın yaprağını dökmeyen ağaçların artı-
rılması
önlemlerinden hangileri sera gazı salınımı-
nı azaltmak için yapılan çalışmalardan de-
ğildir?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve IV
D) I, II ve IV
ANKARA YAYINCILIK
ankarayayincilik.com.tr
11.
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
(B) Baykuşların en avlanma becerisini geliştirme amacıyla gel e) Başlarının arkasında taklit yuz olması baykuş için örnek verilebilir. Baykuşlar için tüy desenleri kamufle olma, tüy kalınlıl adaptasyona örnek verilebilir. 10. Sera gazlarının atmosferde kontrolsüz bir şekil- de artması sebebiyle Güneş ışınları daha faz- la tutularak küresel ısınma ve iklim değişikliği meydana gelir. Küresel ısınmayı yavaşlatmak için Türkiye ve çok sayıda ülkede, sera gazı salınımını en aza indirmek için çalışmalar ya- pılmaktadır. Buna göre; 1. fosil yakıtla çalışan enerji santrallerine yönelinmesi, 4 II. benzin ve dizelle çalışan otomobillerin çoğaltılması, III. fabrika bacalarında metan ve azotdioksit gazlarını tutan özel filtreler kullanılması, IV. kışın yaprağını dökmeyen ağaçların artı- rılması önlemlerinden hangileri sera gazı salınımı- nı azaltmak için yapılan çalışmalardan de- ğildir? A) I ve II C) II ve III B) I ve IV D) I, II ve IV ANKARA YAYINCILIK ankarayayincilik.com.tr 11.
16
Deneme >>>
6. Çankaya belediyesi çevreyi korumak ve Ankara'daki katı atık miktarını azaltmak için "Ambalaj Atıkları Toplama
Projesi" başlatmıştır. Kâğıt, karton, cam, metal ve plastik gibi atıkların evlerde, okullarda ve iş yerlerinde ayrı ayrı
biriktirilmesi için gerekli yerlere atık toplama kutuları yerleştirmiştir. Bu proje ile atıkların çöp olmadan ayrıştırılması
sağlanabilmiştir.
Çankaya
Çankaya
BELEDIVES
Çankaya
Çankaya
Sadece verilen metinden hareketle;
Her atık çöp değildir.
HSöz edilen belediye çevrenin korunmasına önem vermektedir.
JII Atıkların ayrı ayrı toplanması geri dönüşüm sırasında enerji tasarrufu sağlar.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
Çankaya
VELLOPANT
M
D) III ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
16 Deneme >>> 6. Çankaya belediyesi çevreyi korumak ve Ankara'daki katı atık miktarını azaltmak için "Ambalaj Atıkları Toplama Projesi" başlatmıştır. Kâğıt, karton, cam, metal ve plastik gibi atıkların evlerde, okullarda ve iş yerlerinde ayrı ayrı biriktirilmesi için gerekli yerlere atık toplama kutuları yerleştirmiştir. Bu proje ile atıkların çöp olmadan ayrıştırılması sağlanabilmiştir. Çankaya Çankaya BELEDIVES Çankaya Çankaya Sadece verilen metinden hareketle; Her atık çöp değildir. HSöz edilen belediye çevrenin korunmasına önem vermektedir. JII Atıkların ayrı ayrı toplanması geri dönüşüm sırasında enerji tasarrufu sağlar. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III Çankaya VELLOPANT M D) III ve III
2
1. Güneş enerjisi ile ilgili,
●
●
j'
Güneş enerjisi gelecekte sadece ısınma alanında
fayda sağlayacaktır.
Gelecekte evlerin ısınması ve sıcak su temini için
güneş panellerinin daha fazla kullanılması çevre
kirliliğini azaltacaktır.
Güneş enerjisinin tarım alanındaki uygulamaları-
na besinlerin kurutulması ve şeralar örnek olarak
gösterilebilir.
Güneş ocakları, Güneş ışığını toplayarak yemek
pişirmede kullanılır.
Güneş enerjisinden sadece isi enerjist elde etmek
için yararlanılır.
ifadelerinden kaç tanesi yanlıştır?
B) 3
A2
D) 5
3.
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
2 1. Güneş enerjisi ile ilgili, ● ● j' Güneş enerjisi gelecekte sadece ısınma alanında fayda sağlayacaktır. Gelecekte evlerin ısınması ve sıcak su temini için güneş panellerinin daha fazla kullanılması çevre kirliliğini azaltacaktır. Güneş enerjisinin tarım alanındaki uygulamaları- na besinlerin kurutulması ve şeralar örnek olarak gösterilebilir. Güneş ocakları, Güneş ışığını toplayarak yemek pişirmede kullanılır. Güneş enerjisinden sadece isi enerjist elde etmek için yararlanılır. ifadelerinden kaç tanesi yanlıştır? B) 3 A2 D) 5 3.
35. Aşağıdaki bilgilerden hangisini veren bir
öğrencinin atık kontrolü sorumluluğuna
sahip olmadığı söylenebilir?
A) Evimizde kullanılabilir durumda olan eş-
yaları atıp yenisini aldık.
B) Küçük gelen, giyilebilir durumdaki kıyafet-
lerimi benden yaşça küçük olan kuzenime
verdim.
C) Evsel atıklardan geri dönüştürülebilir olan-
ları ayrı bir yerde biriktirip geri dönüşüm
kutularına atarım.
D) Eskiyen ya da bozulan eşyalarımdan ona-
rılabilecek durumda olanların onarımını
yaptırıp kullanırım.
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
35. Aşağıdaki bilgilerden hangisini veren bir öğrencinin atık kontrolü sorumluluğuna sahip olmadığı söylenebilir? A) Evimizde kullanılabilir durumda olan eş- yaları atıp yenisini aldık. B) Küçük gelen, giyilebilir durumdaki kıyafet- lerimi benden yaşça küçük olan kuzenime verdim. C) Evsel atıklardan geri dönüştürülebilir olan- ları ayrı bir yerde biriktirip geri dönüşüm kutularına atarım. D) Eskiyen ya da bozulan eşyalarımdan ona- rılabilecek durumda olanların onarımını yaptırıp kullanırım.
PO
34. Geri dönüşüm sayesinde
Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?
A) ham maddelerin tüketimi azaltılır.
B) kaynaklar korunur.
C) çöplere atılan atık miktarı artar.
D) enerji tasarrufu sağlanır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
PO 34. Geri dönüşüm sayesinde Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? A) ham maddelerin tüketimi azaltılır. B) kaynaklar korunur. C) çöplere atılan atık miktarı artar. D) enerji tasarrufu sağlanır.
1. Aşağıda geri dönüşüm ile ilgili bilgiler verilmiştir.
1. Nasıl geri dönüşüm yapılır?
Kullandığımız ürünler belediyeler tarafından top-
lanır.
II. Neden geri dönüşüm yapılmalıdır?
Ülke ekonomisine katkı sağlanır. Enerji tasarrufu
yapılır.
III. Hangi ürünler geri dönüştürülür.
Plastik, cam, tahta, sivi deterjanlar...
Buna göre hangi soru veya soruların cevabında
hata yapılmıştır?
A) Yalnız II
C) I ve II
B) Yalnız III
D) I ve III
33
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
1. Aşağıda geri dönüşüm ile ilgili bilgiler verilmiştir. 1. Nasıl geri dönüşüm yapılır? Kullandığımız ürünler belediyeler tarafından top- lanır. II. Neden geri dönüşüm yapılmalıdır? Ülke ekonomisine katkı sağlanır. Enerji tasarrufu yapılır. III. Hangi ürünler geri dönüştürülür. Plastik, cam, tahta, sivi deterjanlar... Buna göre hangi soru veya soruların cevabında hata yapılmıştır? A) Yalnız II C) I ve II B) Yalnız III D) I ve III 33 12
35.
Aşağıdaki bilgilerden hangisini veren bir
öğrencinin atık kontrolü sorumluluğuna
sahip olmadığı söylenebilir?
A) Evimizde kullanılabilir durumda olan eş-
yaları atıp yenisini aldık.
B) Küçük gelen, giyilebilir durumdaki kıyafet-
lerimi benden yaşça küçük olan kuzenime
verdim.
C) Evsel atıklardan geri dönüştürülebilir olan-
ları ayrı bir yerde biriktirip geri dönüşüm
kutularına atarım.
D) Eskiyen ya da bozulan eşyalarımdan ona-
rılabilecek durumda olanların onarımını
yaptırıp kullanırım.
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
35. Aşağıdaki bilgilerden hangisini veren bir öğrencinin atık kontrolü sorumluluğuna sahip olmadığı söylenebilir? A) Evimizde kullanılabilir durumda olan eş- yaları atıp yenisini aldık. B) Küçük gelen, giyilebilir durumdaki kıyafet- lerimi benden yaşça küçük olan kuzenime verdim. C) Evsel atıklardan geri dönüştürülebilir olan- ları ayrı bir yerde biriktirip geri dönüşüm kutularına atarım. D) Eskiyen ya da bozulan eşyalarımdan ona- rılabilecek durumda olanların onarımını yaptırıp kullanırım.
10. Bir yerel belediye geri dönüşüme destek vermek için çeşitli projeler düzenlemek istemektedir.
2016
HAYALIMO
BELEDİYESİ
Bunun için aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapması doğru olmaz?
A) Sokaklara yerleştirilen otomatlara atılan her pet şişe için bir otobüs bileti vermek
B) Bir gün öncesine ait gazetesini getirenlere yeni günün gazetesini hediye etmek
C) Aylık oluşturulan ambalaj atığı kumbarasındaki atık miktarı ile orantılı olacak şekilde milli parklarda doğa yü-
rüyüşü imkânı sağlamak
D) Atık yağları toplamak için istasyonlar oluşturarak, verilen atık yağ miktarına göre tekrar geri dönüştürülmüş
yağ vermek
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
10. Bir yerel belediye geri dönüşüme destek vermek için çeşitli projeler düzenlemek istemektedir. 2016 HAYALIMO BELEDİYESİ Bunun için aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapması doğru olmaz? A) Sokaklara yerleştirilen otomatlara atılan her pet şişe için bir otobüs bileti vermek B) Bir gün öncesine ait gazetesini getirenlere yeni günün gazetesini hediye etmek C) Aylık oluşturulan ambalaj atığı kumbarasındaki atık miktarı ile orantılı olacak şekilde milli parklarda doğa yü- rüyüşü imkânı sağlamak D) Atık yağları toplamak için istasyonlar oluşturarak, verilen atık yağ miktarına göre tekrar geri dönüştürülmüş yağ vermek 5