Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. Aşağıdakilerden hangisi mahlas beyti değildir? Gencine-i esrârını açsa n'ola Vecdi Sandûka-i tabında göreydün neleri var Çün

1. Aşağıdakilerden hangisi mahlas beyti değildir?
Gencine-i esrârını açsa n'ola Vecdi
Sandûka-i tabında göreydün neleri var
Çün hükm-i kazâdur bu cefâlar bu belâlar
Yahyâ'ya düşen cân ile teslîm ü rızâdur
C) Yûsuf gibi izzetde sen Yakûb-veş mihnetde ben
Di

1. Aşağıdakilerden hangisi mahlas beyti değildir? Gencine-i esrârını açsa n'ola Vecdi Sandûka-i tabında göreydün neleri var Çün hükm-i kazâdur bu cefâlar bu belâlar Yahyâ'ya düşen cân ile teslîm ü rızâdur C) Yûsuf gibi izzetde sen Yakûb-veş mihnetde ben Dil sâkin-i beytü'l-hazen tenhâlara saldun beni D) Ah-ı şerer-feşân ile aşk ehli bellüdür Dâ'im Atâyî bir âlem-i zer-nişân çeker Cevrünle n'ola başka safâ bulsa Neşâtî Âşık mıdur ol kim ola gam-hâr-ı mahabbet