21. KOPYA bY, (A x 20211-2019! y = 20201-2019! z = 20191 – 2018 eşitlikleri verillyor. Buna göre, aş

Soru metni

21. KOPYA bY, (A x 20211-2019! y = 20201-2019! z = 20191 - 2018 eşitlikleri verillyor. Buna göre, aşağıdakllerden hanglsl negatif tam sayıdır? A) x-+z D) x (y y+z) C) x+ y z E) z-y 7INŞİZK