Soru:

124207 - AYT / Sosyal Bilimler - 2 14. İnsanların ekonomik faaliyetleri; toplumsal yapı, kül- tür ve gündelik yaşam üzerinde etk

124207 - AYT / Sosyal Bilimler - 2
14. İnsanların ekonomik faaliyetleri; toplumsal yapı, kül-
tür ve gündelik yaşam üzerinde etkili olur. Ekono-
minin tarıma dayalı olduğu bir yerde yaşayanların
sosyal hayatlari ekonomik etkinliklerden bağımsız
değildir. İ

124207 - AYT / Sosyal Bilimler - 2 14. İnsanların ekonomik faaliyetleri; toplumsal yapı, kül- tür ve gündelik yaşam üzerinde etkili olur. Ekono- minin tarıma dayalı olduğu bir yerde yaşayanların sosyal hayatlari ekonomik etkinliklerden bağımsız değildir. İnsanların çalışma saatleri ve serbest za- manları, ekonominin tarıma dayalı olduğu yerler ile sanayi veya hizmet sektörüne dayalı olduğu yerlerde birbirinden farklılık gösterir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekonomik fa- aliyetlerin tarıma dayalı olduğu yerlerde yapılan etkinliklerden değildir? A) Evlerin çatılarını aktarmak için insanların bir araya gelmesi B) Kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sos- yal ve kültürel olanakların olması Yaz aylarında ürünlerin hasat edilmesi D) Kiraz festivali için hazırlıkların yapılması É) Meralarda hayvan otlatma faaliyetlerinin yapıl- ması

Soru Çözümünü Göster