ATP, Fosforilasyon ve Çeşitleri

Yeryüzünde yaşamın devamı, enerjinin varlığı ve dönüşümü ile mümkündür.
Enerji iş yapabilme yeteneğidir.
Foto sentetik canlılar güneş enerjisini kullanarak besin üretir.
Besinlerdeki kimyasal enerji doğrudan kullanılamaz.
Canlılar hücresel solunum la bu besinleri parçalar.
Hücresel solunum, besinlerden elde ettikleri kimyasal enerjiyi altepe adı verilen özel bir molekülün yapısında kimyasal bağ enerjisi olarak tutar.
Hücresel solunum derken oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon olaylarından bahsediyorum.
Yani bu olaylar sonucunda altepe üretiliyor.
Fotosentez ışıklı evresinde de altepe üretilir.
Ancak bunu detaylı olarak fotosentez tepkimeleri de işleyeceğiz.
Şimdi Altepe molekülünün yapısını inceleyelim.
Altepe, azotlu organik baz olan adenin beş karbonlu şeker olan rios ve üç tane fosfat grubundan meydana gelir.
Rios şekerinin bir karbonhidrat olduğunu hatırlayın.
Beş karbonlu bir mono sak gariptir.
Aden'in bazı illeri boz arasında glikoz bağı bulunur.
Ribbon şekeri ile ilk fosfat grubu arasında fosfor ester bağı vardır.
Diğer iki bağ yüksek enerjili fosfat bağlayıcıdır.
Aden'in bazı ile rios şekerine birlikte ADEO Xin diyoruz.
Adreno Jingle 1 fosfat ın bağlanmasıyla ADEO Mono Fosfat A, M, p oluşur.
A M.
P'ye bir fosfat tın bağlanmasıyla Aden'i di fosfat yani AB p a.
Bp'ye 1 fosfat ın daha bağlanmasıyla Akdenizin tri fosfat yani a t.p oluşur.
A TP Yapı olarak Reina'ya molekülün deki Aden'in nükleotit benzer.
Tek farkı yapısında bir yerine 3 tane fosfat grubu bulundurması dır.
Her hücre metabolizması için gerekli olan Altepe'yi kendisi sentezler.
Tabii ki hücrenin camlı olması gerekir.
Altepe depolanması anlık olarak üretilir ve tüketilir.
Başka bir hücreye aktarılan Maz Altepe, elektrik, ısı, kimyasal enerji gibi başka formlara kolayca dönüşebilir.
Yapısında azot bulunur.
Azot Aden'in bazında bulunuyor.
Rey boz şekere azot içermez.
Yüksek enerjili fosfat bağları diğer organik moleküller deki birçok kimyasal bağ göre daha zayıf ve kararsızdır.
Kararsız olan bu bağların hidroloji ile enerji açığa çıkar.
Geri yöndeki tepkime ATP'nin hidroliz ini gösteriyor.
Altepe hidroliz edildiğinde fosfat grupları arasındaki bağlar kopar.
Bir fosfat bağının kopması ila Altepe a DP'ye dönüşür ve enerji açığa çıkar.
Bu şekilde enerji açığa çıkaran tepkimeleri ek zam kronik tepkimeler denir.
Altepe hidroliz edilirken altepe az enzimi görev alır.
Atp'nin yıkımına yani hidroliz edilmesine de fosfor tansiyonda diyoruz.
Hidroliz olayların daha sık kullanıldığını hatırlayalım.
Standart koşullarda laboratuvar ortamında bir mol ATP'nin hidroloji için 7 virgül 3 kilo kalori enerji açığa çıkar.
Ancak bu olay hücre içinde gerçekleşirse yaklaşık 13 kilo kalori enerji elde edilir.
A DHP molekülü.
N Bir fosfat grubu eklenerek A TPP sentez izlenmesine fosfor ile action diyoruz.
Bu olay aynı zamanda dehidrasyon sentezi dir.
Dehidrasyon sen tezlerinde su açığa çıkar.
Bu sırada A santaj enzimi kullanılır.
Ender kronik bir tepki midir?
Bu şekilde ATP'nin yıkılıp yeniden sentez dilenmesini a tepe döngüsü denir.
A Tepe döngüsü en kronik ve ek kronik tepkimeler arasında köprü kuran çok önemli bir olaydır.
Çünkü X kronik tepkimeler sonucu açığa çıkan enerji ender kronik tepkimeleri enerji taşıma görevi üstlenen tepe molekülü ile transfer edilir.
Bunlar X Sargon 2 tepkimeler dir.
Dediğim gibi burada açığa çıkan enerji A tepe transfer edildi.
Altepe enerjisi sinirsel iletim, protein sentezi gibi bio sentez tepkimeleri, aktif taşıma, kas hareketleri ve bölünme gibi hücresel olaylarda harcanır.
Yani bu tepkime lerde ender kronik tepkimeler dir.
Enerji, dönüşüm ve tüketim olaylarında mutlaka ısı enerjisinin açığa çıktığını da unutmayalım.
Hücrede her olayda A TPP tüketilmek zorunda değil.
Mesela difüzyon ve hidroloji buna örnek verebiliriz.
Altepe sentezi kullanılan enerji kaynağına göre canlılarda üç şekilde gerçekleşir.
Bunlardan ilki substrat düzeyinde fosfor lastiğe 10'dur.
Yapısında fosfat bulunduran bir substrat dan yani bir organik maddeden enzimler yardımıyla bir fosfat lığın adÄ P'ye aktarılmasıyla A TPP sentez denmesine substrat düzeyinde fosfor ile aksiyon diyoruz.
Oksijenli solunum oksijensiz solunum ve fermantasyon yapan tüm canlılarda görülür.
Burada görev alan enzimler de tüm canlılarda ortaktır.
Biraz daha detaylı andıracak olursak glikoz iliz evresinde ve oksijenli solunumun Krebs çemberinde gözlendiğini de söyleyebiliriz.
Bir diğeri oksidatif fosfor ile yoğundur.
Organik moleküllerin yıkımıyla veya inorganik moleküllerin oksit elenmesi sonucu açığa çıkan elektronların elektron taşıma sistemi yani etsede yükselt tükenme ve indirgenmiş reaksiyonları ile taşınması sırasında oluşan enerjiden A tp üretilmesidir.
Bu tip fosfor ile tansiyon, ökaryotik hücrelerin mitokondri leri ile bazı okar yolların hücre zarının sitoplazma ya doğru yapmış olduğu kıvrımlar da gerçekleşir.
Oksijenli oksijensiz solunum yapan canlılar ve kеmal sentez yapan canlılarda altepe üretiminin çoğu bu yolla elde edilir.
Klorofil pigmenti bulunduran Özkar Yurt ve pro kar riot, hücrelerde ışık enerjisi yardımıyla oluşan yüksek enerjili elektronlar dan elektron taşıma sistemi ile kademeli olarak yapılan Altepe'ye sentezine foto fosfor ile aksiyon denir.
Sadece foto sentetik canlılar foto fosfor tansiyonla A TPP üretir.
Substrat düzeyinde fosfor ile aksiyon ve oksidatif fosfor illusion ile üretilen tepeler çeşitli metabolik olaylarda tüketilirken, foto fosfor istasyonla üretilen A tepeler sadece fotosentez reaksiyonların da kullanılır.
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Canlılık ve Enerji 1 / 1
ATP, Fosforilasyon ve Çeşitleri
ATP, Fosforilasyon ve Çeşitleri